W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z XLVII sesji RM z dnia 23.03.2022

Protokół Nr XLVII/2022 
z XLVII sesji Rady Miasta Chełmna 
z dnia 23 lutego 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 23 lutego 2022r. i trwała od godz. 14.00 do godz.18.15
Na ogólną ilość 15 radnych obecnych na sesji 
Było 15 radnych, co stanowi 
Nieobecnych usprawiedliwionych - 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych -0
Listy obecności radnych stanowi Załacznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi Załącznik nr 2 do protokołu.
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie
-  stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad XLVII  sesji RM.
-  przegłosowanie poprawek
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2022 - 2025. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmnie 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej   
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego na Rynku w Chełmnie  
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego  przy ul. Dworcowej w Chełmnie.  
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Miasto Chełmno  
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 terenów położonych na terenie Gminy Miasta Chełmno 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmno 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa” 
17. Informacja o złożonych interpelacjach. 
18. Wolne wnioski 
19. Zakończenie 


Ad.1.Otwarcie

Przewodnicząca obrad p. Magdalena  Mrozek – otworzyła obrady XLVII sesji Rady Miasta witając radnych oraz zaproszonych gości. Na sekretarza obrad wyznaczyła radnego Sławomira Karnowskiego 
-stwierdzenie quorum
Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek stwierdziła, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała, że 7 radnych uczestniczy w sesji zdalnie.
- przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta 
Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek- poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji dostępny był do wglądu w biurze Rady. Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń, co do zawartych w nim treści, w związku z tym protokół XLVI sesji Rady Miasta uznaje za przyjęty

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Miasta 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek- poinformowała, że porządek obrad został radnym dostarczony wraz z materiałami na sesję. W związku z brakiem propozycji zmian, porządek obrad XLVIII sesji uznała za przyjęty.

Ad. 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił informację z działalności między sesjami:
-dobiega końca układanie kostki kamiennej nawierzchni przy ulicy Dominikańskiej. Termin zakończenia kompletu prac w zespole ulic Dominikańska, Klasztorna, 22 Stycznia mija   z końcem maja br.
- pozyskano dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową - modernizacja objazdu wschodniego zespołu Staromiejskiego, czyli ulice Wodna, Poprzeczna, Rycerska.
Pozyskane dofinansowanie wynosi niemal 1 200 000 zł. Podziękował całemu zespołowi Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego,
-trwają inwestycje pro-oszczędnościowe i pro-ekologiczne w ramach poprawności energetycznej chełmińskich szkół podstawowych i budynku Urzędu Miasta. Termin zakończenia prac upływa z końcem kwietnia br. Zostaną wymienione wszystkie oprawy oświetleniowe w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2 – oba budynki, w Akademii Chełmińskiej oraz Szkole Podstawowej nr 4, wraz z obiektami sportowymi w tych szkołach. Wymiana oświetlenia obejmuje również budynek urzędu. Dzięki temu zadaniu, zarówno sale lekcyjne jak i hale sportowe będą zdecydowanie lepiej doświetlone, a przede wszystkim osiągnięty zostanie efekt oszczędnościowy, 
- inwestycje związane z wymianą oświetlenia ulicznego i parkowego na ledowe - trwa montaż urządzeń redukcji mocy biernej, jak również kalibracja oprogramowania do sterowania tym oświetleniem, co może powodować różnego rodzaju przejściowe trudności. Niestety natrafiono na utrudnienia związane z infrastrukturą przyłączeniową w związku z czym podjęto natychmiastowe  działania z wykonawcą, jak i z Energą żeby te usterki i utrudnienia niwelować. Zakłada się, że do końca marca cały system będzie poprawnie zainstalowany,
- z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne w ostatnim czasie trwają prace związane   z usuwanie skutków wichur
- nawiązując do tematów, które będą podejmowane na sesji zwrócił uwagę jak niezmiernie ważne dla miasta będą to tematy:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.Wykonano  ogrom pracy w wykonanie tego najważniejszego planistycznego dokumentu dla   miasta, który stworzy sprzyjające rozwojowi warunki.
- drugi dokument, który też jest związany z planowaniem przestrzennym i ma znaczenie    zarówno w kontekście rozwoju mieszkalnictwa jak i rozwoju gospodarczego zarówno przemysłowego jak i usługowego, to są zmiany planów miejscowych, na dzisiejszej   sesji zaproponowanych zostanie 10 zmian z prośbą o ich akceptację, 
-  trzeci temat, to jest powołanie spółdzielni socjalnej, pierwszej tego typu spółdzielni,    której w 100% właścicielem będzie Gmina Miasto Chełmno.
Te trzy uchwały, zdaniem mówcy posiadają dalekosiężną wizję rozwojową dla miasta.


Ad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025. 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – poinformowała, że Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2022 - 2025 został opracowany przez Komisję Rozwiązywania Problemów Uzależnień pod kierownictwem przewodniczącej Pani Aleksandry Głowackiej, a referentem będzie Pan Burmistrz Miasta 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 11wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 3 oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii lata 2022-2025 Załącznik nr 4. Następnie zgłosił autopoprawkę do programu:
Działania - Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności, u podstaw którego leży używanie substancji psychoaktywnych
Zadania – realizacja projektów społecznych oraz praca socjalna wykonywana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wskaźniki – liczba zrealizowanych projektów oraz osób objętych wsparciem, sprawozdania wraz z rekomendacjami na przyszłość.

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera – jestem za 
Radna p. Dorota Żulewska – jestem za
Radny p. Adam Maćkowski– jestem za
Radny p. Wojciech Strzelecki– jestem za
Radny p. Marek Olszewski – jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski – jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu (protokół z głosowania stanowi załącznik nr   5   do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/326/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2022 – 2025 została przyjęta większości głosów Załącznik nr 6


Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie   z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski– przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 Załącznik nr 7 Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera- jestem za 
Radna p. Dorota Żulewska- jestem za 
Radny p. Adam Maćkowski-  jestem za 
Radny p. Wojciech Strzelecki-  jestem za 
Radny p. Marek Olszewski - jestem za 
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za 
Radny p. Waldemar Piotrowski jestem za 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr  8   do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/327/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Chełmna została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 9

Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmnie 
 
Dyrektor MOPS p. Eliza Rokita– przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 2  Załacznik nr 10Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Z-ca Przewodniczącego Komisji  p. Magdalena Mrozek – przedstawiła opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Załacznik nr 11

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– poddała pod głosowanie projekt uchwały     w przedmiotowej sprawie. W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera - jestem za
Radna p. Dorota Żulewska - jestem za 
Radny p. Adam Maćkowski - jestem za 
Radny p. Wojciech Strzelecki - jestem za 
Radny p. Marek Olszewski -  jestem za 
Radny p. Krzysztof Jaruszewski -  jestem za 
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 12  do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/328/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmnie została przyjęta jednogłośnieZałacznik nr 13


Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej  


Kierownik Wydziału GMiOŚ p. Bogumiła Szymańska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 14 Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera- odczytała opinie Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki do projektu uchwały w sprawie opłaty targowejZałacznik nr 15

Radny p. Michał Wrażeń – poinformował, iż będzie przeciwny podjęciu tej uchwały jak i wszystkich pozostałych uchwał w tym temacie. Jako uzasadnienie swojej decyzji podał, iż   na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej, której jest członkiem nie było nikogo, kto mógłby udzielić wyjaśnień jaki będzie skutek finansowy podjęcia tej uchwały, o ile wzrosną dochody miasta. Zwrócił uwagę, że sesja nie jest miejscem na dyskusje, a na podjęcie decyzji i ewentualne dokonywanie drobnych korekt. Zdaniem mówcy nie wyjaśniono dlaczego dla handlujących na targowisku na Rynku są inne stawki niż na ulicy Dworcowej 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski –wyjaśnił, że nieprawdą jest, iż konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynikała z tego, iż w przeciwnym wypadku rolnicy nie mogliby sprzedawać. Przyczyny wywołania omawianej uchwały są dwie – pierwsza to dostosowanie uchwały do uregulowań ustawowych dotyczących bezpłatnego handlu w piątki i soboty dla rolników i ich rodzin. Druga przyczyna to wnioskowane przez Pana Radnego Derebeckiego  uregulowanie kwestii targowiska na rynku i możliwości wjazdu tam pojazdów osób handlujących.

Kierownik Wydziału p. Bogumiła Szymańska - jeśli chodzi o zwiększenie stawek opłat wyjaśniła, że dotyczy ono jedynie dwóch punktów. Pobiera się zwiększone o 2 złote opłaty od handlujących na rynku, przy czym na mocy ustawy są one zwolnione z opłat w piątki i soboty. Natomiast na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej zmianie ulega tylko opłata dotycząca handlu na straganach, zostaje ona podniesiona z 5 na 12 zł.  zwróciła uwagę, że dotychczas opłata 5 zł dotyczyła zajęcia części straganu, obecnie zajmowany jest cały stragan i opłata będzie wynosić 12 zł. 

Radny p.  Michał Wrażeń – przyznał, że rzeczywiście tak Pan Wiceburmistrz tłumaczył wcześniej, niemniej to nie jest powód, żeby nie można się wstrzymać z podjęciem tej uchwały.  Kończąc stwierdził, że jak wcześniej informował nie będzie więcej dyskutował na ten temat. 

Radny p. Sławomir Karnowski – stwierdził, że przedmówca jest jak zwykle oderwany od rzeczywistości. Zdaniem mówcy niepotrzebnie tracić czas na sesji dyskutując o czymś, co zostało już na posiedzeniu komisji omówione. Wracając do wypowiedzi Pani kierownik odnośnie proponowanych podwyżek opłat zwrócił uwagę, że ostatnie podwyżki w tym zakresie były w 2013 roku. Dodał, że opłaty dla handlujących na poszczególnych targowiskach są różne, tak jak różne są te targowiska pod względem lokalizacji, czy możliwości dojazdu. Zwracając się do przedmówcy poprosił o merytoryczne podchodzenie do tematu i nie przedłużanie obrad sesji dyskutowaniem nad sprawami wcześniej przedyskutowanymi na posiedzeniach komisji. 

Radny p Michał Wrażeń ad vocem – stwierdził, że na wypowiedź przedmówcy może zareagować wyłącznie śmiechem. Kontynuując przypomniał, że jest zainteresowany wypowiedzią Przewodniczącej Komisji Budżetu przedstawiającej tak obszerną opinię. 

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – zwracając się do radnego Michała Wrażnia poinformowała, że o ile ma konkretne pytania dotyczące stawek, zaprasza pana Radnego na posiedzenie Komisji. Dodała, że dąży się do tego, aby wpływy z targowisk bilansowały się z wydatkami na ich utrzymanie. 

Radny p. Michał  Wrażeń ad vocem- zwracają się do przedmówczyni zapytał jak kwota jest potrzebna, aby to się zbilansowało. 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera – jestem za 
Radna p. Dorota Żulewska- jestem za
Radny p. Adam Maćkowski- jestem za
Radny p. Wojciech Strzelecki- jestem za
Radny p. Marek Olszewski - jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw, głosów wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/329/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie opłaty targowej została przyjęta większością głosów Załacznik nr 17

 
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego na Rynku w Chełmnie  


Kierownik Wydziału GMiOŚ p. Bogumiła Szymańska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 18 Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera - jestem za
Radna p. Dorota Żulewska- jestem za
Radny p. Adam Maćkowski- jestem za
Radny p. Wojciech Strzelecki- jestem za
Radny p. Marek Olszewski - jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw, głosów wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/330/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego na Rynku w Chełmnie   została przyjęta większością głosów  Załacznik nr 20


Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Chełmnie. 
 
Kierownik Wydziału GMiOŚ p. Bogumiła Szymańska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 5 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 21 Poprosiła o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.


Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera - jestem za
Radna p. Dorota Żulewska- jestem za
Radny p. Adam Maćkowski- jestem za
Radny p. Wojciech Strzelecki- jestem za
Radny p. Marek Olszewski - jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw, głosów wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr   22 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/331/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego na ul. Dworcowej w Chełmnie została przyjęta większością głosów  Załacznik nr 23


Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Miasto Chełmno  


Kierownik Wydziału GMiOŚ p. Bogumiła Szymańska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 6 Załacznik nr 24 Poprosiła o przyjęcie uchwały  w zaproponowanym brzmieniu.

Radny p. Michał Wrażeń – przypominając, że oprócz targowisk są jeszcze   2 miejsca zwyczajowo przyjęte, w których rolnicy handlowali, poprosił o informację czy dalej   będą mogli tam handlować. 

Kierownik Wydziału GMiOŚ p. Bogumiła Szymańska – zgodnie z prawem będę mogli   w piątki i soboty tych miejscach handlować.

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera - jestem za
Radna p. Dorota Żulewska- jestem za
Radny p. Adam Maćkowski- jestem za
Radny p. Wojciech Strzelecki- jestem za
Radny p. Marek Olszewski - jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw, głosów wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/332/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Miasto Chełmno została przyjęta większością głosów Załącznik nr 26

Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 terenów położonych na terenie Gminy Miasta Chełmno 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7 Załącznik nr 27. Poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach z przyczyn technicznych 
Po przerwie 
Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek –stwierdziła, że po przerwie wszyscy radni uczestniczą w obradach, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – poinformowała, że wpłynęły dwie opinie, poprosiła autorów o ich odczytanie 

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera- przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Załącznik nr 28

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek podała do protokołu, że transmisja sesji online została przerwana 

Przewodnicząca Klubu Radnych p. Ilona Smolińska – przedstawiła opinie klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców do zaproponowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta -10 obszarów Załącznik nr 29

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o informację dotyczącą działki na ulicy Podgórnej położoną w połowie schodów, czy możliwy będzie   dojazd do tej działki i czy schody nie zachodzą na posesję.

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek- po raz kolejny podała do protokołu, że transmisja sesji online została przerwana 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – poinformował, że schody nie znajdują się na tej działce, przebiegają przez działkę sąsiednią o nr  170, działka 167/2 w całości jest obecnie niezagospodarowana i możliwość wjazdu byłaby faktycznie przez odcinek, na którym znajdują się schodki. Tym samym ten odcinek około 25 m do tej działki musiałby być przeprofilowany tak, aby była możliwość wjazdu, technicznie taka możliwość jest.

Radna p. Iga Jambor Skupniewicz – przedstawiła swoja opinię do projektu uchwały w brzmieniu: „ Pani Przewodnicząca, Panowie Burmistrzowie, Panie i Panowie Radni, Drodzy Mieszkańcy. Cieszy mnie ogromnie, że jest jakość, a nie jakoś (cytując byłego radnego).
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pokazuje przemyślaną, spójną koncepcję, która jest krokiem milowym do rozwoju miasta.
Jak wynika z Raportu profesora Śleszyńskiego Chełmno to miasto w kryzysie. Jak wiemy kryzys nie bierze się z dnia na dzień – to proces. Podobnie, jak wychodzenie z niego. Zatem obserwujemy właśnie działanie stanowiące część procesu wychodzenia z kryzysu. 
Chwali się:
- że teren po jednostce wojskowej, na który przez lata nie było pomysłu, zostaje wpisany w strategiczne działania.
- że podjęte są działania na rzecz osiedla 750lecia
- że w końcu uwalnia się tereny pod mieszkaniówkę, czyli taki obszar działań, który przez lata był martwy. Podjęte działania mogą realnie przełożyć się na rozwój tego obszaru, a co za tym idzie -miasta” 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek podała do protokołu, że transmisja sesji online została wznowiona. Poprosiła Sekretarza obrad o odczytanie załącznika dotyczącego rozstrzygnięcia.

Sekretarz obrad p. Sławomir Karnowski – odczytał treść załącznika dotyczącego rozstrzygnięć:  
„ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA CHEŁMNO o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 terenów położonych na terenie Gminy Miasta Chełmno.

Burmistrz Chełmna zgodnie art. 17 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741, ze zm.) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w pracach nad projektem zmiany miejscowego planu wykładając projekt do publicznego wglądu:
Termin wyłożenia projektu zmiany planu Termin dyskusji publicznej Termin składania uwag
od 14.09.2021 r. do 14.10.2021 r. 28.09.2021 r. do 29.10.2021 r. 
od 14.12.2021 r. do 14.01.2022 r. 11.01.2022 r. do 31.01.2022 r.
Projekt zmiany planu wykładany był dwukrotnie. Podczas pierwszego wyłożenia wniesiono uwagi projektu zmiany planu. Złożone zostały 4 pisma – wszystkie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. W drugim wyłożeniu uwag nie złożono.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Chełmno rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu. Stwierdza się, że do projektu planu wniesiono 4 pisma z uwagami. Uwagi zostały uwzględnione w części, w związku z czym występuje potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.
Uwaga nr 1.
Pismo z dnia 12 października 2021 r. (data wpływu 14 października 2021 r.) dotyczące terenu 10.2.MW (§115) oraz 10.4.MN/U (§116). Uwagi dotyczą:
1) zmiany przeznaczenie terenu 10.2.MW na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o parametrach jak dla terenu 10.4.MN/U z poniższymi uwagami,
2) dopuszczenia dwóch budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych na jeden budynek mieszkalny w granicach terenów oznaczonych 10.2.MW i 10.4.MN/U,
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki zmniejszyć do 30%.

Rozstrzygnięcie:
W projekcie zmiany planu uwzględniono uwagę w części – uwagi opisane w pkt 1 i 2. Nie uwzględniono zmniejszenia minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki z 50% na 30%. Ustalony wskaźnik na poziomie 50% pozwala na odpowiedni odbiór wód opadowych z powierzchni dachów i terenów utwardzonych do gruntu w granicach działki (tzw. mała retencja), ponadto poprawia jakość powietrzna i mikroklimatu – czynników bardzo ważnych dla zdrowia mieszkańców, a także gwarantuje zachowanie bioróżnorodności i minimalizuje powierzchnię terenów zabudowanych i utwardzonych w granicach Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. Ustalony wskaźnik uzyskał pozytywne uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz pozytywną opinię Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Uwaga nr 2.
Pismo z dnia 12 października 2021 r. (data wpływu 14 października 2021 r.) dotyczące terenu 10.2.MW (§115) oraz 10.4.MN/U (§116). Uwagi dotyczą:
1) zmiany przeznaczenie terenu 10.2.MW na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o parametrach jak dla terenu 10.4.MN/U z poniższymi uwagami,
2) dopuszczenia dwóch budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych na jeden budynek mieszkalny w granicach terenów oznaczonych 10.2.MW i 10.4.MN/U,
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki zmniejszyć do 30%.

Rozstrzygnięcie:
W projekcie zmiany planu uwzględniono uwagę w części – uwagi opisane w pkt 1 i 2. Nie uwzględniono zmniejszenia minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki z 50% na 30%. Ustalony wskaźnik na poziomie 50% pozwala na odpowiedni odbiór wód opadowych z powierzchni dachów i terenów utwardzonych do gruntu w granicach działki (tzw. mała retencja), ponadto poprawia jakość powietrzna i mikroklimatu – czynników bardzo ważnych dla zdrowia mieszkańców, a także gwarantuje zachowanie bioróżnorodności i minimalizuje powierzchnię terenów zabudowanych i utwardzonych w granicach Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. Ustalony wskaźnik uzyskał pozytywne uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz pozytywną opinię Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Uwaga nr 3.
Pismo z dnia 12 października 2021 r. (data wpływu 14 października 2021 r.) dotyczące terenu 10.2.MW (§115) oraz 10.4.MN/U (§116). Uwagi dotyczą:
1) zmiany przeznaczenie terenu 10.2.MW na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o parametrach jak dla terenu 10.4.MN/U z poniższymi uwagami,
2) dopuszczenia dwóch budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych na jeden budynek mieszkalny w granicach terenów oznaczonych 10.2.MW i 10.4.MN/U,
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki zmniejszyć do 30%.

Rozstrzygnięcie:
W projekcie zmiany planu uwzględniono uwagę w części – uwagi opisane w pkt 1 i 2. Nie uwzględniono zmniejszenia minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki z 50% na 30%. Ustalony wskaźnik na poziomie 50% pozwala na odpowiedni odbiór wód opadowych z powierzchni dachów i terenów utwardzonych do gruntu w granicach działki (tzw. mała retencja), ponadto poprawia jakość powietrzna i mikroklimatu – czynników bardzo ważnych dla zdrowia mieszkańców, a także gwarantuje zachowanie bioróżnorodności i minimalizuje powierzchnię terenów zabudowanych i utwardzonych w granicach Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. Ustalony wskaźnik uzyskał pozytywne uzgodnienie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz pozytywną opinię Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Uwaga nr 4.
Pismo z dnia 30 września 2021 r. (data wpływu 13 października 2021 r.) dotyczące terenu 10.2.MW. Uwaga dotyczy zmiany maksymalnej wysokości zabudowy w granicach terenu 10.2.MW z 13m na 9m.

W projekcie zmiany planu Burmistrz Chełmna uwzględnił uwagę w całości, w związku z czym nie zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi przez Radę Miasta Chełmno”

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– w związku z zakończeniem dyskusji poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera -jestem za 
Radna p. Dorota Żulewska -jestem za
Radny p. Adam Maćkowski- jestem za 
Radny p. Wojciech Strzelecki -jestem za
Radny p. Marek Olszewski -jestem za 
Radny p. Krzysztof Jaruszewski -jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/333/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 terenów położonych na terenie Gminy Miasta Chełmno została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 32

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 8 wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 33 [zalacznik=12006]Załącznik nr 33.2Załącznik nr 33.3

.Poprosił o przyjęcie uchwały. 

Przewodnicząca Komisji  p. Dominika Wikiera odczytała opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki  do projektu uchwały 
Załącznik nr 34

Przewodnicząca Klubu Radnych p. Ilona Smolińska – przedstawiła opinię Klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców Załącznik nr 35

Radny p. Wojciech Strzelecki – poprosił o informację kiedy mieszkańcy Rybaków mogą się spodziewać remontu ulic Panieńskiej, Kilińskiego i Łąkowej. Zwrócił uwagę, że te ulice obecnie są prawie nieprzejezdne. Zapytał,czy można już podać konkretną datę.

Zastępca Burmistrz p. Piotr Murawski – przypomniał, o czym mówił wcześniej przy omawianiu projektu uchwały, że w tym tygodniu zostanie złożony wniosek do programu inwestycji strategicznych w zakresie budowy objazdu północnego miasta ulicami Kilińskiego, Łąkową oraz Panieńską na kwotę łączną dofinansowania w wysokości 9 800 000 zł. Cały koszt zadania przekracza kwotę 10 000 000 zł, stąd dofinansowanie tego zadania jest konieczne dla jego pełnej realizacji. W przypadku nie złożenia wniosku, wówczas wnioski na  te drogi odrębnie, jako zadania poszczególne będą złożone w sierpniu jako o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. Tym samym w przypadku rozstrzygnięcia programu inwestycji strategicznych na korzyść Miasta Chełmna projekt zostanie rozpisany od czerwca bieżącego roku do końca grudnia przyszłego roku, ponieważ w przypadku chociażby Łąkowej trzeba zbudować tą drogę od podstaw. Natomiast, jeżeli będzie to fundusz dróg samorządowych, wówczas najszybszy termin rozpoczęcia prac, to lipiec roku przyszłego

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – stwierdził, że przyjęcie studium oraz zmian  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego daje nowy impuls rozwojowy i to w kilku obszarach.   Jest to zarówno funkcja mieszkaniowa, funkcja związana z rozwojem gospodarczym, z inwestycjami energetycznymi, niezwykle istotnymi w dobie dużego deficytu, czy wręcz kryzysu w naszym kraju. Te dokumenty nie dadzą nam bardzo szybkich  i widocznych efektów, ale są to dokumenty fundamentalne. To na podstawie tych dokumentów składane będą wnioski o środki na inwestycje, które będą przystawać do tych nowych dokumentów strategicznych, chociażby w kontekście planowania farmy fotowoltaicznej, gdzie zostały złożone  stosowne projekty do nowego regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego, czyli nowe fundusze unijne, które miejmy nadzieję, wreszcie zostaną uruchomione, dadzą nam możliwości realizacji  zadań, zawartych w  studium i zmianach zagospodarowania przestrzennego zostały zapisane.

Radny p. Michał Wrażeń – wyraził zadowolenie, ze powstały te dokumenty, że było dużo wniosków, że takie duże było zainteresowanie społeczne. Niemniej nie należy mówić, że wcześniej nie było takich dokumentów, ponieważ też były plany i studium  Zwrócił uwagę, że dokumenty przyjęte na tej sesji za 5 czy 10 lat będą zmieniane, ulepszane 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera- jestem za
Radna p. Dorota Żulewska -jestem za
Radny p. Adam Maćkowski- jestem za
Radny p. Wojciech Strzelecki- jestem za
Radny p. Marek Olszewski- jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski- jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski-jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/334/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 37Załącznik nr 37.1Załącznik nr 37.2Załącznik nr 37.3AZałącznik nr 37.3BB

Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 9 Załącznik nr 38.Załącznik nr 38 tabele Następnie zgłosił autokorektę do projektu uchwały, cyt.:
„W dniu wczorajszym wpłynęła informacja o dotacji na dofinansowanie z grantu Energia Społeczna.
W rozdziale 853.95 MOPS będzie realizował to zadanie na kwotę 42 962 zł 40 gr. przy udziale własnych środków 2261 zł 18 gr. W związku z tym zaproponował zwiększenie dochodów i wydatków w tym rozdziale, co oznacza, że w sumie dochody zwiększą się o 398 469 zł 40 gr. Wydatki zwiększą się o taką samą kwotę.
Przypomniał, że wcześniej proponowano zwiększenie dochodów o kwotę 355 507 zł. Ponadto zaproponował przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług w rozdziale 750.75. W uzasadnieniu, które Państwo otrzymali, błędnie był podany rozdział 775. Moja pomyłka. 750.75, promocji, zmiana na 30 000.
I w MOPS-ie przeniesienie w ramach autopoprawki rozdziału 852.14 do rozdziału 853.95 kwoty 2261 zł 18 gr na pokrycie wkładu własnego w projekcie Energia Społeczna.
Poza tym zmianie ulega również plan przychodów i kosztów zakładu wodociągów i kanalizacji,
zwiększając zarówno przychody, jak i koszty o 270 710 zł 51 gr. Związane jest to z rozliczeniem z poprzedniego roku w wyniku środków obrotowych na koniec roku.”
Poprosił o przyjęcie uchwały wraz ze zgłoszoną autokorektą 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach z przyczyn technicznych.

Po przerwie 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek –stwierdziła, że po przerwie wszyscy radni uczestniczą w obradach, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki do projektu uchwałyZałącznik nr 39

Skarbnik miasta p. Włodzimierz Zalewski – powtórzył zgłoszoną autokorektę: „W dniu wczorajszym wpłynęła   informacja o dotacji na dofinansowanie z grantu Energia Społeczna.
W rozdziale 853.95 MOPS będzie realizował to zadanie na kwotę 42 962 zł 40 gr. przy udziale własnych środków 2261 zł 18 gr. W związku z tym
zaproponował zwiększenie dochodów i wydatków w tym rozdziale, co oznacza, że w sumie dochody zwiększą się o 398 469 zł 40 gr. Wydatki zwiększą się o taką samą kwotę.
Przypomniał, że wcześniej proponowano zwiększenie dochodów o kwotę 355 507 zł.Ponadto zaproponował przeniesienie środków z zakupu materiałów na zakup usług w rozdziale 750.75. W uzasadnieniu, które Państwo otrzymali, błędnie był podany rozdział 775. Moja pomyłka. 750.75, promocji, zmiana na 30 000.
I w MOPS-ie przeniesienie w ramach autopoprawki rozdziału 852.14 do rozdziału 853.95 kwoty 2261 zł 18 gr na pokrycie wkładu własnego w projekcie Energia Społeczna.Poza tym zmianie ulega również plan przychodów i kosztów zakładu wodociągów i kanalizacji,zwiększając zarówno przychody, jak i koszty o 270 710 zł 51 gr. Związane jest to    z rozliczeniem z poprzedniego roku w wyniku środków obrotowych na koniec roku.”

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz ze zgłoszona autopoprawka 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera- jestem za 
Radna p. Dorota Żulewska - jestem za
Radny p. Adam Maćkowski- jestem za
Radny p. Wojciech Strzelecki- jestem za
Radny p. Marek Olszewski - jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 40 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/335/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku   zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 41

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2028


Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 10 wraz  z uzasadnieniem Załącznik nr 42 Załącznik nr 42 tabele Poprosił o przyjęcie uchwały  

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera - jestem za
Radna p. Dorota Żulewska- jestem za
Radny p. Adam Maćkowski- jestem za
Radny p.Wojciech Strzelecki- jestem za
Radny p. Marek Olszewski - jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 43 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/336/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku   zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została przyjęta jednogłośnieZałącznik nr 44

Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmno 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 12Załącznik nr 45  Następnie w formie multimedialnej przedstawił zaproponowane zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmno. Poprosił o przyjęcie uchwały.

Z-ca Przewodniczącego Komisji p. Magdalena Mrozek – przedstawiła opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Załącznik nr 46

Przewodnicząca Klubu Radnych p. Ilona Smolińska – przedstawiła opinie klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców do projektu uchwały Załącznik nr 47

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Załącznik nr 48

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera - jestem za
Radna p. Dorota Żulewska- jestem za
Radny p. Ada Maćkowski - jestem za
Radny p. Wojciech Strzelecki - jestem za
Radny p. Marek Olszewski - jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny p. Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 49 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/337/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmno została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 50

Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa” 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 13Załącznik nr 51. Poprosił o przyjęcie uchwały.
Poinformował, że Prezesem Spółdzielni została Pani Małgorzata Zima wybrana z trojga kandydatów. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji p. Magdalena Mrozek – przedstawiła opinię Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna do projektu uchwały w przedmiotowej sprawie Załącznik nr 52

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki do projektu uchwały Załącznik nr 53
Przewodnicząca Klubu Radnych p. Ilona Smolińska – przedstawiła opinię klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców do projektu uchwały Załącznik nr 54

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek– w związku z brakiem, chętnych do dyskusji poddała pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 
W pierwszej kolejności poprosiła o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna p. Dominika Wikiera - jestem za
Radna p. Dorota Żulewska- jestem za
Radny p. Adma Maćkowski- jestem za
Radny p.Wojciech Strzelecki - jestem za
Radny p. Marek Olszewski - jestem za
Radny p. Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny p.  Waldemar Piotrowski - jestem za

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 55 do protokołu) 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że Uchwała nr XLVII/338/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 lutego2022 roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa” została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 56

Ad. 17. Informacja o złożonych interpelacjach. 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – poinformowała, ze do dnia sesji nikt z radnych nie złożył interpelacji 

Ad. 18. Wolne wnioski 

Radna p. Dominika Wikiera – zwracając się do Radnego Michała Wrażnia stwierdziła, że pytania skierowane do komisji budżetu uważa za pewnego rodzaju uszczypliwość. Zwróciła uwagę, że na komisjach zawsze jest czas na zadawanie szczegółowych pytań, a znalezienie odpowiedzi na nie można było znaleźć w materiałach przesłanych na sesję. Wyjaśniła, że dotyczy to choćby handlujących. Zdaniem Pani radnej wygodniej jest sugerować, że zamierza się zagrozić interesom mieszkańców i głosować przeciw.  W sprawie wysokości opłat mamy dane z 2020 roku i była to po kwota 45 750 zł. Była możliwość sprawdzenia tej kwoty na komisji. Odnośnie roku 2021 sejm uchwalił tzw. tarczę branżową, która miała wesprzeć przedsiębiorców, w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią. Jedną z metod wsparcia biznesu było zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 roku. Wyjaśnił to pan wiceburmistrz w trakcie komisji. 
Dodatkowo utrata dochodu została w pełni zrekompensowana. Za punkt odniesienia przyjęto 2019 rok. Ta rekompensata z góry za cały rok do 31 marca była przekazywana ze środków funduszu przeciwdziałania covid-19. Dodała, że na znalezienie odpowiedzi potrzebowała trochę czasu, niemniej znalazła je w dokumentach, które otrzymał również pan radny. Zadawanie pytań na sesji i wywoływanie mówczyni do odpowiedzi, które mogły zostać zadane na posiedzeniu komisji, gdyby Pan się na niej pojawił uznała za niestosowne.  

Radny p. Michał Wrażeń ad vocem – zwracając się do Przewodniczącej Komisji Budżetu przypomniał, że nie brał udziału w posiedzeniu tejże komisji, a na sesji zadał jedno proste pytanie, na które do tej pory nie uzyskał odpowiedzi a mianowicie jaki jest skutek finansowy, ile do miasta wpływało przed a, ile będzie wpływało po podwyżce opłat.  

Radna p. Dominika Wikiera – poinformowała, że jeśli była zainteresowana danymi kwestiami uczestniczyła w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa, której nie jest członkiem. Po raz kolejny poprosiła, aby na przyszłość tego rodzaju pytania zadawać na posiedzeniach komisji, gdy jest czas na szukanie odpowiedzi 

Ad. 19. Zakończenie 

Przewodnicząca obrad p. Magdalena Mrozek – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknęła obrady XLVII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie. Protokołowała:                                              Przewodniczyła:

Danuta Derebecka                                            Magdalena Mrozek

Załączniki

Powiadom znajomego