W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Realizowanie obowiązku szkolnego i nauki

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKIOBOWIĄZEK SZKOLNY

 

CZYNNOŚCI PRZEDEGZEKUCYJNE I EGZEKUCYJNE PODEJMOWANE 
PRZY NIESPEŁNIANIU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO


 
Wnioskodawca / adresat procedury: 

Dyrektorzy szkół podstawowych, 
Burmistrz Miasta Chełmna - jako wierzyciel i organ egzekucyjny
 
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 
Szkoła podstawowa, do której uczeń jest zapisany oraz
 
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie, ul. Kościuszki 11
86-200 Chełmno za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna
 
Podstawa prawna: 
 
40 ust.1 pkt 2 i art. 42 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 2 § 1 pkt. 3, art. 15 § 1, art. 17, art. 35, art. 64, art. 64 a,  art. 119 § 1, art. 121, i art. 122 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.) 
 
Dokumenty od wnioskodawcy / strony: 
 
1. Wezwanie / Upomnienie dot. kontroli realizacji obowiązku nauki (zał. 1)
2. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej (zał. 4)

2. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. 2021 poz. 176)(zał. 5)
 
Tok postępowania:

I. Zadania Dyrektora szkoły

1. W przypadku kiedy brak informacji o formie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły:

 a) zadaniem Dyrektora szkoły jest wysłanie do rodziców / opiekunów prawnych dziecka mieszkającego w Chełmnie wezwanie (zał. 1) do poinformowania o formie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko

2. W przypadku, gdy nastąpi nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć szkolnych zadaniem Dyrektora szkoły jest:

a) wysłać do rodziców / opiekunów prawnych ucznia wezwanie o wyjaśnienie w ciągu 7 dni przyczyn zaistniałej sytuacji z zaznaczeniem, że w przypadku dalszego nie wykonywania obowiązku zostanie wystosowane upomnienie z kosztami upomnienia, aż do wszczęcia egzekucji administracyjnej z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia;

b) przy braku spodziewanej reakcji doręczyć rodzicom / opiekunom prawnym ucznia mieszkającego na terenie miasta Chełmna, pisemne upomnienie (zał. 1), za potwierdzeniem odbioru, wzywające do spełniania obowiązku nauki 

c) prowadzić ewidencję wysłanych upomnień wg wzoru (zał. 2) 

d) kontrolować terminy uiszczenia kosztów upomnienia, którymi zostali obciążeni zobowiązani rodzice / opiekunowie prawni

 e) w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów upomnienia:

 - w przypadku wykonania określonego w upomnieniu obowiązku lub okazaniu się, że obowiązek ten jest niewykonalny, można na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pedagoga szkolnego (przy opuszczeniu przez ucznia ponad 50% zajęć), który zbadał i potwierdza trudną sytuację materialną w rodzinie odroczyć termin uiszczenia kosztów upomnienia, rozłożyć na raty lub je umorzyć wydając odpowiednią decyzję (zał. 3) 

-umieścić wartość nieuiszczonych kosztów upomnienia w „Tytule wykonawczym stosowanym w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym” (poz. 28) w przypadku braku spełnienia egzekwowanego obowiązku

- w przypadku braku spełnienia obowiązku nauki, w ciągu 7 dni od daty doręczenia upomnienia, wystawić tytuł wykonawczy TW-2 (w dwóch egzemplarzach) stosowany 
w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (zał. 5), wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej i wraz z odpowiednimi dokumentami przesłać do Burmistrza Miasta Chełmna.


II. Zadania Centrum Obsługi Placówek Oświatowych za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna – organu egzekucyjnego

Organ egzekucyjny podejmuje działania doprowadzające do wykonywania obowiązku podlegającego egzekucji czyli wymuszeniu na rodzicach (opiekunach prawnych) pożądanych zachowań dziecka i samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego przystępuje z urzędu do egzekucji i ma zadanie:

1. Wydać postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego (zał. 6).

2. Przekazać zobowiązanemu postanowienie o nałożeniu grzywny i wystawiony tytuł wykonawczy (za zwrotnym poświadczeniem odbioru).

3. Kontrolować wywiązanie się rodziców z postanowienia.

4. Prowadzić ewidencję wysyłanych postanowień o nałożeniu grzywny.

5. Wydać postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu nałożonej grzywny (zał. 7) na wniosek o umorzeniu grzywny złożony w Biurze Podawczym Gminy Miasto Chełmno przez zobowiązanych rodziców, którzy wykonali obowiązek wynikający z tytułu wykonawczego (podstawą sprawdzenia zasadności umorzenia grzywny jest pisemna informacja o wykonaniu obowiązku od dyrektora szkoły podstawowej, na wniosek którego wszczęto postępowanie egzekucyjne).

6. W przypadku nie uiszczenia w terminie nałożonej grzywny Burmistrz Miasta Chełmna wystawia Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych oraz przygotowuje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze pieniężnym i kieruje ww. dokumenty do Urzędu Skarbowego w Chełmnie.

Forma / sposób załatwienia: 

Postępowanie egzekucyjne w administracji (zgodnie z tokiem postępowania opisanym powyżej). Przymuszenie rodziców / opiekunów prawnych do spełnienia obowiązku nauki dziecka i zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

Przewidywany termin załatwienia: 

Zgodny z terminami określonymi w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.). 

Informacja na temat opłat: 

Postępowanie nie podlega opłatom, o ile rodzice / prawni opiekunowie ucznia dopełnią niezwłocznie obowiązki związane z obowiązkiem nauki ucznia. W przypadku niedopełnienia przedmiotowego obowiązku:

 - upomnienie w wysokości 11,60 zł

 - grzywna w celu przymuszenia w proponowanej kwocie przez Dyrektora w wysokości wyrażonej w zł - grzywny mogą być nakładane, w tej samej lub wyższej kwocie (do wysokości 10.000 złotych), wielokrotnie do kwoty 50.000 złotych, 

- opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości zgodnie z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)

Uwagi: 

Upomnienie (zał. 1) sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden wysyła się do zobowiązanego (polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), a drugi (z potwierdzeniem odbioru) pozostaje dla wierzyciela. Egzemplarz ten po zwróceniu przez pocztę 
z potwierdzeniem odbioru stanowi dowód doręczenia upomnienia.

Koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.

Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia i przypada wierzycielowi.

 

OBOWIĄZEK NAUKI


I. Zadania Dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych ponadpodstawowych, pracodawców (o których mowa w ust. 9 pkt 2) oraz osób kierujących podmiotami prowadzącymi kwalifikacje zawodowe w stosunku do młodzieży, która nie ukończyła 18.roku życia zam. na terenie miasta Chełmna na podstawie art. 36 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

1. Są zobowiązani do wysyłania do Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna zawiadomień / listy uczniów (przykładowa lista stanowi zał. 9) zameldowanych i zamieszkałych na terenie miasta Chełmna i uczęszczających do ich placówek w wieku 16-18 lat odnośnie:

a) przyjęcia do szkoły / placówki – do 14 dni od daty przyjęcia,

b) zmianach w spełnianiu obowiązku (np. odebranie dokumentów, opuszczenie szkoły, skreślenie z listy uczniów) – do 14 dni od powstania zmiany.

II. Zadania Rodziców / Opiekunów prawnych

Rodzice / opiekuni prawni młodzieży w wieku 16-18 lat podlegającej obowiązkowi nauki zobowiązani są na żądanie Burmistrza Miasta Chełmna na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do informowania o formie jego realizacji poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 10 i dostarczenia do Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie przy ul. Kościuszki 11

III. Zadania Centrum Obsługi Placówek Oświatowych za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna – organu egzekucyjnego

1. Kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie miasta Chełmna.

2. W przypadku niespełniania obowiązku nauki przez młodzież, która nie ukończyła 18. roku życia prowadzi postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne w celu przymuszenia do jego realizowania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna.

Załączniki

Powiadom znajomego