W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - WGMiOŚ

Wydział GOSPODARKI MIEJSKIEJ i OCHRONY ŚRODOWISKA - WGMiOŚ

1) kierownik wydziału, stanowisko ds. konserwacji i utrzymania terenów zielonych,
2) stanowisko ds. ochrony środowiska,
3) stanowisko ds. ochrony środowiska,
4) 2 stanowiska ds. robót publicznych,
5) 17 stanowisk robotnik gospodarczy,
6) rzemieślnik - ogrodnik,
7) rzemieślnik - brygadzista,
8) pracownik ds. targowiska - inkasent,
9) stanowisko ds. rozliczania parkingów i przetargów,
10) stanowisko ds. dróg,
11) 10 stanowisk robotnik gospodarczy - roboty publiczne (brukarz, ślusarz, kierowca).
zakres działania wydziału:

1) w zakresie zieleni miejskiej:

 1. nadzór nad utrzymaniem zieleni w mieście;
 2. nadzór nad produkcją roślinną;
 3. przygotowanie zakresu robót dla pracowników zieleni;
 4. przygotowanie koncepcji zagospodarowania kwietników sezonowych;
 5. przeglądy okresowe drzewostanu przyulicznego;
 6. przeglądy parków, lasów i skwerów;
 7. przygotowanie wniosków o wycięcie drzew na terenach zieleni miejskiej;
 8. kontrola nasadzeń zastępczych drzew i krzewów;
 9. oględziny drzew w związku z wnioskami o ich usunięcie;
 10. koordynacja i nadzór nad akcją zima terenów zieleni;
 11. likwidacja szkód po wichurach i ulewach;
 12. zlecanie wykonywania przeglądów technicznych obiektów budowlanych zieleni miejskiej, miejskich placów zbaw, siłowni itd.;
 13. utrzymanie i konserwacja miejskich placów zabaw, siłowni itp.;
 14. koordynacja zakupów i ich rozliczanie;
 15. współpraca z Urzędem Wojewódzkim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
 16. przeglądy wiosenne i jesienne miejsc pamięci;
 17. prowadzenie księgi pochowanych;
 18. nadzór i kontrola nad cmentarzem komunalnym;
 19. nadzór i koordynacja nad właściwym utrzymaniem pojazdów, sprzętu mechanicznego i narzędzi;

2) w zakresie opieki nad zwierzętami:

 1. przygotowanie programu opieki nad zwierzętami;
 2. współpraca ze schroniskiem dla zwierząt;
 3. zaopatrzenie tymczasowego punktu dla zwierząt w karmę i niezbędne materiały;
 4. prowadzenie ewidencji psów wyłapanych z terenu miasta;
 5. przygotowanie umów związanych z opieką nad zwierzętami;
 6. zapewnienie opieki zwierzętom odebranym czasowo właścicielom;
 7. współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie chorób zakaźnych zwierząt;

3) w zakresie ochrony środowiska:

 1. opracowanie dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska;
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych i ocenami oddziaływania na środowisko  dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. prowadzenie spraw związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla dokumentów, planów i programów;
 4. wprowadzanie danych do Bazy Ocen Oddziaływania na Środowisko;
 5. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zwierających informacje o środowisku;
 6. przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska;
 7. prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których są użytkowane materiały zwierające azbest i PCB;
 8. rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 9. udział w czynnościach kontrolnych na terenie nieruchomości, związanych z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 10. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji na przedsięwzięcia efektywnie ekologiczne;
 11. prowadzenie spraw z  zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej;
 12. nadzór i inwentaryzacja pomników przyrody oraz aktualizacja rejestru Form Ochrony Przyrody;
 13. prowadzenie monitoringu wód i gazu składowiskowego na nieczynnym składowisku w Uściu;
 14. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów;
 15. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew;
 16. kontrola zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew pod kątem inwestycji związanych
  z działalnością gospodarczą;
 17. kontrola nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji;
 18. prowadzenie postępowań w sprawie wymierzenia kar za zniszczenie drzew
  i usunięcie drzew bez zezwoleń;
 19. umieszczanie w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu informacji o jakości wody,

4) w zakresie gospodarki odpadami :

 1. opracowanie dokumentów strategicznych z zakresu gospodarki odpadami;
 2. wydawanie opinii dotyczących wydawania przez Starostę Chełmińskiego zezwoleń na zbieranie odpadów;
 3. wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
 4. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 5. nadawanie podmiotom gospodarczym uprawnień wynikających z prowadzonego rejestru i wydawanych zezwoleń w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej;
 6. sporządzanie rocznej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 7. przygotowanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki komunalnej miasta;
 8. sporządzanie rocznej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 9. prowadzenie ewidencji:
  • odpadów odebranych z terenu miasta,
  • umów na odbiór odpadów komunalnych,
  • podmiotów, które posiadają zezwolenia na odbiór odpadów i wpis do rejestru działalności regulowanej zbiorników bezodpływowych;
 10. nadzór nad pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów;
 11. kontrola rzetelności sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe;
 12. prowadzenie postepowań w sprawie wymierzania kar za nierzetelne sprawozdania,
 13. udział w czynnościach kontrolnych na terenie nieruchomości, związanych z gospodarowaniem odpadami;

5) w zakresie gospodarki energetycznej:

 1. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego i iluminacji w tym zgłaszanie awarii, negocjacje umów na konserwację, prowadzenie spraw związanych z budową nowego oświetlenia;
 2. rozliczanie energii zużytej na potrzeby oświetlenia ulicznego, w tym prowadzenie ewidencji kosztów zużycia energii;
 3. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem energii za oświetlenie i iluminacje;
 4. przygotowanie oświetlenia świątecznego i prowadzenie nadzoru i rozliczanie kosztów;
 5. udział w czynnościach kontrolnych związanych z oświetleniem ulicznym;
 6. umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informacji o przerwach
  w dostawie energii elektrycznej;

6) w zakresie robót publicznych:

 1. organizacja i realizacja robót publicznych;
 2. koordynacja i nadzór nad akcją zima na terenie miasta;
 3. koordynacja zakupów i ich rozliczanie;
 4. nadzór nad należytym stanem oznakowania pionowego i poziomego ulic;
 5. nadzór nad należytym stanem nawierzchni chodników i ulic miasta oraz ich okresowy przegląd;
 6. koordynacja i nadzór nad wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni chodników i ulic;
 7. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta;
 8. prowadzenie rozliczeń finansowych i materiałowych prowadzonych zadań;
 9. przygotowanie dokumentów do zgłoszeń i pozwoleń do Starostwa Powiatowego;
 10. nadzór nad właściwym utrzymaniem pojazdów, sprzętu mechanicznego i narzędzi;
 11. zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej;
 12. koordynacja sprzedaży materiałów rozbiórkowych;
 13. likwidacja szkód po wichurach i ulewach;
 14. udzielanie informacji dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
 15. prowadzenie ewidencji:
  • osób bezrobotnych ubiegających się o zatrudnienie w ramach robót publicznych, utrzymania ulic i zieleni miejskiej;
  • osób zatrudnionych w ramach robót publicznych;
 16. przygotowanie i rozliczanie umów cywilno- prawnych osób zatrudnionych do prac realizowanych przez wydział;
 17. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu;
 18. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy zakresie przeciwdziałania bezrobociu: przygotowanie wniosków o organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych, przygotowanie wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie staży, prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta osób bezrobotnych, rozliczanie otrzymanej refundacji na wynagrodzenia;

7) w zakresie obsługi targowisk:

 1. nadzór i prowadzenie targowisk znajdujących się na terenie miasta;
 2. sporządzanie umów na dzierżawę straganów, rozliczanie opłat targowych;
 3. współpraca z instytucjami w związku z imprezami miejskimi;
 4. utrzymanie porządku na targowiskach i ich otoczeniu;

8) w zakresie przetargów i obsługi parkingów:

 1. organizowanie przetargów na zdania  przewidziane do realizacji przez wydział;
 2. sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień;
 3. współpraca i rozliczenia finansowe z firmą obsługującą strefę płatnego parkowania,
 4. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie egzekucji za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania;

9) w zakresie dróg :

 1. wydawanie oświadczeń o własności gruntu i wyrażenie zgody na jego zajęcie;
 2. wydawanie zezwoleń na:
  • lokalizacje zjazdu drogowego;
  • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót awaryjnych;
  • umieszczenie reklamy w pasie drogowym;
  • zajęcie pasa drogowego miejsc zastrzeżonych (kopert);
  • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności;
  • lokalizacje urządzeń w gruncie;
 3. przeprowadzenie kontroli zajęcia pasa drogowego;
 4. nakładanie kar za nielegalne zajęcie pasa drogowego;
 5. prowadzenie ewidencji dróg gminnych , placów i obiektów mostowych;
 6. rozliczanie dotacji celowych inwestycji drogowych z instytucjami;
 7. przygotowanie kart obiektów drogowych;
 8. współpraca z zarządcami dróg;
 9. udział w kontrolach utrzymania i konserwacji rzek oraz wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmna;
 10. wnioskowanie do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie numeru nowym drogom publicznym lub obiektom mostowym na terenie Chełmna;
 11. zlecanie na wykonanie oczyszczania i wykaszania rowów;
 12. prowadzenie przeglądów dróg gminnych;
 13. wydawanie opinii w sprawie zezwoleń na wprowadzenie lub zmianę linii regularnych, specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób;

10) pozostały zakres działań:

 1. rozliczanie wydatków i dochodów budżetowych związanych z zadaniami wydziału,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rozstrzyganych  w drodze decyzji administracyjnych;
 3. współpraca z Sądem Rejonowym w Chełmnie w zakresie osób wykonujących nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne;
 4. współpraca z Urzędem Wojewódzkim w sprawie pomocy dla rolników;
 5. wydawanie opinii w sprawie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej próchnicznej warstwy gleby w związku ze zmianą decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych;
 6. zgłaszanie szkód w mieniu do organów ścigania.

Powiadom znajomego