W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół XLIX sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2022 r.

Protokół Nr XLIX/2022 z XLIX sesji Rady Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 27 kwietnia 2022 r. i trwała od godz. 14:00 do godz. 18:00
Na ogólną ilość 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi 100%
Listy obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do protokołu .
Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi Załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 
1.Otwarcie 
2.Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji RM.
3.Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
4.Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie”
5.Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Chełmińskiego Domu Kultury za rok 2021” 
6.Przedstawienie „Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie za rok 2021” 
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/286/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej. 
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały L/291/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 04.09.2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków w planie finansowym Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Chełmnie na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Gminę Miasto Chełmno na sfinansowanie inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wybudowanie”.  
9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę sprawie uchwały uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2022 – 2028. 
11. Informacja o złożonych interpelacjach.
12. Wolne wnioski  i informacje
13. Zakończenie 

Punkt 1. Otwarcie
Otwarcia XLIX sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Wojciech Strzelecki. Powitał wszystkich obecnych oraz mieszkańców miasta, którzy oglądają sesję za pośrednictwem Internetu. 
Następnie na sekretarza obrad wyznaczył Radną Magdalenę Mrozek. 

- stwierdzenie quorum
Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych,  w obradach bierze udział 15 radnych, w tym zdalnie w obradach uczestniczą: radna Iga Jambor Skupniewicz, radny Adam Maćkowski i radna Dorota Żulewska  Dodał, że  ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. 

- przyjęcie protokołu z XLVIII sesji RM                                   Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że protokół  XLVIII sesji RM  był do wglądu w biurze Rady Miasta, ponadto radni otrzymali projekt protokołu wraz z materiałami na sesję. W związku z brakiem zastrzeżeń do zawartych w nim treści, protokół z XLVIII sesji uznaje się za przyjęty.  

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Miasta       Przewodniczący obrad p. Strzelecki  poinformował, że proponowany porządek obrad XLIX  sesji został przesłany Radnym. W związku z brakiem wniosków przystąpił do jego realizacji. 

Punkt 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - podał najważniejsze informacje na temat prac w okresie między sesjami.
Przedstawił informację z działalności Straży Miejskiej, i tak:
interwencje oraz kontrole doraźne miejsc, gdzie dochodzi do zakłócania spokoju porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu publicznym, bądź zaśmiecania – w  tym zakresie mieliśmy w okresie 2 tygodni aż 37 interwencji, z czego 7 interwencji dotyczyło zanieczyszczania miasta, 27 interwencji spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zostało nałożonych 7 grzywien oraz 7 pouczeń. Oprócz tego Straż Miejska zabezpieczyła 3 uroczystości, w tym jedną imprezę sportową. Było 7 interwencji z udziałem zwierząt, wyłapano 3 psy z terenu miasta. Przeprowadzono 26 kontroli drogowych, w 5 przypadkach kierowcy naruszyli przepisy ruchu drogowego, przeprowadzono też 3 kontrole dotyczące dewastacji miejsc. Odnosząc się do inwestycji poinformował, że zakończone zostały prace budowlane na tak zwanym objeździe zachodnim, czyli przebieg ulic Dominikańska, Klasztorna, 22 stycznia. Pozostało malowanie pasów i montaż elementów organizacji ruchu. Trwa odbiór oświetlenia wewnętrznego w szkołach oraz w budynku Urzędu Miasta. Wymiana oświetlenia obiektów zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną w tych placówkach. Oświetlenie zewnętrzne uliczne i parkowe, do końca kwartału będzie wiadomo, jak bardzo nowe latarnie ograniczą wydatki na energię elektryczną. Trwa realizacja inwestycji, która jest dedykowana głównie młodzieży, czyli skate park w kompleksie położonym przy Szkole Podstawowej nr 4, prace są realizowane zgodnie z harmonogramem, otwarcie tego obiektu jest planowane na wakacje letnie.
Trwają również prace nad złożeniem wniosku do banku gospodarstwa krajowego na realizację oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, a mianowicie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie  Mieszkaniowej, chodzi o realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej, złożenie stosownego wniosku powinno nastąpić w maju tego roku. Dodał, że jest rozpoczynamy sezon turystyczny w naszym mieście i wspólnie z dyrektorami instytucji kultury jest przygotowywane kalendarium wydarzeń w naszym mieście.
Ponownie zapewniamy opiekunów zabytków, którzy od środy do niedzieli będą zapewniać dostępność obiektów kościoła Świętego Ducha, Piotra i Pawła, pokój rodziny Kałdowskich w kamienicy Grudziądzka 36, osadę rycerską, między innymi izba tortur. W ramach przygotowania do sezonu zostały też zmienione godziny otwarcia informacji turystycznej przy Muzeum Ziemi Chełmińskiej, która jest czynna codziennie, 7 dni w tygodniu. Przypomniał, że 22 kwietnia br. odbyły się obchody w Chełmnie dnia ziemi. Z tej okazji z inicjatywy młodzieży przygotowano wystawę w Kinoteatrze Rondo „Ekologiczny Wybór”,  która wskazuje jak ważna jest świadomość zagrożeń związanych zaśmiecaniem środowiska. Oprócz tego dzieci ze szkół włączyły się w obchody dnia ziemi. Dodał, że przeprowadzono rekrutację do szkół podstawowych, i tak:  do Szkoły Podstawowej nr 1 zapisanych jest 32 dzieci, do Szkoły Podstawowej nr 2 – 56 dzieci i do Szkoły Podstawowej nr 4 - 41 dzieci. Poinformował, że od miesiąca maja planowane są kolejne spotkania otwarte dla mieszkańców, które pozwolą na przedyskutowania tematów istotnych dla mieszkańców. informacje o spotkaniach otwartych będą zamieszczane zarówno na portalach informacyjnych, w mediach społecznościowych, jak i na tablicach informacyjnych, które są rozlokowane na terenie miasta.  Zaapelował do mieszkańców o udział w tych spotkaniach. 
Ponadto zaprosił wszystkich chętnych na obchody Święta Konstytucji 3 maja, które rozpoczną się w samo południe przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Punkt 4. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie”
Dyrektor MBP p. Marzanna Pieniążek – przedstawiła prezentację dotyczącą działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie za 2021 rok – Załącznik nr 3 do protokołu do protokołu oraz „Informację o działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie za 2021 rok” – Załącznik nr 4 do protokołu.
Radny p. Wiesław Derebecki - nawiązując do informacji nt.  miejsc, w których znajdowała się biblioteka, przypomniał, że punkt biblioteczny znajdował się również w Domu Kultury przy Rynku.  
Radny p. Michał Wrażeń – podziękował za przedstawione sprawozdanie, które było czytelne i zrozumiałe. 
Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – poprosił o wyjaśnienie wzrostu etatyzacji.
Dyrektor MBP p. Marzanna Pieniążek – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że  było 10 i 1/3 etatu dla księgowej, po czym został złożony wniosek do budżetu miasta o zwiększenie etatyzacji do 11 etatów. 

Punkt 5. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Chełmińskiego Domu Kultury za rok 2021” 
Dyrektor ChDK p. Kamila Cieślewicz – przedstawiła prezentację dotyczącą działalności merytorycznej Chełmińskiego Domu Kultury za 2021 rok  – Załącznik nr 5 do protokołu oraz „Sprawozdanie merytoryczne z działalności  Chełmińskiego Domu Kultury za 2021 rok” - Załącznik nr 6 do protokołu.
Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że z działalności ChDK „odpadło” zarządzanie jeziorem i poprosił o wyjaśnienie o ile etatów zmniejszyło się zatrudnienie w ChDK oraz ile z tego tytułu jest mniej pracy. Poprosił o wyjaśnienie opłat za energię za ECWM oraz spraw związanych z instalacją oddymiania. Poprosił o wyjaśnienie skąd zostaną pokryte koszty zwrócenia kwoty 90 tys. zł. Następnie poprosił o wyjaśnienie, jaki byłby koszt wynajmu sali w kinie Rondo np. dla grupy radnych. 
Dyrektor ChDK p. Kamila Cieślewicz – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że pierwotnie w ChDK były 34 etaty, a obecnie jest ich 21, co oznacza, że ilość pracy zmniejszyła się o około 30 %. Wyjaśniając sprawę instalacji oddymiającej poinformowała, że koszt dokumentacji został pokryty  
z oszczędności ChDK i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie. Dodała, że za wynajem sali w Kinie Rondo na działania miejskie, nie są pobierane opłaty. Odnosząc się do sprawy 90 tys. zł. z Polskiego Instytutu Filmowego wyjaśniła, że w związku z pandemią COWID-19 nie zrealizowano wszystkich wskaźników i środki te muszą zostać oddane. Dodała, że zostały one zabezpieczone w budżecie ChDK. Odnosząc się do opłat za energię za Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży poinformowała, że dalej licznik figuruje na Chełmiński Dom Kultury, w związku z czym tak są przesyłane faktury i są one odwrotnie przekazywane do ZAZ-u, który pokrywa koszty energii. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska p. Dorota Żulewska – podziękowała za obszerne i szczegółowe sprawozdania zarówno p. Cieślewicz, jak i p. Pieniążek. Ponadto podziękowała p.Cieślewicz za udział w pracach Komisji.                                                                       Radny p. Michał Wrażeń -  przypomniał, że pisał interpelacje do Burmistrza Miasta na temat skutków finansowych źle rozwiązanej umowy o pracę z danym pracownikiem. Dodał, że odbyła się sprawa w sądzie i doszło do ugody i poprosił o informację, jakie to były koszty i z czego zostały pokryte. 
Dyrektor ChDK p Kamila Cieślewicz – odpowiadając przedmówcy potwierdziła, że była taka sytuacja i doszło do ugody, a jej koszty zostały pokryte ze środków na wynagrodzenia pracowników. 
Burmistrz Miasta p. Mikiewicz – sprostował, że umowa o pracę nie została źle rozwiązana i doszło do ugody pomiędzy pracodawca, a pracownikiem.
Radny p. Michał Wrażeń – potwierdził, że była ugoda i dodał cyt. „ta ugoda kosztowała miasto określoną sumę pieniędzy”.
Burmistrz Miasta p. Mikiewicz – przypomniał, że rozwiązanie umów dotyczyło kilku pracowników i wszyscy otrzymali odprawy, a dzięki ugodzie  p. kierownik wypłacono tylko połowę odprawy. 

Punkt 6. Przedstawienie „Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi  Chełmińskiej w Chełmnie za rok 2021” 
Dyrektor MZCh p. Adam Jendryczka – przedstawił „Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie za rok 2021” – Załącznik nr 7 do protokołu oraz prezentację dotyczącą działalności merytorycznej Muzeum Ziemi Chełmińskiej za 2021 rok – Załącznik nr 8 do protokołu. Pokazał obecnym dwa elementy, które odpadły w ostatnim okresie ze ścian Ratusza, co w pełni uzasadnia ogrodzenie siatką tego obiektu. 
Radny p. Michał Wrażeń – korzystając z obecności Dyrektora Muzeum nawiązując do sprawozdania poprosił o wyjaśnienie; liczba sprzedanych biletów komunikacyjnych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 165, a na koniec danego okresu 120 – dlaczego mniej? 
W imieniu mieszkańców miasta zgłosił uwagę, że widok Chełmna (na tablicy przed Ratuszem) jest już zbyt długo, można rozważyć przestawienie tej tablicy w inne miejsce. Następnie przypomniał, że na budynku przy ulicy Toruńskiej jest umiejscowiona tablica drukarza i zasugerował, aby przyjrzeć się tej tablicy i zwrócić uwagę na błąd – jaki na niej jest. Poprosił, aby pan Dyrektor „Raport o stanie Ratusza” pozostawił do wglądu w Biurze Rady Miasta. Ponadto w imieniu mieszkanek i mieszkańców poprosił o rozwiązanie problemu w dniach ślubu, kiedy cyt. „Elita Chełmna  kupi kwiatek i składa życzenia”.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska p. Dorota  Żulewska – podziękowała Dyrektorowi Muzeum za przedstawione obszerne sprawozdanie. Nawiązując do wypowiedzi radnego p. Michała Wrażenia na temat uwag i swoich obaw wyraziła nadzieje pan Dyrektora, jako młody pracownik na tym stanowisku, rozważy te uwagi. 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poprosił o wyjaśnienie, dlaczego przed Ratuszem jest parkowany samochód oraz czy jest rozważane przeniesienie napisu „Chełmno” sprzed Ratusza. 
Radna p. Ilona Smolińska – stwierdziła, że słyszy dużo pozytywnych głosów nt. napisu „Chełmno” umieszczonego przed Ratuszem. 
Dyrektor MZCh p. Adam Jendryczka – odnosząc się do wypowiedzi przedmówców stwierdził, że prowadzona w Informacji turystycznej sprzedaż biletów jest usługa komercyjna i pracownicy Muzeum nie mają wpływy na sprzedawaną ilość. Odnośnie  „Tablicy Drukarza” umieszczonej na budynku na ulicy Toruńskiej zadeklarował, że zostanie sprawdzona.  Raport o stanie Ratusza został przekazany do Burmistrza Miasta  zadeklarował, że raport wraz z aneksami dostarczy również Biura Rady Miasta. Nawiązując do tablicy zawierającej napis Chełmno stwierdził, że ile osób tyle zdań. Jeżeli będzie decyzja o jego przeniesieniu to zostanie zrealizowana. Dodał, że nigdy nie było założenia, że napis ten ma pozostać na stałe przed Ratuszem. Odnosząc się parkowanego przed Ratuszem samochodu wyjaśnił, że jeżeli przyjeżdżają goście to trudno odsyłać ich w poszukiwaniu miejsca parkingowego. Dodał, że samochód mówcy jest przed Ratuszem parkowany sporadycznie, tylko w przypadku potrzeby załadowania, czy rozładowania towaru. 
Radna p. Magdalena Mrozek – podsumowując przedstawione sprawozdanie 
z działalności Muzeum zwróciła uwagę na to, że często słyszeliśmy informację, że zadanie zostało wykonane w 300 lub 400% w porównaniu do poprzedniego roku. W sprawozdaniu często była mowa o działaniach nowatorskich oraz sięgania po środki zewnętrzne. Dodał, że raport o stanie Ratusza będzie potrzebnym materiałem. Ponadto zwróciła uwagę na ilość i zakres remontów, jakie w 2021 roku zostały wykonane. 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w uzupełnieniu przedmówczyni dodał, że w 2021 roku Rada Miasta przeznaczyła na działalność Ratusza rekordową kwotę ponad 1 mln. zł., a ponadto mówca nie zauważył, żeby któreś zadanie zostało wykonane o 300 – 400 % więcej. Ponadto przypomniał, że przez cały 2020 rok panowała pandemia w związku z czym trudno było o realizację zadań.  Podziękował Panu Dyrektorowi za przedstawione sprawozdanie. 
Radny p. Wrażeń – podziękował p. Dyrektorowi za propozycję rozmowy na temat tablicy przed Ratuszem z napisem „Chełmno”. Stwierdził, że z drogi krajowej 91 jest piękny widok i tablica mogłaby być w takim miejscu wystawiona, co zdaniem mówcy przyciągnie turystów. Zasugerował, aby w tym temacie wypracować kompromis. Zwrócił uwagę, nie udzielono odpowiedzi na jeden temat, a mianowicie „Kwiat Chełmna na ślubach”. 
Radna p. Magdalena Mrozek – poinformowała, że w roku bieżącym w sąsiednim mieście Świecie planowane jest w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie takiego napisu, jak przed Ratuszem w Chełmnie. 
Radna p. Ilona Smolińska – wyjaśniła, że cytowane wykonanie w wysokości 300% dotyczy uczestników wycieczek. Zwróciła uwagę, że kluczowym zadaniem, jakie zostało wykonane jest wpisanie Muzeum na ministerialną listę wykazów muzeów, co otworzyło wiele nowych możliwości.  
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – nawiązując do wypowiedzi radnego p. Wrażenia na temat błędu na tablicy na ulicy Toruńskiej stwierdził, że błąd na niej jest od dawna. Dodał, że Pan Dyrektor się zobowiązał, że to sprawdzi i poprawimy ten drobny, bo tam są przestawione liter, cyfry w dacie.
Podziękował wszystkich Dyrektorom jednostek kultury  za przedstawione sprawozdania oraz za działania w okresie pandemii, gdzie nie tylko realizowano zadania statutowe, ale wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem i niesamowitą pracowitością. Zaangażowanie dla kultury chełmińskiej jest widoczne i bardzo potrzebne. Wyraził nadzieję, że możliwości dyrektorów są jeszcze większe i  teraz pokażą zaangażowanie w podnoszenie jakości pracy i podnoszenie jakości świadczonych usług. Podkreślił, że równie ważne jest zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Dodał, że wszystkie trzy instytucje kultury bardzo dobrze ze sobą współdziałają i współpracują. Wiele wydarzeń, które są organizowane są organizowane we współpracy. Zresztą co najmniej raz na miesiąc odbywają się odprawy instytucji kultury, pod kierownictwem Wiceburmistrza Murawskiego. Jest tworzona spójna strategia wydarzeń, które na terenie miasta się odbywają.  Życząc dalszego dobrego rozwoju instytucji dla dobra mieszkańców i turystów podziękował Dyrektorom, za przedstawione prezentacje i życzył powodzenia w dalszej pracy. 
Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na temat „chełmińskiego kwiatu w dni ślubu”. Zaproponował, aby Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska zajęła się tym tematem oraz sprawą napisu przed Ratuszem. 

Punkt 7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/286/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej. 
Dyrektor MZCh p. Adam Jendryczka – przedstawił projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem –Załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta przedstawiony projekt uchwały.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu przez osoby pracujące zdalnie, i tak: 
- Radna Iga Jambor-Skupniewicz - za,
- Radna Dorota Żulewska - za,
- Radny Adam Maćkowski - za.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Protokół głosowania imiennego (patrz: protokoły głosowania imiennego) stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIX/354/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/286/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Chełmińskiej (Załącznik nr 11 do protokołu Uchwała Nr XLIX/354/2022).

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały L/291/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 04.09.2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Gminę Miasto Chełmno na sfinansowanie inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wybudowanie”.  
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta przedstawiony projekt uchwały.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu przez osoby pracujące zdalnie, i tak:
- Radna Iga Jambor-Skupniewicz - za,
- Radna Dorota Żulewska - za,
- Radny Adam Maćkowski - za.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym.  
Protokół głosowania imiennego (patrz: protokoły głosowania imiennego) stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIX/355/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utraty mocy L/291/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 04.09.2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków w planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Gminę Miasto Chełmno na sfinansowanie inwestycji „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wybudowanie” (Załącznik nr 14 do protokołu Uchwała nr XLIX/355/2022). 

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę sprawie uchwały uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok.  
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawką – Załącznik nr 15 do protokołu do załącznika nr 15.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – odczytała opinię Komisji w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta przedstawiony projekt uchwały.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu przez osoby pracujące zdalnie, i tak: 
- Radna Iga Jambor-Skupniewicz - za,
- Radna Dorota Żulewska - za,
- Radny Adam Maćkowski - za.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących  nie było.
Protokół głosowania imiennego (patrz: protokoły głosowania imiennego) stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIX/356/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 – Załącznik nr 18 do protokołu - Uchwała Nr XLIX/356/2022

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2022 – 2028 
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz z objaśnieniami zmian – Załącznik nr 19 do protokołu, do załącznika nr 19
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta przedstawiony projekt uchwały.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu przez osoby pracujące zdalnie, i tak: 
- Radna Iga Jambor-Skupniewicz - za,
- Radna Dorota Żulewska - za,
- Radny Adam Maćkowski - za.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.   
Protokół głosowania imiennego (patrz: protokoły głosowania imiennego)  stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIX/357/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 – Załącznik nr 21 do protokołu -Uchwała Nr XLIX/357/2022.

Punkt 11. Informacja o złożonych interpelacjach. 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki poinformował, ze wpłynęły dwie interpelacje i dodał, że o ile Panowie Radni chcą przedstawić ich treść, to w punkcie „Wolne wnioski i informacje”.

Punkt 12. Wolne wnioski  i informacje
Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki poinformował, że do Biura Rady Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie przekazał „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2021” – Załącznik nr 22 do protokołuZałącznik nr 22 do protokołu. Poprosił Radnych o zapoznanie się z treścią oceny. 
Przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 29 kwietnia br. tj. piątek.
Następnie w imieniu własnym i Burmistrza Miasta zaprosił wszystkich Radnych na spotkanie dnia 4 maja br. o godz. 1600, na którym zostanie omówionych szereg spraw bardzo ważnych dla naszego Miasta. 
Przedstawił oświadczenie, cyt: „W ostatnim czasie w prasie oraz wśród mieszkańców dużo się mówi o tym, że Rada przyjęła złe uchwały. Była uchwała o wysokości stawki za odbiór odpadów. Pragnę wyjaśnić, że uchwały przygotowywane są przez odpowiednie wydziały Urzędu Miasta. Radni powinni otrzymywać uchwały prawomocne i dobrze przygotowane. My nie jesteśmy prawnikami ani księgowymi, nie musimy znać się na kruczkach prawnych ani na zawiłości księgowych.  Dlatego proszę nie obwiniać Radnych za przyjęcie uchwał źle przygotowanych, to raz. Druga sprawa, którą chcę poruszyć, to kwestia parsknięcia śmiechem po wypowiedzi jednego z Radnych. Nie chce być arbitrem w tej sprawie, ale żadna wypowiedź Radnego nie powinna być tak wyśmiana, czy potraktowana, tym bardziej, że działo się na sesji Rady Miasta. Ja ze swej strony obiecuję Radnemu, że będę reagować na takie zajścia. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu Miasta  bardzo proszę o przygotowywanie uchwał zgodnych z prawem i przepisami, a wszystkich obecnych proszę o powściągliwość i powagę na sesji.” 
Radny p. Michał Wrażeń – poinformował, że ma do odczytania interpelację oraz kilka pytań dotyczących odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji. Dodał, że cyt. „Pan Burmistrz zazwyczaj odpowiada na to, co mu wygodne.”
Poinformował, że ma również pisma od mieszkańców, na które w dniu dzisiejszym otrzymał odpowiedź.  Zapoznał z treścią interpelacji kierowaną do Burmistrza Miasta na temat sprawozdań z wykonania budżetu miasta – rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – Interpelacja w sprawie oczyszczania miasta - załącznik nr 23 do protokołu.
Nawiązał do interpelacji z dnia 30 marca br. Stwierdził, że w roku 2021 było przeprowadzone kilkadziesiąt kontroli dotyczących prawidłowości segregowania frakcji w niektórych nieruchomościach.
Poprosił o podanie ile osób obciążono wyższymi opłatami, na jaką ogólną kwotę? Ponadto poprosił o podanie, ile kilogramów przekwalifikowano, jako odpady zmieszane, zamiast bio? Odniósł się do odpowiedzi Burmistrza Miasta na powyższą interpelację, opracowaną na podstawie danych pozyskanych z ZUM, wydano 14 decyzji obciążających  234  osoby na łączną kwotę 4914 zł. Decyzje obejmowały budynki jednorodzinne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które są zamieszkiwane przez wiele osób. Dodał, że  w przypadku niewłaściwej segregacji bio odpady odbierane są, jako odpady zmieszane i odbierane wspólnym transportem z innymi niesegregowanymi, zmieszanymi odpadami komunalnymi, a właściciel nieruchomości ma przyklejoną na pojemnik naklejkę z taką informacją.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – zwrócił uwagę, że mówca przekroczył czas wypowiedzi, zgodny ze Statutem Miasta.

Radny p. Michał Wrażeń – nawiązał do obrad poprzedniej sesji i do „śmiechu na sali”. Zwrócił uwagę, że Rada Miasta obraduje na sesjach i Burmistrz Miasta jest na nią zaproszony i powinien dostosować się do panujących zwyczajów. Nawiązał do umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami” zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta.

Radny p. Marek Olszewski  - nawiązując do poprzedniej sesji przypomniał, że Radny p. Michał Wrażeń zadał pytanie w sprawie budowy windy dla niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta. Dodał, że z wieloma wypowiedziami Radnego można się nie zgadzać, jednakże w tym wypadku miał rację. Podkreślił, że różnice polegają na interpretacji. W gestii starostwa jest pozyskiwanie środków dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u. Starostwo nie tylko w tej kwestii pomaga miastu, jako przykład podał, że w przedstawionym sprawozdaniu biblioteka dostała 9000 zł. Ponadto miasto otrzymuje wsparcie ma ścieżki rowerowe, chodniki itp. Było również wsparcie ze strony starostwa w sprawie budowy windy. Różnica polega na tym, że pieniądze bezpośrednio przekazano ze starostwa, nie dał ze swojej puli, ale je pozyskał na konkretny cel z PFRON-u. Później w 2020 roku we wrześniu podpisał umowę na przekazanie tych środków w ilości około 120 000 zł. Reasumując uznał, że jest tylko różnica tej interpretacji, że nie są to bezpośrednie pieniądze ze starostwa, ale pozyskane przez starostwo na rzecz miasta.

Radny p. Waldemar Piotrowski – zapoznał z treścią złożonej interpelacji o      wyjaśnienie bulwersującej wielu mieszkańców naszego miasta, a przyjętej większością głosów na sesji Rady Miasta w dniu 30 marca br. uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi. – Interpelacja stanowi Załącznik nr 24 do protokołu
Następnie podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta za realizację prośby i umieszczenie na sali obrad „rolek ze składem Rady Miasta VII kadencji oraz obecnej VIII kadencji”. Wyraził nadzieję, że będzie to pamiątka dla młodzieży, i nie tylko. 
Radny p. Wiesław Derebecki – zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta Pana Piotra Murawskiego stwierdził, że poruszając się ulicami naszego miasta i chodnikiem zauważył wystające elementy zdemontowanych słupów ze znakami drogowymi, które są obcięte na wysokości około centymetra, idąc można zahaczyć, uderzyć, przewrócić się, zrobić sobie krzywdę. Dlatego zaproponował, aby pracownicy Wydziału Gospodarki Miejskiej przeszli się ulicami, takimi jak np. Dominikańska, Klasztorna, Biskupia. Poprosił, żeby to zniwelować, zeszlifować, żeby to było do poziomu chodnika, aby nie można było sobie krzywdy zrobić.
Druga sprawa; zaczął się ruch turystyczny. Dodał, że codziennie jest na rynku, albo w obrębie rynku i  zauważył, że są trzy gabloty, na których, na jednej jest zamontowany zegar, na drugiej jest plan miasta, a na trzecim jest wyeksponowane  miasto. Stwierdził, że gabloty są brudne i należy je wyczyścić. 
Poruszył sprawę poprawy bezpieczeństwa i oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Biskupia-Klasztorna oraz Klasztorna-Szkolna, niemniej jednak mówca zauważył, że część została zdemontowana. 
Następnie poruszył sprawę braku toalet na terenie miasta. Zaproponował, aby przeanalizować, czy można w niektórych punktach naszego miasta zainstalować tzw. toi toi.
Zwrócił uwagę, że zostały przygotowane do malowania znaków na nowo ułożonym asfalcie na ulicy Dominikańskiej, Klasztornej, Styczniowej. Poprosił o wyjaśnienie, czy nadal będziemy dwa razy w roku malować znaki zwykłą farbą, która po dwóch dniach straci swój blask i zostanie zmyta. Przypomniał, że wcześniej proponował zakup lepszej jakości farby i pokrycie nią przejść dla pieszych.  Dodał, że powinna to być farba, która zapewni trwałość i w okresie wieczornym spowoduje doświetlenie przejść dla pieszych.
Radny p. Michał Wrażeń – przypomniał, że Przewodniczący Rady Miasta Chełmna Pan Strzelecki Wojciech na sesji z dnia 30.03 br. otrzymał pismo od mieszkańców miasta za pośrednictwem mówcy. Następnie odczytał kolejne pismo w imieniu mieszkańców do Przewodniczącego Rady Miasta Załącznik nr 25 do protokołu.
Dodał, że na poprzedniej sesji mieszkańcy skierowali list do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na który nie otrzymali odpowiedzi. Na ręce Przewodniczącego Rady Miasta przekazał pismo w imieniu mieszkańców do Komisji Rewizyjnej oraz do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełmna. 
Przypomniał, że na ostatniej sesji pytał o błędnie wydrukowane ulotki dotyczące odpadów komunalnych i jaki  był koszt takiej ulotki oraz kto odpowiada za te błędy. Mieszkańcy się śmieją, że to urzędnicy zrobili błędy. 
Poprosił o przedstawienie informacji jaki jest wynik „ugody ze Starostwem?”
Nawiązał do umowy o dofinansowanie w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami” zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta.
Przewodniczący obrad p. Strzelecki zwrócił uwagę, że radny p. Michał Wrażeń przekroczył czas wypowiedzi. 
Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że zgodnie z zapisami ust. 6. Umowy cyt. „Gmina zobowiązuje się do przedłożenia dokumentów rozliczeniowych,    o których w ust. 4 w terminie 5 dni roboczych od daty ich wystawienia” – czy zostało to przekazane?
„Gmina zobowiązana jest do powiadomienia Powiatu, w formie pisemnej 
o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z umowy, do 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia” – czy było to realizowane?
Ponadto Gmina jest zobowiązana do przesyłania do Powiatu półrocznych sprawozdań  - czy to jest realizowane?
Dokumenty dotyczącej przyznanej kwoty dotacji należy przesłać do Powiatu 
w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. – czy zostało to wykonane?
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – zwracając się do radnego p. Michała Wrażenia poprosił o wyjaśnienie o jaką umowę chodzi.
Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że  chodzi o środki finansowe w wysokości 116 tys. zł. przyznane na budowę windy w Urzędzie Miasta.
Radny p. Marek Olszewski – podziękował Panu Wiceburmistrzowi za realizację prośby z poprzedniej sesji na temat zagospodarowania kompleksu leśnego przy Plantach Kolejowych. Wyraził nadzieję, że pozostałe drzewa, które już leżą na ziemi, zostaną też pocięte i usunięte, a ekipy sprzątające usuną  gruz, kamienie, opony itp. i  park ten będzie „oddychał”. 
Przypomniał, że na jednej z wcześniejszych sesji prosił Burmistrza Miasta 
o sprawy sprawdzenia progów, konkretnie podjazdu pod ścieżki rowerowe, gdzie krawężniki są dość wysokie.  Poprosił o informację, kiedy to będzie sprawdzone i ewentualnie kiedy będzie realizowane?
Nawiązując do wypowiedzi Radnego p. Michała Wrażenia poprosił Burmistrza Miasta o informację na temat sprawy sądowej ze Starostwem Powiatowym. 
Radna p. Ilona Smolińska – podziękowała Pani Bogusi Szymańskiej za szybkie załatwienie sprawy, chodziło o ławeczki na starych plantach, zgłoszone przez mieszkankę.  Ponadto w imieniu mieszkańców podziękowała za szybkie reakcje straży miejskiej, za szybkie reagowanie na wezwania i zauważalną zwiększoną liczbę patroli na mieście.
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – stwierdził, cyt. „Zacznę od pytania czy śmiech, który być może rzeczywiście był zbyt spontaniczny, jest czymś gorszym niż ciągły krzyk i agresja, którą zieje Pan Wrażeń. Myślę, że mimo wszystko śmiech jest łagodniejszą formą ekspresji emocjonalnej niż agresja oraz krzyk, który Pan używa jako podstawowe narzędzie debaty. I to proponuję, żeby Pan się zastanowił nad tym, jak ta debata powinna się toczyć.” Dodał, że Pan Wrażeń stawia zarzuty, które są totalnie niepotwierdzone, albo są zwykłym kłamstwem, tak jak dzisiaj podczas prezentacji instytucji kultury, gdzie okazało się, że Pani Dyrektor uczestniczyła w komisji, która jest dedykowana kulturze, w której Pan Wrażeń nie uczestniczył, ale zarzut postawił w sposób agresywny, nad czym przeszedł do porządku dziennego. Uznał, że o ile radny zarzucił dyrektorowi jednostki coś niewłaściwego, co okazało się nieprawdą, to zwykła kultura nakazuje „przeprosić”. 
Nawiązując do sprawy przejść dla pieszych wyjaśniła, że wartość zadania jest przyjęta w budżecie, po czym jest postępowanie ofertowe, w wyniku którego kwoty mogą ulec zmianie i wówczas zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową.
Dodał, że w podtekstach i intencją radnego pana Wrażenia jest pokazanie jakiś niekompetencji albo czegoś, co jest po stronie Urzędu Miasta nieprawidłowością, co nie ma miejsca i to mówca z całą mocą podkreślił. Kolejna kwestia, to nagminne przekraczanie czasu wypowiedzi przez pana radnego. Dodał, że pan radny ciągle zarzuca, że nie została udzielona odpowiedź na interpelację. Podkreślił, że odpowiedzi na interpelacje są udzielane zgodnie z faktami i zgodnie z prawem. Pan radny bardzo często żąda informacji, które zgodnie z przepisami nie mogą być ujawnione. Stwierdził, że nie ma żadnej złej woli, ani ukrywania czegokolwiek.
Nawiązując do sprawy windy i umowy zaapelował, aby radny tak przygotowywał swoje wypowiedzi, aby od początku wiadomo było o jaką umowę chodzi. Potwierdził, że umowa ze Starostwem została podpisana, a Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił to na poprzedniej sesji, że Starostwo jest operatorem PEFRON-u w tej kwestii. Dodał, że w taki sposób są pozyskiwane środki  np. na drogi. 
Nawiązując do sprawy ulotki stwierdził, że wkradł się błąd i dodał „błędów nie popełnia ten, co nic nie robi.” Poinformował, że błąd został poprawiony 
i skorygowany. 
Poruszył kwestię odpowiedzi w ciągu 14 dni czy miesiąca, na co są odpowiednie przepisy. Zwracając się do radnego p. Wrażenia poprosił, aby pisma składane przez mieszkańców przekazywał do Biura Rady Miasta, ponieważ Przewodniczący Rady Miasta nie ma obowiązku ich przekazywania. 
Odnosząc się do sprawy „Ugody ze Starostwem” wyjaśnił, że nie ma już ugody, ponieważ Starosta pozwał Urząd Miasta do sądu i należy trzymać się faktów. Podkreślił, że sprawy te miały miejsce w poprzednich kadencjach.
Mówca dodał, że z tymi sprawami nie miał  nic wspólnego, sprawa dotyczy przeszłości i to dość odległej. Sędzia w Toruniu wydała wyrok, który zasądza kwotę, jaką powinien był zapłacić Burmistrz Miasta p. Mariusz Kędzierski pewnie 10 lat temu, czego nie zrobił, co więcej nie zabezpieczył środków finansowych, ani depozycie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uzasadnienie sędzi było takie, że podpisanie przez Kędzierskiego aneksu nr 9 spowodowało, że miast powinno zapłacić starostwu ponad 600 000 zł.
Podkreślił, cyt: „Ja nie biorę za to odpowiedzialności, nie ja podpisywałem ten aneks.” Dodał, że sprawa się nie kończy, bo jest to wyrok nieprawomocny. Urząd Miasta poprosił o  uzasadnienie i wówczas zostaną podjęte dalsze kroki, o których radni zostaną poinformowani.  Podkreślił, że za decyzje poprzednich władz nie bierze odpowiedzialności, a one dzisiaj mają jakieś konsekwencje finansowe. Dodał, że to co na bieżąco jest zrobienie będzie we współpracy z radcami prawnymi prowadzone. 
Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, cyt: „przepraszam, źle zrobiłem” i zwracając się do Burmistrza Miasta przypomniał o interpelacji na temat likwidacji OSiR-u, w odpowiedzi na którą Burmistrz Miasta stwierdził, że mówca uczestniczył w tej likwidacji, co nie było prawdą. Wyraził ubolewanie, że do chwili obecnej nie został przeproszony. Dodał „Pan kogoś chce pouczać, wpierw trzeba od siebie zacząć.”
Radny p. Marek Olszewski – potwierdził, że sprawa pomiędzy miastem, 
a starostwem jest zaszła, sprzed wielu lat i przypomniał, że w tym temacie Rada Miasta podjęła Stanowisko wyrażające wolę zawarcia ugody przed sądem, która z uwagi na interpretację przepisów nie została podpisana. Wówczas miasto miało zapłacić 95 tys. zł., a obecnie Burmistrz Miasta wymienił kwotę 600 000 zł., nawet jeżeli po uzyskaniu uzasadnienia sądu, się odwołamy, to koszty mogą jeszcze wzrosnąć, bo jeżeli kolejny raz przegramy sprawę, to znowu jakieś odsetki, jakieś tam przez miesiące narosną i kolejne pieniądze wyciekną, które można by ulokować w inwestycje. 
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – stwierdził, że bardzo trafnie Pan Radny Olszewski ujął to, że my byliśmy do samego końca gotowi do zawarcia porozumienia. Przy czym to porozumienie nie mogło być zawarte na warunkach, które wychodziłoby poza stanowisko przyjęte przez Radę Miasta i było ono dla mówcy drogowskazem do postępowania w tej sytuacji. Radni przyjęli stanowisko, na jakich warunkach ta ugoda może być zawarta, a warunki zaproponowane przez Pana Starostę odbiegały dalece od tych ustaleń. Poza tym tych wersji ugody było kilka i z każdą wersję ugody zmieniała się kwota. Mówca bez  wyroku sądowego nie mógł wziąć takiej odpowiedzialności, ostatecznie miasto zostało pozwane na kwotę 600 000 zł., ale nie było  podstawy do tego, żeby to zapłacić. Dodał, że obowiązuje rygor ustawy o finansach publicznych, a ponadto była wola zawarcia ugody, ale nie na warunkach, które przekraczały ustalenia z Radą Miasta. Podkreślił, że zostaliśmy pozwani jako miasto, ale wyrok jest nieprawomocny i sprawa trwa.
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – jako radny Miasta - stwierdził, że nie pamięta, aby dążył do tego, żeby sprawa trafiła na drogę sądową i dodał, że początku tej sprawy popierał propozycję ugody. Potwierdził, że stanowisko Rady Miasta dotyczyło ugody,  jak również wypowiedź Burmistrza Miasta. Przypomniał, że Starosta nie miał wyjścia, ponieważ termin się kończył i  w miesiącu marcu sprawa zostałaby przedawniona, stąd taka decyzja starostwa. 
Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – nawiązując do przygotowanej ulotki na temat odpadów wyjaśnił, że została ona przygotowana prawidłowo i była zgodna z przyjętą uchwałą Rady Miasta z dnia 16 lutego br. 
Dnia 17 lutego br. ulotki przekazano do druku i nie było na nich żadnego błędu, ani pomyłki. W treści ulotki jest zapis, że koszt utrzymania systemu na okres 1 marca 2022 r.  do 28 lutego 2025 r. wynosi 16 000 600,00 zł. 
Rozstrzygnięcie RIO w tej sprawie nie ma żadnego znaczenia. Koszt systemu w tym okresie jest właśnie taki.  Opłata  obowiązuje  od 1 kwietnia, a nie od 
1 marca i nie jest to pomyłka, a wynik rozstrzygnięcia RIO. 
W celu minimalizacji kosztów stwierdzono, że tańsze jest wydrukowanie naklejek, aniżeli wydruk nowych ulotek, aby do mieszkańców trafiła rzetelna informacja. Wyjaśniając sprawę „niebezpieczny odpad” stwierdził, że nie wiemy, co może trafić do systemu i co będzie trzeba zagospodarować. Miasto wspólnie z ZUM-em musi rozwiązać takie problemy, a ludzie różne rzeczy wyrzucają i różne rzeczy zastajemy w przestrzeni miasta.
Odpowiadając na pytania w kwestii elementów zdemontowanych słupów po znakach ulicznych, kwestii gablot, które trzeba wyczyścić i są to prace porządkowe, które zostaną uregulowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej 
i Ochrony Środowiska. 
Zaproponował, aby takie uwagi zgłaszać bezpośrednio do Wydziału GMiOŚ. Polecił wszystkim obecnym korzystanie z aplikacji „Naprawmy to”. Dodał, że zgłaszane tam problemy są szybko rozwiązywane. 
Wyjaśniając kwestię ulicy Klasztornej i montażu lamp poinformował, że inwestycja ta nie została jeszcze zakończona., przy odbiorze zostaną takie sprawy skorygowane. Przypomniał, że podobnie było z oznakowaniem, które zostało zamontowane zgodnie z przepisami, pół metra od osi od krawędzi jezdni. Jednak okazało się, że chodnik jest na tyle wąski, że jest to niekomfortowe dla pieszych i znaki zostały przestawione. 
Wyjaśniając sprawę toalet na terenie miasta poinformował, że są zamówione dwie toalety typu toi toi na ulicę Biskupią, w sąsiedztwie na parkingu, także ten temat jest w trakcie realizacji.
Odnosząc się do sprawy malowania znaków, nie ma jeszcze rozpisanego postępowania, trwa obmiar w tym zakresie. Dodał, że malowanie permanentne, długotrwałe jest kilkukrotnie droższe, a budżet wydziału gospodarki miejskiej jest w tym roku mniejszy niż ten, który jest potrzebny, uwzględniając wzrost cen.
Kwestia Plant Kolejowych – trwają prace porządkowe w tym terenie.
Jeśli chodzi o sprawdzenie przejazdów rowerowych potwierdził, że miało to miejsce, a po zapoznaniu się z raportem z tego zadania Radni zostaną poinformowani o określeniu terminu jego realizacji. 

Punkt 13.       Zakończenie
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XLIX sesji Rady Miasta, dziękując wszystkim za udział i głos w dyskusji. 

Protokołowała                                                                     Przewodniczył
(M. Westfalewska)                                                                (W. Strzelecki)

 

Załączniki

Powiadom znajomego