W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wydział Spraw Obywatelskich - SO

Wydział SPRAW OBYWATELSKICH - SO

 1. kierownik wydziału,
 2. stanowiska ds. dowodów osobistych,
 3. stanowisko ds. ewidencji ludności,
 4. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego,
 5. stanowiska ds. dowodów osobistych,
 6. stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej,
 7. stanowisko ds. rozwiązywania problemów uzależnień,
 8. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - MOP.

zakres działania wydziału:

1) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności:

 1. zgłoszenie zameldowania;
 2. zgłoszenie wymeldowania;
 3. zgłoszenie wyjazdu poza granice na pobyt stały lub czasowy;
 4. zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice;
 5. usuwanie niezgodności pomiędzy bazą PESEL a Rejestrem Mieszkańców;
 6. nadanie/zmiana numeru PESEL; 
 7. sporządzanie statystyk i wydruków w zakresie ewidencji ludności; 
 8. udzielanie informacji w zakresie obowiązku meldunkowego;
  i)  udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców;
 9.   sporządzanie odpisów i zaświadczeń z akt ewidencji ludności;
 10. decyzje w sprawach meldunkowych;
  l)  wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności;
 11. obsługa zleceń systemu ŹRÓDŁO;
 12.   przekazywanie informacji o zmianach adresowych do szkół;
 13.      udostępnianie danych osobowych lub wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych;
 14.      sprawy związane z wyborami:
 15.      sporządzanie spisu wyborców;
 16.      prowadzenie rejestru wyborców;
 17.      dopisywanie do spisu wyborców;
 18.      dopisywanie do stałego rejestru wyborców;
 19.      wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
 20.       wydawanie pełnomocnictw do głosowania;
 21.      wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość:
 22.      czynności związane z przyjęciem wniosku i przesłaniem danych drogą elektroniczną;
 23. )      odbieranie poczty specjalnej;
 24.      wydawanie spersonalizowanych dowodów ich posiadaczom;
 25.      przyjmowanie zgłoszeń o utracie bądź uszkodzeniu dowodu osobistego;
 26.      unieważnianie dowodów osobistych;
 27.       podejmowanie czynności archiwizacyjnych z uwagi na zgon posiadacza dowodu osobistego;
 28. )      obsługa interesantów poza siedzibą wystawcy dowodu osobistego;
 29.      decyzje w sprawach dowodów osobistych;
 30.        prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
 31.        prowadzenie archiwum kopert osobowych;
 32.      prowadzenie korespondencji elektronicznej z innymi urzędami w zakresie niezbędnym do wydania dowodu osobistego;
 33.        wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
 34.    udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych;
 35.      udostępnianie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych;
 36.      sporządzanie statystyk i wydruków w zakresie dowodów osobistych;
 37.      współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania przestępstw;
 38.      ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

  6)      w zakresie spraw wojskowych:

  a)      rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej, ewidencja, wyjaśnianie niestawiennictwa;

  b)      wzywanie do kwalifikacji wojskowej;

  c)      uznawanie za posiadającego na utrzymaniu członka rodziny, za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny oraz za żołnierza samotnego;

  d)      powiadomienie żołnierzy rezerwy- Akcja Kurierska;

  e)      ćwiczenia rezerwy – uznawanie i wypłata zwrotu utraconego zarobku;

  f)       reklamowanie od pełnienia obowiązku służby wojskowej;

  7)      sprawy obronne:

  a)      nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych;

  b)      realizacja zadań obronnych w podległych  jednostkach organizacyjnych;

  c)      przedsięwzięcia wynikające z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Chełmna w warunkach zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa państwa  w czasie wojny;

  d)      przedsięwzięcia związane z ochroną zakładów pracy i obiektów użyteczności; publicznej (ujęcia wody, ciepłownie) oraz ochronę dóbr kultury; 

  8)      sprawy Obrony Cywilnej:

  a)      organizacja formacji OC na terenie miasta;

  b)      wdrażanie i prowadzenie planów OC miasta;

  c)      planowanie organizowanie systemu wczesnego ostrzegania (RSWS - 2000);

  d)      nadzór nad organizacją i realizacją zadań OC oraz jej koordynowanie w podległych jednostkach i zakładach pracy;

  e)      szkolenie FOC (ćwiczenia, treningi) i ludności (powszechna samoobrona);

  f)       gospodarka sprzętem OC – prowadzenie magazynu;

  9)      sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym:

  a)      monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji;

  b)      realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;

  c)      opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego;

  d)      organizowanie współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska  oraz usuwania ich skutków; 

  e)       obsługa Miejskiego Zespołu Zarządzania - plany, operaty, raporty, karty zdarzeń, protokoły;

  f)       współpraca, realizacja i rozliczanie zadań pomiędzy Urzędem Miasta a OSP i KPPSP

  10) sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

  a)      rejestracja przedsiębiorców;

  b)      wprowadzanie zmian w rejestrze;

  c)      wpisanie informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej;

  d)      przyjmowanie zawiadomień o zaprzestaniu działalności gospodarczej;

  e)      udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych osobom fizycznym i prawnym;

  f)       współpraca z GUS, ZUS i US we wszystkich sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej;

  g)      podejmowanie działań mających na celu wspieranie przedsiębiorczości;

  11) wydawanie zezwoleń (licencji) na prowadzenie transportu osobowego: regularnego, specjalnego taksówką osobową;

  12) sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

  a)      przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z wydawaniem i wygaszaniem zezwoleń;

  b)      ustalanie opłat za korzystanie z zezwoleń.

  13) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów uzależnień;

  14) przeprowadzanie analizy problemów uzależnień i proponowanie ich rozwiązywania;

  15) przygotowywanie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wraz z preliminarzem wydatków;

  16) ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

  17) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; br />
  18) wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;
  19) animowanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów uzależnień;
  20) koordynowanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień;
  21) załatwianie spraw indywidualnych związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień;
  22) koordynowanie wszelkich spraw związanych z patologiami społecznymi;
  23) obsługa Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  24) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia w tym zdrowia psychicznego;
  25) współpraca z instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia i organizacjami działającymi na rzecz poprawy zdrowia;
  26) załatwianie wszelkich spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  27) w zakresie działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
  a)      zapewnienie i kontrola ochrony informacji niejawnych;
  b)      opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i szczegółowych, wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  c)      przeprowadzanie postępowań sprawdzających pracowników Urzędu;
  d)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

  e)      bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie;

  f)       przygotowanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej.

Powiadom znajomego