W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Miejski Konserwator Zabytków - MKZ

Miejski Konserwator Zabytków - MKZ

Do zakresu działania Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
1) przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich,
2) nakazanie właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości o cechach zabytku udostępniania przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do prowadzenia badań;
3) przekazywanie Kujawsko- Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawy dotyczącej wydania decyzji nakazującej dalsze wstrzymanie robót i prowadzenia badań archeologicznych;
4) nakazanie wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zabytku niewpisanego do rejestru zabytków, jeżeli zabytek spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru;
5) wydawanie pozwoleń, z wyłączeniem spraw dotyczących zabytków sakralnych stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych, zabytków, do których tytuł prawny wynikający z prawa własności przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym i Skarbowi Państwa oraz zabytków archeologicznych i poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych, na:

a) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
b) wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
c) prowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
d) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
e) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestr;
f) trwałe przeniesienie zbytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
g) zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
h) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów;
i) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;

6) określenie w pozwoleniach, o których mowa w ust. 5 pkt a-i i ust.2 warunków zapobiegających uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;
7) nakładanie obowiązku przeprowadzenia niezbędnych badań konserwatorskich i architektonicznych przed wydaniem pozwolenia w sprawach określonych w ust.5 pkt e, g, i;
8) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art.7 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zbytków z wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zbytków;
9) uzgadnianie i opiniowanie robót budowlanych na obszarach wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego, dla których określono obowiązek uzgadniania i opiniowania z Kujawsko- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
10) wydanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zbytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przed wydaniem decyzji om pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem zabytków sakralnych stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych, zabytków, do których tytuł prawny wynikający z prawa własności z wyłączeniem użytkowania i współwłasności przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym i Skarbowi Państwa oraz zabytków archeologicznych;
11) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
12) uzgodnienie inwestycji wymagających zgłoszenia robót budowlanych;
13) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń;
14) przygotowanie propozycji aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
15) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

Powiadom znajomego