Kierownicy komórek organizacyjnych:

 1. ponoszą odpowiedzialność za pracę kierowanej przez siebie komórki przed Burmistrzem,
 2. ustalają zadania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zakresy czynności, obowiązki i zakres odpowiedzialności dla pracowników,
 3. koordynują realizację wykonywanych zadań kierowanej komórki oraz współdziałają,
 4. nadzorują prawidłowe, zgodne z prawem, oraz terminowe wykonywanie zadań kierowanej komórki,
 5. nadzorują załatwianie spraw przez pracowników,
 6. uczestniczą z polecenia Burmistrza w sesjach Rady Miasta oraz komisjach Rady Miasta,
 7. podejmują działania zmierzające do usprawnienia organizacji i metod pracy,
 8. współdziałają z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 9. prowadzą Biuletyn Informacji Publicznej w zakresie działalności podległej komórki,
 10. ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie sprawnego systemu kontroli zarządczej w zakresie posiadanych kompetencji oraz realizowanych zadań,
 11. ponoszą odpowiedzialność, w zakresie zadań wykonywanych w ramach kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej, za prawidłową realizację planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek.

Wydziały Urzędu Miasta w Chełmnie:

1. Wydział Organizacyjny - Or

2. Wydział Finansowy - Fn

3. Wydział Techniczno-Inwestycyjny - TI

4. Referat Gospodarowania Nieruchomościami - GN

5. Wydział Gospodarki Miajskiej i Ochrony Środowiska - WGMiOŚ

6. Wydział Spraw Obywatelskich - SO

7. Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu - KS

8. Straż Miejska - SM

9. Urząd Stanu Cywilnego - USC

10. Miejski Konserwator Zabytków - MKZ

 Załączniki:

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Chełmnie