W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z XLV sesji RM z dnia 26.01.2022

Protokół Nr XLV/2022 z XLV sesji Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022r.

Sesja odbyła się w dniu 26 stycznia 2022r. i trwała od godz. 14.00 do godz. 16.40

Na ogólną ilość 15 radnych obecnych na sesji  było 12 radnych, co stanowi 80%. Nieobecnych usprawiedliwionych - 3
Nieobecnych nieusprawiedliwionych -0

Listy obecności radnychZałącznik nr 1  

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu Załącznik nr 2

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z XLIV sesji RM

2. Przyjęcie porządku obrad XLV   sesji RM.
-  przegłosowanie poprawek

3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

4. Przedstawienie diagnozy środowiskowej używania środków psychoaktywnych, bezpieczeństwa i zachowań agresywnych oraz reakcji na naukę zdalną wśród młodzieży szkół chełmińskich, wieku 11-20 lat

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2022 rok

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna   w dniach od 8 września do 29 listopada 2021 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028
14. Informacja o złożonych interpelacjach.
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie

 
Ad.1.Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - otworzył obrady XLV sesji Rady Miasta witając radnych oraz zaproszonych gości. Na sekretarza obrad wyznaczył radną Magdalenę Mrozek
-stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki- stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, 5 radnych uczestniczy w obradach zdalnie  Dodał, że Radni Dominika Wikiera, Ilona Smolińska oraz Małgorzata Zima usprawiedliwili swoja nieobecność
-przyjęcie protokołu z XLIV sesji RM

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że protokół wyłożony XLIV był do wglądu w biurze Rady Miasta, ponadto radni otrzymali projekt protokołu wraz z materiałami na sesję. W związku z brakiem zastrzeżeń do zawartych w nim treści, protokół z XLIV sesji uznaje się za przyjęty.  

 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Miasta

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – zgłosił autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad:

Dodaje się- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno –sprawa zostanie omówiona jako punkt  5 porządku obrad.

Zdejmuje się punkty:

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Chełmno    

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Chełmna na lata 2018-2022

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargowej nieruchomości  

Pozostałe punkty otrzymają kolejna numerację. Poprosił Zastępcę Burmistrza o powody zdjęcia z porządku obrad trzech tematów

 Z-ca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski- poinformował, że w toku pracy nad projektami uchwał na posiedzeniach komisji pojawiało się wiele pytań i wątpliwości, w związku z czym opracowane zostaną obszerniejsze wyjaśnienia i materiały zostaną ponownie przekazane do komisji.

 
Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

 
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz -przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami:

- trwa jedna z najważniejszych inwestycji na starówce – modernizacja objazdu zachodniego, prace przebiegają  zgodnie z planem,

- zakończona została inwestycja oczyszczalnia ścieków,

- trwa odbiór inwestycji – modernizacja systemu oświetlenie zewnętrznego miasta, zakończenie prac nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni, podziękował mieszkańcom za cierpliwość, ponieważ w trakcie modernizacji powstawały przerwy w dostawie prądu, w niektórych miejscach oświetlenie nie działało. Dodał, że wprowadzono ułatwienie zgłaszania awarii poprzez aplikację „naprawmy to”,

-rozpoczęto inwestycję wymiana oświetlenia wewnętrznego w szkołach podległych miasta i budynku urzędu miasta,  

- zakończono procedurę wyłożenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna,

- rozpoczęto prace nad programem dotyczącym kompleksu po jednostce wojskowej przy ulicy Biskupiej, trwa przygotowanie do przetargu na uzbrojenie tego  teren, na to zadanie pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 2, 3 mln zł.,

- zakończono montaż 25 tablic informacyjnych w przestrzeni miasta mających na celu usprawnienie komunikacji z mieszkańcami miasta, głównie z tymi, którzy nie korzystają z mediów społecznościowych,

- począwszy od tego tygodnia Miejska Biblioteka Publiczna  czynna będzie niektóre soboty,

-trwają ferie , w Chełmińskim Domu Kultury jak i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży,

- wznowiono działanie pływalni „Wodnik” w Chełmnie, po remoncie obiekt jest dużo bardziej komfortowy,

- trwa rekrutacja do placówek oświatowych do przedszkola do 25 marca, do 4 marca do szkół podstawowych,

- w sobotę odbyły się obchody 102 rocznica powrotu Chełmna do wolnej Polski,

- miasto przystąpiło do projektu partnerskiego   z fundacją Odlewnia działającą przy   Fam Chełmno. Zakład ten postanowił przekazać na rzecz mieszkańców fragmentu nieruchomości przylegającej do ulicy Polnej, powstanie tam tzw. podwórko sąsiedzkie, jest to bardzo fajny projekt społeczny. Fam planuje w przyszłości przekazać kilka pomieszczeń, w których powstanie dom sąsiedzki pn. Odlewnia Sąsiedzka,

- w całej Polsce w tym także w Chełmnie zagra ponownie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zachęcił Mieszkańców do aktywności informując, że w tym roku zbierane są środki na diagnostykę i leczenie wzroku. Zwrócił uwagę, że na sali obrad znajduje się puszka jednego z wolontariuszy zachęcając zebranych do złożenia datku,

- przypomniał, że przed nami Walentynki, wielka impreza promocyjna, która  zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Jedyna obawa, zdaniem mówcy, to niepewna sytuacja epidemiczna, póki co przygotowania trwają,

- Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa   dystrybuowała czujniki tlenku węgla wśród mieszkańców,

- zwrócił uwagę na bardzo smutną i nieprzyjemną sytuacje, w której wszyscy się znaleźli, a mianowicie drastyczne podwyżki cen, szalejącą inflację. Dotyczy to nie tylko mieszkańców, ale również zakładów pracy. Jako przykład podał wzrost cen za gaz w jednym dziale urzędu Miasta - opłaty za ogrzewanie pomieszczeń zieleni miejskiej w grudniu ub. roku rachunek wyniósł 13 000 zł, w styczniu 41.000 zł jest to ponad 300% podwyżka

- zwrócił uwagę, że pandemia niestety rozwija się, Miasto jest w stałym kontakcie z  Sanepid-em, w przypadku jakichkolwiek rekomendacji dotyczących zamknięcia obiektów miejskich, czy odwołania imprezy zostanie to zrobione. Podał dane dotyczące sytuacji w powiecie na dzień wczorajszy – 380 izolacji, hospitalizacja 5- 10 osób, na kwarantannie 200-300 osób niestety tendencja jest wzrostowa.

 

Ad.4.Przedstawienie diagnozy środowiskowej używania środków psychoaktywnych, bezpieczeństwa i zachowań agresywnych oraz reakcji na naukę zdalną wśród młodzieży szkół chełmińskich, wieku 11-20 lat

 
Przewodnicząca Komisji p. Aleksandra Głowacka – w formie multimedialnej przedstawiła diagnozę środowiskową używania środków psychoaktywnych, bezpieczeństwa i zachowań agresywnych oraz reakcji na naukę zdalną wśród młodzieży szkół chełmińskich, wieku 11-20 lat załącznik nr 3

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – podziękował Przewodniczącej Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za syntetyczne przedstawienie diagnozy a wszystkim osobom zaangażowanym za przeprowadzenie diagnozy i opracowanie jej wyników. Stwierdzić, że wyniki niniejszej diagnozy winne przełożyć się na programy profilaktyczne tworzone w szkołach jak i miejski program profilaktyczny. Poinformował, że pierwotnie na tej sesji miał zostać radnym przedstawiony Miejski Program Rozwiązywania Problemów Uzależnień, niemniej zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi termin przedłożenia Miejskiego Programu i jego zatwierdzenia wydłużono do końca marca, a sam program może obejmować nie rok jak dotychczas ale cztery lata. W związku z powyższym program pozwoli na planowanie działań wieloletnich. Zdaniem mówcy warto bazując na omawianym dokumencie zorganizować spotkanie w szerszym gronie z udziałem członków komisji, pedagogów szkolnych, psychologów, przedstawicieli urzędu miasta, organizacji pozarządowych działających w tym obszarze, aby dogłębnie przeanalizować przedstawione wyniki i zaplanować działania w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że wprowadzono pewną modyfikację w temacie uzależnień, który gmina prowadzi z obowiązku ustawowego, a mianowicie część zadań w postaci świetlicy socjoterapeutycznej zlecono do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach konkursu, jest to stowarzyszenie Ludzie Ludziom. Poinformował, że już po paru miesiącach widoczna jest pozytywna zmiana. Kończąc poinformował, że w szkołach prowadzone są różnego rodzaju działania profilaktyczne, z udziałem pedagogów szkolnych oraz psychologów, które w tym szczególnym okresie pandemicznym są niezwykle potrzebne. Zdaniem mówcy należałoby rozważyć wsparcie również dla nauczycieli oraz rodziców dzieci  

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – podziękował pani Przewodniczącej Komisji za przedstawienie diagnozy.

 
Ad.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno

 
Dyrektor COPO p. Magdalena Ludwikowska -przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 12 (Załącznik nr 4 . Poprosiła o przyjęcie uchwały

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 5 - patrz głosowania imienne)

 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/314/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno została przyjęta jednogłośnie  Załącznik nr 6

 
Ad.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2022 rok

 
Przewodniczący Komisji p. Marek Gębka – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z planem pracy komisji na 2022 rok Załącznik nr 7 Poprosił o przyjęcie uchwały

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji  zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

 Za przyjęciem Uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu- patrz glosowania imienne )

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/315/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok została przyjęta większością głosówZałącznik nr 9 

 
Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok

 
Członek Komisji Radny p. Sławomir Karnowski – w związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącej oraz zastępcy Przewodniczącej Komisji przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z planem pracy komisji na 2022 rok Załącznik nr 10 Poprosił o przyjęcie uchwały

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji  zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

 Za przyjęciem Uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu- patrz głosowania imienne)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/316/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna na 2022 rok została przyjęta większością głosów (załącznik nr 12 do protokołu)

 
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok

 
Przewodnicząca Komisji p. Dorota Żulewska przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z planem pracy komisji na 2022 rok Załącznik nr 13  Poprosiła o przyjęcie uchwały

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu- patrz głosowania imienne)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/317/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 15

 
Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta   Chełmna na 2022 rok  

Z-ca Przewodniczącego Komisji p. Magdalena Mrozek przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz z planem pracy komisji na 2022 rok  Załącznik nr 16 Poprosiła o przyjęcie uchwały

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu- patrz głosowania imienne)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/318/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 18

 
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna na 2022 rok  

 
Przewodnicząca Komisji p. Iga Jambor – Skupniewicz przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 5 wraz z planem pracy komisji na 2022 rok  Załącznik nr 19 Poprosiła o przyjęcie uchwały

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 20  do protokołu- patrz głosowania imienne)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/319/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 21 

 
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 8 września do 29 listopada 2021r.  

 
Przewodniczący Komisji p. Marek Gębka – przed przystąpieniem do omawiania sprawozdania z kontroli zapoznał zebranych z informacją na temat możliwości uzdatniania wody na terenie miasta Chełmna.Załącznik nr 22.
Następnie przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 wraz ze sprawozdaniem z kontroli Załącznik nr 23. Poinformował, że protokół z kontroli, wyjaśnienia dyrektora ZWiK oraz dodatkowe informacje dotyczące zapisów w protokole radni otrzymali wraz z materiałami na sesję Poprosił o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu  

Radny p. Michał Wrażeń –poprosił o informację jak odbiorca udowodni, że akurat tego dnia przez kilka godzin leciała brudna woda, idea jest słuszna, ale pozostaje pytanie  jak ten problem rozwiązać.  

Przewodniczący Komisji p. Marek Gębka – poinformował, że jest to związane z awarią i jej usunięciem, wystarczy opisać to w piśmie i dyrektor uwzględni wniosek.

Dyrektor ZWiK p. Jarosław Matuszewski – wyjaśnił, że w ustawie o zbiorowym dostarczaniu wody jest zapis, że za wodę o obniżonych parametrach można obniżyć koszt. W związku z powyższym w kierowanym przez mówcę zakładzie od wielu lat stosowana jest ta zasada. Po awariach woda nie nadaje się do użytku i trzeba ją spuścić, mimo, że po ponownym napełnieniu rur stosuje się płukanie, niestety przyłączy przepłukać się nie da. Istniej możliwość składanie wniosków, co jest praktykowane o obniżenie rachunku za wodę. Zakład zleca sporządzenie notatki służbowej czy była awaria i nastąpiło pogorszenie jakości. Po weryfikacji jakie było w innych okresach zużycie wody i ile potrzeba na wypłukanie danego odcinka opłata za wodę złej jakości zostanie umorzona.

Radny p. Michał Wrażeń- podziękował przedmówcy za wyjaśnienia. Kontynuując wrócił do sprawy uzdatniania wody i informacji przekazywanej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sugerując ogłoszenie konsultacji społecznych w tym zakresie wiedząc jak poważny jest to problem. Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poprosił o informację w jaki sposób proponuje uregulowanie kwestii wód opadowych. Zasugerował zwiększenie środków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  na  zainstalowanie  większej ilości zasuw w mieście, aby podczas awarii mniejsza część miasta miała odciętą wodę. Dodał, że ma świadomość, iż zakład wodociągów stara się jak może aby te problemy rozwiązać, niemniej przy wsparciu finansowym zakład mógłby więcej zasuw w mieście wstawić.

Radny p. Waldemar Piotrowski – w związku z wyjaśnieniami Pana Dyrektora dotyczących przyjętych i stosowanych procedur odnośnie umorzeń  opłat za wodę niespełniającą wymogów po awariach, zapytał czy dotyczy to również spółdzielni mieszkaniowej, czy spółdzielnia może składać wnioski  i czy je składała.

Dyrektor ZWiK p. Jarosław Matuszewski (głos z sali obrad) poinformował, że spółdzielnia może składać  wnioski i wielokrotnie je składała

Z-ca Burmistrza p. Piotr Murawski – odnośnie wypowiedzi radnego Michała Wrażnia w sprawie zasuw wyjaśnił, że zawsze podczas inwestycji drogowych zasuwy są wymieniane, ponieważ wymiana zasuwy wiąże się z potężnym uszkodzeniem drogi. Wyjaśnił, że wykonanie objazdu zachodniego miasta przyniosło tyle trudności, ponieważ równocześnie należało dostosować część podziemną i faktycznie pilnuje się wspólnie z Zakładem Wodociągów   i Kanalizacji, aby każdorazowo przy inwestycjach drogowych jednocześnie realizowane były zasuwy i usprawniona siec wodociągowa. Jeśli chodzi o wody opadowe, wyjaśnił, że problem nie dotyczy tylko zakładu wodociągów, ale również Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska i w tym roku rozpocznie się wprowadzania rozwiązań dotyczących tego problemu

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poinformował, że na pytanie radnego Waldemara Piotrowskiego Dyrektor ZWiK odpowiedział, że spółdzielnia może składać  i składa takie wnioski

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu- patrz głosowania imienne )

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/320/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 8 września do 29 listopada 2021 r. została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 25

 
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022  

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 10 wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 26  Załącznik nr 26 tabele załącznik nr 26 autokorekta

Sekretarz obrad p. Magdalena Mrozek w imieniu nieobecnej na sesji przewodniczącej Komisji Budżetu odczytała opinię załącznik nr 27 

Radny p. Michał Wrażeń –poprosił o następującą informację:
§95105 - przeniesienie środków z zakupu usług na zakup energii do oświetlenia elementów zabytkowych Bramy Grudziądzkiej i kościoła p.w. Świętego Ducha udostępnionych na potrzeby ruchu turystycznego i wydarzeń kulturalnych. Przypomniał, że 3 lata wcześniej została zdemontowana Figurka Św. Rocha. Mieszkańcy prosili, pisali o ponowne jej ustawienie, uzyskali wówczas informację, iż nie ma możliwości prawnych, aby miasto dotowało obiekt sakralny. Tymczasem przekazuje się środki mimo, że nie są one wysokie, niemniej przeznaczone  na oświetlenie budynków sakralnych, zasugerował stosowanie przepisów do wszystkiego jednakowych. Zdaniem mówcy przy figurce Św. Rocha również odbywały się wydarzenia kulturalne, a turyści zwiedzali to miejsce bardzo często.

Z-ca Burmistrza p. Piotr Murawski – wyjaśnił, że dzisiejsza kwota wynika z udostępnienia obiektów sakralnych dla turystów rzez cały sezon turystyczny za co odpowiada referat komunikacji społecznej, promocji i sportu. Zatrudnieni są tam w ramach robót publicznych pracownicy.  W związku z powyższym podpisano z parafią porozumienie, na mocy którego miasto opłaca koszt prądu na jednym liczniku - Brama Grudziądzka i jednym Kościół Św. Ducha.  Odnośnie kwestii odbudowy figurki Św. Rocha po raz kolejny stwierdził, że miasto nie może przekazać dotacji na realizacje tego zdania

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu- patrz glosowania imienne)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/323/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 została przyjęta jednogłośnie załącznik nr 29 
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 11 wraz z uzasadnieniem  Załącznik nr 30 załącznik nr 30 tabele
 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosów radnych biorących udział w sesji  zdalnie:

Radna Dorota Żulewska – jestem za
Radny Marek Olszewski – jestem za
Radny Krzysztof Jaruszewski – jestem za
Radny Sławomir Karnowski – jestem za
Radny Adam Maćkowski – jestem za

Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu- patrz głosowania imienne)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała nr XLV/324/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 stycznia 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 32 do protokołu)

 
Ad.16. Informacja o złożonych interpelacjach.

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja, której autor   zadeklarował   chęć odczytania

Radny p. Michał Wrażeń odczytał interpelację w sprawie gospodarowania odpadami skierowaną do Burmistrza Miasta załącznik nr 33

 
Ad.17. Wolne wnioski

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – poinformował, że do Biura Rady Miasta wpłynęły dwa pisma – Pana Edwarda Matuszewskiego oraz Pana Ryszarda Dąbrowskiego, zachęcił radnych do zapoznania się z ich treścią.  

Radny p. Waldemar Piotrowski – wskazując na ścianę w sali obrad, na której wywieszone są bardzo estetycznie wykonane wykazy radnych z podaniem funkcji oraz włodarzy miasta od I do VI kadencji. Zwrócił uwagę, że brakuje wykazuj VII i VIII kadencji sugerując, że jest to bardzo dobry pomysł i należy go kontynuować. Zaproponował wykonanie tablicy z VIII kadencji na koniec jej trwania, aby nie zostawiać tego zadania do wykonania następcom.

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – poparł wypowiedź przedmówcy  informując, że wcześniej omawiał tę sprawę z Panią Sekretarz i wkrótce zostanie wykonany  wykaz radnych VII kadencji, natomiast jeśli chodzi o radnych obecnej kadencji należy rozważyć, czy nie powinno to mieć miejsca dopiero poza kończeniu kadencji.

Radny p. Waldemar Piotrowski- stwierdził, że odsłonięcie mogłoby być na ostatniej sesji , czas realizacji zamówienia to 2-3 tygodnie co oznacza, że w składzie Rady nic się nie zmieni, a i Burmistrzowie będą dalej pracować.  

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił obecnego na sesji informatyka o zaprezentowanie przygotowanych przez mówcę zdjęć wskazujących na nieprawidłowości w przestrzeni miasta, które należy usunąć:
-  rondo przy osiedlu M.C. Skłodowskiej - poinformował, że Komisja Rady Miasta, której jest członkiem uzyskała informację, że zaistniała w tym miejscu sytuacja musi trwać około jednego roku. Mówca nie zna powodu takiego stanu rzeczy wyrażając opinie, że sugeruje się przyzwyczajenie mieszkańców do sytuacji. Tymczasem policja w dalszym ciągu kontroluje, wystawia mandaty i pouczenia, a nie powinno mieć to miejsca,
- ratusz został ogrodzony, ponieważ spadają z niego fragmenty gzymsu. Ponadto słynna miara chełmińska, jedna z atrakcji naszego miasta chętnie oglądana przez turystów obecnie jest niedostępna, zasłaniają ją reklamy. Zapytał czy Ratusz otrzymuje   profity z tytułu tych reklam
- Festiwal Nine Hills - organizacja pozarządowa. Wskazując na ogromy napis informujący                     o festiwalu umiejscowiony na rynku, poprosił o informację, ile organizacja płaci za zajęcie pasa drogowego, skoro nie jest to instytucja miejska. Kontynuując stwierdził, że jest to pożądane niemniej taka informacja powinna znajdować się w innym miejscu sugerując, że być może należałoby wejść w porozumienie z Prezesem Spółdzielni i umieścić ją na którymś z bloków tak. aby było to widoczne z drogi nr 91. Zdaniem mówcy niezasadna jest informacja, że to jest Chełmno umiejscowiona na rynku w Chełmnie,
- stoiska dla handlujących na rynku są skorodowane i zasadne jest niezwłoczne ich odnowienie,
-budynek przy ulicy Kościelnej z którego spadają cegły stwarzając niebezpieczeństwo dla przechodniów, zasugerował ogrodzenie tego miejsca,
-mur obronny z wypadającymi cegłami w pobliżu miejsca parkingowego stwarza zagrożenie uszkodzenia pojazdów tam zaparkowanych, co może skutkować roszczeniami o odszkodowania,
- budynek przy ul. Hallera, gdzie znajduje się fotograf - spada gzyms stwarzając zagrożenie dla mieszkańców. Zapytał czy to też zostanie ogrodzone wyrażając obawę, że jeśli tak w mieście płotów braknie,
- powyginana rynna na budynku, która nie spełnia swojego zadania i podczas deszczu nie odbierze wody z dachu,
- lokal na rynku po dawnych „Delikatesach” - okna zasłonięte styropianem, a na górze szyld reklamujący Nine Hills. Poprosił o informację - czy tak zostanie do następnej edycji, jakie wpływu są do miasta z tego lokalu, od kiedy jest on w dyspozycji organizatorów festiwalu albo jakie straty miasto poniosło. Zapytał czy rzeczywiście nie ma w mieście chętnego na dzierżawę lokalu w tak intratnym miejscu,  
- budynek na rynku, w którym w piwnicy mieści się toaleta publiczna – lokal jest do wynajęcia, niemniej obecnie stoi pusty, a jego stan pozostawia wiele do życzenia,
- drogowskaz informujący w jaki sposób turysta może dotrzeć w poszczególne miejsca na terenie miasta - słupek jest zardzewiały i zdaniem mówcy podczas silnego wiatru może się przewrócić,
- ratusz i ogromy napis z frontu CHEŁMNO. Zdaniem mówcy napis jest bardzo ładny, ale powinien zostać umiejscowiony na wjeździe do miasta, a nie w jego centrum,- kościół gimnazjalny – zdaniem mówcy wkrótce dojdzie tam do tragedii, ponieważ odpadają z niego cegły stwarzając zagrożenie. Budynek podlega proboszczowi Fary niemniej mówca nie czuje się kompetentny zwracać w tej sprawie do proboszcza. Poinformował, że obecny na posiedzeniu komisji, której jest członkiem proboszcz wypowiedział się na temat kaplicy i to mu wystarczy,
- studzienka - w dalszym ciągu nieodpowiednio zabezpieczona, ponieważ pokrywa nie pasuje, a mieszkańcy w dalszym ciągu wrzucają do niej śmieci,
- ulica Wybudowanie- droga w tym miejscu zdaniem mówcy została zaprojektowana na małe samochody. Zwrócił uwagę, że jest to dzielnica rozwojowa, a duże auta z materiałami budowlanym nie wjadą  nie uszkadzając słupków, ponieważ są tam za małe łuki. Poinformował, że był świadkiem sytuacji, w której kierowca rozjechał słupki nie mogąc wykonać manewru samochodem dostawczym ze żwirem.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski –stwierdził, że wypowiedzi przedmówcy nie ocenia jako pytania, a próbę zniechęcenia do wykonywania w naszym mieście czegokolwiek, szczególnie jeśli chodzi o organizacje pozarządowe.
W dalszej części wypowiedzi odniósł się do wystąpienia radnego Michała Wrażnia, i tak:
Ratusz - przyznał, że z elewacji budynku odpadł potężny, ważący kilkadziesiąt kilogramów fragment, co spowodowało konieczność ustawienia ogrodzenia, zgodnie z jednoznaczną opinią inspektora nadzoru budowlanego. Pozwoliło to zniwelować zagrożenie a jednocześnie utrzymać dostęp do ratusza. Poinformował, że wykonana została kompleksowa dokumentacja, dzięki której już w marcu zostanie złożony wniosek o remont obiektu.  Zasugerował przedmówcy, aby w momencie zauważenia, że stan jakiegoś budynku stwarza zagrożenie dla przechodniów czy pojazdów zgłosił ten fakt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, do czego pan radny ma nie tylko prawo, ale i obowiązek.
Jeśli chodzi o lokal po PSS na rynku poinformował, że został on w drodze przetargu wydzierżawiony prywatnej firmie i obecnie trwa dostosowywanie lokalu do potrzeb dzierżawcy. Odnośnie stwierdzenia, iż lokal ten wykorzystywany był przez cały czas przez organizatorów Nine Hills stwierdził, że jest to nieprawda, bowiem lokal był wykorzystywany po dwa tygodnie pomiędzy przetargami, co znaczy, że miasto nie poniosło z tego tytułu strat.
Napis został umiejscowiony w tym miejscu w ramach porozumienia z miastem jako współorganizatorem tego wydarzenia Zwrócił uwagę, że zarówno Chełmiński Dom Kultury, jak i Kundzia uzyskują zgodę na nieodpłatne udostępnianie przestrzeni miasta na potrzeby wydarzenia kulturalnego, tak samo jest w przypadku Festiwalu Nine Hills. Zdaniem mówcy świadczy to o tożsamym traktowaniu różnych instytucji.
Kwestia słupów  itp. - poinformował, że tematy są zgłoszone w wydziale Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska  do realizacji. Obecnie, z uwagi na warunki atmosferyczne nie można przeprowadzać konserwacji, w związku z czym zostanie do wykonane w II kwartale br.  
Kościół gimnazjalny wyjaśnił, że na wykonanie tego zadania potrzeba kilkadziesiąt milionów złotych, a zamknięcie obiektu również nie jest wskazane. Niezwłocznie po interwencji radnego Wiesława Derebeckigo poinformowano proboszcza. W związku z tym, ze jest to nasze   wspólne dziedzictwo, w listopadzie złożono fiszkę  do Regionalnego Programu Operacyjnego na temat programu o znaczeniu strategicznym dla województwa i na temat wspólnych inwestycji i działań w zakresie ochrony dziedzictwa.
Odnośnie ronda na Skłodowskiej, zwrócił uwagę, że jest to mini rondo, w związku z czym zupełnie inne przepisy tam obowiązują, a wystawiane mandaty i pouczenia dotyczą zatrzymywania się pomiędzy między rondem a przejściem dla pieszych. Poinformował, że również Komisja Bezpieczeństwa uznała, że nieakceptowalne jest zatrzymywanie się w tym miejscu. Wobec czego karanie kierowców przez służby jest jak najbardziej słuszne. Kontynuując wyjaśnił, że mini rondo zostało zaprojektowane z uwagi na dużą kolizyjność w tym miejscu. Obecnie kolizje się tam nie zdarzają. w związku z powyższym sugerowano odczekanie jednego roku na sprawdzenie czy to rozwiązanie poprawiło bezpieczeństwo, co jest nadrzędnym celem tej inwestycji.
Wybudowanie – poinformował, że nie było możliwości wykonania szerszej drogi wyrażając opinię, że dla mieszkańców lepsze jest takie utwardzenie drogi niż pozostawienie drogi nieutwardzonej i czekanie na wykonanie szerszej drogi.

Radna p. Magdalena Mrozek- w kontekście wypowiedzi radnego Michała Wrażnia odnośnie stanu technicznego budynków przypomniała, że w planie pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej, której zarówno mówczyni jak i Pan radny są członkami jednym z punktów jest kontrola stanu zewnętrznego budynków Na ostatnim posiedzeniu tej komisji w dniu 20 stycznia Pan radny nie przedstawił żadnej informacji na temat stanu kamienic, a była ku temu okazja. Poprosiła o większe zaufanie do komisji, której  jest członkiem oraz jej przewodniczącego. Jeśli chodzi o słupy informacyjne ich stan został omówiony na posiedzeniu, co zostało zapisane w protokole, wobec czego nie ma sensu dublowanie sprawy.

Radny p. Michał Wrażeń – wyjaśnił, że ni chodzi o dublowanie a o pokazanie problemu. Stwierdził, że problem choć niechętnie rzeczywiście omawiany był na posiedzeniu komisji, niemniej na sesji mówca go pokazał.  Wracając do sprawy Wybudowania poinformował, iż ma świadomość jaki był budżet na wykonanie tej ulicy, wyjaśnił, że nie miał na uwadze szerokości drogi ale  szerokość  zjazdów  z tej drogi. Zwracając się do Pana Burmistrza, w nawiązaniu do składanej informacji skąd inąd bardzo dobrej z działalności między sesjami, poprosił o dodanie ile razy uczestniczył Pan Burmistrz w posiedzenia komisji bezpieczeństwa zwoływanych w miarę potrzeb przez Starostę. Ponadto poprosił o informacje na temat posiedzeń Chełmińskiej Rady Biznesu, co z nich wynika, w jakim kierunku to idzie, jakie pomysły mają przedstawiciele biznesu na rozwój miasta. Wiedząc, że Pan Burmistrz nie uczestniczy w spotkaniach dotyczących Szpitala przypomniał jak wcześniej obiecywał, że w innych miejscach, innymi sposobami będzie zabiegał o przetrwanie szpitala i polepszenie warunków zdrowotnych mieszkańców. Poprosił o informację w jaki sposób wywiązuje się z tej obietnicy.
Przypomniał, iż zwracał się z prośbą o informację dotyczącą zatrudnienia w Urzędzie Miasta, na którą po miesiącu otrzymał odpowiedź jednak niewiele z niej wynika.
Ponowił pytanie – jak kształtuje się zatrudnienie w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych- CHDK, Muzeum, Biblioteka itd. od 2018 do 2020 roku z podaniem ile osób odeszło z pracy, ile poszło na emeryturę, ile zostało zatrudnionych w poszczególnych latach w poszczególnych wydziałach, czy jednostkach.

Radny p. Marek Olszewski –poparł wypowiedź Pani Magdaleny Mrozek w kwestii posiedzeń Komisji, natomiast zwracając się do Radnego Michała Wrażnia   poprosił o informację na  jakiej podstawie wyciąga wnioski że jakiekolwiek spawy są rozpatrywane w sposób niechętny. Przypomniał, że każdy problem zgłoszony przez radnego jest rozpatrywany i przekazywany do pana Burmistrza  

Radny p. Michał Ważeń – ad vocem zwracając się Radnego Olszewskiego poinformował, że w kwestii mini ronda nikt nie wyjaśnił dlaczego trzeba czekać rok, dopiero na sesji Pan Viceburmistrz wyjaśnił.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz –poinformował, że wziął udział we wszystkich posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa zwołanych przez Pana Starostę, na które otrzymał zaproszenie. Jeśli chodzi o kwestię szpitala po raz kolejny poinformował, że należy to do kompetencji Starosty, wobec czego poprosił o nieobarczanie mówcy odpowiedzialnością za sprawy, które mu nie podlegają. W kwestii zdrowotnej, w ramach budżetu obywatelskiego realizowany jest projekt badań przesiewowych, są to badania prozdrowotne na rzecz diagnozy i profilaktyki wad postawy. Miasto przystąpiło jako partner do projektu mającego na celu powstanie Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów, ponadto cała idea klastra usług społecznych zawierający moduł rehabilitacyjny i opiekuńczy na rzecz seniorów oraz dzieci i młodzieży to działania prozdrowotne.  Są to działania długoterminowe i potrzeba dużo czasu na ich realizacje
Jeśli chodzi o zatrudnienie w urzędzie stwierdził, że wcześniej mówca otrzymał bardzo solidnie opracowaną odpowiedź, jeżeli Panu radnemu czegoś jeszcze brakuje w tej informacji poprosił o krótkie sformułowanie pytań na piśmie.
Odnośnie działania Chełmińskiej Rady Biznesu poinformował, że odbywają się regularne spotkania, a współpraca zapowiada się bardzo obiecująco. Jeśli takie jest życzenie Rady na kolejnych sesjach będzie przedstawiał szczegóły dotyczącej tej współpracy.  

Radny p. Marek Olszewski – stwierdził, że wszystkie odpowiedzi na pisma Komisji kierowane do Burmistrza są odczytywane na posiedzeniach komisji.

 
Ad. 18. Zakończenie

 
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLV sesję Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie

 

Protokołowała:                                                 Przewodniczył:

(-) Danuta Derebecka                                    ( - ) Wojciech Strzelecki                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Głosowania imienne

Załączniki

Powiadom znajomego