W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Alejach 3 Maja 5 pod potrzeby projektu rewitalizacyjnego pt. „Adaptacja nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Alejach 3 Maja 5 na cele prowadzenia działań społecznych” (parter oraz 1 piętro) oraz filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie (2 piętro)”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy TI.271.2.2018.MM
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja udostępniana na stronie internetowej - art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 - plik do pobrania poniżej
Informacja udostępniana na stronie internetowej - art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Informacja udostępniana na stronie internetowej

========================================================

Uwaga! Do pobrania protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert

===============================================================

Ogłoszenie nr 500072014-N-2018 z dnia 04-04-2018 r.
Chełmno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 532276-N-2018
Data: 16/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Chełmno, Krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1, 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.chelmno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-05, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-10, godzina: 10:00,

Uwaga! Wyjaśnienie Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 04.04.2018 r.

wyjasnienie tresci SIWZ 04.04.2018

=================================================================

Uwaga! Wyjaśnienie Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 03.04.2018 r.
Uwaga! Wyjaśnienie Zamawiającego do treści SIWZ z dnia 03.04.2018 r.

==========================================================

Ogłoszenie nr 532276-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.


Gmina Miasto Chełmno: „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Alejach 3 Maja 5 pod potrzeby projektu rewitalizacyjnego pt. „Adaptacja nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Alejach 3 Maja 5 na cele prowadzenia działań społecznych” (parter oraz 1 piętro) oraz filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie (2 piętro)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno, krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.chelmno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. nr 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Alejach 3 Maja 5 pod potrzeby projektu rewitalizacyjnego pt. „Adaptacja nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Alejach 3 Maja 5 na cele prowadzenia działań społecznych” (parter oraz 1 piętro) oraz filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie (2 piętro)”
Numer referencyjny: TI.271.2.2018.MM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Alejach 3 Maja 5 pod potrzeby projektu rewitalizacyjnego pt. „Adaptacja nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Alejach 3 Maja 5 na cele prowadzenia działań społecznych” (parter oraz 1 piętro) oraz filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie (2 piętro). Prace projektowe muszą być ukierunkowane na tzw. głęboką modernizację energetyczną budynku opartą o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE. Opis ogólny budynku: Budynek szkolny (od września 2017 roku pustostan – przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 1 do budynku przy ul. Kościuszki 11). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, stropy ceramiczne i drewniane, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną, schody żelbetowe. W części piwnicy zlokalizowana jest kotłownia gazowa. Budynek z trzema kondygnacjami o funkcji podstawowej, techniczno-magazynową kondygnacją piwnic i poddaszem nieużytkowym. Kubatura: 5 969,50 m³, powierzchnia użytkowa: 1 777,72 m², powierzchnia zabudowy: 645,72 m². Lokalizacja: Al. 3- go Maja 5, 86-200 Chełmno, działka nr 486/1, obręb ewidencyjny nr 1, gmina Miasto Chełmno. Uwaga! Przedmiotowy budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz znajduje się na obszarze zabytkowego układu miejskiego Chełmna wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.04.1953 roku pod numerem A/1513, a także uznanego za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 roku. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) badania i analizy przedprojektowe (np. ekspertyza techniczna, opinia techniczna, itp. niezbędne do opracowania projektu), 2) sporządzenie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do celów projektowych, 3) sporządzenie mapy syt. – wys. w sakli 1:500 do celów projektowych, 4) projekt budowlano-wykonawczy z częścią kosztorysową uwzględniający, w szczególności: - usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian fundamentowych budynku, - „przeszycie” istniejących spękań ścian, - wymianę ceramicznego pokrycia dachowego wraz z naprawą częściową więźby dachowej, w tym na wieży zegarowej wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej, - wymianę istniejących okien połaciowych, - wymianę drzwi zewnętrznych z montażem wiatrołapu dot. drzwi głównych do budynku, - docieplenie ścian zewnętrznych i innych przegród poziomych i pionowych niedostatecznie izolowanych w tym m.in. ścianek kolankowych na poddaszu, ścian klatki schodowej – jej zamknięcie od góry w przestrzeni poddasza, - zaprojektowanie nowego, optymalnego w sensie szacowanych, przyszłych kosztów ogrzewania i serwisowania, źródła ciepła względnie jego modernizacji. Przy czym jego dobór winien uwzględniać nowe, niższe zapotrzebowanie budynku na ciepło i wynikać z przeprowadzonej wielowariantowej analizy uwzględniającej instalacje odnawialnych źródeł energii (aktualne źródło ciepła - kotły gazowe), - wymianę instalacji c.o., - zaprojektowanie instalacji c.w.u z wykorzystaniem urządzeń oze typu kolektory słoneczne, pompa ciepła itp. (urządzenia oze opcjonalnie, jeżeli będą uzasadnione ekonomicznie, będą elementem rekomendowanych / optymalnych usprawnień opisanych w audycie energetycznym), - wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej z oprawami energooszczędnymi, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (opcjonalnie, jeżeli to rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie, jest elementem rekomendowanych / optymalnych usprawnień opisanych w audycie energetycznym), - wykonanie instalacji teletechnicznych (telefon, wewnętrzna sieć internetowa), - wykonanie instalacji: system alarmowo - antywłamaniowy, - naprawa drewnianych podłóg z wymianą wykładzin (sale lekcyjne i korytarze), - wymiana istniejącej nawierzchni (płytki ceramiczne, lastryko) na nowe w holu głównym, klatce schodowej i jej obrębie (biegi schodowe i podesty), - renowacji istniejących, drewnianych balustrad na klatce schodowej, - obniżenie sufitów wraz z ich ociepleniem – dot. 1 piętra, - zaprojektowanie systemu monitorowania i zarządzania energią, - roboty malarsko-tynkarskie elewacji, - naprawa ceglanego ogrodzenia terenu szkoły, - dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - prace adaptacyjne związane z przedmiotową zmianą sposobu użytkowania budynku (planowane przeznaczenie budynku na potrzeby wdrażania działań społecznych oraz siedzibę /filię/ MOPS-u), - rekomendowane jest „przywrócenie” dawnej dyspozycji wnętrz w zakresie sali egzaminacyjnej na 1 piętrze (połączenie pomieszczeń 2.06-2.07-2.08) pod potrzeby sali konferencyjnej, - zagospodarowanie nieruchomości (oświetlenie terenu, rozbudowa monitoringu), - niezbędne elementy wyposażenia (typu m.in. meble biurowe i kuchenne, urządzenia multimedialne – komputery, drukarki, niszczarka, rzutnik, ekran, nagłośnienie, rolety okienne) łącznie ze specyfikacją (wykaz, liczba oraz parametry wyposażenia w uzgodnieniu z Zamawiającym). Pod określeniem "zaprojektowanie systemu monitorowania i zarządzania energią" Zamawiający rozumie w szczególności: 1) zaprojektowanie inteligentnego systemu sterowania i opomiarowania poszczególnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, w tym z OZE pozwalający w efekcie optymalizować koszty związane z utrzymaniem budynku. Poniżej podajemy przykładowe elementy opomiarowania: • rejestracja i odczyt ilości energii cieplnej produkowanej przez podstawowe źródło/ źródła ciepła a przekazywanej do obiektu; • rejestracja i odczyt ilości energii cieplnej i elektrycznej produkowanej przez odnawialne źródła energii; • rejestracja i zdalna kontrola systemu fototermicznego (kolektorów słonecznych) z możliwością sygnalizacji stanów awaryjnych. 2) szczegółowy opis procesu monitorowania - gromadzenia powyższych informacji oraz osiąganego efektu ekologicznego (w tym np. w oparciu o arkusze kalkulacyjne względnie stosowne oprogramowanie), który w efekcie końcowym pozwoli Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków dot. raportowania w zakresie osiąganego efektu ekologicznego na zasadach określonych przez instytucje udzielające wsparcia finansowego. Zamawiający przewiduje ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, w szczególności ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 lub ze środków finansowych będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu m.in. w ramach Programu priorytetowego – System zielonych inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej lub Programu priorytetowego - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Poniżej podajemy przykładowe wskaźniki produktów i rezultatów: • udział energii pochodzącej z OZE [%], • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok], • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok], • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok], • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2 /rok]. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji (powykonawczej) potwierdzającej rzeczywiste parametry osiągnięte w wyniku realizacji przedmiotowego projektu, a w szczególności te, które podlegały ocenie na podstawie kryteriów wyboru projektów. W dokumencie powykonawczym należy wykazać, że osiągnięto parametry zadeklarowane w audycie energetycznym. 5) opracowanie audytu energetycznego budynku z analizą efektu ekologicznego oraz wyliczeniem redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2.5 na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (Uwaga! Warunkiem przystąpienia do właściwych prac projektowych jest uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnej opinii Zamawiającego nt. rekomendowanych / optymalnych usprawnień opisanych w audycie energetycznym), 6) opracowanie audytu efektywności energetycznej budynku na bazie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 7) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 8) opracowanie oceny oddziaływania zadania na środowisko w przypadku konieczności wykonania takiego opracowania, 9) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) sporządzenie Ekspertyzy przyrodniczej oraz ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów na warunkach określonych w Komunikacie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020 – jeśli dotyczy (w załączeniu), 11) prowadzenie nadzoru autorskiego. Uwagi: 1) Wykonawca zobowiązany jest do doboru takich rozwiązań projektowych związanych z modernizacją energetyczną budynku, by w efekcie końcowym osiągnąć możliwie najwyższy wskaźnik poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i techniki w tej dziedzinie – nie mniejszy niż 25%, potwierdzony wyliczeniami w audycie energetycznym. 2) Wykonawca zobowiązany jest do doboru takich rozwiązań projektowych związanych z modernizacją energetyczną budynku, by w efekcie końcowym osiągnąć możliwie najwyższy wskaźnik efektywności kosztowej (ekonomicznej) w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. 3) Zaprojektowana izolacyjność cieplna przegród budowlanych musi spełniać możliwie najwyższe standardy tj. normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z poźn. zm.). Brak akceptacji przyjętych rozwiązań przez służby konserwatorskie, zapisy MPZP oraz uzasadnione uwarunkowania natury techniczno-konstrukcyjnej wyrażone w formie pisemnej może stanowić jedyne odstępstwo od tej zasady. Powyższe nie dotyczy stosunkowo niedawno wymienionej stolarki okiennej. 4) Zaprojektowane urządzenia do ogrzewania paliwami gazowymi muszą charakteryzować się obowiązującymi od 26.09.2018 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (jeżeli dotyczy). 5) Zaprojektowane instalacje odnawialnych źródeł energii obligatoryjnie muszą spełniać aktualne "Wymagania techniczne" określone w programach wdrażanych przez NFOŚiGW np. „Prosument”. Spełnienie ww. wymagań technicznych Wykonawca potwierdzi w stosownym oświadczeniu. 6) Całość dokumentacji wraz z częścią kosztorysową tj. przedmiar robót z kosztorysem inwestorskim winna być podzielona na dwie części. Pierwsza część powinna obejmować wyłącznie działania wynikające z projektu rewitalizacyjnego, druga zaś pozostałą cześć przedsięwzięcia obejmującą utworzenie na 2 piętrze budynku filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie. 7) Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa budowlanego i odpowiednich norm. Winna być kompletna pod względem projektowym, jak i formalno – prawnym tj. posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja winna być opracowana we współpracy z właściwymi służbami konserwatorskimi. Zaprojektowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia określa Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 2013 poz. 1129). Uwaga: Wykonawca usługi projektowej ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionych strat (m.in. dodatkowe koszty na etapie wdrażania projektu rewitalizacyjnego). 8) Treść, zakres i forma dokumentacji winna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), w szczególności art. 7 (Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców). Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarty dopisek o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych z opisem dopuszczających kryteriów z wartościami „brzegowymi” typu „nie mniejsze niż…, równe lub większe niż….”. Uwaga: Wykonawca usługi projektowej zobowiązany jest do stosowania omawianej zasady z należytą starannością. Za naruszenie owej zasady, która zostanie pisemnie potwierdzona przez uprawniony podmiot w trakcie prowadzenia kontroli postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z projektem rewitalizacyjnym (np. IZ RPO WK-P, Urząd Zamówień Publicznych), pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca usługi projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionych strat (m.in. utrata całości lub części dofinansowania tzw. korekta finansowa, dodatkowe koszty na etapie wdrażania projektu rewitalizacyjnego). 9) Powyższa dokumentacja winna być opracowana w 5 – egz. w wersji papierowej oraz w 2 – egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF. 10) Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego budynku posiada dokumentację budowlano-wykonawczą i kosztorysową wraz z audytem energetycznym i audytem efektywności energetycznej tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu (w załączeniu wersja elektroniczna – do wykorzystania). W oparciu o powyższą dokumentację Zamawiający uzyskał decyzję Nr 168/2016 ws. pozwolenia na budowę znak AABŚ.A.6740.139.2016.AS z dnia 04.08.2016 r. 11) W trakcie prac projektowych należy kierować się wytycznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z dnia 12 stycznia 2018 roku (w załączeniu). 12) Zamawiający informuje, że aktualnie procedowana jest zmiana miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego dla omawianego obszaru (zmiana dot. wprowadzenia nowej funkcji dla przedmiotowego obiektu) - por. Uchwała nr XXXIV/200/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego 6 terenów położonych w Chełmnie. Planowany termin wejścia w życie zapisów zmienianego planu – 2 połowa 2018 roku. 13) Przedmiotowa dokumentacja projektowa dotyczy projektu rewitalizacyjnego pt. „Adaptacja nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Alejach 3 Maja 5 na cele prowadzenia działań społecznych”, który znajduje się na Liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023, przyjętego uchwałą Nr XLI/232/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 listopada 2017 r. i zaakceptowanego przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO WK-P). Wobec powyższego przedmiot zamówienia musi odpowiadać w najwyższym stopniu celom określonym ww. dokumencie. Wykaz podmiotów, które w przedmiotowym budynku planują realizację projektów społecznych: 1/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie - projekt pt. Klub Integracji Społecznej; 2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie - projekt pt. Inkubator działań społecznych; 3/ Urząd Miasta Chełmna - projekt pt. Kadry w turystyce; 4/ Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie - projekt pt. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w Chełmnie; 5/ Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom z Chełmna - projekt pt. Środowiskowy Program Wsparcia Osób Głuchych wraz z rodzinami z terenu Gminy Miasta Chełmna; 6/ Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom - projekt pt. Środowiskowy Program Opieki i Terapii dla Rodzin z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miasta Chełmna; 7/ Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom z Chełmna - projekt pt. Grupa samopomocowa rodziców; 8/ Stowarzyszenie Ludzie – Ludziom z Chełmna - projekt pt. Szkoła społecznych liderów trzeźwienia – pierwszy kontakt; 9/ Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie - projekt pt. Chełmiński Punkt Wsparcia Przedsiębiorczości; 10/ Lokalna Grupa Działania „LGD Chełmno”. Szczegółowy opis ww. projektów znajduje się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023, który został przyjęty uchwałą Nr XLI/232/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 listopada 2017 r. Poniżej link do dokumentu: /uchwala/3161/xli-232-2017&y=2017&which=RADY+MIASTA+CHE%C5%81MNA 14) Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie dla ww. projektu rewitalizacyjnego ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej [konkurs nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17]. Wobec powyższego przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie warunki określone w dokumentacji konkursowej dostępnej pod adresem: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=136, w szczególności: 1/ Zasada projektowania uniwersalnego [Kryterium B.10 - Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi]: Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (sygnatura MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 z późniejszymi zmianami), które można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju – adres: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/ Uwaga: Wykonawca usługi projektowej zobowiązany jest do stosowania omawianej zasady z należytą starannością. Każde odstępstwo od tej zasady musi być odpowiednio przez Wykonawcę usługi projektowej pisemnie, szczegółowo uzasadnione W przypadku, gdy z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nie jest możliwe zaprojektowanie infrastruktury dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami, konieczne jest przedłożenie opinii konserwatora zabytków stwierdzającej brak możliwości zastosowania rozwiązań zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Za naruszenie owej zasady, która zostanie pisemnie potwierdzona przez uprawniony podmiot (np. IZ RPO WK-P, Ministerstwo Rozwoju) zarówno na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, jak i na etapie jego wdrażania aż do zakończenia okresu trwałości w rozumieniu odpowiednich przepisów krajowych i unijnych tj. 5 lat od daty otrzymania ostatniej transzy dofinansowania, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca usługi projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionych strat (m.in. utrata całości lub części dofinansowania tzw. korekta finansowa, dodatkowe koszty na etapie wdrażania i trwałości projektu rewitalizacyjnego). 2/ Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego [Kryterium C.2.7 - Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego]: Przedmiot zamówienia musi być zgodny Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu tj. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim, które można pobrać ze strony internetowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – adres: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=136 Poniżej zamieszczamy opis ścieżki postępowania dotyczącej uzyskania przez beneficjentów [dotyczy Wykonawcy usługi projektowej – w ramach niniejszego zamówienia] opinii Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w sprawie planowanych przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie programowania 2014-2020, w zakresie zgodności z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”: [C.2.7. Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego. Do dokonania oceny kryterium C.2.7 niezbędne jest dołączenie do dokumentacji konkursowe opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego. W celu pozyskania opinii należy zapoznać się i postępować zgodnie z poniżej przedstawioną ścieżką postępowania: „Ścieżka postępowania dotycząca uzyskania przez beneficjentów opinii Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w sprawie planowanych przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych w okresie programowania 2014-2020, w zakresie zgodności z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”, stanowiącymi załącznik do niniejszego Regulaminu. 1) Wykaz dokumentów, które beneficjent powinien dostarczyć do Biura w celu wydania opinii: − projekt budowlany; − opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzająca akceptację dokumentacji i przyjętych w niej rozwiązań projektowych – dotyczy tylko inwestycji obejmujących obiekty wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub znajdujące się w strefach ochrony konserwatorskiej; − udokumentowanie wyboru projektu, w drodze przeprowadzonego konkursu architektonicznego lub urbanistyczno-architektonicznego, w trybie rozstrzygnięcia (oceny) sądu konkursowego – dotyczy tylko inwestycji, dla których rozwiązanie projektowe wyłoniono w trybie przeprowadzonego konkursu. 2) Zaleca się przekazanie ww. dokumentów w wersji elektronicznej (na płycie CD). 3) Dane dla beneficjentów: − dokumentację należy przesyłać na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń; − termin na wydanie opinii: do 10 dni roboczych; − forma wydania opinii: stwierdzenie zgodności lub niezgodności projektu budowlanego z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”, wraz z uzasadnieniem.” ] 15) Pozostałe uwarunkowania: - W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, do czasu wyłonienia Wykonawcy wyżej wspomnianych robót budowlanych, Wykonawca usługi projektowej będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania za pomocą poczty elektronicznej ww. pytania / pytań potencjalnych Wykonawców. - Wykonawca usługi projektowej w ramach niniejszego zamówienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wysłane za pomocą poczty elektronicznej będzie zobowiązany do uaktualniania kosztorysów (po upływie ich ważności tj. zgodnie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 6 miesięcy od dnia sporządzenia) oraz aktualizacji uzyskanych w procesie projektowania dokumentów tj. decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków wymaganych odrębnymi przepisami itp. (w przypadku, gdy utracą swą ważność w okresie udzielonej gwarancji). Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów 21 dni kalendarzowych od dnia wezwania oraz dla dokumentów tj. decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków wymaganych odrębnymi przepisami itp. 40 dni kalendarzowych od dnia wezwania.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71250000-5
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł. (brutto). Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełniony i podpisany przez wykonawcę wykaz wg. załącznika nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: a)wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 1 do SIWZ; b) wypełniony i podpisany formularz „Doświadczenie personelu kluczowego” z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w PLN w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr konta 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 odpowiednio z dopiskiem - Wadium - „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 przy Alejach 3 Maja 5 pod potrzeby projektu rewitalizacyjnego pt. „Adaptacja nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Alejach 3 Maja 5 na cele prowadzenia działań społecznych” (parter oraz 1 piętro) oraz filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie (2 piętro)” 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji lub poręczeniu ich treść musi zawierać okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego wynikające z art. 46 ust.4a-5 ustawy Pzp. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 8. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na okres określony w ustawie dopuszczalną formą wadium, nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wadium należy wnieść zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
A Cena oferty 60,00
B Doświadczenie personelu kluczowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Paragraf § 5 wzoru umowy: 1.Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest osoba wymieniona w załączniku nr 7 do SIWZ tj. ......................................................tel. ……….......... 2.Wymieniona w pkt. 1 osoba zobowiązana jest do osobistego uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się zmiany tej osoby za wyjątkiem tzw. zdarzeń losowych. 3.Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest...................................................... tel. …………….............. Paragraf § 14 wzoru umowy: Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest moż-liwe w następujących przypadkach: a) wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych; b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, c) zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHDo pobrania:
SIWZ z załącznikami
Wytyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie z dnia 12 stycznia 2018 roku
Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020 ws. ekspertyzy przyrodniczej

Dokumentacja budowlano-wykonawcza i kosztorysowa wraz z audytem energetycznym i audytem efektywności energetycznej tzw. głębokiej modernizacji energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Alejach 3-go Maja w Chełmnie wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zagospodarowaniem terenu
architektura1
architektura2
architektura3
elektryka+teletechnika
audyty
K+P
SAN


Załączniki

architektura1 pdf, 7.32 MB
architektura2 pdf, 6.82 MB
architektura3 pdf, 680 kB
audyty rar, 3.32 MB
K+P rar, 811 kB
SAN rar, 4.24 MB

Powiadom znajomego