W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Wydział Finansowy - FN

Wydział FINANSOWY - FN

1) skarbnik miasta
2) kierownik wydziału,
3) stanowisko ds. płac, 
4) stanowisko ds. gospodarki kasowej,
5) stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
6) 5 stanowisk ds. księgowości,
7) kierownik referatu dochodów,
8) stanowisko ds. podatków,
9) 2 stanowiska ds. podatków i opłat lokalnych, 
10) stanowisko ds. opłat lokalnych,
11) stanowisko ds. księgowości dochodowej.
zakres działania wydziału:
1) przygotowanie projektów budżetu miasta, projektów aktów zmieniających i projektów uchwał okołobudżetowych oraz opracowywanie sprawozdań związanych z jego wykonaniem,
2) prowadzenie gospodarki finansowej w tym dysponowanie środkami pieniężnymi;
3) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz urzędu, w tym:
a) ewidencja syntetyczna dochodów i wydatków budżetowych;
b) ewidencja organu finansowego;
c) sprawozdawczość budżetowa (sprawozdania RB) jednostkowa i łączna,
d) sprawozdawczość finansowa (bilans, RZiS, ZZF, informacje dodatkowe) jednostkowa i łączna;
e) naliczanie wypłat wynagrodzeń, umów zleceń z pochodnymi oraz sporządzanie rozliczeń pracowników (ZUS, US, PFRON);
f) wykonywanie przelewów w zakresie wynagrodzeń;
g) rozliczenie pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym;
h) ewidencja składników majątkowych;
- ewidencja analityczna Wartości Niematerialnych i Prawnych, rzeczowych aktywów finansowych, długoterminowych aktywów finansowych, pozostałych środków trwałych;
- ewidencja syntetyczna Wartości Niematerialnych i Prawnych i środków trwałych;
- okresowe uzgodnienie stanu składników majątkowych Urzędu Miasta Chełmno oraz jednostek podległych;
- sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS i RIO;
- ewidencja syntetyczna gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz uzgodnienia z ewidencją analityczną gruntów prowadzoną przez Referat Gospodarowania Nieruchomościami;
i) obsługa długu publicznego (zadłużenia Gminy Miasto Chełmno);
- zawieranie umów kredytowych z bankami oraz umów pożyczek z WFOŚiGW;
- terminowe regulowanie spłat rat kapitałowych i odsetek;
- współpraca z bankami i WFOŚiGW;
j) prowadzenie bazy danych o lokalnych organizacjach pozarządowych;
k) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
l) prowadzenie rejestru placówek kultury;
m) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
n) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
o) przygotowanie procedur związanych z ogłoszeniem otwartych konkursów na realizację zadań publicznych miasta organizacjom pozarządowym na:
- wspieranie rozwoju kultury;
- wymianę międzynarodową młodzieży;
- promocję i organizację wolontariatu;
- dofinansowanie wkładu własnego organizacji;
p) kontrola merytoryczna i rozliczenie przyznanego wsparcia – dofinansowania organizacjom pozarządowym, na podstawie przedłożonych sprawozdań;
q) opracowywanie rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz opracowanie rocznego sprawozdania z jego realizacji.
w ramach działania wydziału FN REFERAT DOCHODÓW
1) wymiaru podatków i opłat lokalnych w tym: podatku do nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za psa, opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam, opłat targowych i mandatów,
2) dokonywanie przypisów i odpisów oraz zmian w trakcie roku w podatkach i opłatach lokalnych;
3) dokonywanie czynności sprawdzających składanych informacji oraz deklaracji podatkowych (terminowość, poprawność, stan faktyczny);
4) dokonywanie okresowych kontroli podatnika celem weryfikacji złożonych deklaracji i informacji (kontrola podatkowa);
5) wydawanie zaświadczeń podatnikom i organom uprawnionym;
6) wydawanie decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego;
7) prowadzenie ewidencji przypisów, wpłat, zwrotów i rozliczania nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych;
8) ewidencja analityczna opłat za wieczyste użytkowanie,
9) składanie dyspozycji płatności oraz obsługa elektronicznej bankowości urzędu;
10) czynności windykacyjne: wystawianie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych, zajęć hipotecznych;
11) sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych (rozliczanie akcyzy, sprawozdania z udzielonych ulg);
12) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat lokalnych oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
13) zapewnienie płynności i poprawności procesu rozliczania VAT.

Tag

Powiadom znajomego