W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z LVI sesjia Rady Miasta z dnia 30.11.2022

Protokół Nr LVI/2022
z LVI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 30 listopada 2022 r.
Sesja odbyła się w dniu 30 listopada 2022 r. i trwała od godz. 14.00 do godz. 18.30
Na ogólną ilość 15 radnych obecnych na sesji było14 radnych, co stanowi 93%
Nieobecnych usprawiedliwionych -1, nieobecnych nieusprawiedliwionych- 0

Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.załacznik nr 1 - lista obecności radnych
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2  do protokołu załącznik nr 2 - lista obecności gości

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie
-  stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołów   z LII, LIII, LIV i LV sesji RM 
2. Przyjęcie porządku obrad LVI sesji RM
- przegłosowanie poprawek
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.  
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
5.Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/300/2021Rady   Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Chełmna za bezzasadną. 
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023-2025”.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy   Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok. 
12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
13.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/369/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących. 
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata 2022-2030”. 
15.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie. 
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na lata 2023-2027”.
19. Informacja o złożonych interpelacjach. 
20.Wolne wnioski i informacje
21.Zakończenie.
                                                               
Ad.1.Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - otworzył obrady LVI sesji Rady Miasta witając radnych oraz zaproszonych gości. Na sekretarza obrad wyznaczył radną Magdalenę Mrozek 

-  stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p.  Wojciech Strzelecki- stwierdził, że na sali obrad obecnych jest       radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

- przyjęcie protokołów   z LII, LIII, LIV i LV sesji RM

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że protokoły wyłożone   były do wglądu w biurze Rady Miasta. W związku z brakiem zastrzeżeń do zawartych w nich treści, protokoły z LII, LIII,LIV i LV sesji uznaje się za przyjęte.  

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad LVI sesji RM

Przewodniczący obrad p.  Wojciech Strzelecki- w związku z brakiem propozycji zmian, porządek obrad LVI sesji Rady Miasta uznał za przyjęty.

Ad.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.  

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy, do 30 listopada należy podjąć uchwałę ustalająca stawki podatku na rok przyszły. Ustalając stawki podatków należało wziąć pod uwagę uwarunkowania dotyczące przyszłorocznego budżetu.
Wskazał trzy podstawowe trudności dotyczące realizacji budżetu na rok 2023:

- wzrost stawki   najniższego wynagrodzenia najpierw do 3450 zł, a później do 3600 zł, co oznacza wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami,

- ogólnoświatowa sytuacją dotycząca rynku energetycznego, wszystkie media drastycznie drożeją i mimo możliwości przynajmniej częściowego skorzystania z ochron taryfowych, czeka miasto wzrost wydatków na paliwa gazowe i energię elektryczną. Mimo przeprowadzenia inwestycji przełożenia oświetlenia miejskiego i parkowego na ledowe, wykonanie tegoż oświetlenia w  Urzędzie Miasta, szkołach, halach sportowych i basenie koszty w związku z inflacją  i tak niestety wzrosną,

- koszty ponoszone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tytułu dostarczania wody mieszkańcom i odprowadzania ścieków. Ustawa obliguje zakłady wodociągów do skalkulowania kosztów w taki sposób, aby znalazły odzwierciedlenie w stawkach, które płacą mieszkańcy. Natomiast u nas w kraju od kilku lat istnieje regulator taryfowy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który nie wyraża zgody na podniesienie stawek do wysokości, która by pokrywała koszty. W związku z tym samorządy są zobligowane, żeby do tych kosztów dokładać tak będzie i w tym roku
Przypomniał, że ogólne zmiany podatkowe w skali kraju bardzo mocno dotykają samorządy, gdzie udział w PIT, CIT oraz inne zmiany wynikające z Polskiego Ładu, niestety osłabiają możliwości finansowe samorządów w całym kraju.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, wiele samorządów podnosi stawki podatków od nieruchomości do stawek maksymalnych, które przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów.

Po analizie budżetu, biorąc pod uwagę możliwości naszych mieszkańców, stawki nie mogą być ustawione na poziomie maksymalnym, chociaż różnica w podatku za mieszkanie 50 - metrowe między stawką minimalną a maksymalną wynosiłaby 8 zł rocznie.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 14 wraz z uzasadnieniem druk nr 14 - podatek od nieruchomosci   Następnie przedstawił autopoprawkę w wersji jaką  Radni otrzymali tuż  przed sesją  załacznik nr 4 -stawki podatku od nieruchomości
I tak, ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok w wysokości.
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 1 zł 11 gr od m².
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5, 79 gr. 
- pozostałych gruntów zajętych na prowadzenie odpłatne, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 53 gr od m².
- niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji 3 zł 81 gr od m².
- od budynków lub ich części mieszkalnych 92 gr od metra powierzchni użytkowych.
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 26 zł 98 gr.
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13 zł 47 gr. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 5 zł 87 gr.
- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 9 zł 71 gr.
- podatek od nieruchomości od budowli 2% od ich wartości.
Poinformował, że wprowadza się autopoprawkę, mimo że w projekcie budżetu założono maksymalne stawki. Wyjaśnił, że zaproponował wyższe stawki w pierwotnym projekcie uchwały aby spiąć przyszłoroczny budżet. Decyzja Pana Burmistrza oczywiście jest jak najbardziej prawna, ponieważ to Burmistrz decyduje i wykonuje budżet. Niemniej, aby wykonać budżet 2023 trzeba będzie wdrożyć jeszcze bardziej radykalne procedury oszczędnościowe lub zaniechanie niektórych działań

Radna p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki druk nr 14 - podatki od nieruchomości - opinia KB                 

Radna p. Dorota Żulewska - przyznała, że rzeczywiście na posiedzeniu Komisji Budżetu wypracowano opinię, która dotyczyła pierwszej wersji, czyli podatku maksymalnego, stąd opinia była negatywna, komisja optowała za podatkiem minimalnym 

Radna p. Dominika Wikiera – potwierdziła wypowiedź przedmówczyni dodając, że   podobnie jak w przypadku ustalania stawek za odbiór odpadów, tak w przypadku ustalania stawek podatków od nieruchomości  podczas posiedzenia można było zaobserwować  przykład tzw. demokracji deliberatywnej, gdzie dwa organy władzy przeprowadzają równorzędną debatę, opierając się na argumentach i faktach, a nie na odczuciach i wrażeniach, za co podziękowała członkom Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki.
Dodała, że problem był omawiany w wielu gremiach i rozważany z różnych perspektyw aby wyważyć interesy wszystkich mieszkanek i mieszkańców, co zdaniem mówczyni świadczy o rzetelnej pracy samorządu. 

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o informację jaki gmina będzie miała dochód przy minimalnej stawce, a jaki byłby przy maksymalnej 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że w sprawie wysokości stawek podatku prowadzone były konsultacje zarówno z Prezydium Chełmickiej Rady Biznesu, jak i z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie miasta, konieczność poniesienia podatków spotkała się zrozumieniem i podniesienie stawek do wysokości maksymalnej przez wielu przedsiębiorców byłoby akceptowane.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej  dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
Za przyjęciem uchwały głosowało    14   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/385/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od   nieruchomości została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr 385 - stawki podatku od nieruchomości zał nr 7

Ad.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 15 wraz z uzasadnieniem druk nr 15 - stawki od środków transportowych
Zwrócił uwagę, że proponowana zmiana dotyczy tak naprawdę § 1 pkt2 litera c, to znaczy od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnej o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 29 ton o liczbie osi cztery i więcej ustala się podatek w wysokości 2530. Wyjaśnił, że obwieszczenie Ministra z 12 października w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych spowodowało, że ta kwota w tej pozycji w uchwale z 2015 roku była niższa od tych kwot określonych w obwieszczeniu, co obliguje do zmiany tej kwoty. Uchwała, dotycząca podatku od środków transportowych jest z 2015 rok, żeby nie nakładać zmian do tej uchwały proponuje się zmianę całej uchwały                 i uchylenie wcześniejszej. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało   14    radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/386/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została przyjęta jednogłośnie Uchwała nr 386 - podatek od sr. trasp[ortowych zał. nr 10
 

Ad. 5.Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił informację z działalności pomiędzy sesjami i tak:

- działalność straży miejskiej -informując, że raport z działań straży miejskiej jest obszerny zaproponował udostępnienie radnym chętnym do zapoznania się z jego treścią,

- toczące się na terenie miasta inwestycje - trwa przebudowa objazdu tzw. wschodniego zespołu staromiejskiego, prace toczą się na ulicy Rycerskiej i ulicy Poprzecznej. W tym roku zaplanowano roboty na kwotę na poziomie 1 154 401 zł. Pozostałe prace, głównie zmiana nawierzchni na ulicy Wodnej, będą wykonane w przyszłym roku ze względu na oczekiwanie na otrzymanie kamienia, który tam będzie położony. Aktywizacja dawnej jednostki wojskowej przy ulicy Biskupiej, umowa została podpisana, trwają prace związane z projektowaniem, to było zadanie, na które był przetarg,

-uspójnienie transportu zrównoważonego - jest to zadanie wieloletnie. W tym roku trwają prace związane z budową ścieżki od Plant Kolejowych do ulicy Brzoskwiniowej. Część z tych zadań, z racji harmonogramu będzie realizowana w przyszłym roku, m.in. chodnik wraz oświetleniem na tzw. Hajradce.

-działania Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska - zmieniono aranżację donic wzdłuż ulicy Grudziądzkiej, wykonano cięcia pielęgnacyjne 17 drzew wzdłuż alei 3 Maja. Przebudowano miejsce wokół grobu nieznanego żołnierza przy budynku Urzędu Miasta. Dosadzono różami fragment terenu zieleni przy ulicy Kolonia Wilsona. Trwa kontynuacja nasadzeń na terenach miejskich, m.in. ulica Słowackiego w miejscach po usuniętych drzewach, ulica Wojska Polskiego, Skłodowskiej, Kwiatowa, teren rekreacyjny, czy też w parku Rydygiera. Zamontowano nowe urządzenie zabawowe na placu zabaw na osiedlu Dworzyska. Udzielono dofinansowań na inwestycje efektywne ekologiczne dla mieszkańców, w okresie międzysesyjnym wypłacono dotacje w łącznej wysokości 43 000 zł dla 13 zrealizowanych inwestycji. Utwardzono teren przy grobie nieznanego żołnierza, wyłożono kostkę polbrukową oraz zasadzono nowe bukszpany. Zakończyła się budowa kolumbarium na 16 nisz urnowych dwumiejscowych na cmentarzu komunalnym przy ulicy gen. Jastrzębskiego. Zakończono renowację 33 stalowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, koszt 18 224 zł 91 gr. Zakończone zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą „Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Przemysłowej w Chełmnie, przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku ogrodów działkowych etap pierwszy.” Koszt tej inwestycji wyniósł 438 186 zł i 27 gr. 3 listopada tego roku zaczęła obowiązywać ustawa o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do realizacji tego zadania, aby wspomóc mieszkańców miasta w zakupie węgla po preferencyjnej cenie, w tym celu zawarto umowę z Polską Grupą Energetyczną Paliwa sp.z o.o., która została wyznaczona przez Ministra Aktywów Państwowych jako podmiot uprawniony do sprzedaży tego węgla gminom.
Następnie zawarto umowę dotyczącą współpracy przy dystrybucji węgla z lokalną firmą „FARB-BUD” Hanna Andrzejczak, która ma siedzibę przy ulicy Przemysłowej 15  i zaproponowała bardzo korzystne warunki oraz, co jest bardzo istotne dla mieszkańców Chełmna.  Mieszkańcy mogą kupić wynosi węgiel po 1850 zł brutto za 1 tonę, ta cena nie obejmuje transportu ze składu do miejsca zamieszkania. Do dnia 29 listopada wpłynęło do Urzędu Miasta 430 wniosków za zakup węgla od mieszkańców Zapotrzebowanie według wniosków na ten rok 488 ton, na rok 2023 458 ton. Do wczoraj miasto otrzymało 100 ton orzecha i 50 ton groszku.

- 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego był okazją do podziękowania wszystkim służbom, które działają na rzecz mieszkańców w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej, okazja do podziękowania za ich pracę oraz za zaangażowanie w codzienne obowiązki,

-24 listopada - odbyło się spotkanie z inicjatywy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy współudziale Urzędu Miasta Chełmna, którego tematem było przedstawienie oferty dla firm w postaci pewnych instrumentów wsparcia finansowego na rozwój biznesu.  W spotkaniu oprócz Specjalnej Strefy Ekonomicznej wzięli udział przedstawiciele Izby Przemysłowo Handlowej z Torunia oraz Firma Lech Consulting, która przedstawiła możliwości pozyskiwania dofinansowań unijnych w ramach kolejnej perspektywy,

- w ubiegłą sobotę po raz drugi odbył się wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, współorganizowany przy pomocy CHDK-u i we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Wykład dotyczył równości i tolerancji, był bardzo pouczający,

- trwały konsultacje lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania, to jest też ważny temat w kontekście projektów na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezdomnością i różnymi innymi trudnościami,

-oszczędności wynikające z wymiany oświetlenia na terenie miasta oraz w jednostkach. Dzięki zestawieniu od Wiceburmistrza poinformował, że  za okres od stycznia do końca września roku 2021 koszty miasta wynosiły 335 656 zł i 69 gr, w analogicznym okresie tego roku czyli od stycznia do września 2022, 196 722 zł 98 gr, czyli ponad 40% oszczędności, co cieszy  przy szalejącym wzroście  cen energii,

- z żalem poinformował, że w ubiegłą sobotę na cmentarzu parafialnym pożegnano Panią Dankę Ostałowską, Prezeskę Chóru Stowarzyszenia Collegium Cantorum, osobę niezwykłą, która poświęcała swój czas i serce działalności chóru. Stwierdził, że wszystkim będzie Danki Ostałowskiej brakowało wyrażając nadzieję, że będzie żyła w naszych sercach. Poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy jej pamięci.
 W dalszej części wypowiedzi, w kontekście sprawy sądowej i prawomocnego rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczącego wspólnej inwestycji prowadzonej przez Powiat i Miasto pod nazwą „Budowa południowej obwodnicy miasta.” przedstawił kilka faktów z prośbą o ich wysłuchanie:

- 24 października 2008 roku podjęto wspólną decyzję Powiatu i Miasta  o realizacji inwestycji, budowy południowej obwodnicy miasta. Powiat w tej inwestycji był ustanowiony liderem zadania. Jeden z zapisów umowy między Powiatem, a Miastem brzmiał, że koszty i kary powstałe z wyłącznej winy lidera będą pokrywane przez Powiat.

- 22 lipca 2009 roku Powiat podpisał umowę z wykonawcą tej inwestycji, czyli Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Kobylarni,

- 1 lipca 2009 roku Powiat podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie tej inwestycji w formie zaliczki refundacji projektu właśnie pod nazwą „Budowa południowej obwodnicy miasta”.
Historycznie rzecz ujmując, początek tej sprawy datujemy na 2008 rok.
- W sierpniu 2011 roku, kiedy już inwestycja miała się ku końcowi, nastąpiła kontrola Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przeprowadzonej inwestycji, która w sposób jednoznaczny stwierdziła nieprawidłowości i obniżyła dofinansowanie o kwotę 815 523 zł i 85 gr, Stało się to na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Po tym jak obniżono dofinansowanie Powiat pozwał Województwo Kujawsko-Pomorskie do sądu, żeby tej korekty nie było. Sąd jednak stwierdził, że te nieprawidłowości wystąpiły, w związku z tym prawomocnie orzekł, że to dofinansowanie musi być obniżone. Powiat musiał te pieniądze mieć do dyspozycji, więc chciał się tymi kosztami podzielić z miastem i w związku z tym ówczesny starosta w piśmie do poprzedniego Burmistrza, zwrócił się o partycypowanie w tych kosztach i podpisanie aneksu do umowy.
- Ówczesny Burmistrz 30 lipca 2017 roku, stwierdził, że podpisanie proponowanego przez starostę aneksu nr 9   jest niemożliwe uzasadniając   to m.in. tym, że   zgodnie z treścią umowy z 2008 roku inwestor wiodący pokrywa całkowite koszty i kary, jeżeli wystąpią powstałe w procesie inwestycyjnym z jego wyłącznej winy. Wskazany wyżej zapis określa więc kto zobowiązany jest do pokrycia kosztów i kar w sytuacji wystąpienie nieprawidłowości w toku trwania procesu inwestycyjnego. Zaznaczył, że Gmina Miasto Chełmno została całkowicie odsunięta od procesu inwestycyjnego, pomimo propozycji wychodzących ze strony gminy dotyczących czynności związanych z przygotowaniem przetargu oraz dalszych procesów inwestycyjnych, Przypomniał, że Powiat nie był zainteresowany umożliwieniem pracownikom gminy wzięcia udziału w przetargu oraz w dalszych czynnościach. Zwrócił wówczas uwagę, że gdy instytucja zarządzająca, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykazał błędy w procesie inwestycyjnym, powiat próbuje przerzucić znaczną część konsekwencji na Miasto Chełmno, na co gmina w żadnym razie nie może wyrazić zgody, gdyż nie ponosi za wyżej wymienione nieprawidłowości żadnej winy.
- 24 października 2008 roku, ówczesny Burmistrz odmówił podpisania aneksu nr 9 wraz z załącznikiem.
Ten aneks nr 9 zdefiniował na nowo zakresy odpowiedzialności finansowej Powiatu i Miasta  i, co jest kluczowe dla całego zdarzenia, w myśl umowy głównej, Miasto nie musiałoby w żaden sposób partycypować w kosztach, które zostały zasądzone jako zwrot na rzecz instytucji zarządzającej kwoty.
- Po odmowie w lipcu 2012 roku podpisania aneksu przez ówczesnego Burmistrza, ten sam Burmistrz 31 stycznia 2013 roku niekorzystny dla miasta aneks nr 9 podpisał.
W opinii sądu będącej uzasadnieniem dla niekorzystnego wyroku dla miasta zapisano, że podpisanie tego aneksu przesądziło o przegranej Miasta, tej z którą teraz mamy do czynienia.
Podkreślił, że to aneks nr 9 podpisany przez poprzedniego Burmistrza był tym dokumentem, który miał przesądzające znaczenie. Jak wynika z uzasadnienia Sądu Apelacyjnego z Gdańska, treść aneksu nr 9 została przygotowana z uwzględnieniem uwag ówczesnego Burmistrza. Oznacza to, że zarówno sąd I instancji, jak i później sąd apelacyjny, zgodnie stwierdziły, że to aneks nr 9, który został podpisany przez poprzedniego Burmistrza mimo wcześniejszej odmowy, przesądził o przegranej Miasta. Poinformował również, że w uzasadnieniu sądu I instancji zapisano, że świadek Mariusz Kędzierski nie odpowiedział na pytanie w jakich okolicznościach doszło do zawarcia aneksu nr 9”, Ponadto sąd uznał za niewiarygodne zeznania świadka w części w jakiej są one sprzeczne z treścią dokumentu, to jest aneksu nr 9 do umowy, to jest w części w jakiej świadek zeznał, że Powiat zobowiązał się do pokrycia wszelkich roszczeń.
Zwrócił uwagę radnych, że to aneks nr 9, który został podpisany przez ówczesnego burmistrza, po tym jak przez długi czas odmawiał jego podpisania, spowodował, że Miasto dzisiaj ma zobowiązania wobec Powiatu.
Podkreślił, że spory, które toczyły się z powództwa Powiatu przeciwko Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, zakończyły się prawomocnym wyrokiem 4 września 2017 roku. Od tej daty, czyli od 4 września 2017 roku, zgodnie z podpisanym przez Pana Kędzierskiego aneksem nr 9, powinna była nastąpić zapłata Powiatowi przez Miasto.
-21 lutego 2019 roku Powiat wezwał do zapłaty obecnego Burmistrza, mówiącego te słowa. Po zapoznaniu się z dokumentacja i ustaleniu na ile roszczenia Starostwa są słuszne zatrudniono nowego radcę prawnego urzędu, który dostał zadanie dokonania diagnozy sporu.
Jednocześnie prowadzono rozmowy ze starostą na temat ugodowego zakończenia tego sporu. Podobnie jak radni Miasta Chełmna VIII kadencji tak i mówca chciał ugody podpisanej przy asyście sądu, czego dowodem jest podjęcie stanowiska dającego Burmistrzowi zielone światło do tego, żeby zawrzeć ze Starostwem ugodę.
-3 marca 2020 roku pełnomocnik Powiatu w korespondencji mailowej do radców prawnych urzędu zaakceptował projekt ugody przedstawionej przez miasta i projekt ugody. Przypomniał, że na mocy tego stanowiska  Radni wyrazili zgodę się na podpisanie ugody w takim właśnie brzmieniu, że to Miasto Chełmno uznaje roszczenie Powiatu Chełmińskiego do kwoty 183 151 zł 88 gr oraz w drugim punkcie, że Powiat Chełmiński uznaje roszczenia Gminy Miasta Chełmno do kwoty 91 000 zł. I dalej w ust. 2 strony dokonują wzajemnej kompensaty należności w taki sposób, że Miasto zapłaci Powiatowi Chełmińskiemu 92 151 zł 88 gr. Przypomniał  jednocześnie, że Radni zgodzili się na wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej budowę drogi przy ulicy Kolejowej.
- 20 października 2020 roku, zgodnie z tym co pełnomocnik Powiatu zawezwał Miasto do próby ugodowej w Sądzie Rejonowym w Chełmnie. Niestety projekt ugody, który został przedłożony w sądzie rejonowym nie zawierał tych kwot, które były przedmiotem stanowiska Rady Miasta i akceptacji pełnomocnika Powiatu.  W tymże projekcie ugody Miasto miało uznać roszczenia Powiatu na kwotę 1 170 000 zł, co z uwagi na zapisy ustawy o finansach publicznych było z punktu widzenia Miasta nieakceptowalne. I dlatego do tej ugody finalnie nie doszło.W grudniu 2020 Powiat wniósł do sądu pozew o zapłatę przez Gminę Miasto Chełmno.
- 14 listopada 2022 roku zapadł prawomocny wyrok, według sądu o przegranej Miasta przesądziło podpisanie przez byłego Burmistrza aneksu nr 9 do umowy.
- Wyrok zapadł, kwota 821 500 to jest zasądzona kwota, więc ona nie podlega żadnej dyskusji.
Kończąc stwierdził, że pieniądze na zapłatę nie będą pochodzić z podatków od mieszkańców,   będą pochodzić z subwencji dla miast, które mają niskie wpływy podatkowe.

Ad.6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/300/2021 Rady  Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna

Radny p. Michał Wrażeń- podziękował Burmistrzowi za w miarę rzetelne przekazanie informacji stwierdzając, że niestety do ugody nie doszło i Miasto poniosło koszty. Przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/300/2021Rady   Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna wraz z uzasadnieniem druk nr 13 - zmiana wynagrodzenia druk nr 13 0- uzasadnienie

Radny p. Marek Olszewski - zwrócił uwagę, że Radny p. Michał Wrażeń składając wniosek o obniżenie wynagrodzenia dla Pana Burmistrza wyraził swoje niezadowolenie z Jego decyzji i działań podejmowanych podczas trwania obecnej kadencji. Zdaniem mówcy jest to swoiste votum nieufności radnego dla Burmistrza, do czego oczywiście ma prawo.  We wniosku Pan radny wskazał argumenty, które uzasadniają obniżenie wynagrodzenia Burmistrzowi. Podkreślił, że omówione w uzasadnieniu działania i decyzje Pana Burmistrza miały miejsce i są faktem, jednak trzy pierwsze z nich mają charakter wizerunkowy, bez wpływu na sytuację ekonomiczno-finansowo miasta i za nie osobiste konsekwencje już poniósł Pan Burmistrz. Ważniejszym wg wnioskodawcy jest ostatni argument, czyli przegrany proces z Panem Starostą przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku na kwotę ponad 820 000 zł. Przyznał, że jest to niepowetowana strata dla miasta, ponieważ środki te można byłoby wykorzystać chociażby na inwestycje. Przypomniał, że Rada Miasta upoważniła Pana Burmistrza do zawarcia ugody z Panem Starostą, jednak mimo rekomendacji Rady, Pan Burmistrz podjął inną decyzję i wniósł apelację do sądu. Wyrokiem sądu miasto przegrało, za co niewątpliwie ponosi osobistą odpowiedzialność. Zdaniem mówcy nie było to działanie celowe, obliczone na przegraną. Pan Burmistrz zamierzał wygrać wizerunkowo, finansowo i politycznie, wykorzystując zgodnie z prawem wszystkie dopuszczalne środki i narzędzia. Stwierdził, że mimo, iż popełniono wiele błędów nie daje to asumptu do obniżenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta. Podkreślił, że polityka to wybór w odpowiednim momencie właściwego środka i decyzji. Zwracając się do Burmistrza stwierdził, że ma On szerokie grono doradców, które w tym przypadku nie popisało się, co powinno być poważnym ostrzeżeniem. Zasugerował aby częściej spotykał się z radnymi, słuchał ich rad i propozycji, które często są naprawdę wartościowe.

Radna p. Ilona Smolińska - przedstawiła opinię Klubu Radnych Chełmno-Miasto Mieszkańców”. opinia Klubu radnych Chełmno M-to Mieszkańców

Radna p.  Dorota Żulewska – stwierdziła, że szczegółowo zapoznała się z uzasadnieniem do uchwały obniżającej pensję Burmistrza Miasta Chełmna. Wyraziła zrozumienie dla oczekiwań Radnego Wrażnia, który podkreślił przegraną w sądzie Gminy Miasta Chełmno, reprezentowaną przez burmistrza p. Artura Mikiewicza. Zwróciła uwagę, że faktem jest, iż przez tą sytuację budżet miasta został poważnie nadszarpnięty. Wyraziła zaniepokojenie tym, że Pan Burmistrz po udzieleniu przez Radę Miasta Chełmna 22 czerwca 2022 r. wotum zaufania, a także po podjęciu uchwały 13 grudnia 2021 w sprawie wysokości wynagrodzenia, w odczuciu mówczyni nie wykonał odpowiednich kroków, aby ugoda z Powiatem Chełmińskim została zawarta zgodnie z oczekiwaniami radnych. Dodała, że faktem jest również to, że obniżenie pensji burmistrza zmniejszyłoby wydatki miasta, minimalnie rekompensując starty finansowe naszej gminy. Kończąc poinformowała, że wstrzyma się od głosu, ponieważ „obniżanie pensji” nie jest zgodne z Jej zasadami. Wyjaśniła, że zawsze stała, stoi i będzie stała na straży dobrych wynagrodzeń, na każdym szczeblu zawodowym. Dodała, że gdyby był stosowany system premiowania to byłaby skłonna niewypłacenia premii, jednak w tym przypadku, mimo rozczarowania podjęła taką, a nie inną decyzję.
W dalszej   części wypowiedzi poinformowała, że bardzo uważnie wsłuchiwała się, w wypowiedź Pana Burmistrza pokazującą całą historię od momentu podpisania umowy do dnia dzisiejszego. Pan Burmistrz przedstawił bardzo wiele faktów, ale czy wszystkie, tego mówczyni nie wie, ponieważ z posiadanych przez Nią informacji ponowne wezwanie z Powiatu Chełmińskiego było z obawy, że sprawa po prostu zostanie przedawniona. Pan Burmistrz też wspominał bardzo często o drogowskazie i drogowskazem, który był udzielony Panu Burmistrzowi właśnie była ugoda, co zdaniem Pani radnej nie zostało dopełnione. Zwróciła uwagę, że wielokrotnie była wskazywana wina byłego Burmistrza przy czym należy podkreślić, że w ówczesnym czasie to co miało miasto zapłacić wynosiło ponad 500 000 zł, Ostatecznie miała być doprowadzana ugoda, gdzie miasto miało zapłacić kwotę ok. 92 000zł. Tymczasem na ten moment łącznie z odsetkami jest ponad 800 000 zł. 
Przepraszając Pana Burmistrza za zadane pytanie poinformowała, że podczas analizowania
Projektu budżetu na 2023 rok zauważyła, że i w § 40.6.10 są uwzględnione koszty Postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 750 000 zł. poprosiła o wyjaśnienie czy  to też będzie wina poprzedniego Burmistrza.

Radna p. Iga Jambor-Skupniewicz – wyraziła zdziwienie, że Radny, który wstrzymał się od głosu w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zawarcia ugody ze Starostą teraz ma akurat pretensje do Burmistrza o jej nie zawarcie. Zdaniem mówczyni w tym przypadku ma Pan  Radny najmniej do powiedzenia, ponieważ w tej sprawie należało się wypowiedzieć konkretnie na XXI sesji VIII Kadencji Rady Miasta 24 czerwca 2020 roku. Ponadto wracanie do sprawy salutowania do gołej głowy na uroczystościach państwowych uznała za nadużycie przypominając, że to była jednorazowa sytuacja, a cytowane zdanie wskazuje jakoby to miało miejsce co najmniej kilkakrotnie. Zwracając się do   Radców Prawnych, obecnych na sesji poprosiła o informację czym skutkowałoby podpisanie ugody w wersji przedłożonej przez Starostwo z tymi roszczeniami na ponad 1 000 000 zł.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz  ad vocem zwrócił uwagę,  że to nie miasto wniosło sprawę do Sądu, a Powiat. Pozwana była Gmina  Miasto Chełmno, a powodem był Powiat  Chełmiński, Gmina  Miasto Chełmno została pozwana i miała obowiązek się bronić.   Poinformował, że były prowadzone bardzo intensywne działania pojednawcze, których chciał zarówno powiat Chełmiński jak i miasto Chełmno w osobach kierujących tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Po wyczerpaniu całej ścieżki prawnej, jeżeli ugoda nie znajduje akceptacji po obu stronach ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi rozbieżności, których podczas negocjacji nie da się zniwelować, wówczas sprawę należy poddać pod niezależną instancję niezawisłego sądu, tak też się stało.  Wyrok został zasądzony i należy go respektować.
Odpowiadając Pani Radnej Idze Jambor-Skupniewicz na zadane pytanie, co by się stało, gdyby Burmistrz uznał kwotę 1 000 170 zł, wyjaśnił, że ugoda na kwotę 1 170 000 zł mogłaby być podważona i być przyczyną zasądzenia dla Burmistrza dyscypliny finansów publicznych, więc w trosce o te finanse, po prostu tego   nie wolno było zrobić.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – wyjaśnił, że ugoda szczególnie przedsądowa jest to uznanie roszczenia w formie umowy, czyli w tym przypadku uznanie roszczenia w wysokości 1 170 000, co do których istniały wątpliwości. Przypomniał, że w sprawie sądowejprzed Sądem Okręgowym tak naprawdę stanęła kwota 1 000 170 wraz z odsetkami, zapłacono finalnie 821 000 zł. Warunkiem wstępnym tej ugody, zgodnie z pismem Starosty, które wpłynęło 30 sierpnia 2020 oprócz 1 170 000 było również wybudowanie drogi w terminie do 30 czerwca 2021, co finalnie dawało pół roku na projekt i wybudowanie. Burmistrz nie ma  uprawnień do wprowadzenia budowy drogi jako elementu umowy w ugodzie, ponieważ o inwestycjach decyduje wyłącznie Rada Miasta.
Wracając do pytania Pani Radnej Doroty Żulewskiej odnośnie kwoty ujętej w budżecie wyjaśnił, że nie spodziewano się, że wyrok będzie tak szybko ogłoszony i wydany, ponieważ te sprawy na ogół się ciągną, poza tym cały czas była szansa, że przynajmniej częściowo zarzuty zostaną oddalone, jeśli chodzi o aneks numer dziewięć. Wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi odnosi się tylko do możliwości finansowego zaakceptowania tego typu ugody. Zdaniem mówcy była niekorzystna, a art. 54a z finansów publicznych mówi wprost, że można zawrzeć taką ugodę, jeśli ona przyniesie korzyści.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że kwota, która jest do zapłaty w tym roku została zaplanowana w prowizorium budżetowym na rok 2023, ponieważ uznano, że tak jak wszystkie inne sprawy także i ta będzie ciągnęła się przynajmniej przez rok w Sądzie Apelacyjnym. W związku z tym, zaplanowanej kwoty 750 tys. zł nie będzie w przyszłorocznym budżecie. 

Radca prawny p. Roman Wiśniewski – w uzupełnieniu przedstawionej faktografii zwrócił uwagę, że niezmiernie ważne są przepisy prawne, które dopuszczają możliwość tzw. interwencji w procesach. Przypomniał, że spory rozpoczęły się pomiędzy Starostą, a Województwem oraz pomiędzy Starostą, a wykonawcą tej drogi, wówczas Gmina włączyła się w te procesy. Zacytował fragment uzasadnienia sądu, który mówi, że data podpisania przedmiotowego aneksu, tego aneksu numer dziewięć wskazuje również, że pozwana Gmina Chełmno posiadała wiedzę o naliczeniu wykonawcy jak i również wystąpienia na drogę sądową przeciwko instytucji zarządzającej, chodzi o Marszałka o zapłatę całości zobowiązania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu. Powyższe wskazuje, że gmina mogła przystąpić do sporów sądowych. Nie wiadomo dlaczego Gmina zrezygnowała z tego prawa, skoro była szansa wyartykułowania swoich racji na tym etapie. Podkreślił, że były to lata 2017 i wcześniejsze. W uzupełnieniu wypowiedzi Pana Skarbnika w kwestii zawierania umów zwrócił uwagę, że Gmina funkcjonuje w sferze finansów publicznych, rygoryzm wydatków w tej sferze jest bardzo wysoki. W związku z powyższym zawarcie ugody nie jest możliwe na warunkach ustalonych przez strony. Ustawa w art. 54a, wyraźnie mówi, w jakich okolicznościach ugody sektor finansów publicznych może zawierać. W tym przypadku nie było takich okoliczności i nie można było zaopiniować pozytywnie takiej ugody, która naruszała dyscyplinę finansów publicznych. Wczytując się w treść ustawy o finansach publicznych, przyjęcie ugody na warunkach Starosty byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych z wszystkimi tego konsekwencjami. Ponadto każda kontrola czy to Regionalnej Izby Obrachunkowej czy Najwyższej Izby kontroli wykazałaby naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w związku z tym, jest wyrok prawomocny, to w konsekwencji żadna kontrola nie będzie tego wyroku badać. Kończąc stwierdził, że jest wyrok i trzeba go wykonać, taka jest zasada.

Radna p. Dorota Żulewska ad vocem - w odniesieniu do wypowiedzi przedmówców stwierdziła, że odnosi wrażenie, że obowiązkiem było złożenie apelacji do kolejnej apelacji, chociaż wiadome było, że sprawa w sądzie jest przegrana. Poprosiła o informację, czy to prawda, że wiadomo było, że sprawa jest przegrana i świadomie były składane do sądu kolejne apelacje, czyli świadomie, został naruszony budżet miasta o kolejne sto parę tysięcy zł. Stwierdziła, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że pieniądze nie będą pochodziły od mieszkańców, ponieważ pieniądze które miasto otrzymało z subwencji od Państwa będą pochodziły od podatków mieszkańców.

Radca prawny p. Roman Wiśniewski ad vocem stwierdził, że to co Pani radna powiedziała jest nieprawdą. Apelację się wnosi wtedy, kiedy jest materia gdyby tego nie zrobiono równałoby się to z uznaniem roszczenia, które było nieprawomocne. Poinformował, że po wczytaniu się w treści uzasadnienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, rozważa się, co już nie jest kosztowne, ponieważ sprawa  jest zapłacona i  odsetki rosnąć nie będą, wniesienia ewentualnie skargi kasacyjnej w tej sprawie. Jeżeli po dokładnym sprawdzeniu okaże się że jest jakaś szansa, zostanie ona  wykorzystana. Podkreślił, że nie zostało zrobione nic celowo dla własnej satysfakcji, obowiązkiem zawodowym, korporacyjnym jest wniesienie apelacji.

Radca prawny p. Alicja Matuszak – stwierdziła, że nie sposób  zgodzić się z Panią Radną, ponieważ nikt na wstępie, zakładając sprawę w sądzie, składając pozew nie przesądza o tym, czy sprawa jest przegrana, czy nie. Miasto zostało pozwane 15 grudnia 2000 roku, kiedy sprawa o zawarcie ugody była w toku, jeszcze nawet wówczas nie zostało wyznaczone posiedzenie sądu w sprawie zawarcia ugody. Natomiast rolą radcóww prawnych jest  wypełniać przepisy prawa i przejść przez II Instancję, bo to dopiero Wyrok Drugiego Sądu, jako w Instancji Odwoławczej, bada prawidłowość rozstrzygnięcia Sądu I Instancji, ten wyrok dopiero jest prawomocny i dopiero upoważnia do zapłaty. Obowiązkiem prawników jest, tak jak mecenas wskazał wyczerpać dwie instancję i nie przesądzać o tym, że sprawa jest wygrana czy nie. Zwróciła uwagę, że w sprawie, w której tak wiele wątpliwości było, w której tak wiele rozbieżności stron, nawet w zakresie wezwań  do zapłaty, które opiewały na różne kwoty, należało sprawę wnikliwie zbadać, przeanalizować dokumenty, przesłuchać świadków, co sądy dwóch instancji uczyniły. I to jedyna prawidłowa decyzja sądu decyduje o tym czy należy zapłacić i w jakiej wysokości. Z wyrokiem sądu się nie dyskutuje, wyrok się wykonuje.

Radna p. Dorota Żulewska- stwierdziła, że również się nie zgadza z opinią Pana mecenasa i Pani mecenas. Pan mecenas stwierdził, że to co powiedziała, jest nieprawdą i żeby już skończyć dyskusję, tymczasem mówczyni jedynie powtórzyła to, co zostało wcześniej powiedziane.

Radny p. Michał Wrażeń - stwierdził, że to że ktoś się wstrzymał przy głosowaniu  nie znaczy, że nie ma prawa głosu teraz. Przyznał, że nie pamięta jak głosował na tamtej sesji. Dodał, że padały wówczas pytania po co iść do sądu - po sprawiedliwość, czy po wyrok. Mówca był przekonany wówczas, że po wyrok i tak się stało - jest wyrok i trzeba zapłacić. Zdaniem mówcy bez względu z jakich pieniędzy zostanie to zapłacone pewne jest, że można byłoby je przeznaczyć na inny cel – na zakup węgla najuboższym, podwyżkę pensji dla pracowników tego urzędu, zrobienie jakiegoś chodnika, czy placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 4 Przypomniał, że 5 lipca tego roku Mieszkańcy pisali do Pana Burmistrza z zapytaniem co się dzieje w sprawie między Urzędem, a Powiatem. Wówczas Pan Burmistrz odpisał, że przed finalnymi i ostatecznymi ustaleniami ze Starostwem nie będzie przekazywał informacji, ponieważ rozmowy nadal trwają i dopiero po ich zakończeniu udzieli informacji. Stwierdził, że odpowiedzią jest wyrok i kwota do zapłacenia. Zdaniem mówcy należy zakończyć dyskusje, po do niczego ona nie prowadzi. Dodał, że Rada podjęła stanowisko w sprawie ugody, skoro Pan Starosta zaproponował inne warunki należało zwrócić się  z tym do Rady Miasta 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz ad vocem do wypowiedzi Pana Radnego Michała Wrażnia przyznał, że rzeczywiście zapowiadał na sesji, że udzieli dalszych informacji później, bo rozmowy trwają. Rzeczywiście do samego końca trwały rozmowy między Miastem, a Powiatem w sprawie ugody, ponieważ przepisy prawa mówią, że ugoda może nastąpić na każdym etapie postępowania sądowego. Te rozmowy trwały i gdyby nie tak błyskawiczne działanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, to rozmowy nadal by trwały. Poinformował, że pieniądze zapłacone starostwu poniekąd będą służyć naszym mieszkańcom, starostwo prowadzi w mieście swoje jednostki takie jak szpital czy szkoły.  Te pieniądze zostaną w Powiecie, a ponieważ stolicą powiatu jest Miasto, to jest szansa, że część tych pieniędzy po prostu powiat przeznaczy dla miasta.  Odnośnie zarzutu w kwestii niewykonania stanowiska Rady w sprawie ugody stwierdził, że należy uznać, że wola Rady została wykonana. W tym stanowisku Rada Miasta zobowiązała Burmistrza Miasta do zawarcia ugody na warunkach akceptacji 183 000 zł i wzajemnej kompensaty. Nie zgadzając się na 1 000 170 zł Burmistrz Miasta wykonał wolę Rady zawartą w stanowisku . 
Odnośnie stwierdzeń co za te środki można byłoby zrobić poinformował, że ma tego świadomość i podobnie jak radni cierpi z tego powodu. Kończąc stwierdził, że nie byłoby tego tematu gdyby ówczesny Burmistrz Pan Burmistrz Kędzierski, zapłacił 530 000,

Radny p. Michał Wrażeń ad vocem stwierdził, że rozmawiał z panią Mecenas, od pani Sekretarz uzyskał dokumenty, ale nie zmienia to faktu, że w stanowisku Rady z dnia 24 czerwca 2020 roku, chociaż mówca nie jest prawnikiem zapis poniższego paragrafu jest jednoznaczny §2 Rada Miasta Chełmno w przypadku zawarcia ugody, o której mowa §1 tam zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 92 000 złotych słownie.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - przypomniał, że prawnicy urzędu przedstawili jak prowadzona była sprawa  i kiedy wszystkie możliwości zostały wyczerpane została zakończona niepomyślnym dla gminy wyrokiem 

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że w chwili toczenia się sporu między Miastem, i Powiatem na każdym etapie radni wysłuchaliby argumentów i pomogli podjąć odpowiednie decyzje. 

Radna p. Iga Jambor-Skupniewicz – podziękowała za wyjaśnienie, że podpisanie ugody w wersji przedstawionej przez Starostwo byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Zdaniem mówczyni należy się zastanowić, czy nie jest to klucz całej sprawy, a mianowicie, że być może niektórym radnym właśnie o to chodziło, że ugoda nie została zawarta, bo cyt. „przynajmniej byłby tzw. hak na Burmistrza „ 

Radna p. Ilona Smolińska – zwracając się do radnego Wrażnia, który był radnym również w poprzedniej kadencji poprosiła o informację dlaczego nie zareagował w 2018 roku w lutym, gdy było wezwanie do zapłaty przez powiat. Zwróciła uwagę, że wówczas można było tą sprawę rozwiązać od ręki i dzisiaj tego problemu by nie było.

Radna p. Dominika Wikiera – zgodziła się ze stwierdzeniem Radnego Wrażenia zawartym w uzasadnieniu, że niegospodarność jest najgorszą cechą władzy wykonawczej. Zwróciła się z pytaniem czym kierował się poprzedni burmistrz podpisując aneks numer dziewięć, gdzie powiat ponosi koszty w 25%, a miasto 75%?
Zdaniem mówczyni podane w uzasadnieniu uchwały zarzuty są infantylne. Burmistrz podjął jednoosobową decyzję, bo nie uchylał się od odpowiedzialności i podjął racjonalną decyzję o niezapłaceniu blisko 1 170 000. Kontynuując stwierdziła, że nasuwa się pytanie, kogo pytał Burmistrz poprzedniej kadencji o zgodę, gdy podpisywał aneks numer 9
Wręcz kuriozalne, zdaniem Pani radnej jest zakładać, że Burmistrz pozwoliłby sobie na nonszalancką uwagę, że miasto stać na taki wydatek bez wsłuchania się w całą wypowiedź i odczytania jej rzeczywistego przekazu. Zmierzając do clou poinformowała, że słuchając audycji "Konsekwencje Spisku", Tomasz Stawiszyński, że całkiem trafnie podsumowuje, że w pewnych obszarach dyskursu publicznego, żadne spiskowe opowieści się nie sprawdziły, co jednak nie interesuje specjalnie tych, którzy tę teorię wcześniej propagowali, no bo oni nie wycofali się ze swoich twierdzeń, nie poddali ich w świetle tych wszystkich faktów, żadnej krytycznej refleksji, nie dostrzegli innymi słowy, że rzeczywistość negatywnie weryfikowała wynikające z przyjętych przez nich założeń przewidywania. Jest to oczywiste.
Oczywiście jedna z charakterystycznych cech  myślenia spiskowego, to specyficzna selektywność, ale też niewątpliwa intelektualna emocjonalna wygoda, polegająca na unikaniu konfrontowania się z okolicznościami podważającymi nasze już z góry powzięte przekonania. Dzięki temu narracja spiskowa się kręci, mimo że gdyby się dookoła rozejrzeć można byłoby powziąć pewne wątpliwości co do zasadności hipotezami zawarte. 

Radny p. Michał Wrażeń ad vocem  wypowiedzi radnej p. Smolińskiej przyznał, że był radnym w momencie gdy obwodnica powstawała i jeszcze wiele innych rzeczy. Odesłał  Panią radną do zapisów protokołów z poprzedniej kadencji, gdzie jest zapisane jak mówca głosował i w jakich tematach zabierał głos. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie
Za przyjęciem uchwały głosował 1   radny, 8 radnych głosowało przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu  
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr  13  do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że większością głosów radni nie przyjęli uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XLIII/300/2021Rady   Miasta Chełmna z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Chełmna

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Ad.7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Chełmna za bezzasadną. 

 
Przewodnicząca Komisji  p. Iga Jambor - Skupniewicz –przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 12 Druk nr 12 - uznanie skady za niezasdną . Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Radna p. Dorota Żulewska – poinformowała, że na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska, której przewodniczy wielokrotnie omawiano politykę śmieciową prowadzoną w mieście. W opinii mieszkańców Chełmna stawka, którą płacimy jest za wysoka chociażby z tego względu, że mieszkańcy są zdania, iż produkują mniej odpadów. Przypomniała, że w listopadzie grupa radnych wraz z Panem Burmistrzem Murawskim udała się do Bytowa, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat prowadzonych w tym mieście działań z zakresu „odbioru i gospodarowania odpadami”. 
W trakcie wizyty uzyskano informacje na temat możliwości, wad i zalet powołania spółki gminnej, która miałaby zajmować się odpadami. Ale to co między innymi wzbudziło zainteresowanie mówczyni, to wprowadzona w tym mieście metoda naliczania za śmieci. Ustawa „śmieciowa” daje gminom wybór w tym zakresie, stąd też przyjęto tam metodę zależną „od ilości zużytej wody”. Chełmno zgodnie z ewidencją ma 17 040 mieszkańców, a według systemu śmieciowego 14.800. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, niemieszkające w Chełmnie i istnieje wiele sytuacji, które można by było logicznie wytłumaczyć. Jednak kto nie zamieszkuje to nie jest w stanie zużywać wody. Poinformowała, że zadaję sobie również sprawę, że w tej sytuacji jest wiele wątpliwości i zapewne słusznych.  Jak wynika z informacji V-ce burmistrza,  temat jest badany wspólnie z dyrektorem ZWiK-u. I w sytuacji kiedy wszystkie wątpliwości będą rozwiane wyniki zostaną przedstawione radnym. Być może to będzie stanowiło odpowiedź i chociaż częściowo pozwoli rozwiązać problem. 

Zastępca Burmistrza p.  Piotr Murawski- poinformował, że symulacja zostanie przedstawiona   przy następnym raporcie śmieciowym, wówczas będą już dane za ostatni rok i będzie można przedstawić jak to kształtowałoby się finansowo wraz z uzasadnieniem. Część gmin decyduje się na tę metodę, chociaż jak każda inna ma ona swoje wady i swoje zalety 

Radny p.  Michał Wrażeń -odnośnie tej skargi, stwierdził, że gdyby większość Rady, zapoznała się z systemem w Bytowie, to może by inaczej się ustosunkowała do tej skargi, można byłoby napisać skarżącym, że taka możliwość naliczania istnieje. 

Radna p. Iga Jambor Skupniewicz – stwierdziła, że to ilu radnych zapoznałoby się z systemem w Bytowie nie miałoby wpływu na decyzję co do zasadności skargi, ponieważ w żadnym punkcie i w żadnym zarzucie nie zostały znalezione jakiekolwiek odstępstwa od ustawy i burmistrz działał w każdym z tych zarzutów zgodnie z prawem,

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 11   radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych   wstrzymało się od głosu
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/387/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Chełmna za bezzasadną została przyjęta większością głosów uchwała nr 387 - uznanie skargio za bezzasadną
 

Ad.8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr  przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych 

Dyrektor COPO p. Magdalena Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 9 druk nr 9 - stawki za 1 km. Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/388/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr  przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych została przyjęta jednogłośnie Uchwała 388 - stawki za 1 km
 
Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023-2025”.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały wraz z wieloletnim programem współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023-2025 druk nr 1 - projekt Programu współpracy z organizacjami ozarządowymi

Radna p. Magdalena Mrozek – przedstawiła opinię klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców opinia Klubu Chełmno M-to Mieszkanców do w

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało   14    radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/389/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023-2025” została przyjęta jednogłośnie uchwała 389 - wieloletni program

 
Ad.10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy   Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały wraz programem współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. druk nr 2 - program współpracy  

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało    14    radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/390/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Chełmna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”  została przyjęta jednogłośnie Uchwała 390 - program współpracy

Ad.11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok. 

 
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z uzasadnieniem druk nr 3 - korekta budżetu druk nr 3 korekta budzetu tabele Następnie zgłosił autopoprawkę       druuk nr 3 korekta budżetu autopoprawka          
 
Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – w uzupełnieniu wypowiedzi Skarbnika Miasta poinformował, że   spadek wpływów z opłaty targowej wynika ze zmian ustawowych. Otóż od początku marca nie można pobierać opłaty od handlujących rolników na miejskich targowiskach. To się przełożyło na kilkadziesiąt tysięcy złotych, mniej wpływów z tytułu opłaty targowej. Także jest to zmiana ustawowa, która wpłynęła tak naprawdę na płynność targowiska pod kątem bilansowania się w dochodów i wydatków.
Odnośnie monitoringu przy Świętym Rochu poinformował, że będzie on obejmował po prostu też schody, czyli drogę łączącą Rybaki z ulicą Rybacką, gdzie mamy do czynienia z licznymi aktami wandalizmu.

Radny p. Wiesław Derebecki – odczytał opinie Klubu Radnych Przyszłość druk nr 3 - opinia Klubu Przyszłość
 
Radny p. Michał Wrażeń – wskazując na zapis § 700 05 zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości do poziomu przewidzianego wpływu po rozstrzygnięciu przetargu. Poprosił o informację jaka cena była do przetargu, a jaka cena jest po przetargu.

§ 921 05 zegar omega poprosił o informację, jaki ma mechanizm ma zegar - elektryczny, elektroniczny czy mechaniczny

§ 921 20 przeniesienie planu wydatków- zakupu usług remontowych na zakup usług remontowo-konserwatorskich – jakich budynków ro dotyczy 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – udzielił następujących wyjaśnień:

 - w przypadku sprzedaży budynku przedszkola Bajka cena wywoławcza wynosiła 1500000 zł. Miało miejsce jedno postąpienie wynoszące 1% tym samym finalna kwota wyniosła 1515000 zł. Pierwotnie było aż sześć podmiotów zainteresowanych zakupem,  ostatecznie dwie  oferty wpłynęły, a tylko jeden podmiot przystąpił do licytacji.

W rozmowie telefonicznej pozostałe podmioty informowały, że ze względu na tak złą sytuację na rynku kredytów przede wszystkimi utratą zdolności kredytowej przez mieszkańców nie podejmą się realizacji inwestycji. Jeden lokalny deweloper zdecydował się podjąć to ryzyko, zakupił obiekt i planuj w tym miejscu budowę budynku wielorodzinnego.

- zegar omega, jest to zegar historyczny i ten historyczny mechanizm będzie przywracany. Niestety mówca nie potrafi powiedzieć szczegółów na temat technikaliów, ale oczywiście informacja zostanie przygotowana i przekazana radnemu 

- przesunięcie środków z remontów na prace remontowo-konserwatorskie wyjaśnił, że dotyczy to murów obronnych, czyli obiektów w rejestrze zabytków, które były remontowane w bieżącym roku.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski - przypomniał, że początkowo nie było wiadomo dokładnie jakie wydatki będą ponoszone i czy będą ponoszone przy udziale konserwatora. To jest po prostu porządkowanie niektórych zmian po to, żeby nikt nie zarzucił, że klasyfikacja budżetowa jest nieodpowiednia.

Radna p. Dominika Wikiera – stwierdziła, że zapłata w tym roku za wyrok nie budzi zadowolenia, ale i tak ten wydatek był planowany w przyszłorocznym budżecie, więc niespodziewane przesunięcie go na ten rok powoduje, że nie wystąpi on w przyszłorocznym bardzo napiętym budżecie. Wydatek ten zostanie pokryty z subwencji ogólnej, czyli z pieniędzy otrzymanych od rządu bez żadnych konkretnych wytycznych na co powinny zostać one wyasygnowane. Po raz kolejny powtórzyła, iż ostateczna treść ugody opiewała na  1 170 000 zł. co skutkowały jej odrzuceniem, a odrzucenie z tego powodu zmian budżetowych jest niezasadne. Zasądzone pieniądze przekazane są na konto starostwa powiatu chełmińskiego, co oznacza, że zapewne będą wykorzystane dla dobra mieszkanek i mieszkańców powiatu.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski - poinformował, że z wyrokami sądu nie można dyskutować, w związku z tym  obowiązkiem gminy było zapłacenie zasądzonej kwoty i wprowadzenie  tych środków do budżetu. Zostało zrobione to, czego przepisy wymagają. Po raz kolejny stwierdził, że gdyby musiał tą umowę w takiej wersji podpisać odmówiłby.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało    9   radnych, 4 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/391/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie  uchwała nr 391 - korekta budżetu

Ad.12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz z uzasadnieniem   druk nr 4 WPF druk nr 4 WPF - tabele

Radna p. Dominika Wikiera - w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia lokalny transport zbiorowy do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 22/28 poprosiła o wzięcie pod uwagę rozważenie uruchomienia drugiej trasy, która obejmowałaby osiedle Kopernika. Ze względu na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby oraz duży problem z miejscami parkingowymi uruchomienie tej usługi mogłoby zmobilizować rodziny do posiadania mniejszej ilości pojazdów i ułatwiłoby mieszkańcom np. dotarcie do szpitala, które często wiąże się z koniecznością skorzystania z taksówki.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – wyrażając zrozumienie dla potrzeby takich rozwiązań poinformowała, że z uwagi na okrojone możliwości finansowe zarówno w 2023 jak i spodziewanym jeszcze trudniejszym albo podobnie trudnym rokiem 2024 rozszerzenie transportu raczej nie będzie możliwie 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało  12     radnych, głosów nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 33     do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/392/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została przyjęta większością głosów   uchwała 392 WPF

 
Ad.13.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/369/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Chełmna


Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5 wraz z uzasadnieniem druk nr 5 nieczystosci ciekłe

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/393/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku  zmieniająca uchwałę Nr LI/369/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Chełmna została przyjęta jednogłośnie uchwał 393 - nieczystości ciekłe

Ad. 14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata 2022-2030” 

 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 wraz z uzasadnieniem druk nr 6 gospodarka niskoemisyjna

Radna p. Iga Jambor Skupniewicz – odczytała opinię Klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców opinia klubu M-to Mieszkańców - niskoemisyjn

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało      14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 40 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/394/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chełmna na lata 2022-2030” została przyjęta jednogłośnie uchwała 394 - gosp.niskoemisyjna (załącznik nr 41  do protokołu) 

Ad. 15.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz –przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz z uzasadnieniem druk nr 7 - stypendia

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Żulewska – przedstawiła opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno KOKOS - opinia stypendi

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało   14    radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 44 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/395/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno została przyjęta jednogłośni uchwała 395 stypendia
 

Ad. 16.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej 

 
Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 8 wraz z uzasadnieniem druk nr 8- opłata adiacencka   druk nr 8 -uzasadnienie

Radny p. Michał Wrażeń poprosił o informację jakie dotychczas były wpływy z tej opłaty adiacenckiej

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski- wyjaśnił, że opłata adiacencka przynosi znikome wpływy, niestety istnieją procedury, które należy przeprowadzać.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 12    radnych, głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 47 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/396/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej została przyjęta jednogłośnie  uchwała 396 opłata adiacencka

 
Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie. 

 
Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 10 wraz z uzasadnieniem druk nr 10 - opłaty cmentarne

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało    14    radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 50 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/397/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie została przyjęta jednogłośnie uchwała 397 - opłaty cmentarne

Ad.18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na lata 2023-2027” 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 11 wraz z uzasadnieniem druk nr 11 - plan rozwoju ZWiK

Radny p. Sławomir Karnowski – przedstawił opinię Klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców opinia klubu M-to Mieszkańców plan ZWiK

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało   14    radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 54 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVI/398/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na lata 2023-2027” została przyjęta jednogłośnie  Uchwała 398 plan ZWiK

 

Ad. 19. Informacja o złożonych interpelacjach. 

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – informując, że wpłynęły 3 interpelacje poprosił autorów o ich przedstawienie 

Radny p. Wiesław Derebecki – odczytał interpelację dotyczącą kosztów związanych z przygotowaniem Festiwalu Nine Hils Interpelacja- p. Derebecki kosztów festiwal (załącznik nr 56 do protokołu) 

Radny p. Michał Wrażeń - odczytał dwie interpelacje:

- w sprawie zysków i strat Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży nterpelacja p. Wrażen - stan zysków i strat ECWM

- dotyczącą zasobów mieszkaniowych gminy Interpelacja p. Wrażen - zasobów mieszkalnych gminy

Ad. 20.Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – zwrócił uwagę, że Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży nie zatrudnia żadnych osób tym bardziej nie szkoli ani nie przygotowuje na otwarty rynek pracy.

Radny p. Wiesław Derebecki – poprosił o informacje co było przyczynkiem wycięcia kilkunastu drzew na Starych Plantach, czy zagrażały one bezpieczeństwu, czy był inny powód.   W kontekście środków zabezpieczonych  na naprawę murów obronnych  w związku z tym , ze w dalszym ciągu w murach są ubytki, poprosił o informację czy dalej będzie to robione.  

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o informację, najlepiej na piśmie dotycząca oświetlenia ulic. Przypomniał, że nowe oświetlenie nazywane było intligentne, miało doświetlić miejsca gdzie jest to potrzebne i zaciemnić te, w których doświetlenie nie jest konieczne.  Poinformował, że na ulicach Polnej, Młyńskiej i Grudziądzkiej jest ciemno. Przy przejściach dla pieszych jeszcze jest trochę doświetlenia, to jeszcze widać, ale nie na wszystkich. Zdaniem mówcy jest to problem, który trzeba rozwiązać Kontynuując po raz kolejny poprosił o informację o zaopatrzenie w wodę na wypadek wojny. wojny zaopatrzy mieszkańców w wodę. Poprosił o informację na piśmie uwzględniając ujęcia wody i schrony. Kończąc zapytał czy wzorem lat poprzednich radni otrzymają wykaz wniosków do budżetu ze  wskazaniem które zostały uwzględnione, a które nie.

Radny p. Marek Gębką – poinformował, że Komisja Rewizyjna odstąpiła od wniosku w sprawie zlecenia kontroli, kontrola szkół podległych miastu zostanie wprowadzona do planu kontroli na rok przyszły.

Radny p. Marek Olszewski- w odniesieniu do wypowiedzi radnego Wrażnia w kwestii oświetlenia przyznał rację, że niektóre przejścia dla pieszych są niedoświetlone. Zdaniem mówcy oświetlenie nie funkcjonuje tak jak powinno, np. na ulicy Parowej przed garażami, przy działkach lampy się nie świecą. Poprosił o informacje, czy w najbliższym czasie planuje się uzupełnienie oświetlenia. Kiedy ewentualnie możemy się tego finalnie doczekać.

Radny. P.  Michał Wrażeń ad vocem - stwierdził, że oświetlenie to poważny temat związany z bezpieczeństwem pieszych. Zaapelował przełożeniu oszczędności na bezpieczeństwo mieszkańców.

Radna p. Iga Jambor-Skupniewicz – wracając do zmian budżetowych i pytania czy mieszkańcy muszą płacić koszty postepowania sądowego stwierdziła, że na to pytanie chciałaby uzyskać odpowiedź od radnych poprzedniej kadencji

Radna p. Dominika Wikiera – zwracając się do radnego Wrażnia poinformowała, że jest wiele problemów, którymi trzeba się zając, które sukcesywnie są rozwiązywane, poprosiła o cierpliwość. Wracając do wypowiedzi radnego Derebeckiego odnośnie kwestii finansowych związanych z prowadzeniem zarządu nad festiwalem 9 Hills stwierdziła, że gdyby wykazał się On odrobiną cierpliwości dowiedziałaby się wszystkiego. Zarobki osób zaangażowanych w festiwal, które tak interesują Pana Radnego, będą ujawnione w ich oświadczeniach majątkowych, ponieważ większość z nich pełni funkcje publiczne.  Ludzi Ci, oprócz pracy zawodowej poświęcają swój czas na sprawy publiczne, a ich działania wpływają bardzo pozytywnie na lokalną społeczność i powodują tym samym uzasadnioną ciekawość. Jednak jako doświadczony radny takiej właśnie odpowiedzi powinien Pan udzielić tym mieszkańcom bezpośrednio, bez zastosowania interpelacji.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski- udzielił następujących wyjaśnień:

-  Stare Planty - usunięto łącznie osiem drzew, z tego cztery drzewa były obumarłe, cztery częściowo umarłe lub uszkodzone w trakcie nawałnicy czerwcowej. Stąd też łącznie te osiem drzew trzeba było usunąć ze względów bezpieczeństwa i w tej sprawie wypowiedział się Wojewódzki Konserwator Zabytków, a w jego imieniu też specjalista do spraw przyrody, więc każde z wyciętych drzew bezsprzecznie zagrażało bezpieczeństwu. Za każde z tych wyciętych drzew zostaną wprowadzone nowe nasadzenia

- wyrwa w murach obronnych  miasta - Wydział Techniczno-Inwestycyjny przygotowuje się do złożenia wniosków w programie "Polski Ład, odbudowa zabytków" na dalsze prace naprawcze wokół murów miejskich, na które jest przygotowane wstępne studium projektowe.

- oświetlenie ulic – wyjaśnił, że oszczędności są wprowadzone od sierpnia. oświetlenie w mieście jest zredukowane do północy do 70% mocy oprawy. Przyznał, że niektóre przejścia są niedoświetlone. Poinformował, że realizowane są   działania dotyczące bezpiecznego pieszego, w przygotowaniu są dwa kolejne wnioski o dofinansowanie prac, aby doświetlić przejścia. Wracając jeszcze do tych tzw. oszczędności wyjaśnił, że na ten moment mamy nastawę do 70% mocy oprawy do północy i od 5:00 rano do świtu.  Od północy do 5:00 funkcjonuje 30% mocy oprawy i do dzisiaj nie było ani jednego głosu, że to świecenie oprawy jest niewystarczające w nocy. W sytuacji zauważenia, że któraś z opraw nie działa poprosił o zgłoszenie tego faktu do Wydziału Gospodarki Miejskiej lub przez aplikację „Naprawmy to”.

- wnioski budżetowe, czyli całe zestawienie wniosków jest w przygotowaniu, w najbliższy wtorek powinno być gotowe i zostanie radnym udostępnione.

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki - poprosił o informację dotycząca dwóch dróg – DK-91 i ulicy Wodnej, która jest obecnie nieprzejezdna.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – poinformował, że jutro nastąpi odbiór robót naprawczych po sieci wodociągowej. I jeżeli jutro nie naprawa wprowadzona, do czego został wykonawca zobligowany, wówczas będzie protokolarnie zmuszony wykonać to w ciągu 7 dni.  Przyznał, że rzeczywiście stan drogi jest niezadowalający. Wykonawca ma obowiązek wyrównania drogi, ale rozpoczęcie prac będzie dopiero na wiosnę,Droga 91 – poinformował, że nie zna powodu przestoju robót, przygotuje tę informację na zaplanowane wspólne posiedzenie Komisji.

Radny p. Michał Wrażeń – odnośnie pytań radnych co robił mówca w momencie postawania obwodnicy stwierdził, że nie pytał nikogo, co wówczas robił. Poinformował, że miał odwagę dyskutować, spierać się, żeby ta obwodnica powstała. Przypomniał, że w projekcie były dwie obwodnice – ta w obecnym miejscu oraz druga prowadząca przez Rybaki. Dodał, że w chwili obwodnica powstawała był w opozycji, która przeforsowała ten projekt i został on zrealizowany.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – odnośnie zapytania Pana Wrażenia dotyczącego alternatywnych ujęć wody poinformował, że ma przygotowaną odpowiedź na piśmie i za chwilę ją przekaże.

Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej zaproponował, aby na posiedzeniu tej komisji przedyskutowany został temat schronów i ujęcia wody.

Wracając do drogi 91 poinformował, że kilka dni wcześniej rozmawiał z dyrektorem Bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad w sprawie  tego postoju, ponieważ  mieszkańcy się  bezpośrednio do Burmistrza zwracali wskazując, że na tym wahadle się bardzo długo stoi na jednym i na drugim zresztą, a prace nie postępują. Jak wynika z uzyskanej   informacji wystąpiły problemy proceduralne między Generalną Dyrekcją, czyli zamawiającym usługę, a wykonawcą, który wygrał w przetargu.

 Ad.21.Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady LVI sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.

 Protokołowała:                                            Przewodniczył:

Danuta Derebecka                                      Wojciech Strzelecki

 

protokoly z głosowań

Załączniki

Powiadom znajomego