W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy TI.271.1(2).2020.MM
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia przekarcza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
Termin składania ofert
unieważnienie

Nr sprawy: TI.271.1(2).2020.MM                         Chełmno, dnia 03.12.2020 r.
               
Wykonawcy (którzy złożyli oferty)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   

Działając na podstawie 93 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, iż postępowanie na „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, zostało unieważnione.

UZASADNIENIE
Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć 3 744 626,90 PLN brutto. Wśród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta z najniższą ceną oferuje cenę 4 477 200, 00 zł. Zatem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 unieważnia przedmiotowe postępowanie.

UWAGA! 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 17.11.2020 r.
Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.07.2020 r.
Uwaga!
Zapytanie Wykonawcy do treści SIWZ z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 15.07.2020r.
13/07/2020    S133    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta  
I. II. VI. VII. Polska-Chełmno: Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 133-326593
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 052-122870)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
E-mail: ti@chelmno.plAdresy internetowe: 

Główny adres: www.bip.chelmno.pl
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pom...

Numer referencyjny: TI.271.1(2).2020.MM
II.1.2)Główny kod CPV31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 

. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna ”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik 5 i 6, oraz:

1. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa.

2. Mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia.

3. Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny:

— etap I – realizacja 2020,
— etap II – realizacja w roku 2021.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:08/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-122870
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania 
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
Uwaga!

MODYFIKACJA SIWZ z dnia 08.07.2020 r.
19/06/2020    S118    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta  
I.
II.
VI.
VII.
Polska-Chełmno: Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 118-286481
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 052-122870)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
E-mail: ti@chelmno.plAdresy internetowe: 

Główny adres: www.bip.chelmno.pl
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pom.

Numer referencyjny: TI.271.1(2).2020.MM
II.1.2)Główny kod CPV31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik 5 i 6, oraz:

1. dokumentacja budowlano-kosztorysowa;

2. mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia;

3. przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny.

Etap I – realizacja 2020;

Etap II – realizacja w roku 2021.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:17/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-122870
Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania 
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Powinno być:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
Uwaga!
Zapytania Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 18.06.2020r
Uwaga!
Modyfikacja treści SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Uwaga!
Zapytania Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 25.05.2020 r.
____________________________________________________
14/05/2020    S94    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Chełmno: Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 094-224458

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 052-122870)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
E-mail: ti@chelmno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.chelmno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pom...

Numer referencyjny: TI.271.1(2).2020.MM
II.1.2)Główny kod CPV
31520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik 5 i 6, oraz:

1. dokumentacja budowlano-kosztorysowa;

2. mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia;

3. przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny.

Etap I – realizacja 2020.

Etap II – realizacja w roku 2021.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-122870

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Powinno być:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno, 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
=====================================

Uwaga!
 
MODYFIKACJA SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
Modyfikacja SIWZ_12.05.2020
 
=============================
 
Uwaga!
Zapytanie Wykonawcy do treści SIWZ z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 04.05.2020r.
 
==================================

Uwaga!
Zapytania Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 15.04.2020r.
 
 
=================================

15/04/2020    S74    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Chełmno: Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 074-176349

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 052-122870)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
E-mail: ti@chelmno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.chelmno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna", współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego

Numer referencyjny: TI.271.1(2).2020.MM
II.1.2)Główny kod CPV
31520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik 5 i 6, oraz:

1. dokumentacja budowlano-kosztorysowa;

2. mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia;

3. przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny;

Etap I – realizacja 2020;

Etap II – realizacja w roku 2021.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-122870

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Powinno być:

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
 
 
====================================
 
Uwaga!
 
MODYFIKACJA SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
 
=======================================
 
UWAGA!
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
 
 
 
======================================
13/03/2020    S52    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chełmno: Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 052-122870

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
E-mail: ti@chelmno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.chelmno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowy
E-mail: ti@chelmno.pl
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.chelmno.pl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.chelmno.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pom...

Numer referencyjny: TI.271.1(2).2020.MM
II.1.2)Główny kod CPV
31520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik 5 i 6, oraz:

1. dokumentacja budowlano-kosztorysowa;

2. mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia;

3. przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny.

etap I – realizacja 2020

etap II – realizacja w roku 2021

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
45316000
45316100
45316110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

teren miasta Chełmno

II.2.4)Opis zamówienia:

Etap I – realizacja 2020:

— wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych i parkowych na słupach i ścianach budynków w ilości 1 523 (z wyłączeniem opraw ozdobnych, parkowych na Rynku 63 szt., ul. Grudziądzkiej 14 szt. oraz ścieżki pod murami 32 szt.) szt. na oprawy LED o mocach zgodnie z zestawieniem, oprawy wyposażone w moduł łączności bezprzewodowej umożliwiający przesył sygnałów sterujących pracą opraw z systemu nadrzędnego sterowania i nadzorowania do opraw i transmisję danych z oprawy w kierunku odwrotnym,

— w 2020 r. wymiana oświetlenia poza obrębem zespołu staromiejskiego oraz w obrębie zespołu staromiejskiego (centrum miasta) z wyłączeniem oświetlenia określonego do realizacji w II etapie, tj. w 2021 r.,

— wymiana wysięgników słupowych oraz ozdobnych na ścianach budynków, zabezpieczeń oraz przewodów zasilających w wysięgnikach, wymiana słupów ozdobnych i parkowych wraz z fundamentami zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową,

— dobudowa opraw oświetleniowych na istniejących słupach w ilości 34 szt. w miejscach wskazanych w zestawieniu, zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową,

— montaż sterowników sektorowych systemu sterowania i zarządzania oświetleniem wyposażonych w system lokalizacji GPS z możliwością przesyłania danych drogą GPRS wraz z oprogramowaniem. Montaż sterowników sektorowych zostanie wykonany we wskazanych na mapie systemu skrzynkach sterujących w ilości 23 szt., zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową. Wymagania techniczne i funkcjonalność opraw oświetleniowych oraz elementów systemu nadzorowania i zarządzania oświetleniem opisane zostały w załączniku STMiD oraz OPZ.

• Zamawiający wymaga, aby system sterowania nie generował żadnych dodatkowych kosztów związanych z licencjami, uruchomieniem, konfiguracją oraz szkoleniem pracowników do jego obsługi. Dostęp do systemu musi być bezpłatny. Serwery gromadzące bieżące i archiwalne informacje dotyczące pracy instalacji oświetleniowej muszą gwarantować bezpieczeństwo zapisanych danych technicznych. Dostawca systemu potwierdzi oświadczeniem, że serwerownia stosuje zestaw efektywnych zasad i procedur bezpieczeństwa gwarantujących całkowite bezpieczeństwo zapisanych danych w zakresie niepowołanego dostępu podmiotów/osób nieupoważnionych oraz przed ich fizycznym zniszczeniem, oświadczenie, o którym mowa należy załączyć w terminie składania ofert wraz z ofertą,

— montaż urządzeń kompensacji mocy biernej do istniejących skrzynek sterujących (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nieprzekraczania ponad umownego poboru energii biernej.

8.1.2.2. Etap II

Etap II – realizacja w roku 2021:

— wymiana opraw ozdobnych na ścianach budynków i parkowych na słupach w ilości 109 szt.

• ul. Rynek 63 szt.,

• ul. Grudziądzka 14 szt.,

• ścieżka pod murami 32 szt.

8.1.2.3 Zakres zadania przewiduje: roboty elektroenergetyczne demontażowe opraw i wysięgników, roboty elektroenergetyczne montażowe opraw i wysięgników, prace pomiarowe i regulacyjne. Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę (przewodów wysięgnikowych, słupowych), zabezpieczeń wraz z zaciskami dla linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych (IZK). Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, wysięgników w sieciach napowietrznych a także pomiary luminancji natężenia oświetlenia w ilości 20 pomiarów, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pomiary winny potwierdzić osiągnięcie założeń normatywnych dla danej kategorii drogi i poziomów parametrów oświetleniowych wyższych – lepszych od normatywnych a zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skuteczność świetlna opraw ulicznych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Równomierne podwyższenie poziomu parametrów oświetleniowych / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność opraw / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.03.04.00-04-001/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

9.1.1.2.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 1 dostawę wraz z montażem o wartości wynoszącej co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia) polegające m.in. na modernizacji lub wykonaniu oświetlenia zewnętrznego ze sterowaniem.

9.1.1.2.3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. Osoba ta musi okazać się minimum 5-letnim doświadczeniem oraz posiadać aktualny wpis do właściwej Izby.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokonanie istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania umowy lub terminu realizacji poszczególnych etapów umowy, jeżeli jej/ich wykonanie w terminach określonych w § 3 umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:

a) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu umowy, ustalenia przez strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego;

b) wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych;

w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 5 umowy;

2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zmiany rodzaju, technologii lub ilości prac, zmiany sposobu realizacji prac), spowodowanej m.in., choć nie wyłącznie:

a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych, treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,

b) wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań (projektów), w tym prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu umowy;

3) zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadkach zmian umowy dokonywanych na podstawie pkt 1 lub 2 powyżej – jako bezpośredni skutek tych zmian, lub w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT): jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wy-konania umowy po stronie Wykonawcy;

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający do-puszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę;

c) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d) w przypadku zmniejszenia się liczby wymienianych punktów świetlnych powstałego w wyniku rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a projektowanym;

e) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

f) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4) W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian nie modyfikujących umowy w sposób istotny, a w szczególności:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

2. Zmiana postanowień umowy w ww. zakresie wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN najpóźniej do terminu (dzień, godzina) w którym upływa ostateczny termin składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nie- ograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP). Stosownie do § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) informuję, że w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/03/2020
Dokumentacja do pobrania

Załączniki

Powiadom znajomego