W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z L sesji Rady Miasta Chełmna z dnia 25.05.2022

 
Protokół Nr L/2022 
z L sesji Rady Miasta Chełmna 
z dnia 25 maja 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 25 maja 2022r. i trwała od godz. 14.00 do godz. 
Na ogólną ilość 15 radnych obecnych na sesji 
Było 15   radnych, co stanowi 100%
Nieobecnych usprawiedliwionych – 0
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Listy obecności radnych stanowi Załącznik nr 1
Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi Załącznik nr 2

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie
-  stwierdzenie quorum
-  przyjęcie protokołu z XLIX sesji RM

2. Przyjęcie porządku obrad L sesji RM.
-  przegłosowanie poprawek

3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Chełmno 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasto Chełmno do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia 

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna  w dniach od 14 marca do 5 maja 2022 r. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargowej 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok  

9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 

10. Informacja o złożonych interpelacjach. 

11. Wolne wnioski 

12. Zakończenie 

Ad 1.Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki– otworzył obrady L sesji Rady Miasta witając radnych oraz zaproszonych gości. Na sekretarza obrad wyznaczył radną Małgorzatę Zimę.
-stwierdzenie quorum
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki– stwierdził, że w sesji bierze udział  14 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
-przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki–  poinformował, że projekt protokołu  z poprzedniej sesji radni otrzymali, dostępny był również  do wglądu w biurze Rady. Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń, co do zawartych w nim treści, w związku z tym protokół XLIX sesji Rady Miasta uznaje za przyjęty

 
Ad 2. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miasta 

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - poinformował, że porządek obrad został radnym dostarczony wraz z materiałami na sesję. W związku z brakiem propozycji zmian, porządek obrad L sesji uznał za przyjęty.

 
Ad 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

 
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami, i tak: 

- straż miejska - wprowadzono system monitoringu związanego z zanieczyszczaniem miasta przez psy i niesprzątaniem po tych psach. W poniedziałki - w tym tygodniu i tydzień wcześniej zorganizowano akcję straży miejskiej w godzinach porannych nakierowaną na monitoring tego dużego na terenie miasta problemu. Te akcje straż miejska będzie ponawiać w sposób regularny do skutku tzn.  tak długo, aż problem zostanie rozwiązany. Planuje się oprócz monitorowania wdrożenie działań profilaktycznych, przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców, której zadaniem będzie zachęcanie do sprzątania po zwierzętach i podkreślanie, że jest to wspólny problem. 

 - odbyły się trzy spotkania otwarte z mieszkańcami poświęcone sprawom bieżącym. Spotkania odbyły się w trzech różnych lokalizacjach - z mieszkańcami - osiedla 750-lecia, ulic Kwiatowych, mieszkańcami osiedla Kopernika Jana Pawła i Piłsudskiego oraz z mieszkańcami osiedla Skłodowskiej i Działek Miejskich. Te trzy spotkania przyniosły w efekcie dużo ciekawych i konstruktywnych wniosków. W najbliższy wtorek odbędzie się kolejne spotkanie w szkole Szkoły Podstawowej nr 2 z mieszkańcami tamtego rejonu miasta.

- do miasta przyjechała z wizytą delegacja z Letovic, naszego partnerskiego miasta. Była to wizyta robocza, a jej celem było zapoznanie się z systemem opieki nad uchodźcami z Ukrainy,

 -  13 maja odbyły się obchody 30- lecia powstania  w Chełmnie Państwowej Straży Pożarnej, podczas których złożono strażakom podziękowania i gratulacje. Tego samego dnia z inicjatywy uczniów Szkoły podstawowej nr 4 odbył się  bieg charytatywny oraz  pokazy karate,

-  budżetu obywatelski budowa   skateparku trwa, z końcem czerwca powinien nastąpić odbiór tego. Trwa badanie przesiewowe wad postawy u dzieci przebadano ok 300 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli

- na dzień 31 maja zaplanowano odbiór jednej z ważniejszych inwestycji drogowych czyli objazdu  zachodniego zespołu staromiejskiego

- budowa schodów na osiedlu Kopernika w stronę ulicy Podgórnej. Ogłoszono już 3 przetarg na to zadanie. Dotychczas oferty znacznie przekraczały przeznaczony na to zadanie budżet, wyraził nadzieję, że tym, razem przetarg się uda, 

- w przygotowaniu jest przetarg na przebudowę objazdu wschodniego zespołu Staromiejskiego, czyli ulica Wodna, Rycerska, Poprzeczna,

- w dniu 25 maja podpisano umowę na inwestycję ul. Kolejowej, w przyszłym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy,

- w trakcie realizacji jest odbudowa kapliczki Św. Rocha 

 Godzina 14.15 na salę obrad  przybyła radna Magdalena Mrozek 

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że na salę obrad przybyła Radna Magdalena Mrozek w związku z czym w posiedzeniu bierze udział 15 radnych 

Ad 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Chełmno 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – stwierdził, że Raport jest podsumowaniem najważniejszych obszarów funkcjonowania miasta. Na tej sesji raport zostaje przedstawiamy po raz pierwszy i oczywiście zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Poprosił radnych oraz mieszkańców miasta o szczegółowe zapoznanie się z treścią tego raportu przed debatą, która odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej w dniu 22 czerwca br.

W formie multimedialnej przedstawił najważniejsze obszary tego dokumentu i tak:

- społeczność miasta - zwrócił uwagę, że od kilku lat widać tendencję spadkową jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, miały na to wpływ trzy główne czynniki – pierwszy to ten, że generalnie zmniejsza się liczba Polaków, zmniejsza się liczba mieszkańców małych i średnich miast z uwagi na słaby rynek pracy i trzeci czynnik, to żniwo jakie przyniosła pandemia                         w postaci nadmiernej ilości zgonów. Na niektóre z tych czynników Miasto nie ma wpływu na inne tak, jednak ma to wymiar długoterminowy, jest to planowanie przestrzenne i gospodarka mieszkaniowa.  Dlatego w mieście prowadzona jest polityka mająca na celu poprawienie sytuacji w tym zakresie dzięki czemu w latach 2030-2050 liczba mieszkańców Chełmna powinna być dużo, dużo wyższa.

Poprosił zastępcę Burmistrza o przedstawienie kolejnego obszaru – Polityka Społeczna 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przypomniał, że temat polityki społecznej bardzo szeroko został przedstawiony na grudniowej sesji dotyczącej strategii rozwiązywania problemów społecznych, od tego czasu zaobserwować można kilka kluczowych zmian i tak:

- nastąpił spadek liczby osób korzystających ze świadczeń społecznych dzięki prowadzeniu szeregu projektów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacje pozarządowe oraz Urząd Miasta, 

- wyraźną tendencją jest spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej, w dużej mierze jest to związane z wyludnianiem się naszego miasta, tę tendencje możemy zaobserwować w całym kraju,

- problem bezdomności - zgodnie z kryteriami pomocy społecznej na koniec ubiegłego roku w mieście było 40 osób bezdomnych, jest to nieznaczny wzrost względem roku poprzedniego. Za pobyt osoby bezdomnej, która wyraziła zgodę na pobyt w ośrodku pomocy płaci samorząd. Podpisano umowy z dwoma ośrodkami dla bezdomnych i tam też są osoby będące w bezdomności kierowane. Wdrożony został pilotażowy projekt wychodzenia z kryzysu bezdomności, w ramach którego zaaranżowano cztery mieszkania, które zostały zasiedlone przez osoby będące w kryzysie bezdomności objęte codzienną opieką specjalisty do spraw aktywności społecznej. Ten projekt przynosi bardzo dobre efekty. Obecnie dwie osoby będące w kryzysie bezdomności pracują i zmierzają do pełnej samodzielności finansowej, 

- drugi bardzo ważny temat w zakresie pomocy społecznej, to liczba osób w domach pomocy społecznej. Osoby, które są kierowane do domów społecznych, to są osoby, które utraciły samodzielność na skutek niepełnosprawności, a najczęściej na skutek niepełnosprawności związanej z zaawansowanym wiekiem. Jeżeli osoba traci samodzielność, wówczas jest kierowano do domu pomocy społecznej. Większą część odpłatności za pobyt w  domu opieki  pokrywa wspólnota samorządowa. W zeszłym roku po raz pierwszy przekroczona została kwota 2 000 000 zł, wydatkowana na ten cel, są to środki pochodzące wyłącznie z podatków, nie pochodzą z subwencji ani dotacji,

- problem uzależnień – realizowane są programy profilaktyczne, funkcjonuje miejski ośrodek profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. W zeszłym roku w poradni Promyk zarejestrowały się 304 osoby, z czynnej pomocy w formie terapii skorzystało 40 osób. W ramach funkcjonowania świetlic środowiskowych wsparcie otrzymywało około 30 dzieci w skali miesiąca, Pomimo prowadzenia działań profilaktycznych zauważalny jest wzrost  środków pozyskiwanych  ze sprzedaży alkoholu,

- gospodarka nieruchomościami – w lutym bieżącego roku Rada Miasta przyjęła zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego miasta oraz zmianę pakietu planów miejscowych. W zeszłym roku referat gospodarowania nieruchomościami toczył szereg procedur zmierzających do zbycia części nieruchomości. Te procedury mają na celu poprawę warunków zagospodarowania, ale również pobudzenie lokalnego rynku nieruchomości, szczególnie rynku mieszkaniowego. W ubiegłym roku zbyto trzy lokale mieszkalne będące we wspólnotach mieszkaniowych, realizowany jest projekt m.in. w taki sposób, aby wyprzedać ostatnie lokale we wspólnotach. Sprzedano 2 działki pod budownictwo wielorodzinne oraz usługowe, sprzedano 6 działek w trybie bezprzetargowym te sprzedaże dotyczyły wyłącznie poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości, Łącznie z tych sprzedaży pozyskano niemal 1 200 000 zł, a środki te w całości są przeznaczone na wydatki majątkowe Miasta. Kluczowym elementem działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami była w roku 2021 zmiana modelu zarządzania nieruchomościami w Chełmnie. Od dnia 1 października 2021 roku zadaniem w zakresie administrowania zarządzania nieruchomościami realizuje Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o.

- w zeszłym roku realizowane były również inwestycje dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jeśli chodzi o sieć wodociągową, zwiększenie długości sieci było niewielkie, trochę ponad 100 m i dotyczyło dokończenia uzbrojenia terenów przy ulicach Bliskiej i Wrzosowej. W tym miejscu obecnie prowadzone są prywatne inwestycje mieszkaniowe. Natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej oprócz ulic Bliskiej i Wrzosowej prace prowadzone, były prowadzone również na ulicy Budowlanej, tym samym zostały uzbrojone grunty przemysłowe i przemysłowo-usługowe przy drodze krajowej nr 91,

- odpady komunalne - wzrosła ilość odpadów wytworzonych na terenie miasta Chełmna, zarówno z nieruchomości niezamieszkałych, jak i z nieruchomości zamieszkałych. Niestety wzrosła znacząco ilość odpadów zmieszanych, czyli resztkowych, kosztem odpadów biodegradowalnych. Wynika to z wdrożenia mechanizmu kontroli, jakości segregowania odpadów bio i tym samym w przypadku, gdy występują rażące nieprawidłowości, te odpady były odbierane jako odpady zmieszane, stąd też w statystyce mamy spadek bioodpadów i wzrost odpadów zmniejszanych. Koszty zeszłoroczny systemu wyniósł ponad 3 000 000 zł i.

Burmistrz  Miasta p. Artur Mikiewicz – przypomniał, że ostatnie dwa lata,  w tym rok 2021, to czas  epidemii covid 19 w związku z tym konieczne było podjęcie całego szeregu działań – zakup środków ochrony osobistej dla interesantów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych naszego miasta, zabezpieczenie osób, które przebywają na kwarantannie, zabezpieczenie pobytu osób w ośrodkach zamkniętych, także akcje rozdawania maseczek, rękawiczek jednorazowych,  dostarczania żywności, czy leków z apteki, jak również  wynoszenia odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny. Podkreślił, że mimo , iż oficjalnie już stan epidemii nie obowiązuje, a jedynie  stan zagrożenia epidemicznego całkowicie niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło.

- straż miejska - ubiegły rok był bardzo obfity w interwencję strażników miejskich. Było ich aż 3332, to znaczy, że strażnicy pracują bardzo intensywnie, na bardzo wysokich obrotach,

-  Rada Miasta - w 2021 roku radni podjęli 106 uchwał, z których w 83 wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta oraz 2 stanowiska. Sesji w ubiegłym roku było 14. Komisje Rady Miasta regularnie przez cały rok pracowały i rozwiązywały najistotniejsze problemy 

- inwestycje - niezmiennie pozostają priorytetem dla naszego Miasta, ponieważ to jest oczywiste źródło rozwoju miasta. Wiele wysiłku i środków dedykowano przygotowaniu odpowiednich dokumentacji, to jest warunek sine qua non, aby można było później realizować inwestycje. Dokumentacji jest bardzo duże, - związane i z bezpieczeństwem, tak jak przejścia dla pieszych,  mieszkalnictwem, tak jak uzbrajanie terenów,  budową dróg, jak chociażby aktywizacja terenów pokolejowych,  infrastrukturą, a także dziedzictwem kulturowym, jak w przypadku zabytkowych  murów obronnych

-  finanse miasta: 
Budżet obywatelski jest realizowany:
-  Skate park- budowa tego zadania inwestycyjnego jest na ukończeniu   

- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej    Straży  Pożarnej ze zbiornikiem wodnym częściowo sfinansowany z budżetu  obywatelskiego,

- badania przesiewowe wad postawy, czyli działania prozdrowotne, są realizowane
Budżet miasta w ubiegłym roku sięgnął kwoty 100 000 000 zł po stronie dochodowej. Rok zamknął się nadwyżka budżetowa w wysokości blisko 4 000 000 zł, a zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 1 422 937 i 83 gr, czyli można by powiedzieć, że ogólna sytuacja finansów miasta jest dobra na koniec 2021 roku.
Kończąc podziękował swojemu zastępcy, Pani Sekretarz oraz kierownikom i pracownikom merytorycznym Urzędu Miasta za pomoc w przygotowaniu tego raportu. Podziękował również dyrektorom jednostek organizacyjnych, którzy dostarczali danych na bieżąco i przyczynili się do powstania tego raportu.  Podziękował Radnym za wspólną pracę w roku 2021.
Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 raport

 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasto Chełmno do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 Załącznik nr 4

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

            Za przyjęciem uchwały głosowało   14 radnych, głosów przeciwnych nie było 1radny wstrzymał się od głosu. i (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 5 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr L/358/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasto Chełmno do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia została przyjęta większością głosów Załącznik nr 6

 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 14 marca do 5 maja 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Gębka – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 Załącznik nr 7 Poinformował, że komplet dokumentów w sprawie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdzając, że przednim pomysłem jest rozkładanie w restauracjach tabliczek z informacjami dotyczącymi atrakcji turystycznych poprosił o informację czy to restaurator ma ponieść koszt tych tabliczek, czy też miasto mu je dostarczy Stwierdził, że pomysł jest bardzo dobry, niemniej brak informacji jak będzie realizowany

Przewodniczący Komisji p. Marek Gębka – poinformował, że jest to dopiero propozycja w trakcie realizacji, szczegóły są dopiero opracowywane. 

Radny p. Michał Wrażeń ad vocem – po raz kolejny stwierdził, że pomysł jest przedni, niemniej mowa o wnioskach pokontrolnych, które muszą być realizowane. To nie jest informacja, że są prowadzone rozmowy, a wnioski z kontroli do realizacji. 

Radna p. Ilona Smolińska – poinformowała, że pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za sprawy związane z turystyką podejmie rozmowy z restauratorami na ten temat. Nie będzie to przymus dla restauratorów, chodziło wyłącznie o ograniczenie ilości drukowanych mapek. Turyści podczas pobytu w restauracji będą sobie mogli taką tabliczkę informacyjna przejrzeć. Oczywiście styl tych tabliczek również będzie uzgadniany z restauratorami, bez narzucania jakiejkolwiek formy 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
(protokół z głosowania stanowi złącznik nr 8  do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr L/359/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Chełmna w dniach od 14 marca do 5 maja 2022 r. została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 9

Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargowej 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 Załącznik nr 10wraz z uzasadnieniem . Poprosił o przyjęcie uchwały 

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o informację Wiceburmistrza czy działka na Gorczyckiego, to ta działka, która ma być przeznaczona pod grzebowisko dla zwierząt, czy obecnemu dzierżawcy zostanie wypowiedziana umowa. 

Zastępca burmistrza p. Piotr Murawski- wyjaśnił, że umowa dzierżawy działki przy ulicy Gorczyckiego wygasła już w zeszłym roku. Od ponad roku prowadzone jest postępowanie dotyczące utworzenia grzebowiska dla zwierząt w Chełmnie, na co Rada Miasta wyraziła zgodę.  Proces inwestycyjny grzebowiska wymaga m.in. uzyskania decyzji środowiskowej i  jeszcze trwa. W związku z powyższym na wniosek dotychczasowego dzierżawcy, można za zgodą Rady  w tym roku kontynuować tą umowę

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o informację, czy to oznacza, że obecny dzierżawca może jeszcze przez najbliższy czas te działkę użytkować, jak długo dzierżawił te działkę obecny dzierżawca, czy można zmienić lokalizacje grzebowiska, aby obecny dzierżawca mógł dalej użytkować ten teren

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – udzielił następujących wyjaśnień:
- ok. dwóch lat wcześniej Rada Miasta wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków na realizację grzebowiska dla zwierząt ze wskazaniem tej lokalizacji. Można zmienić lokalizacje, ale będzie to oznaczało, że dotychczasowe działania w tym zakresie pójdą na marne i proces inwestycyjny zostanie rozpoczęty od nowa, tym samym realizację grzebowiska nie będzie w 2023, a mniej więcej w 2026 roku, ponieważ trzeba będzie zmienić studium oraz wprowadzić zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, a także uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Stwierdził, że nie posiada wiedzy jak długo obecny dzierżawca dzierżawił te działkę, niemniej umowa wygasła w ubiegłym roku i dlatego podjęto decyzję o tej lokalizacji. Jest to własność Gminy Miasta Chełmna, stąd miasto ma prawo dysponowania tym gruntem. Umowa nie została wypowiedziana, a wygasła. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
            Za przyjęciem uchwały głosowało 14   radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu  
(protokół z głosowania stanowi złącznik nr 11  do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr L/360/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargowej została przyjęta większością głosów Załącznik nr 12

Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok  

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4 Załącznik nr 13 . Poinformował, że przekazał radnym nowe uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką.  Zmiana dotyczy około 69 000 i to są środki przekazane przez Wojewodę lub Ministra dla uchodźców z Ukrainy. Sprawa jest o tyle istotna, że te pieniądze trzeba dosyć szybko wydać, w związku z czym poprosił o przyjęcie również tych zmian.Załącznik nr 14
Przedstawił zmiany do budżetu i tak:
-   w rozdziale 604 proponuje się zwiększyć o 50 000 wydatki na sfinansowanie transportu publicznego wynikające ze wzrostu kosztów cen oleju napędowego. Wniosek usługodawcy dotyczył zwiększenia kosztów wozokilometra z 6,90 zł do 7,30.Po negocjacjach Burmistrza i Kierownika Spraw Obywatelskich stanęło na tym, że wystarczy 7,20 jako wozokilometr i te środki powinny zapewnić wykonanie tego zadania.  Komisja Budżetu sugerowała odstąpienie od wzrostu wydatków i zapewnienie finansowania zadania poprzez wzrost cen biletów, niemniej Pan Burmistrz postanowił, iż z uwagi na to, że ten transport publiczny dotyczy właściwie głównie osób niezamożnych, aby tę kwotę pokryć z budżetu miasta, 
- w rozdziale 750.11 to są właśnie środki funduszu pomocy na Ukrainę, niecałe 3000 na sprawy związane z nadaniem numeru PESEL i zrobieniem zdjęć.
- w rozdziale 758.14 wpłynęła subwencja w kwocie 61 640 zł na kształcenie dzieci będących obywatelami Ukrainy i te pieniądze zostaną rozdysponowane w poszczególnych szkołach i przedszkolu miejskim,
- w rozdziale 851.54 zwiększa się wydatki o kwotę niewydatkowanych środków w poprzednim roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zostało z tzw. znaczonych pieniędzy 233 329 zł 80 gr i należy je umieścić po stronie przychodów i z drugiej strony po stronie wydatków. Zgodnie z art.31a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy można te środki przeznaczyć na sfinansowanie opłat pomocy dla uchodźców,
-  w rozdziale 851.95 wzrost wydatków na projekt "przesiewowe badania wad postawy u dzieci", to jest projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Rachunek został przedstawiony zbyt późno w tamtym roku i należy go przenieść i wydatkować większą kwotę w roku obecnym,
- w rozdziale 852.95 realizowany jest razem z fundacją Verva projekt Senior Plus- utworzenie dziennego domu pomoc. Koszt w tym roku to 60 000 zł, 48 000zł otrzymano ze środków Wojewody Kujawsko-pomorskiego, 12 000 otrzymamy w ramach umowy z fundacji.
-  w rozdziale 853.95 koryguje się środki planowane po stronie dochodów na klub integracji społecznej. 3900 zł więcej wpłynęło w zeszłym roku, środki te nie zostały wydatkowane są po stronie przychodów ujęte w tej uchwale. Natomiast w tym samym rozdziale fundacja, która miała zajmować się w tym zadaniu również środkami z klubu integracji społecznej nie wykonała wszystkiego, trzeba rozliczyć projekt. Wpłynął zwrot dotacji w kwocie   43 870 zł u 47 gr. Ponadto o 100 zł zwiększa się środki na projekt Współpracujemy do poziomu zapewniającego realizację zadania, na spłaty ubezpieczeń społecznych, 
- w rozdziale 855.02 4839 zł, to są środki z funduszu pomocy Ukrainie w ramach autopoprawki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tego zadania. 
- w rozdziale 900.04 zwiększa się wydatki na zakup energii do zieleni miejskiej o kwotę   28 303 zł 12 gr,  te środki są kompensowane dzięki temu, że uzyskane dochody majątkowe w postaci sprzedaży drewna, z wycinki drzew.
- w rozdziale 921.95 zwiększa się o 40 000 środki dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na nawiązanie współpracy międzynarodowej. Wyjaśnił, że na początku roku nie planowano tego wydatku, w związku z tym, że trwał covid, nie zakładano, że ta współpraca międzynarodowa będzie funkcjonowała,
- w rozdziale 926.95 zwiększamy plan wydatków na zakup usług o 20 000 w związku z organizacją uroczystości nadania nazwy stadionowi miejskiemu,
Jeśli chodzi o zmianę dochodów i wydatków majątkowych, to dzięki promesie z rządowego funduszu dróg samorządowych w kwocie 1 154 401 zł można zwiększyć kwotę na zadaniu budowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska. Jednocześnie z uwagi na starania o to dofinansowanie i złożony projekt proponuje się  zmianę nazwy zadania na „Przebudowa objazdu wschodniego zespołu staromiejskiego w Chełmnie”  tak , żeby to zadanie było zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. 
- w rozdziale 616 zmniejsza się środki z rządowego funduszu dróg samorządowych o kwotę 273 520 zł. Te środki wpłynęły pod koniec roku. Spodziewano się, że wpłyną dopiero w 2022 roku, w związku z tym należy skorygować spodziewane dochody, żeby nie zafałszować wyniku. Natomiast te środki nie zostały wykorzystane i przeszły w postaci przychodów w 2022,
-w rozdziale 616 proponuje się zwiększenie planu wydatków w zadaniu modernizacja schodów na ulicy Rybackiej do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postępowanie przetargowe o 52 000, czyli właściwie 50 procentowy wzrasta koszt tego zadania,
-w rozdziale 700.05 uzyskano dochody ze sprzedaży nadwyżki drewna pochodzącego z wycinki drzew, w kwocie 28 303 zł jako dochód majątkowy,
-W rozdziale 700.05 proponuje się zwiększenie wydatków na zakupy nieruchomości w związku z zakończeniem dzierżawy działki nr 532/7 nad Jeziorem Starogrodzkim i koniecznością rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawcę  za zgodą właściciela nieruchomości,
- w ramach autopoprawki drobne zmiany na kwotę 6545 zł w MOPS-ie dotyczące projektu "energia społeczna".
Te wszystkie zmiany wpływają na zwiększenie deficytu, o kwotę 897 992 zł 44 gr. W części wynika to z faktu, że dochody z lat poprzednich, które nie zostały wydatkowane, stają się w tym roku przychodami, co wpływa to na deficyt. Zmiany skutkują zmianą deficytu, ale jednocześnie zwiększeniem przychodów. I jeśli chodzi o przychody, zwiększa się przychody o kwotę o 1 198 00 i zmniejsza się nadwyżkę skumulowaną o 300 000, Zwiększamy przychody z tytułu zadań, które muszą być realizowane z dochodów uzyskanych w poprzednich latach i z dochodów uzyskanych ze środków europejskich w poprzednich latach, w których wydatki będą ponoszone w 2022 roku. Jeśli chodzi o środki, otrzymane ze źródeł krajowych, to jest to kwota 2 765 818 zł Natomiast jeśli chodzi o środki dofinansowane z Unii Europejskiej, to jest to kwota 162 420 zł. Ponadto poinformował o zmianie planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi tutaj o zmianę zadań inwestycyjnych, która nie wpływa na zmianę planu przychodów i kosztów zakładu. Zgodnie z informacją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji środki zaoszczędzone na budowie instalacji fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków w kwocie 150 000 proponuje się przenieść na budowę podobnej instalacji fotowoltaicznej stacji uzdatniania wody. Ponadto kwotę 50 000 zarezerwowaną na rozbudowę sieci wodociągowej, proponuje się przenieść na modernizację stacji uzdatniania wody, w tym na dokumentację techniczną budowy pompy ciepła. Wzrost kosztów energii jest na tyle znaczny, jeśli chodzi o następne lata, że istnieje obawa się, że te koszty spowodują deficyt w zakładzie budżetowym. Oprócz dotychczasowych załączników przygotowany został dodatkowy załącznik nr 11-plan przychodów, dochodów i wydatków środków z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ten załącznik niejako jest wypełnieniem woli Pana Przewodniczącego odnośnie przedstawiania informacji o środkach, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków przewidzianych na uchodźców z Ukrainy. Ponadto do uchwały zostały dodane 2 załączniki dochodów i wydatków zadań zleconych. Wiąże się to również z tymi zadaniami dotyczącymi uchodźców. Reasumując zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 692 794zł 77 gr, co daje dochody budżetu w wysokości 88 685 483 zł 84 gr. Poprosi o przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poprosił o upewnienie, czy w rozdziale 616, w tym objeździe wschodnim jest dokładnie nazwa "przebudowa objazdu wschodniego zespołu staromiejskiego w Chełmnie". Poinformował, że   jest to ważne, dlatego że na to zadanie pozyskano dofinansowanie od Wojewody i dzisiaj jeszcze będzie zrobiona kopia uchwały budżetowej i przesłana do Wojewody.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – poinformował, że pełna nazwa zadania brzmi: "Przebudowa objazdu wschodniego zespołu staromiejskiego w Chełmnie", 

Radny p. Michał Wrażeń- poprosił o następujące informacje:
-zwiększenie wydatków w związku z zakończeniem dzierżawy działki nr 532/7 nad jeziorem Starogrodzkim i koniecznością rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawcę, co  to jest za działka, jaki budynek,  jakie nakłady dzierżawca poniósł na ten budynek. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego projekt budowy, wyraził zdziwienie, że proponuje się kolejne 100 tys. na ośrodek. 
- dochody uzyskane ze sprzedaży nadwyżki drewna pochodzącego z wycinki, poprosił o podanie - ile metrów tego drewna pozyskano ogółem i   ile jeszcze pozostało do sprzedania. 
- środki zaoszczędzone na budowę inwestycji fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków, mówca nie jest przeciwny, niemniej poprosił o informacje o jakiej dokumentacji technicznej mowa, bo zasadniczo pompy ciepła. się kupuje dobierając do odpowiedniej wielkości obiektu.

Radna p.  Dorota Żulewska – kontynuując zapytanie przedmówcy również poprosiła o wyjaśnieni paragraf 700.05, wydatków związanych z zakończeniem dzierżawy tej wspomnianej działki. Jest zaproponowana rzeczywiście kwota 40 000. Poprosiła o wyjaśnienie na podstawie jakich wyliczeń została ta kwota zaproponowana, na podstawie jakiegoś szacunku, jakich wartości wyceny. Poza tym, jeżeli to był budynek mieszczący się  na terenie działki, która należy do miasta, czy w związku z tym była podpisywana jakakolwiek umowa, która zobowiązała miasto do wykupienia tego  budynku , czy po prostu jest to obiekt, który ewentualnie wiąże się z dalszymi planami związanymi z modernizacją, czy zagospodarowaniem. 
Jeżeli chodzi o kolejny punkt proponowanej uchwały dotyczący paragrafu 995. Chodzi o wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą "projekt budowlany kosztorysowy". oczywiście mówimy tutaj o jeziorze Starogrodzkim. Jest zaplanowana kwota 100 000 zł. Poprosiła o informację, czy taki projekt nie traci ważności po pewnym czasie, czy nie jest tak, że będzie on ważny 5 lat. Zgodnie z informacją jest szansa na otrzymanie znaczącego dofinansowanie ze środków zewnętrznych, ale nawet wówczas miasto będzie musiało mieć środki na wkład własny, a na razie o tym się nie mówi. Zdaniem mówczyni  nasuwa się pytanie czy w przyszłości będzie po prostu miasto stać na realizowanie tej inwestycji wiedząc o zmniejszenie podatku  z 17 na 12%, czyli automatycznie będą mniejsze przychody do miasta. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – udzielił następujących wyjaśnień:
- pierwsza kwestia, zakończenie dzierżawy nad jeziorem Starogrodzkim - chodzi o obiekt znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, w którym prywatny przedsiębiorca jeszcze niedawno prowadził działalność gospodarczą sprzedaż gastronomiczną. Jest to obiekt położony bezpośrednio przy plaży miejskiej i w bardzo dobrym stanie technicznym, stąd też, gdy pojawiła się kwestia zakończenia umowy dzierżawy, podjęto rozmowy z właścicielem obiektu umiejscowionym na gruncie miejskim. Były dwie możliwości, albo miasto zdecyduje się na wykupienie tego obiektu, albo też po stronie dzierżawcy byłoby przywrócenie go do stanu pierwotnego. Jako że obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym przystąpiono do wyszacowania. Wartość, o której mowa jest wartością z operatu szacunkowego. Rzeczoznawca niezależny oszacował wartość poniesionych nakładów i na tej podstawie zaproponowano wprowadzenie pozycji do budżetu miasta. Odbędą się jeszcze negocjacje, niemniej miasto może zapłacić nie więcej niż 40 000 Więc jeżeli Rada wyrazi zgodę, to wówczas będzie możliwość poprzez referat gospodarowania nieruchomościami uregulować sytuację względem dzierżawcy. Obiekt wróci  na stan miasta, Założeniem jest aby faktycznie cały kompleks ośrodka nad jeziorem Starogrodzkim był własnością miasta i żeby miasto mogło tym kompleksem w należyty sposób zarządzać.
-kwestia wycinki drzew - w bieżącym roku doszło do bardzo nietypowej sytuacji. Od wielu prowadzona lat jest praktyka, że drewno z wycinki drzew przeznaczane jest dla najuboższych mieszkańców miasta jako drewno opałowe. I tak też w tym roku było realizowane. Jednakże tegoroczna wycinka była nietypowa, wycięto stare, obumarłe drzewa, w większości  topoli rosnących w parku Słowackiego, w sąsiedztwie stadionu miejskiego. To drewno ma bardzo duży gabaryt, a jednocześnie bardzo niską wartość opałową. Dlatego podjęto decyzję o sprzedaży tej części drewna z jednoczesnym zabezpieczeniem   potrzeb opałowych mieszkańców. Wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały rozpatrzone pozytywnie, zgodnie z wieloletnią praktyką,
- kwestia ZWIK-u i pompy ciepła - stacja ujęć wód nie jest typowym miejscem. ZWiK ma możliwość wykorzystania ciepła wody technologicznej, dlatego też oprócz zakupu pompy ciepła konieczna jest dokumentacja techniczna, ponieważ stanowi ingerencję w proces technologiczny na stacji ujęcia wody. Nie  jest to taka typowa sytuacja jakbyśmy stawiali przy domu, czy nawet przy Urzędzie pompę ciepła. Wówczas zgoda, można byłoby po prostu zakupić gotowy obiekt. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz- tytułem uzupełnienia wypowiedzi przedmówcy w kwestii wykupu tej nieruchomości poinformował, że powodem jest zamiar czerpania z tego pożytku, należy traktować to jako inwestycję. Najłatwiej byłoby to zniszczyć, czy sprzedać niemniej przypomniał, że wspólnie z Radą Miasta podjął decyzję jakiś czas temu, że należy rozwijać   ośrodek nad jeziorem Starogrodzkim. Ten rozwój wymaga pewnych nakładów inwestycyjnych. Przypomniał, że w przeszłości przez poprzedniego Burmistrza został sprzedany ten hotelowiec na środku plaży. Dzisiaj prywatny właściciel go sobie remontuje i będzie korzystał z całej infrastruktury ośrodka - z kąpieliska, z plaży, z drogi dojazdowej, skoszonego, pięknie zadbanego ośrodka, z parkingu również. Będzie przyjmował gości komercyjnie i będzie na tym zarabiał. Zamiarem jest uniknięcie podobnej sytuacji. Zdaniem mówcy błędem sprzedanie hotelowca w dodatku to za bardzo niską cenę, zwłaszcza, że jest bardzo atrakcyjnie usytuowany. Poinformował, że   jest wielu chętnych na kolejne dzierżawy domków kempingowych, więc jest szansa, że w przypadku pozyskania tego obiektu można będzie go wydzierżawić i czerpać z tego korzyści finansowe.
Przechodząc do drugiego pytania o te 100 000 na projekt wyjaśnił projekty powstają po to, żeby w przyszłości pozyskiwać środki zewnętrzne. Na horyzoncie pojawiły się możliwości i jeżeli zdążymy z projektem, a takie jest założenie do listopada tego rok,u to już w listopadzie można będzie złożyć wniosek  do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Radny p. Michał Wrażeń. – stwierdził, że w dalszym ciągu wie co to jest działka 532/7 i jaki to budynek zlokalizowany blisko plaży. Odnośnie Zakładu Wodociągów, podziękował za wyjaśnienie przyznając, ze jest to zasadne i zmienia postać rzeczy.  

Radna p. Dorota Żulewska  - poprosiła o dodatkowe informacje wyjaśniając, że pomoże jej to  podjąć decyzje podczas głosowania . Wskazując na ekran i przedstawiony budynek w pobliżu wcześniej sprzedanego hotelowca upewniła się czy to o ten konkretny budynek chodzi, po potwierdzeniu podziękowała. Ponownie poprosiła o informacje dotyczącą planów czy nie ulegną przedawnieniu

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski- na przykładzie dokumentacji dotyczącej budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej, która powstała w 2008 roku wyjaśnił, że wymagała ona jedynie aktualizacji bez konieczności tworzenia nowego dokumentu. Podobnie byłoby w tym przypadku, jeśli nie  uda się uzyskać dofinansowania .

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów  poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
            Za przyjęciem uchwały głosowało 12    radnych, głosów przeciwnych nie było 3 radnych wstrzymało się od głosu i wstrzymujących nie było (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 15 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr L/361/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok  została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 16

Ad.9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5 wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 17

Załącznik nr 17 tabele


Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
            Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było
(protokół z głosowania stanowi złącznik nr 18 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr L/362/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 19

 
Ad.10. Informacja o złożonych interpelacjach. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja prosząc autora o jej odczytanie.

Radny p. Michał Wrażeń - odczytał interpelacje dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ( załącznik nr 20  do protokołu )  

Ad.11. Wolne wnioski 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poprosił burmistrza o informację na temat zagospodarowania   starych plant w związku z nieotrzymaniem dotacji na to zadanie, czy miasto sfinansuje je w całości i będzie wykonane we własnym zakresie, czy będą przygotowane inne wnioski.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – poinformował, że zostaną przygotowane inne wnioski, jedną z możliwości jest pozyskanie środków na odnowę przestrzeni publicznej,w którym dla naszego miasta przewidziana jest kwota ok., 1 mln. 600 tys. zł. Ta kwota  pozwoliłaby na kompleksowe zagospodarowanie starych plant. Jeśli wcześniej pojawią się inne możliwości, miasto będzie aplikować o dotację.

Radny p. Michał Wrażeń -   odczytał pismo mieszkańców o treści:

„W prawie polskim mamy kilka kluczowych zasad postępowania administracyjnego w sprawie dokonywania wydatków ze środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
-uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów poprzez dokonania optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizacje zadań;
- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
            Przedstawiciele naszej władzy wychodzą zaś z założenia, że to nie oni muszą te zasady stosować, bowiem jak podkreślił w swej wypowiedzi na list otwarty mieszkańców Zastępca Burmistrza Piotr Murawski cyt.: Cena za realizację zobowiązania zawiera wszystkie koszty, które na dzień złożenia oferty przewiduje Wykonawca ponieść podejmując się realizacji zadania ogółem 
To stanowisko świadczy o jednym, włodarze naszego miasta nie są zainteresowani  jasnym i rzetelnym podejściem do tematu tzn. opłat mieszkańców  za odbierane od nich odpady komunalne, skoro wierzą przedstawicielom ZUM na słowo, że wszystko zostało policzone zgodnie z prawidłami .
Potwierdza to też stanowisko opisane w odpowiedzi z dnia 31 sierpnia 2021 roku na zapytanie radnego Michała Wrażnia cyt.: „ Faktury, po wcześniejszej weryfikacji {…} na podstawie miesięcznych raportów  wagowych z odbioru odpadów {….} są zatwierdzone przez inspektora ds. ochrony środowiska {…} Na tę okoliczność nie są sporządzane protokoły – weryfikacja następuje w sposób elektroniczny „
Wychodzi na to, że dla uwiarygodnienia faktu wystarczy papier i system Excel, by Burmistrzowie wiedzieli, że wszystko jest prawidłowe. Czyli cyferki są im tak wiarygodne, że takie drobiazgi jak sprawdzenie fizyczne, rzetelność rozliczeń, według włodarzy w tym  przypadku jest zbędne…
Dlatego, że takie wskazania całkowicie nie satysfakcjonują mieszkańców żądamy by przedstawiono na rzetelny dowód, że suma 31 zł. za odbiór odpadów, pobierana od mieszkańca jest poprawna i rzeczywista.
Ponieważ radni również poparli tę sumę uważając ją za wiarygodną, więc zapewne posiadają wiadomości, które do tej pory są nieujawnione mieszkańcom, dlatego zapytanie to do wszystkich zainteresowanych i tym razem oczekujemy jasnej, dobrze sprecyzowanej odpowiedzi. Odpowiedź standardowo prosimy przekazać na ręce radnego Michała”. 

Radny p. Wiesław Derebecki – poprosił Panią Sekretarz o odpowiedź na poniższe pytania:
- ilu osobom wydano upoważnienia do bezpłatnego parkowania na terenie miasta, jakie koszty miasto z tego tytułu ponosi w skali miesiąca i skali roku,
-  czy takie upoważniania otrzymały osoby z poza urzędu, 
Zwracając się do Zastępcy Burmistrza poprosił o następujące informacje:
- jakie są koszty związane z myciem nawierzchni ulicy Grudziądzkiej oraz płyty Rynku,  
- czy inne ulice na starówce również będą ten sposób czyszczone, 
- czy zakończone zostały prace związane z uzupełnianiem ubytków w ulicach miasta

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – udzielił następujących odpowiedzi:
- upoważnienia do bezpłatnego parkowania wydawane są w Wydziale Gospodarki Miejskiej, który podlega mówcy. Takie upoważnienia otrzymują pracownicy urzędu w przypadku wykonywania obowiązków służbowych w godzinach pracy. Stwierdził, że nie są to duże kwoty, a ich wysokość po sprawdzeniu przekaże Panu Radnemu,
- czyszczenie nawierzchni ulicy Grudziądzkiej i płyty Rynku – poinformował, że corocznie wykonywane jest mechaniczne czyszczenie tych dwóch nawierzchni wykonanych z płyty granitowej przez specjalistyczną firmę zewnętrzną. Jest to koszt ok 9 do 10 tys. zł. Utrzymanie pozostałych ulic wykonywane jest własnym sprzętem, przy zaangażowaniu pracowników urzędu. 

Radny p. Michał Wrażeń- poprosił o udzielenie następujących informacji:
- ile kosztowała ugoda zawarta z panią kierownik Jeziora Starogrodzkiego. Stwierdził, że skoro Pan Burmistrz przez tyle czasu uchyla się od odpowiedzi prosi o podanie podstawy prawnej dla odmowy odpowiedzi. Zwrócił uwagę, że pytanie dotyczy wysokości ugody, a nie wynagrodzenia,   
- ile kosztowało podatnika ogłoszenie na pół strony zamieszczone przez Pana Burmistrza   w gazecie „Czas Chełmna”,
- ile znajduje się na terenie miasta Chełmna punktów awaryjnego czerpania wody na wypadek wojny,
- pomijając kwestę naklejania nowych dat na ulotkach, jaki było koszt dwukrotnego roznoszenia przez pracowników urzędu decyzji dotyczących opłat za odpady,
- w imieniu mieszkańców poprosił o zamontowanie przynajmniej dwóch ławeczek przy ścieżce rowerowej w stronę Grubna do Centrum produkcyjnego 

Radny p. Olszewski – przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji zwracał uwagę na skwerek przy plantach kolejowych, który wymaga uporządkowania. Poinformował, że mimo, iż drzewa zostały wycięte i nie stwarzają zagrożenia, w dalszym ciągu nie zostały uprzątnięte, jest tam dużo śmieci, a teren jest zarośnięty 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - udzielił następujących wyjaśnień 
– zamontowanie ławek w tym i innych miejscach zostało zlecone Wydziałowi do realizacji, obecnie trwa ich malowanie i wkrótce zostaną zamontowane w przestrzeni miasta, 
- oświadczenia w mediach – poinformował, że będzie składał oświadczenia w mediach zawsze, gdy uzna za stosowne poinformowanie mieszkańców o ważnych sprawach, kiedy mieszkańcom należy przekazać rzetelne, oparte na faktach informacje, tym bardziej, że jest to zgodne  z zaleceniem Komisji Rewizyjnej sugerującym przekazywanie społeczeństwu informacji   o istotnych sprawach
- jeśli chodzi o ugodę powtórzył to co tłumaczył wcześniej, że ugoda kosztowała mniej niż wypłacenie pełnej odprawy.

Radny p. Michał Wrażeń ad vocem – poinformował, że podatnik prosi o podanie ile kosztowała ugoda, a nie czy było taniej czy drożej. Stwierdził, że jest to informacja jawna. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – zwrócił uwagę, że ugoda dotyczy pracownika Chełmińskiego Domu Kultury jest to jednostka posiadająca oddzielna osobowość prawną. Przypomniał, że obowiązuje RODO, a wynagrodzenia pracowników są niejawne. Zapytał czy pan radny sugeruje mówcy łamanie prawa. 

 
Ad.12. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady L sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.

 Protokołowała:                                                      Przewodniczył:

( -) Danuta Derebecka                                       (-) Wojciech Strzelecki                                           

Glosowania imienne

Powiadom znajomego