W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z XLVIII sesji RM.30.03.2022

 


Protokół Nr XLVIII/2022 
z XLVIII sesji Rady Miasta Chełmna 
z dnia 30 marca 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 30 marca 2022r. i trwała od godz. 14.00 do godz.17.45
Na ogólną ilość 15 radnych obecnych na sesji 
Było 13 radnych, co stanowi 87%
Nieobecnych usprawiedliwionych – 2
Nieobecnych nieusprawiedliwionych - 0

Listy obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi Załącznik nr 2do protokołu.
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 

1.Otwarcie
-  stwierdzenie quorum
-  przyjęcie protokołu z XLVII sesji RM 

2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji RM.
-  przegłosowanie poprawek

3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych 

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2022 roku 

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki  Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej   i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2022   

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu miasta Chełmna  na 2022 rok 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 
 
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu 

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie Gminy Miasto Chełmno 
  
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej 

19. Informacja o złożonych interpelacjach. 

20. Wolne wnioski i informacje 

21. Zakończenie 


Ad.1.Otwarcie

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki– otworzył obrady XLVIII sesji Rady Miasta witając radnych oraz zaproszonych gości. Na sekretarza obrad wyznaczył radną Magdalenę Mrozek.

-stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki– stwierdził, że w sesji bierze udział    13 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował, że troje radnych będzie brało udział w sesji zdalnie, natomiast dwoje usprawiedliwiło swoją nieobecność

- przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki– - poinformował, że projekt protokołu  z poprzedniej sesji radni otrzymali dostępny był również  do wglądu w biurze Rady. Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń, co do zawartych w nim treści, w związku z tym protokół XLVII sesji Rady Miasta uznaje za przyjęty

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miasta 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - poinformował, że porządek obrad został radnym dostarczony wraz z materiałami na sesję. W związku z brakiem propozycji zmian, porządek obrad XLVIII sesji uznał za przyjęty.

Ad. 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił informację z działalności między sesjami:
-trwa wojna w Ukrainie, która nas dotyka w sposób niemalże bezpośredni. Ponad 2 000 000 uchodźców w Polsce, około 230 uchodźców w naszym Mieście, w tym 100 dzieci. Sytuacja Ukraińców jest bardzo trudna, odbywa się tam ludobójstwo na ludności cywilnej. My jako kraj i jako miasto solidaryzujemy się z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, którzy walczą o wolność swojego kraju, 230 uchodźców, którzy trafili do naszego miasta, dzięki dobremu sercu i ofiarności naszych mieszkanek została ulokowanych w domach i mieszkaniach prywatnych, za to złożył bardzo serdeczne podziękowania stwierdzając, że ten odruch serca, odruch życzliwości zasługuje na najwyższe wyrazy uznania. Pozostałe osoby zostały ulokowane w miejscach zbiorowego zakwaterowania - w ośrodku nad jeziorem Starogrodzkim zakwaterowanych jest 20 osób, w budynku byłego domu dziecka 30 osób. Są to głównie matki z dziećmi, bo jak wiadomo mężczyźni zostali objęci powszechnym obowiązkiem służby wojskowej. Ponadto dzięki ofiarności naszych mieszkańców, zorganizowano zbiórkę niezbędnych artykułów w kamienicy przy Grudziądzkiej 36 i te dary materialne przekazywano w części uchodźcom na miejscu, trzy transporty pojechały do naszego partnerskiego miasta Kaniowa w Ukrainie. Wśród tych darów były m.in. zakupione ze środków, które trafiły na specjalnie uruchomione konto bankowe artykuły medyczne, w tym sprzęt medyczny.  
Dzisiaj w uchwale budżetowej proponuje się wyodrębnienie kwoty 50.000zł. z rezerwy kryzysowej na wypadek „W”. Dotychczas pieniądze Miasta nie był angażowany bezpośrednio w pomoc, która odbywała się wyłącznie dzięki ofiarności mieszkańców. Proponuje się uruchomienie środków z rezerwy, aby były do dyspozycji w sytuacji, gdy nadejdzie potrzeba z nich skorzystania. Poinformował, że w kamiennicy Grudziądzka 36 jest ten punkt składania potrzebnych artykułów, od poniedziałku 4 kwietnia uruchomiony zostanie dodatkowo punkt informacyjny oraz punkt pomocy psychologicznej dla osób, które doświadczyły stanu wojny. 
Przy udziale środków z PUP organizowane są prace w ramach robót publicznych oraz staże dla Ukraińców.  Ponad 100 dzieci trafiło do Chełmna, część z nich uczy się zdalnie w ukraińskich szkołach, około 40 dzieci już zostało przyjętych do naszych szkół i tam adaptują się do nowych warunków. Specustawa, która został uchwalona przez nasz parlament, przewiduje różnego rodzaju formy pomocy, w tym także formalne działania typu nadanie PESEL, który daje szerokie uprawnienia do korzystania z pomocy społecznej i opieki zdrowotnej Uchodźcom.  
W ramach wsparcia osób z Ukrainy odbyły się 3 spotkania na rynku, bieg charytatywny oraz marsz pokoju z udziałem bardzo szerokiej rzeszy uczniów i uczennic szkół i przedszkoli. Podziękował wszystkim zaangażowanym w te działania.

- 21 marca, to pierwszy dzień wiosny i jednocześnie światowy dzień osób z Zespołem Downa, odbył się happening na rynku, wcześniej przemarsz ulicą Dworcową i Grudziądzką,

- 24 marca podpisano list intencyjny samorządowców, który lokuje nasze miasto na Szlaku Kopernikowskim, jest to inicjatywa 3 Marszałków- Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, będzie to kolejna promocja miasta

- 29 marca odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami, wznowione po perturbacjach związanych z pandemią,

-  inwestycja oświetlenia miejskiego i parkowego trwa, realizowane są ostatnie roboty montażowe. Na początku kwietnia zostanie zrealizowane szkolenia w zakresie obsługi systemu inteligentnego sterowania oświetleniem,

-  trwa wymiana oświetlenia wewnętrznego w obiektach oświatowych i sportowych na ledowe, ekologiczne i energooszczędne. Z początkiem kwietnia wykonawca rozpocznie wymianę oświetlenia w budynku Urzędu Miasta,

- inwestycja drogowa - objazd zachodni, na które pozyskano środki zewnętrzne. W dniu dzisiejszym zostanie zakończone układanie kostki kamiennej przy ulicy Klasztornej, wcześniej zrealizowano fragment ulicy Dominikańskiej. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia frezowania
nawierzchni asfaltowej przy ulicach 22 Stycznia i Klasztornej, następnie ulicy Dominikańskiej,

- trwa przetarg na budowę ulicy Kolejowej, jako pierwszego etapu aktywizacji terenów pokolejowych w Chełmnie, otwarcie ofert na to zadanie planowane jest na przyszły poniedziałek,

- przetargi – jak wynika z informacji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg wszystkie oferty są znacznie powyżej kosztów, co jest bardzo niepokojące, 

- w poniedziałek otwarto oferty na naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, w kwietniu zostaną rozpoczęte naprawy,

- w związku z planowaną poprawą bezpieczeństwa na 5 przejściach dla pieszych - Szosa Grudziądzka przy Caritasie, na ulicy Łunawskiej przy straży pożarnej, ulicy Kamionka przy ulicy Studziennej, ulicy Osnowskiej przy szpitalu oraz ulicy Toruńska przy sklepie Dino, zostały przeprowadzone prace geodezyjne, wykonawca ma czas na realizację robót do końca maja br. Na to zadanie również udało się pozyskać środki zewnętrzne,

- Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa jest w trakcie sporządzania wniosku  o dofinansowanie realizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej. Inwestycja została przeprojektowana, w obiekcie będą 44 lokale, które będą stanowić Gminny zasób komunalny, Na realizację tego obiektu wystąpiono z wnioskiem o 95% dofinansowanie kosztów budowy, do Banku Gospodarstwa Krajowego,

Ad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty  w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem  Załącznik nr 3

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - informując, że wpłynęła opinia Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki poprosił Przewodniczącą o jej odczytanie 

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych Załącznik nr 4

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu  
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/339/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych została przyjęta większością głosów Załącznik nr 6

Ad.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2022 roku 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 7

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – informując, że wpłynęła opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska poprosił Przewodnicząca o jej odczytanie.

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Żulewska – przedstawiła opinię do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2022 roku Załacznik Nr 8 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/340/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2022 roku została przyjęta jednogłośnie Załacznik nr 10


Ad.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 


Przewodniczący Komisji p. Marek Gębka - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz ze sprawozdaniem komisji za rok 2021Załacznik nr 11  Poprosił o przyjęcie uchwały. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 3. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/341/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania   z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna za 2021 rok została przyjęta większością głosów Załacznik nr 13

Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera - przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz ze sprawozdaniem komisji za rok 2021Załacznik nr 14  Poprosiła o przyjęcie uchwały 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 4. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu i
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/342/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna za 2021 rok została przyjęta większością głosów  Załącznik nr 16

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Żulewska - przedstawiła projekt uchwały zawarty  w druku nr 5 wraz ze sprawozdaniem komisji za rok 2021Załacznik nr 17  Poprosił o przyjęcie uchwały 

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował Pani Przewodniczącej za szczegółowe sprawozdanie, dodając od młodszych dużo można się nauczyć.

Przewodnicząc Komisji p. Dorota Żulewska – podziękowała przedmówcy za miłe słowa informując, że jest to praca zbiorowa całej komisji 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 5. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/343/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie Załacznik nr 19

Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej   i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

Przewodniczący Komisji p. Marek Olszewski - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 wraz ze sprawozdaniem komisji za rok 2021 Załacznik nr 20  Poprosiła o przyjęcie uchwały 

Radny p. Michał Wrażeń – jako członek tej komisji, w imieniu mieszkańców zwrócił uwagę, że   są tematy, które komisja poruszała i uznała   zamknięte, z czym mieszkańcy się nie zgadzają, np.: Aleje 3 Maja, wjazd na plac zabaw, zakręt koło kina, koło szkoły muzycznej, ul. Toruńska- sprawa pochówków, szczególnie pochówki z kościoła Pallotynów, sprawa ustalenia kto ma sprzątać chodniki, osiedla Skłodowskiej – miejsca parkingowe.

Przewodniczący Komisji p. Marek Olszewski – przyznając, że głos przedmówcy jest jak najbardziej słuszny przypomniał, że w sprawozdaniu wyraźnie zostało zapisane, iż niektóre sprawy czekają na rozwiązanie. Stwierdził, że niestety nie wszystko można załatwić od ręki, niektóre tematy wymagają uzgodnień czy wysokich  nakładów finansowych 

Radny p. Michał Wrażeń - podziękował, za informację przypominając, że  poruszał te tematy w imieniu mieszkańców, którzy mają wątpliwości i obawy, że pewne sprawy to pójdą w zapomnienie,

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – poinformował, że to kto w jakim miejscu sprząta chodniki reguluje ustawa. Rada Miasta nie ma kompetencji w tym zakresie, ponieważ ustawodawca wprost wskazał, w jakim przypadku, kto odpowiada za sprzątanie chodnika,

Radny p. Michał Wrażeń – wyjaśnił, że ma taką wiedzę niemniej sprawa powinna zostać wyjaśniona w taki sposób, aby mieszkańcy mieli jasność sytuacji 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 6. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/344/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie przyjęcia sprawozdania   z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej   i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie Załacznik nr 22

Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna za 2021 rok 

Przewodnicząca Komisji p. Iga Jambor Skupniewicz - przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz ze sprawozdaniem komisji za rok 2021 Załacznik nr 23   Poprosiła o przyjęcie uchwały 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 7. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, jeden radny nie oddał głosu  
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/345/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania  z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie Załacznik nr 25

Ad.11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 8 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 26

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – informując, że wpłynęła opinia Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki, poprosił Przewodniczącą o jej odczytanie 

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (załącznik nr 27 do protokołu 

Radny p.  Michał Wrażeń – poprosił o informację dlaczego proponuje się taka stawkę, a nie np.: 17 czy 18 zł.  Zwrócił uwagę, że druhowie OSP poświęcają mieszkańcom swój wolny czas, często w niedziele i święta. Zdaniem mówcy temat nie został przedyskutowany z radnymi, chociaż  być może udałoby się wygospodarować wyższą stawkę. Zdaniem mówcy stawką15 zł. nie należy się chwalić, bo jest ona nieadekwatna do zadań jakie ci ludzie wykonują,  

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz- przypomniał, że do tej pory stawka wynosiła 10 zł., co oznacza, że proponowana podwyżka wynosi 50% .  O taką kwotę OSP wnioskowała, więc to jest kwota przyznana na konkretny wniosek o konkretną kwotę. Dodał, że radni mogą dokonać w toku dyskusji  ustaleń stosownych zmian, jeżeli uznają to za stosowne. 

Radny p. Michał Wrażeń – zwracając się do przedmówcy stwierdził, że bardzo dobrze wyjaśnił pięćdziesięcioprocentową podwyżkę, niemniej zdaniem mówcy i tak zabrakło przedyskutowania tej propozycji z radnymi. Była to wyłączna propozycja Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki - nie zgodził się z przedmówcą, że była to jednoosobowa   decyzja Burmistrza, ponieważ jak wynika z opinii Komisji Budżetu sprawa była omawiana. Ponadto jak wynika z rozmowy jaką mówca przeprowadził z Komendantem OSP zaproponowana kwota jest satysfakcjonująca. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – stwierdził, że z wypowiedzi radnego wynika, iż nie bierze on udziału w kluczowych dyskusjach.  Sprawa była omawiana i kwota została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Budżetu. Ponadto to radni podejmą uchwałę podejmując stosowną decyzję o kwocie. 

Radny p. Michał Wrażeń – przypomniał, że nie jest członkiem koalicji i nie bierze udziału w spotkaniach, jak również nie jest członkiem Komisji Budżetu. Na żadne z tych spotkań nie został poproszony, co oznacza, że nie mógł wziąć udziału w dyskusji. Natomiast na posiedzeniu komisji, której jest członkiem dyskusja w tym temacie się nie odbyła. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej   dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 8. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie.
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p.Wojciech  Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/346/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 29

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2022   

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 9 wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 30

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 9. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr  31  do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/347/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2022 została przyjęta jednogłośnie Załącznik nr 32


Ad.13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 10 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 33

Zastępca Burmistrz p. Piotr Murawski – przeprosił członków Komisji Oświaty za nieporozumienie do którego doszło podczas posiedzenia. Otóż kwota 12.312 nie była błędem pisarskim, jest do rzeczywista stawka , która dotyczy bardzo specyficznego odpadu, który bardzo rzadko się zdarza i w ofercie przewiduje się jedynie 100 kg tego odpadu.

Radny p. Waldemar Piotrowski – stwierdził, że Pan. Skarbnik przywołał Uchwałę XIII/91/2019 z dnia 27 listopada 2019 r, w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi, niestety nie podał kwot jakie wówczas zaproponowano i do dnia dzisiejszego obowiązują. Przywołanie tych kwot jest o tyle niewygodne, że ukazuje skalę zaproponowanych w aktualnie procedowanej Uchwale podwyżek. A zatem:
- kod odpadów – 17 01 01 – odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów – cena jednostkowa brutto za 1 Mg – było 372,60 zł, a w procedowanej Uchwałę proponuje się kwotę 648,00 zł – tj wzrost (podwyżkę) o 92,68 %.
- kod odpady 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – było 378,00 zł, obecna propozycja 756,00 zł – wzrost (podwyżka) o 100%.
Dla formalności i przypomnienia, na poprzedniej Sesji przyjęto większością głosów Uchwałę podwyższającą stawkę zagospodarowania odpadów dla każdego mieszkańca z kwoty 19,00 zł do kwoty 32,00 zł – wzrost (podwyżka) o 68%. Są to, zdaniem mówcy drastyczne, horrendalne podwyżki których nie jest w stanie zaakceptować i zafundować mieszkańcom Chełmna. Dlatego będzie głosował przeciw tak znacznym i drastycznym podwyżkom.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 10. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem przeciw 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 5   radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych głosowało przeciw 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/348/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi została przyjęta większością głosów Załacznik nr 35


Ad.14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 11 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 36  Załacznik nr 36 tabele

Następnie w ramach autopoprawki wniósł 3 dodatkowe pozycje przesunięć między paragrafami i tak:
 - w rozdziale 853 95 przeniesienie środków w zadaniu współpracujemy z zakupu usług na zakup materiałów, plus minus 6213 zł.
- w rozdziale 900 01 w zadaniu modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie z § 605 z 9 do § 605 z 0 przenieść 15 000, zmieniając źródła finansowania wydatków zgodnie z zawartym w marcu, aneksem nr 3 o dofinansowanie projektu ze środków RPO.
-  na prośbę oświat oświaty, w związku ze wzrostem  koszty energii, przesunięcie środków w  wysokości 9.100 zł w Przedszkolu Miejskim, źródłem pokrycia tych wydatków będą oszczędności związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w rozdziale 801 04,Wszystkie te zmiany powodują że deficyt budżetowy zwiększy się o 180 000 zł. Przychody również zwiększą się o 180 000 zł, z czego 28 418 zł 43 gr będą to dochody z zeszłych lat związane z odbiorem odpadów komunalnych, 101 851 zł 48 gr to są dochody z zeszłego roku niewykorzystane, a przyznane w formie zaliczki w ramach projektu współpracujemy i kwota 49 730 zł 9 gr to jest zwiększenie zaangażowania nadwyżki skumulowanej z lat ubiegłych. Przypomniał, że w 2021 roku nie było konieczności wydatkowania środków z nadwyżki skumulowanej. Poinformował, że jest jeszcze jedna drobna zmiana - w załączniku nr 15 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, po ustaleniu ostatecznych kwot planu zwiększa się ten plan o 1000 zł do poziomu 132 700 zł. Jeśli chodzi o stronę finansową, to wszystkie zmiany. Natomiast zwrócił uwagę na jedną istotną zmianę w części normatywnej. Została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i art. 11 tej ustawy pozwala gminom samorządom terytorialnym wprowadzić odpowiednie uprawnienia dla burmistrza, wójta, pozwalające czy usprawnić działania na wypadek reagowania w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy. I tak po § 17 uchwały budżetowej, w którym są odpowiednie upoważnienia już dla burmistrza, takie standardowe wynikające z ustawy o finansach publicznych proponuje się wprowadzenie § 18 w brzmieniu: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się burmistrza do: dokonywania zmian w planie dochodów wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej” To jest taka poważna zmiana, ponieważ do tej pory takie upoważnienie przysługiwało tylko Radzie Miasta, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z o finansach publicznych. To dotyczy głównie przekazywania uprawnień kierownikom jednostek po to, żeby mogli sprawnie działać w związku ze zmianą planu danej jednostki i pkt 3 dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. To jest również zapis, który do tej pory posiadała rada, ale w tej sytuacji takiej specjalnej, dlatego chce specjalnie wydzielić ten § 18 nie dodając nic do § 17, gdzie określamy, że te uprawnienia byłyby przeznaczone tylko w związku z działaniami na rzecz uchodźcom z Ukrainy, nie dotyczą innych zmian.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki  - informując, że wpłynęła opinia Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki poprosił Przewodniczącą o jej odczytanie.

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera -przedstawiła opinię do projektu uchwały zmieniającej budżet miasta na 2022 rok Załacznik nr 37 

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – zwracając się do radcy prawnego odnośnie dodatkowych uprawnień dla pana burmistrza poprosił o informację, czy nie powinna to być osobna uchwała, a nie tak jak się proponuje, że jest to część uchwały budżetowej.

Radca prawny p. Alicja Matuszak – stwierdziła, że wszystkie zmiany dotyczące budżetu powinny być zawarte w jednym dokumencie. Niemniej w uchwale nie powinno się stricte po powielać zapisów ustawy, Ponieważ, jeżeli ustawodawca przewidział odpowiednie rozwiązania, to    nie powinno się  wprost przepisywać tych zapisów w uchwałach.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – wyjaśnił, że   zapisy o których mowa w ustawie były odrobinę szersze i dotyczy również wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku omawianej uchwały rozdzielono te zapisy tak, żeby dotyczyły poszczególnych tematów. Natomiast zapis art. 11 mówi o tym, że rada może udzielić takiego upoważnienia. Wyjaśnił, że proponuje się wyłącznie dostosowanie uchwały zgodnie z potrzebami, a wszystkie upoważnienia dotyczące budżetu powinny być zawarte bezpośrednio w uchwale budżetowej, nie powinna być to osobna uchwała, ponieważ to ma być komplet. To samo dotyczy Wieloletniej prognozy finansowej. Poinformował, że konsultował to z RIO i jest to zgodne z prawem

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że wcześniej były to osobne uchwały, co było znacznie bezpieczniejsze. 

Radny p. Michał Wrażeń– podzielił obawy przewodniczącego sugerując wykreślenie tego zapisu. Kontynuując wskazał na zapis § 900 02, korekta planu dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO w Bydgoszczy. Poprosił o wyjaśnienie o co  chodzi,  czy uchwała została pochopnie podjęta i teraz zamiast od marca nowe stawki będą od kwietnia. Kolejny przykład – ulotki, czy w kwocie 82.000 zawarte  są te ulotki z wydziału finansowego, gdzie zostały wyprodukowane z datą 1 marca, a następnie naklejano karteczki, że od 1 kwietnia. Wyraził obawę, że zbyt pochopnie podejmowane są decyzje w niektórych sprawach, a potem kwestionowane przez RIO np.: gospodarka odpadami, targowisko. Wyjaśnił, że wskazał jedynie swoje wątpliwości i nie zamierza podważać kwalifikacji Pana Skarbnika 

Radny p. Marek Olszewski – odnośnie stawek opłat za odpady komunalne wyjaśnił, że  po prostu nie zostało  tzw. vacatio legis zachowane i podjęto decyzję wcześniejszą o opłatach i to zostało zakwestionowane przez RIO. Powstał błąd, który trzeba naprawić.  W dalszej części wypowiedzi poprosił o informację, czy stoi coś na przeszkodzie, aby zgodnie z sugestią Pana przewodniczącego przekazanie uprawnień Burmistrzowi zawarte było w oddzielnej uchwale. 

Z-ca Burmistrza Miasta p. Murawski – zasugerował ogłoszenie przerwy celem przeanalizowania zgłoszonych wątpliwości 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – ogłosił przerwę w obradach celem ustalenia z radcą prawnym wątpliwości dotyczących omawianego zapisu.

Po przerwie 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki- stwierdził, że po przerwie obecnych jest 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – wyjaśnił, że zapis dotyczący dodatkowych upoważnień był od początku w złożonym projekcie uchwały budżetowej w części normatywnej. W podstawie prawnej powołano się na art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Artykuł ten pozwala na wprowadzenie dodatkowych upoważnień, a wszelkie upoważnienia związane z realizacją budżetu, powinny być zawarte w uchwale budżetowej, stąd propozycja wprowadzenie tego zapisu w uchwale zmieniającej budżet.  Wyjaśnił, że zapis daje pozwolenie Burmistrzowi na podejmowanie pewnych działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
na poziomie zarządzeń i dlatego. Przypomniał zapis § 18: w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Stwierdził, że  jest  to  tak naprawdę  upoważnienie rozszerzające dotyczące  przenoszenia między działami, przekazywanie niektórych uprawnień związanych z planowaniem i zmianami planów finansowych kierownikom jednostek dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących zmian zarówno budżetu, jak i planu finansowego. Dlatego zasadnym jest, aby ten zapis zawarty w był w uchwale budżetowej. Dodał, że konsultował ten temat zarówno ze skarbnikami innych gmin jak i z Regionalną Izbą Obrachunkową. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - stwierdził, że to co zostało zaproponowane jest analogiczne do tego, co Rada Miasta podejmuje w rocznej uchwale budżetowej, uchwalając budżet miasta na kolejny rok dając Burmistrzowi delegację do zaciągania zobowiązań, kredytów itd. 

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – poprosił, aby w punkcie stałym na każdej sesji – informacja Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami, Pan Burmistrz składał sprawozdanie z dokonanych posunięć w omawianym zakresie. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 11. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski –  wstrzymuje się od głosu
 Za przyjęciem uchwały głosowało   12  radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu  
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr  38  do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/349/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok  została przyjęta większością głosów Załacznik nr 39


Ad.15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 12 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 40    Załacznik nr 40 tabele

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 12. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – wstrzymuje się od głosu

Za przyjęciem uchwały głosowało 12   radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu. 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 41   do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/350/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została przyjęta większością głosów Załacznik nr 42
 

Ad.16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu 


Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 13 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 43

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – informując, że wpłynęła opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska poprosił Przewodniczącą o jej odczytanie. 

Przewodnicząca Komisji p. Dorota Żulewska – przedstawiła opinie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemuZałacznik nr 44 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 13. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 
Za przyjęciem uchwały głosowało  13   radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr  45  do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/351/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu została przyjęta jednogłośnieZałacznik nr 46  
 

Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie Gminy Miasto Chełmno 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 14 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 47

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 14. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski – jestem za 
Za przyjęciem uchwały głosowało   12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było . Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu 
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 48    do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/352/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022roku w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie Gminy Miasto Chełmno została przyjęta jednogłośnie Załacznik nr 49 
  

Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej 


Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty  w druku nr 15 wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 50

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 15. W pierwszej kolejności poprosił   o oddanie głosów radnych pracujących zdalnie. 
Radna Dominika Wikiera – jestem za 
Radny Adam Maćkowski – jestem za
Radny Waldemar Piotrowski –  jestem za 
Za przyjęciem uchwały głosowało  12   radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu
(Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 51   do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr XLVIII/353/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie opłaty targowej  została przyjęta jednogłośnieZałacznik nr 52

Ad. 19. Informacja o złożonych interpelacjach. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja Radnego Michała Wrażnia, następnie odczytał jej treść Załacznik nr 53


Ad. 20. Wolne wnioski i informacje 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poinformował, że do biura Rady wpłynęły następujące dokumenty, które są dostępne do wglądu:

- „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego za rok 2021” Załacznik nr 54

-Informacja z działalności MOPS w Chełmnie za rok 2021 wraz z bilansem potrzeb na 2022 rok i sprawozdanie z realizacji Programu wspierania dziecka i rodziny oraz informacja nt. monitorowania wskaźników i ewaluacji Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych za rok 2021” Załacznik nr 55

- wniosek Chełmińskiego Zgromadzenia Społecznego Wspólne Dobro o umożliwienie przekazania radnym informacji na temat możliwości realizacji celów Stowarzyszenia przy współpracy z władzami miasta  Załacznik nr 56.

Kontynuując przypomniał radnym, że zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym Radni są zobowiązani do złożenia w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r. oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 
Następnie udzielił głosu przedstawicielowi Zgromadzenia  Społecznego „Wspólne Dobro”

Przedstawiciel Zgromadzenia  p. Stanisław Sadowski – poinformował, że powstało Chełmińskie Zgromadzenie Społeczne „Wspólne dobro”, którego celem jest pomoc potrzebującym.  Swoim działaniem Zgromadzenie zamierza zwrócić uwagę na istniejący problem bezdomności w naszym społeczeństwie i przeciwdziałać temu zjawisku. Głównym celem jest stworzenie warunków dla bezdomnych, umożliwienie im odbudowę prawidłowych relacji międzyludzkich zachwianych przez pandemię. Poinformował, że sposób działania został przedstawiony na piśmie. Postawione cele są trudne do osiągnięcia tym bardziej, że Zgromadzenie nie posiada środków finansowych. Celem jest prowadzenie resocjalizacji poprzez zajmowanie się hodowlą gęsi. Wystąpiono do Burmistrza Miasta o wydzierżawienie terenu obok amfiteatru na ten cel. W miejscu tym powstałaby hodowla, a w przyszłości można byłoby ustawić tam kontenery służące umożliwieniu ogrzania się bezdomnym podczas zimy. Przyznał, że jest to innowacyjna inicjatywa jednak warta zainteresowania, ponieważ praktycznie bez kosztowo można poprawić byt bezdomnym. Poinformował, że w przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej dzierżawy i umieszczenia w przyszłorocznym budżecie środków dla Zgromadzenia , zrzeszeni w nim członkowie będą zabiegać o sponsorów i wystąpią o wsparcie do marszałka województwa.

Radny p. Marek Olszewski – wyraził wątpliwość odnośnie wskazanego ternu przy Orliku i Amfiteatru, czy jest to dobre miejsce

Przedstawiciel Zgromadzenia p. Stanisław Sadowski – stwierdził, że jest to odpowiednie miejsce, ponieważ i tak nie można tam nic budować. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – stwierdził, że każda   inicjatywa zasługuje na rozpatrzenie sugerując zorganizowanie nieformalnego spotkania z udziałem wszystkich radnych i członków stowarzyszenia celem bardziej szczegółowego omówienia tematu. 

Przedstawiciel Zgromadzenia p. Stanisław Sadowski – poinformował, że opracuje szczegółowy plan i przedstawi radnym. 

Radna p. Iga Jambor Skupniewicz – zapytała czy Zgromadzenie posiada osobowość prawną 

Przedstawiciel Zgromadzenia p. Stanisław Sadowski – poinformował, że stowarzyszenie zarejestrowane w starostwie niemniej przed dalszymi kropkami potrzebna jest informacja, czy „Wspólne dobro” otrzyma wskazaną nieruchomość.  

Radna p.Iga Jambor Skupniewicz – zwróciła uwagę, że istnieje szereg projektów, gdzie można pozyskiwać środki.

Przedstawiciel Zgromadzenia p. Stanisław Sadowski –przyznał, że rzeczywiście, niemniej trzeba mieć teren, miejsce pod prowadzenie działalności, żeby występować o środki. 

Radna p. Ilona Smolińska –poprosiła o informacje czy tylko ta lokalizacja wchodzi w rachubę czy inne miejsce również 

Przedstawiciel Zgromadzenia p. Stanisław Sadowski – poinformował, że członkom, Zgromadzenia bardzo zależy aby było to właśnie to miejsce. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – podziękował prelegentowi za wystąpienie. 

Radny p. Wiesław Derebecki – wracając do sprawy nadania imienia stadionowi chełmińskiemu zapytał czy Pan Grzegorz Mielcarski deklarował pomoc w zdobyciu dofinansowania, pozyskaniu sponsorów na remont tego obiektu, czy prowadzono takie rozmowy. Zwrócił uwagę, że położenie stadionu jest piękne niemniej sam obiekt wymaga remontu.   
W dalszej części wypowiedzi stwierdził, że  na ulicy Grudziądzkiej poustawiane zostały nowe pojemniki na odpady zwracając uwagę, ze na pozostałych ulicach pojemniki na śmieci też są potrzebne.

Radny p. Marek Olszewski – poprosił o odpowiedzi na poniższe pytania:
- planty kolejowe – na skwerku leśnym idąc w dół od ulicy pod Skarpą posadzono młode drzewa, jesienią silne wiatry spowodowały, powstało w tym miejscu wiele wiatrołomów
potężne drzewa są połamane, poprzewracane. Częściowo zostało to uprzątnięte, niemniej zostało jeszcze kilka drzew stwarzających zagrożenie dla pieszych.
- uzupełnienie oświetlenia w mieście, w związku z pytaniami mieszkańców poprosił o informacje kiedy zostanie podjęta decyzja o spotkaniu podczas którego zostanie ustalona lista uzupełnień oświetlenia. 

Radny p. Michał Wrażeń – odczytał list otwarty mieszkańców Miasta podpisany przez ponad 30 osób

„Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Art. 3. 1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań
własnych gminy.
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
Zaś w art. 6 ust. 2d ustawy wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przez co rozumie się odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna ewidentnie nie rozróżnia te dwa oczywiste fakty. To nie do zadań własnych mieszkańców należy zadbanie o należytą, rzetelną i jawną gospodarkę czystości miasta i to władze miasta muszą stworzyć niezbędne warunki do prawidłowego pozbywania się wszelkich odpadów komunalnych z terenów nieruchomości. Demagogią jest przerzucanie tej odpowiedzialności na mieszkańców stwierdzając, że to oni źle prowadzą selektywne dzielenie odpadów komunalnych.Demagogią jest mówienie, że niższe opłaty za odpady zmuszą gminę miasta Chełmna do finansowania tego przedsięwzięcia, a to spowoduje brak inwestycji w mieście. Radni w swych wystąpieniach ubolewają, że ZUM dotknęły podwyżki prądu, benzyny czy podniesienie najniższej pensji. Przypominamy, że te same podwyżki dotknęły też mieszkańców i nikt im tych podwyżek nie rekompensuje. Ale ponadto tajemnicą jest w jakim stopniu te czynniki podziałały na opłaty, które ZUM przedstawił w ofercie przetargowej, bowiem o to pytał radny Wrażeń, w imieniu mieszkańców miasta, w swej interpelacji 26 stycznia 2022 roku. Szczegółów w odpowiedzi pana Burmistrza z dn.10 02 br. brak. Cyt. „Jeśli podmiot oszacował przedmiot usługi na 5 172 128zł rocznie, to zapewne uwzględnił w tej kwocie wszystkie przewidziane wydatki oraz oczekiwany zysk Czyli mieszkańcy mają płacić, a nie dopytywać o szczegóły. Co więcej pan Burmistrz również nie jest zainteresowany tymi szczegółami, skoro odsyła radnego, by ten sam odszukał dane, o które pyta. To rodzi zasadnicze pytanie mieszkańców: czyich interesów pilnuje się w takim układzie?
Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych na system gospodarowania odpadami komunalnymi. W zeszłym roku ta nadwyżka stanowiła w III kwartale ubiegłego roku 113 302 zł i 97 groszy. Tak wysoka nadwyżka wskazuje na niedopasowanie naliczania opłat od mieszkańców na rzecz systemu, a nie rozważne prowadzenie naliczania opłat za system odbieranie odpadów. Wpływy z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować wydatki roczne na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6 h ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak nie wskazuje ten przepis, że można zarabiać na mieszkańcach w celu uzyskania dodatkowego dochodu na pokrycie wydatków miasta na zakup dodatkowych dzwonów czy innych urządzeń niezbędnych w systemie gospodarki odpadami. W cenę opłat mieszkańców wchodzi suma cen odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, W ustawie zaznaczono, że: „Ewentualne nadwyżki można wykorzystać na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych, np. w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. jednak w granicach opłaty a nie gromadzenia przez miasto dodatkowego zysku.
Reasumując: mieszkańcy do dnia dzisiejszego nie wiedzą czemu płacą 31 zł za swoje śmieci, a radni do dnia dzisiejszego nie odpowiedzieli mieszkańcom na to podstawowe dla nich pytanie. Ponieważ Burmistrz zawsze obiecuje transparentność władzy wobec mieszkańców, oczekujemy konkretnej odpowiedzi. W razie kilkudniowego przesunięcia odpowiedzi zwracamy się o przekazanie odpowiedzi radnemu Wrażeniowi, ponieważ wiemy, że radny niezwłocznie nas o odpowiedzi powiadomi.”

W dalszej części wypowiedzi –poinformował, że na spotkaniu otwartym w kinie Rondo Pan Burmistrz dużo mówił o pozyskanych środkach zewnętrznych. Tymczasem zdaniem mówcy nie ma się czym chwalić, skoro gmina Lisewa mająca zaledwie 5000 mieszkańców pozyskała 8.406.000 zł. tymczasem trzykrotnie większe Chełmno zaledwie 8 752 000. Poprosił o informację kiedy protokoły z posiedzeń Komisji Rady opublikowane zostaną w BIP-ie 
Kończąc poruszył sprawę windy prosząc o podanie z jakich środków została zrobiona, sugerując, że w większej mierze ze środków starostwa 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poprosił o konkretne precyzowanie pytań.

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o informację dlaczego w mieście funkcjonują jedne z najwyższych stawek za wywóz odpadów. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, ze Pan radny przekroczył czas wystąpienie 

Radny p. Michał Wrażeń-  poinformował, że mur Kościoła na Biskupiej się sypie, co stwarza  niebezpieczeństwo. Poprosił o zabezpieczenie. 

Burmistrz Miasta p.. Artur Mikiewicz- stwierdził, że pan radny wszystkich poucza, a sam nie przestrzega statutu notorycznie przekraczając czas wypowiedzi. 
Następnie udzielił odpowiedzi:

- zwracając się do radnego Derebeckiego  poinformował, że nie był inicjatorem nadania imienia stadionowi niemniej to wydarzenie rzeczywiście będzie miało walory pozytywne, promocyjne i można będzie pomyśleć o podjęciu rozmów na temat  potencjalnego wsparcia finansowego, sponsorskiego. Jeśli chodzi o stadion rzeczywiście wymaga on remontu i będzie to ogromny koszt. Kosze na śmieci – po instalacji koszy na ulicy Grudziądzkiej następnym krokiem będzie ustawianie koszy na pozostałych ulicach.

-odpowiadając radnemu p. Wrażniowi w kontekście gospodarowania odpadami, przypomniał, że była  o tym mowa na spotkaniu otwartym i tam padły  konkretne cyfry i konkretne uzasadnienia. Poprosił o niesugerowanie, że miasto wspiera czy promuje  Zum, ponieważ  było to jedyny oferent, który przedstawił konkretna ofertę. Alternatywą było  unieważnienie przetargu, co spowodowałoby, że  odpady nie byłyby  wywożone, a w konsekwencji miasto zalane byłoby śmieciami.  Należało sprawę zorganizować tak, żeby system się bilansował. Intencją ustawodawcy było to, że wytwórcy śmieci płacą za odpady. Wszystkim,  również mówcy zależało na tym, aby stawki były jak najniższe  niestety nie było konkurencji.  Wpłynęła tylko jedna oferta. Najubożsi otrzymają wsparcie poprzez wprowadzony rządowy dodatek osłonowy wypłacany przez MIOPS
Jeśli chodzi o pozyskane środki stwierdził, że   porównywanie naszego miasta z gmina wiejską jest niezasadne, ponieważ na spotkaniu,  była mowa  o środkach pozyskanych przez miasto na drogi, które wcześniej przed tą kadencją nie były pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych .

Radny p. Michał Wrażeń - ad vocem poinformował, że przytoczył przykład gminy Lisewo wskazując o ile więcej pozyskano środków na jednego mieszkańca. Stwierdził, że nieprawdą jest jakoby wcześniej nie pozyskiwano środków na drogi, ponieważ pozyskiwane były środki z tzw. schetynówek . Z tym środków wykonano m.in. ulice Podgórną. 

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski  - przedstawił następujące informacje:
- kosze na odpady – nowe kosze na ul. Grudziądzkiej zostały zakupione z nadwyżki za obiór odpadów z roku poprzedniego. Kosze, które dotychczas były na ulicy Grudziądzkiej zostaną naprawione i porozmieszczane na pozostałych ulicach miasta  
Z powstałej nadwyżki środki zostały przeznaczone na: zakup koszy, dzwonów, stacji na elektroodpady. Tak było, jest i będzie, że środki wygospodarowane w związku z funkcjonowaniem systemu będą przeznaczane tylko i wyłącznie na sprawy związane z odpadami. 
- oświetlenie miasta – zakończono etap realizacji inwestycji, teraz będzie realizowane uzupełnianie oświetlenia, zgodnie z sugestiami m.in. radnych. Do końca przyszłego tygodnia  zostanie opracowana zaktualizowana lista uzupełnień oświetlenia. 
- winda – inwestycja została zrealizowana z dwóch źródeł – środków własnych Urzędu Miasta oraz dotacji PEFRON, którego operatorem jest Starostwo powiatowe, co oznacza, że nie są to środki otrzymane ze starostwa, a z PEFRONU, którego starostwo a konkretnie PCPR jest operatorem 

Burmistrz Miasta p.  Artur Mikiewicz- odnośnie wypowiedzi radnego Wrażnia stwierdził, że nigdy nie twierdził, iż w poprzednich kadencjach nic się nie robiło. Poinformował, że nie ma niczego do ukrycia ani przed radnymi, ani przed mieszkańcami, wręcz przeciwnie. Spotkania otwarte, które są organizowane z regularnością, przerwaną niestety przez brutalną pandemie, pokazują powyższe. 
Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, zwrócił uwagę na świadomość czasu w którym się znajdujemy i funkcjonujemy.  Poprzednia perspektywa unijna już się dawno skończyła, a kolejna się jeszcze nie rozpoczęła, więc jesteśmy w dziurze projektowej i wszystkie środki, pozyskiwane są dzięki ciężkiej pracy i kreatywności, są efektem poszukiwań środków z różnych źródeł.  

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski - wracając do tematu odpadów poinformował, że wcześniej na komisjach poruszany był temat powołania spółki gminnej. Przypomniał, że na jednej z wcześniejszych sesji przedstawił taką alternatywę, wówczas, gdy po otwarciu jedynej oferty ZUM-u okazało się, że jest ona bardzo wysoka. Spółki gminne funkcjonują w dwóch samorządach województwa pomorskiego – w Miastku i w Bytowie. W obu tych przypadkach miasta te zdecydowały się na przekazanie tego zadania do własnych , już istniejących spółek komunalnych zajmujących się wodociągami kanalizacją.
Przedstawiając   jak to jest realizowane w miastach podobnych do naszego informowałem, iż niezmiennie prowadzona jest obserwacja jak te ich procesy funkcjonują, aby mieć wiedzę, jaką  w przyszłości podjąć decyzję dot. odpadów.  Poinformował, iż samorząd z Bytowa obiecał przedstawić dane za I kwartał, z którymi zapozna radnych  Jest jednak pewna różnica, ponieważ Bytów miał własną spółkę, zajmującą się wodociągami i kanalizacją i chodziło tylko o rozszerzenie działalności. W przypadku Chełmna mamy zakład budżetowy – ZWiK. Pierwotnie Bytów szacował, że dzięki tej zmianie będzie w stanie zaoszczędzić około 2 zł na stawkę za mieszkańca, czy to się uda nie wiadomo. Kontynuując przypomniał, że w momencie podejmowania uchwały o stawkach cena oleju napędowego wynosiła 5.5 zł. obecnie jest to kwota 7,50 zł. a śmieciarka pod każdy dom podjeżdża 7 razy w miesiącu poza sezonem, a w sezonie 12 razy.

Radny p.  Michał Wrażeń ad vocem podziękował za wyjaśnienie sprawy widny. Odnośnie transparentności Pana Burmistrza stwierdził, że nie do końca może się z tym zgodzić, ponieważ na tablicach zawieszonych w sali obrad wyraźnie zostało napisane w jakich kadencjach mówca że to było kłamstwo za które Pan Burmistrz nie przeprosił mówcy. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – wracając do sprawy finansowania windy zwrócił uwagę, że np. emeryturę przynosi listonosz z ZUS- u ale to ZUS  tę emeryturę płaci. Jeśli chodzi o OSiR– zasugerował zamkniecie już tego tematu

Ad. 21. Zakończenie 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknęła obrady XLVIII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie. Protokołowała:                                                               Przewodniczył:
( - ) Danuta Derebecka                                       ( - ) Wojciech Strzelecki 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego