W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z LVII sesji Rady Miasta - 14.12.2022

 
Protokół Nr LVII/2022
z LVII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 14 grudnia 2022 r. i trwała od godz. 14.00 do godz. 16.30

Na ogólną ilość   15    radnych obecnych na sesji było 14 radnych, co stanowi 93%
Nieobecnych usprawiedliwionych- 1,  nieobecnych nieusprawiedliwionych- 0

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.zał. nr 1 - lista obecności

Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie
- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie porządku obrad LVII sesji RM
- przegłosowanie poprawek

3.Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

4.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok

5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028   

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego niewygasające 

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody oraz zmiany uchwały nr LI/298/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2023 r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna na 2023 r.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2023 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna na 2023 r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna na 2023 r.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Chełmna na lata 2023-2027

16.Przedstawienie Raportu z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 03.2022 do 11.2022

17.Informacja na temat złożonych interpelacji.

18. Wolne wnioski i informacje

19.Zakończenie

 

Ad. 1. Otwarcie 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – otworzył obrady LVII sesji Rady Miasta witając radnych i zaproszonych gości

Stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.Na sekretarza wyznaczył panią Magdalenę Mrozek.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady Miasta 


Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem propozycji zmian, porządek LVII sesji Rady Miasta uznał za przyjęty.

Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz –przedstawił informację z działalności między sesjami i tak:

- wystąpiły drobne problemy związane z odbiorem węgla ze względu na to, że warunki atmosferyczne zaburzyły transporty, zwłaszcza frakcji orzecha z Kolumbii, bo stamtąd jest dostarczany węgiel do składu w Toruniu. Jak wynika z informacji Pani Prezes CHSiM w dniu wczorajszym udało się zamówić  50 ton orzecha, więc wszystko póki co idzie zgodnie z planem,

- 1500 000 zł dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w programie ciepłe mieszkanie - podpisano stosowną umowę w programie rządowym i rozpoczęto działania w zakresie wymiany źródeł grzewczych, na termomodernizację mieszkań dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Poziom dofinansowania jest bardzo atrakcyjny, bo w zależności od dochodów jest od 30 aż do 90%. Poinformował, że nasza gmina jest jedną z nielicznych gmin,które weszły w ten program i jako jedna z pierwszych podpisała tę umowę,

- w ostatnią niedzielę odbył się piękny występ zespołu pieśni i tańca Pomorze w kino teatrze Rondo. Frekwencja dopisała, a występ był bardzo piękny.

- akcja Szlachetna Paczka – wyraził zadowolenie, że mieszkańcy naszego miasta tak chętnie pomagają bliźnim w potrzebie biorąc udział w różnych akcjach i w okresie przedświątecznym angażują się w pomoc. Złożył wyrazy szacunku dla tych osób,

-  zaprosił radnych oraz mieszkanki i mieszkańców w najbliższą sobotę na Chełmiński Rynek, gdzie odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany we współpracy z Chełmińskim Domem Kultury oraz Wigilię Miejską,

- w imieniu własnym, ale także wszystkich współpracowniczek i współpracowników z Urzędu Miasta Chełmna złożył   radnym, a także mieszkańcom miasta serdeczne życzenia świąteczne, przede wszystkim pokoju, którego wszyscy potrzebują w tych niezwykle trudnych czasach, oczywiście niezmiennie dużo zdrowia i optymizmu na przyszłość.

 
Ad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok

 
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1Korekta budżetu - druk nr 1 - 14.12.22   korekta budżetu zalaczniki druk nr 1- 14.12.22 wraz z autopoprawką druk nr 1 autokorekta druk nr 1 nowe uzasadnienie.

Przewodnicząca komisji p. Dominika Wikiera - przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i GospodarkiKB - opinia korekta budżetu

Radny p.  Michał Wrażeń – poprosił o następujące informacje:

-  § 556 16. zmniejszenie planu dochodów z opłat targowych, co wpłynęło na takie zmniejszenie tych opłat,

- § 60016 zmniejszenie wydatków w zadaniu opracowaniu dokumentacji budowlano kosztorysowej ulicy Dworcowej, Szosy Grudziądzkiej i ulica Przemysłowej wynikające z okoliczności uniemożliwiających realizację zakresu umownego prac projektowych, które były niemożliwe do przewidzenia na tym etapie,

-  § 90095 zmniejszenie wydatków na zadanie opracowanie dokumentacji budowlanej, grzebowisko dla zwierząt, czy zgodnie ze studium zagospodarowania wolno taką inwestycję

przeprowadzić, czy jest to ujęte w planach zagospodarowania,

-   § 921 09 Chełmiński Dom Kultury - jakim zakresie, ile tych pomieszczeń uległo zalaniu za takie sumy.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – udzielił następujących wyjaśnień:

- opłata targowa - są to konsekwencje zmiany ustawy, która wspiera handel rolników na targowisku. Przypomniał, że uchwałę w tej sprawie podejmowali Radni na sesji w pierwszym kwartale br. i na jej podstawie rolnicy są zwolnieni z opłaty targowej, gdy sprzedają płody rolne wytworzone we własnym gospodarstwie rolnym. Stąd też wpływy z opłaty targowej spadły niemal o połowę, ponieważ to głównie rolnicy sprzedawali własne płody rolne na obu targowiskach,

- projekt Dworcowa, szosa Grudziądzka oraz ulica Przemysłowa składa się z 3 ulic. O ile w przypadku szosy Grudziądzkiej oraz ulicy Przemysłowej, odwodnienie nie stanowi większego problemu i projekt odwodnienia jest realnie do wdrożenia o tyle bardzo dużym problemem jest ulica Dworcowa, w której istnieje sieć kanalizacji ogólnospławnej i  konieczne byłoby wybudowanie nowego kolektora deszczowego. Natomiast ten kolektor musiałby uwzględnić dodatkowo potrzeby odwodnienia takich ulic jak plac Wolności, czy też ulica Kościuszki i Krótka. Dlatego też podjęto decyzję o odstąpieniu w tym momencie od realizacji pełnego projektu tak, aby przeanalizować potrzeby w zakresie odprowadzania wód w całej części tzw. Grudziądzkiego przedmieścia i zlecając projekt uwzględnić kwestię kanalizacji deszczowej, przyłączenia tego kolektora przy dawnym wiadukcie kolejowym tak, aby odprowadzić wody opadowe do rzeki Browiny. Budowa kolektora jest to ogromna inwestycja, będzie on miał prawdopodobnie przynajmniej metr średnicy. Jak i drugi problem, a mianowicie nieuregulowane stany prawne dotyczące przede wszystkim działek stanowiących własność skarbu państwa. W obrębie wyżej wymienionych ulic znajdują się działki skarbu państwa będące w dyspozycji zarówno Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kolei Państwowych i Starostwa Powiatowego. Stąd też należy uregulować stany prawne względem wszystkich 3 wyżej wymienionych podmiotów tak, aby móc dysponować całością tego gruntu i zaprojektować drogę,

-grzebowisko- w studium uwarunkowań przyjętym przez Radę Miasta  w lutym br. teren, o którym mowa został przekwalifikowany na teren pod budowę grzebowiska, a stosowny plan zagospodarowania przestrzennego jest w przygotowaniu i w tym projekcie planu jest uwzględnione przeznaczenie jako grzebowisko. Tym samym to jest podstawowy powód niezakończenia   tej inwestycji w zakresie dokumentacji,

- budynek Chełmińskiego Domu Kultury ma bardzo specyficzną konstrukcję i niestety co jakiś czas pojawiają się problemy dotyczące zalewania pomieszczeń. Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej segmentowej i czasem dochodzi do rozszczelnień w różnych miejscach i do zalewania. Niestety do takiego zalania w bieżącym roku doszło z dachu przebudówki i tym samym dwa pomieszczenia użytkowane przez Chełmiński Dom Kultury zostały zalane. Chełmiński Dom Kultury wnosi o zachowanie tych 9000 zł, które pozostały   właśnie na to, aby odświeżyć te zalane pomieszczenia.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 1 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, 
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVII/399/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie uchwała nr 399 korekta budżetu

Ad. 5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028  

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z uzasadnieniem Druk nr 2 - WPF druk nr 2 WPF - tabele

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 2 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, 
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzeleckistwierdził, że Uchwała Nr LVII/400/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została przyjęta jednogłośnie  uchwała 400 WPF

 
Ad.6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego niewygasające 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 wraz z uzasadnieniem druk nr 3 - wydatki niewygasające  druk nr 3 Wydatki niewygasające tabele

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera - przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Rozwoju i GospodarkiKB opinia wydatki niewygasające
 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poprosił o informację co było powodem przesunięcia remontu schodów na ulicy Rybackiej, ponieważ warunki pogodowe zdaniem mówcy są idealne.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – poinformował, że wykonawca miał czas do końca grudnia i planował rozpocząć prace od 20 listopada. Natomiast ostatnie dwa, trzy tygodnie temperatury są ujemne, a ze względu na to, że całość schodów jest wykonana w technologii betonowej, prace nie zostały rozpoczęte, aby uniknąć sytuacji, że nie zwiąże się to prawidłowo
W związku z powyższym przychylono się do prośby wykonawcy o przesunięcie tych robót tak, aby mieć gwarancję, że zostaną wykonane jak należy i będzie to trwała inwestycja.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 3 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny   wstrzymał się od głosu. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVII/401/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  została przyjęta większością głosów uchwała 401 wydatki niewygasające
 

Ad.7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody oraz zmiany uchwały nr LI/298/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki

 
Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – stwierdził, że z przykrością zwraca się z tą uchwałą, która dotyczy zdjęcia statusu pomnika przyrody dla dwóch dębów szypułkowych znajdujących się w parku Słowackiego. Są to dwa przepiękne drzewa, które niestety na skutek letnich zjawisk atmosferycznych uległy degradacji. Jedno z tych drzew się przewróciło, drugie jest w bardzo złym stanie sanitarnym. Poinformował, że wystąpiono o uzgodnienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która przeprowadziła dodatkową wizję lokalną w terenie i postanowieniem z dnia 18 listopada br. zaopiniowała pozytywnie zdjęcie statusu pomnika przyrody z wyżej wymienionych drzew.   druk nr 4 pominiki przyrody

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 3 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. (protokół z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVII/402/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody oraz zmiany uchwały nr LI/298/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki została przyjęta większością głosów uchwała 402 pominik przyrody (załącznik nr 16 do protokołu) 

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 5 wraz z uzasadnieniem druk nr 5 - parkowanie (załącznik nr17do protokołu)

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji Budżetu Rozwoju i Gospodarki KB opinia parkowanie

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że jest to bardzo ważny temat, a nie został w komisjach przedyskutowany. Przypomniał, że wielokrotnie poruszana była sprawa parkingu na    przeciwko urzędu oraz parkingu na Rynku. Nawet Pan Przewodniczący Rady zwracał uwagę i inni radni, że samochody uprzywilejowane z kartą Urzędu Miasta parkują tam po 8 godzin i to jest akceptowane. Tymczasem w projekcie uchwały proponuje się, aby osoby niepełnosprawne, w przypadku, gdy oznaczone miejsce jest zajęte parkowały na innych miejscach nie dłużej niż godzinę. Natomiast urzędnik, który posiada kartę może 8 godzin stać i gdzie tu jest rotacja, gdy osiem godzin ktoś blokuje parking płatny. Stwierdził, że nie jest przeciwny podwyżce stawki, niemniej temat winien być dogłębnie przeanalizowany.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski wyjaśnił, że niniejszy projekt powstał w porozumieniu z obsługującymi strefę płatnego parkowania.Pan radny wskazał na to, że pracownicy Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej parkują na miejscu dla osób z niepełnosprawnością naprzeciwko dawnego Banku Spółdzielczego. Stwierdził, że zweryfikował powyższe i okazało się, że auto stoi na miejscu, gdzie jest wyrysowana koperta dla osoby niepełnosprawnej, niemniej jest to pozostałość po poprzednio wyznaczonej kopercie, nie jest to koperta obowiązująca.
W przypadku aut upoważnionych przez Burmistrza Miasta co do parkowania w strefie płatnego parkowania są to przypadki, gdy pracownicy wykorzystują auto do celów służbowych, każdorazowo jest to potwierdzone, że dany pracownik posiada chociażby kilometrówkę, bo wykorzystuje auto do celów służbowych, jest to weryfikowane przez wydział organizacyjny.
Dodał, że o ile ktoś z radnych ma zastrzeżenia do konkretnego przypadku prosi o przesłanie zdjęć i wskazanie tej osoby wraz z datą kiedy miało to miejsce.
Poinformował, że osoby posiadające karty zostały poinstruowane kiedy i w jakich przypadkach mogą z nich korzystać, żeby tego upoważnienia nie nadużywali.

Radna p. Dominika Wikiera – odpowiadając przedmówcy poinformowała, że jak wskazuje opinia projekt uchwały był analizowany, poruszona była również kwestia rozszerzenia strefy parkowania. Podczas dyskusji członkowie komisji doszli do konsensusu, iż należy najpierw  przeprowadzić dyskusję z mieszkankami i mieszkańcami, a dopiero później, na podstawie tych opinii podejmować decyzję o ewentualnym rozszerzaniu stref.

Radny p. Michał Wrażenie ad vocem wypowiedzi przedmówczyni stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do pracy Komisji Budżetu, ale  są jeszcze inne komisje, które mogły pracować nad tym tematem i wydać opinię.

Radny p. Marek Olszewski - kontynuując wypowiedź radnego Michała Wrażnia w kwestii osób niepełnosprawnych, które zmuszone są do parkowania w miejscach nieprzystosowanych do tego ze względu na ich brak zasugerował, żeby faktycznie rozważyć możliwość zwiększenia czasu parkowania przynajmniej do dwóch godzin. Ludzie niepełnosprawni często mają dysfunkcje ruchowe, co znacznie wydłuża załatwianie spraw osobistych czy urzędowych. Wyraził, ze taka zmiana zadowoli pana radnego.

Radny p.  Michał Wrażeni ad vocem przyznał słuszność propozycji radnego Olszewskiego stwierdzając, że to nie radnego, a osoby niepełnosprawne trzeba zadowalać.

Radny p. Marek Olszewski - złożył wniosek o zmianę w tym punkcie właśnie o tą jedną godzinę dla osób niepełnosprawnych

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poprosił radnego o doprecyzowanie wniosku.

Radny p. Marek Olszewski – poinformował, że wnioskuje o wydłużenie czasu parkowania osobom niepełnosprawnych w miejscach do tego nieprzystosowanych do dwóch godzin

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że po przerwie na sali obrad obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie poddał pod głosowanie wniosek  radnego Marka Olszewskiego do projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie o przedłużenie czasu parkowania z 1 godziny do 2 godzin dla osób niepełnosprawnych.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu) 
Stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wraz z przegłosowanym wnioskiem.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LVII/403/2022 Rady Miasta Chełmna  z dnia 14 grudnia 2022 roku  w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie została przyjęta większością głosów uchwała 403 parkowanie

Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2023 r. 

Przewodniczący komisji p. Marek Gębka – przedstawił plan praca wraz z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023 druk nr 6 plan pracy KR

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych głosów nie było 1 radny wstrzymał się od głosu
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LVII/404/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna na 2023 r.  została przyjęta większością głosów uchwała 404 plan pracy KR 
 
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna na 2023 r 

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – przedstawiła plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki na 2023 rokdruk nr 7 plan pracy KB,RiG  Poprosiła o przyjęcie uchwały.

Radny p. Michał Wrażeń – wskazując na zapis „analiza z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 roku” zapytał czy w 2022 roku komisja taką analizę za I półrocze przeprowadziła

Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera – poinformowała, że w trakcie przerwy sprawdzi to w protokołach i odpowie zwracając uwagę, że ten punkt dotyczy planu pracy na 2023 rok.

Radny p. Michał Wrażeń ad vocem stwierdzając, że komisja spotkała się zaledwie kilkanaście razy wyraził zdziwienie, że Pani przewodnicząca nie pamięta.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LVII/405/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna na 2023 r.  została przyjęta większością głosów.uchwała 405 - plan pracy KB,RiG
 
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2023 r. 

Radny p. Waldemar Piotrowski – w imieniu Przewodniczącej Komisji przedstawił plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2023 r. druk nr 8 - plan pracy KO,K,SiOŚ. Poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych głosów przeciwnych wstrzymujących nie było  
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LVII/406/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna na 2023r. została przyjęta jednogłośnie uchwała 406 plan pracy KO,K,Si OŚ 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna na 2023 r. 

Przewodnicząc Komisji p. Marek Olszewski– przedstawił plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna na 2023r. druk nr 9 plan pracy KB,PSiPM . Poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych głosów przeciwnych wstrzymujących nie było  
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LVII/407/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 roku  w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Chełmna na 2023 r.  została przyjęta jednogłośnie uchwała 407 plan pracy KB,PSiPM

Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna na 2023r. 

Przewodnicząca Komisji p. Iga Jambor – Skupniewicz – przedstawiła plan pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna na 2023   r.   druk nr 10 plan pracy KS,PiW Poprosiła o przyjęcie uchwały .

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych głosów przeciwnych wstrzymujących nie było  
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki  - stwierdził, że Uchwała nr LVII/408/2022 Rady Miasta Chełmna  z dnia 14 grudnia 2022 roku  w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Rady Miasta Chełmna na 2023 r. została przyjęta jednogłośnie uchwała 408 plan pracy KS,PiW

Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie.

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie wraz z uzasadnieniem  druk nr 11 - cmentarz Poprosił o przyjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych głosów przeciwnych wstrzymujących nie było  
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu) 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LVII/409/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Gen. Jastrzębskiego w Chełmnie została przyjęta jednogłośnie  uchwała 409 cmentarze

Ad.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Chełmna na lata 2023-2027

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – poinformował, że w tym temacie odbyła się bardzo burzliwa i długa dyskusja na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna, której konsekwencje przedstawił w postaci drobnych autopoprawek.

§ 9 ust 6 proponuje się zmiany zapisu, tak, aby brzmiał w następujący sposób,

„stawka czynszu najmu socjalnego lokalu oraz tymczasowego pomieszczenia wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.”

§ 10 ust. 2 pkt 4 proponujemy, aby zmianie uległo brzmienie w następujący sposób „braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w ubikację wewnątrz lokalu. Jest to również wskazanie na obniżkę stawki czynszu.”

§ 16 ust 15 proponujemy się następujące brzmienie „ osoby otrzymujące prawo do przebywania w pomieszczeniach tymczasowych nie uzyskują statusu lokatora”. Umowę zawiera się na 2 miesiące, nie na 1 miesiąc jak pierwotnie proponowaliśmy wynika to typowo z praktycznego punktu widzenia, że okres1 miesiąca jest zbyt krótki na samodzielną organizację miejsca do życia. Stąd proponujemy zgodnie z sugestią komisji wydłużenie tego czasu do 2 miesięcy druk nr 12 plan wieloletni

Radny p. Marek Olszewski – przedstawił opinię Komisji Bezpieczeństwa Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej opinia KB,PSiPM

Radna p. Magdalena Mrozek – przedstawiła opinię Klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców opinia Klub M-to Mieszkanców

Radny p. Michał Wrażeń – wyraził ubolewanie z powodu nieobecności na sesji pani Prezes CHSIM stwierdzając, że materiał jest bardzo obszerny, zawiera ważne sprawy, a mówca ma wiele pytań.
Poprosił o wyjaśnienie następujących kwestii;
-  na jakim poziomie jest obecnie naliczany czynsz dla lokali socjalnych i lokali pozostałych,
- w jakiej wysokości zostanie naliczony po przyjęciu obecnej uchwały i od kiedy,
- jak rozumieć zapis o naliczaniu czynszu dla osób przekraczających dochód na osobę. Czy to oznacza, że wysokość czynszu będzie uzależniona od dochodu i może być w innej wysokości dla lokali o takim samym samych parametrach technicznych,
- od kiedy mieszkańcy mogą składać wnioski na lokal z zasobów mieszkaniowych miasta od roku 2024. Podano coroczny wzrost ilości lokali, czy to jest termin składania wniosków
Kontynuując zwrócił uwagę, że samymi mieszkaniami nie uda się zatrzymać mieszkańców w mieście, potrzebna jest jeszcze praca .

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – poinformował, że Pani prezes CHSIM dostępna jest on-line i jeżeli będzie taka konieczność dołączy do dyskusji. Uchwała powstała we współpracy ChSIM-u z Referatem Gospodarowania Nieruchomościami, w związku z czym wyraził nadzieję, iż będzie mógł udzielić wyczerpujących odpowiedzi.
- czynsze w lokalach miejskich, obecnie maksymalna stawka za lokal w tzw. najmie mieszkalnym wynosi  5 zł od metra kwadratowego.
Natomiast maksymalna stawka najmu w lokalu socjalnym wynosi 1 złotych 50 gr. od 1 metra kwadratowego,
- wejście w życie tej uchwały nie przełoży się bezpośrednio na zmianę tych czynszów.
Z tego względu, że jest to uprawnienie Burmistrza Miasta, aby określić stawkę bazową i od stawki bazowej dopiero następuje zmiana naliczeń i tym samym zmiana czynszów.
Przypomniał, że ostatnia zmiana naliczenia nastąpiła w 2009 roku, tj. 13 lat temu i od tego czasu nie miała miejsca waloryzacja czynszu w zasobie komunalnym,
- kwestia weryfikacji dochodów, dla wszystkich najemców, którzy podpisali umowę najmu lokalu po 20 kwietnia 2019 roku, burmistrz jest  zobligowany do dokonania  weryfikacji poziomu dochodów i na tej podstawie,  jeżeli dana osoba spełnia kryterium najmu socjalnego lokalu pozostaje na najmie socjalnym, jeżeli natomiast przekracza to kryterium jest wówczas zwiększenie kosztu najmu i stawka za tzw. lokal komunalny.
Natomiast wprowadzenie tej uchwały ureguluje nam trzecią kwestię, czyli w przypadku, gdy dany mieszkaniec przekroczy na najem mieszkalny lokalu wówczas nie będzie trzeba wypowiadać takiego najmu, a będzie możliwość, aby ta dana osoba, dana rodzina pozostała w najmie miejskim, natomiast za wyższą stawkę, ponieważ posiada wyższe dochody.
Ta uchwała jest kompatybilna z uchwałą przyjętą w zeszłym roku dotyczącą zasad wynajmowania mieszkań, Jest to zgodnie z przepisami ustawy oraz aktami prawa miejscowego.
Wskazany od 2024 roku wzrost liczb lokali wiąże się z tym, że obecnie procedowana jest inwestycja przy ulicy Kościelnej, zakłada się, że w 2024 roku będzie można tam zasiedlić 44 rodziny. Ubieganie się o najem będzie odbywało się na zasadach określonych w uchwale o zasadach wynajmowania mieszkań. Raz do roku ma miejsce weryfikacja, przy udziale społecznej komisji mieszkaniowej.
Zgodził, się z przedmówcą, że samymi mieszkaniami nie zatrzyma się mieszkańców w Chełmnie, natomiast polityka mieszkaniowa jest jednym z obszarów, w którym prowadzone są działania, aby mieszkańcy decydowali się pozostać w Chełmnie. Niezależnie od tej polityki prowadzone są   działania dotyczącej strategii rozwoju miasta, aby Chełmno było naprawdę dobrym miejscem do życia.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 43 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LVII/410/2022 Rady Miasta Chełmna  z dnia 14 grudnia 2022 roku  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Chełmna na lata 2023-2027 została przyjęta większością głosów. uchwała 410 plan wieloletni

Ad. 16. Przedstawienie Raportu z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 03.2022 do 11.2022

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski- przedstawił Raport z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 03.2022 do 11.2022  sprawiozdanie odpady
Wskazując na tabele poinformował, że przyjęta przez Radę Miasta uchwała regulująca stawkę na poziomie 31 zł była odpowiedzialną decyzją i pozwoliła na to, aby system mniej więcej się bilansował.

Odnośnie naliczenia opłata na podstawie zużycia wody, tak jak jest to gminie i mieście Bytów poinformował, że przypadku rozliczenia od wody nie ma możliwości wyodrębnienia nieruchomości mieszanych, czyli automatycznie nieruchomości mieszane musiałyby zostać wyłączone z systemu.

Nie ma technicznej możliwości ich rozdzielenia, stąd też, szacując 10% wzrostu kosztów i liczby odpadów z tytułu gospodarki z tytułu włączenia nieruchomości mieszanych z systemu

Mianownikiem do wyliczenia stawki jest zużycie wody w metrach sześciennych na cele socjalno-bytowe zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszanej. Zgodnie z wyliczeniami

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ta ilość wynosi 600 000 m³ to jest ilość wody zużytej przez mieszkańców w zabudowie mieszkaniowej i mieszanej właśnie do celów socjalno-bytowych, czyli odliczona jest ta woda, którą mieszkańcy w domach jednorodzinnych, mają na kranach w ogródkach. Ta woda jest odliczona. Tym samym stawka, która by wyszła to by było mniej więcej 10 zł od 1 m³ wody zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego średnio mieszkaniec Polski zużywa 3 m sześcienne na miesiąc zgodnie z danymi ZWiK średnia dla Chełmna wynosi niemal 3 to jest 2,94 m³ zaokrąglając w górę jest to 3 m³, tym samym powyższe dałoby stawkę na poziomie 30 zł. Mniej więcej 30 zł od osoby w gospodarstwie domowym, natomiast byłoby to naliczane właśnie od zużycia wody,  należałoby uwzględnić dodatkowo ulgę na kompostowniki, oraz jeszcze 1 kwestię, o której  poinformowano Bytowie, że w ramach tego, że woda jest droższa, mieszkańcy bardziej oszczędzają na wodzie i tym samym średnie zużycie w Bytowie wynosi nie 3, a 2 i pół metra sześciennego, co spowodowało,że w Bytowie na jednej z listopadowych sesji trzeba było podnieść stawkę do 10, 50 od metra sześciennego zużytej wody tak, aby system nadal się bilansował. Zdaniem mówcy przyjęcie tej metody prawdopodobnie przełożyłoby się na utrzymanie stawki na poziomie 31 zł, przy czym włączone byłyby nieruchomości mieszane.
Wstępna analiza pokazuje, że zmiana metoda stosowanej obecnie na metodę obliczana od ilości zużytej wody od wody nie przełożyłaby się na wynik finansowy.

Ad.17.Informacja na temat złożonych interpelacji.

Przewodniczący obrad p. Wojciech strzelecki – poinformował, że do dnia sesji nie wpłynęła żadna interpelacja 

Ad. 18. Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki - wracając do tematu  schodów na ulicy Rybackiej i informacji o przesunięcie  terminu realizacji tej inwestycji poinformował, że odnosi wrażenie iż wszystkie zadania które zgłaszał, związane z okręgiem, który reprezentuje nie są  robione -  Hajratka miała być zrobiona leży, schody na Podgórnej już piąty rok, wymiana pojemników na te nowe dotarła do Kamionki i tam się zatrzymała. Zdaniem mówcy wydłużenie kadencji o 1, 5 roku nie starczy na wykonanie tych zadań, które są ciągle przesuwane.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski - poinformował, że żaden z tych kroków nie jest ani złośliwością, ani celowym działaniem. Powstały obiektywne przesłanki, dla których takie decyzje musiały zostać podjęte. W przypadku schodów na ulicy Rybackiej realizacja jest zabezpieczona umową z terminem wiosennym. W przypadku Hajratki realizacja jest zabezpieczona umową do końca maja. Ulica Kilińskiego - na remont tej drogi został złożony wniosek   do funduszu dróg samorządowych.  W przypadku tej ulicy jest już kompletny projekt, więc jak tylko będzie decyzja o dofinansowaniu jest gotowość techniczna, aby tę inwestycję zrealizować. Jeśli chodzi o ulicę Łąkową oraz Panieńską - realizacja tych dróg, to jest ponad          10 000 000zł dlatego wykorzystuje się  każdą możliwość pozyskania środków. Składano już dwukrotnie wnioski, niestety zadania nie zostały dofinansowane, będą kolejne aplikacje aż do skutku.
Natomiast jeśli chodzi o wymianę pojemników, oraz uporządkowanie wysp śmieciowych, bo to należy traktować łącznie przyznał, że nie udało się wykonać tego zadania w całości. W tym roku udało się uporządkować chociażby na Wiklinowej wyspę śmieciową bez wymiany dzwonów, ale udało się utwardzenie. Następnym krokiem, który jest na osiedlu Rybaki przy ulicy Leśnej wyspa śmieciowa przewidziana też do uporządkowania,

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki- w kontekście konieczności przesunięcie wykonania schodów na Okrężnej z uwagi na warunki atmosferyczne, zwrócił uwagę, że roboty na drodze krajowej nr 91 trwają, podobnie prace na pasażu. Wiedząc, że naprawa figurki zajęła 3 lata, podobnie jak naprawa mostku, wyraził nadzieje, że powyższe inwestycje doczekają się realizacji jak nie przed końcem kadencji to przynajmniej przed końcem życia mówcy.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski - wyjaśnił, że przypadku drogi krajowej nr 91 niestety prace są dawno temu wstrzymane, realizowane wyłącznie w tej chwili prace zabezpieczeniowe, aby się zakończył cyt. „Armagedon”, który obecnie jest, aby czas przejazdu między Chełmnem i Świeciem spadł z obecnych niemal czasem dwóch godzin do rozsądnego czasu. W przypadku pasażu chełmińskiego wyjaśnił, że nie potrafi się odnieść co do technologii, która tam jest, natomiast w naszym przypadku naprawdę jest to uzasadnione, że  zadanie zostało odroczone. Zwrócił uwagę, że jeszcze na tym okręgu została zrobiona chociażby cała droga na ulicy Jastrzębskiego, oświetlenie na ulicy Bocznej od Jastrzębskiego, wymiana oświetlenia przed cmentarzem, boczna droga na ulicy Wiklinowej i cały szereg. Poprosił o odrobinę cierpliwości.

Radna p. Dominika Wikiera – odpowiadając na pytanie radnego Michała Wrażnia w punkcie dotyczącym przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki – poinformowała, że jak wynika z zapisu w protokole z dnia 12 września analizowane było wykonanie budżetu gminy miasto Chełmno, oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2022 roku głównie w zakresie gminnych dróg publicznych, upowszechniania turystyki, OSP.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – zwrócił uwagę, że z wypowiedzi Pana Przewodniczącego wynika, iż w jego okręgu szereg inwestycji zostało wykonanych - mostek rzeczony, figurka, schody na Okrężnej, chodnik od Szarej.  Pozostałe inwestycje są w planach, niemniej trzeba patrzeć horyzontalnie na zrównoważony rozwój całego miasta.  Krok po kroku rozwijane są poszczególne partie miasta i szereg inwestycji we wskazanym   okręgu jest przewidzianych w przyszłym roku. Dodał, że na te inwestycje pozyskano zewnętrzne dofinansowanie, w innym przypadku miasta nie byłoby stać na ich realizację.

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – zwracając się do przedmówcy stwierdził, inaczej rozumie słowo szereg, 3 inwestycje nie stanowią szeregu.

Radny p. Marek Olszewski – poprosił o informację, czy można aplikować o środki na drogi w kontekście informacji rządowej o bardzo bogatym programie budowy kolejnych dróg, autostrad, dróg ekspresowych i dróg wojewódzkich. Poprosił również o informacje na temat pasażu chełmińskiego i posuwających się prac  budowlanych  kiedy  można się spodziewać rozpoczęcia przebudowy tego skrzyżowania na rondo,

Radna p. Iga Jambor-Skupniewicz – w związku z pytaniami dotyczącymi Festiwalu 9 hills – przedstawiła następująca informację:

Festiwal trwał 3 dni, ale przygotowania trwały 365 dni czyli cały rok, więc wydanie 400 tys. zł. zdaniem Pani radnej to niewiele. Poinformowała, że  rozmowy z partnerami oraz sponsorami, przygotowywanie dokumentacji, stworzenie artystycznej koncepcji, wybranie odpowiednich artystów, prowadzenie rozmów z artystami w celu ustalenia warunków prezentacji, przygotowywanie umów, przygotowanie materiałów do ZAIX-u, zbudowanie zespołu, który będzie odpowiedzialny za poszczególne działania, zbudowanie zespołu wolontariatu trwało rok. Zwróciła uwagę, że grupa wolontariuszy liczy około 120 osób. Kontakty z mieszkańcami, którzy udostępnili podwórka, witryny sklepowe i balkony. Montaż wszelkich instalacji, potem ich demontaż, przygotowywanie warsztatów, promocja wydarzenia. Projekty graficzne, materiały foto – video, druk materiałów promocyjnych, kolportaż, promocja w prasie i radiu, w tym spoty reklamowe, przygotowanie podwórek, przygotowanie instalacji stref, przygotowanie parady, konferencji, kontakt z przedsiębiorcami, przygotowanie wszystkich wykorzystywanych miejsc, czyli sprzątanie przed i po festiwalu, ustalenia ze strażą miejską oraz policją zabezpieczenie ochrony wydarzenia, zabezpieczenie zaplecza technicznego, ubezpieczenie festiwalu. Zadbanie o wyżywienie dla artystów, wpisanie projektów w celu pozyskania środków z innych źródeł, prowadzenie księgowości oraz rozliczenie projektu. To w skrócie zakres i działań festiwalowych.
Zdaniem mówczyni ten festiwal jest najlepszym wydarzeniem artystyczno-kulturalno-społecznym, jaki kiedykolwiek przydarzył się miastu. Podkreśliła, że praca nad nim to nie są 3 dni, ale całoroczna cyt. „harówka”.
Dzięki temu festiwalowi miasto skupia tysiące turystów, hotele już z rocznym wyprzedzeniem mają rezerwacje na to wydarzenie, ludzie ustalają urlopy pod festiwal, lokalni przedsiębiorcy zarabiają, miasto żyje. Mówiąc przyziemnie, zdaniem Pani radnej wyprodukowano rewelacyjny produkt lokalny, a nawet eksportowy. Poinformowała, że pracował nad tym cały sztab ludzi. W normalnych warunkach do takich działań są ludzie zatrudnieni na etaty, tymczasem ten zespół zrobił to poświęcając swój wolny czas. Ludzie z zespołu już na tydzień przed festiwalem biorą urlopy w miejscach pracy po to, żeby w pełni móc zrealizować swoje zadania festiwalowe.
Oprócz tego oczywiście w ciągu roku pracują w każdej wolnej chwili nad festiwalem, a w kontekście finansów festiwalowych. Następnie przedstawiła główne koszty Festiwalu i tak: ---- podwórka i aranżacje, to koszt około 40 tys. zł,
- najwięksi artyście 80 tysięcy zł,
- materiały promocyjne to ponad 20 tysięcy zł,
- promocja w mediach 24 tysiące zł,
- promocja w internecie 10 tysięcy zł,
- technika 40 tysięcy zł,
- mniejsze działania artystyczne w tym teatry 20 tysięcy zł,
- parada 20 tysięcy zł,
- muzycy 22 tysiące zł,  
Zwróciła uwagę, że ty ludziom trzeba zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie, co stanowi kolejne 20 tysięcy zł.
- drobne elementy do instalacji 10 tysięcy zł,
- filmowanie i fotografowanie, grafika prawie 30 tysięcy zł,
- konferencje około 10 tysięcy zł,
- instalacja artystyczna około 10 tysięcy zł,
- druk materiałów, elektryk, dojazdy artystów Zaiks to 23 tysiące zł,
-koncepcja artystyczna, koordynacja całość całorocznych działań odpowiedzialności za całość festiwalu 23 tysiące zł,
-koordynacja wolontariatu, koordynacja działań związanych z otwartymi strefami podwórkami, koordynacja działań związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem artystów i opieką nad artystami 17 tysięcy zł.
Wyjaśniła, że sumując, w zaokrągleniu otrzyma się kwotę 419 000 zł. Stwierdziła, że nie rozumie skąd narracja niektórych radnych sugerująca opinii publicznej, że organizatorzy zarabiają krocie na tym festiwalu. Przypomniała, że najniższa krajowa w 2022 roku wynosiła 3010 zł brutto miesięcznie.  Stwierdzając, że nie rozumie, w jaką stronę to idzie zadała pytanie retoryczne czy ma   pracować charytatywnie, bo jest z tego miasta, bo ta praca sprawia Jej przyjemność. Zwróciła uwagę, że mechanik samochodowy bardzo lubi swoją pracę, a mimo to za każdym razem wystawia mówczyni rachunek.
Kończąc zaprosiła do współpracy stwierdzając, że być może wówczas radni przekonają się jaki wysiłek należy włożyć w to by zbudować to ogromne przedsięwzięcie jakim jest Festiwal Perspektywy na 9 Hills

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował Przewodniczącej Komisji Budżetu informując, że zapozna się z jego treścią tego protokołu i wówczas być może podyskutuje.
Następnie poinformował, że będąc na terenie byłej jednostki wojskowej zauważył, że pan Starosta swój budynek, który miał być siedzibą starostwa sprzedał, ktoś to tak szybko remontuje i coś pięknego powstanie.
Budynki należące do miasta  są w stanie opłakanym, ale nie o budynkach zamierzał mówić, a o problemie, z którym zwrócili się  mieszkańcy, a mianowicie o pojemnikach do selektywnej zbiórki. Na tym terenie, zdaniem mówcy tych pojemników jest bardzo dużo.  Wizualnie ich stan jest nie najgorszy, jaki jest ich stan techniczny mówca nie wie.  Poinformował, że mieszkanki i mieszkańcy sugerują zagospodarowanie tych pojemników i ustawienie w miejscach, gdzie jeszcze ich nie ma, co spowodowałoby zwiększenie selektywnej zbiórki
Kolejna kwestia – Wybudowanie, rok mija, wiele razy było mówione na komisjach o tym znaku zakaz zatrzymywania i postoju. Rów, nie wiadomo po co ten pan projektant kazał wykopać taki duży rów, chyba żeby ludzie wpadali w zielsko. W tym rowie piasek naniesiony przez deszcze, zielsko wyrosło teraz przyszła zima, mróz  zmarzło i nic nie jest zrobione wzdłuż ulicy Wybudowanie pobocze jest nietknięte. Zielsko jest na około 60,70 cm.
Ustronie – przy zjeździe do drogi 91 był wielki problem z odwodnieniem, nie wchodząc w szczegóły zostało to zrobione w taki sposób, że są takie łapacze na wodę.  Z prawej strony jak się jedzie Ustroniem od drogi 91, droga się zarywa, jest tam niekoszone, nic nie jest zadbane.
Droga w kierunku Brzozowo – niewystarczające oświetlenie. Zwracając się do burmistrzów poinformował, że w poprzedniej kadencji spadła tam jedna lampa. Ówczesna radna z tego okręgu odnalazła tę lamp, a obecnie nikt nie może jej odnaleźć w urzędzie, poinformował, ze zapyta się tej radnej co stało się z tą lampa. Zaproponował użycie podnośnika i zawieszenie lampy, która da więcej światła.  
Kończąc wszystkim obecnym oraz mieszkańcom miasta złożył życzenia świąteczne.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski – na informację z sali obrad, że odpowiedź może być na piśmie stwierdził, że odpowiedzi udzieli na sali, ponieważ pisemną odczyta wyłącznie adresat, a zarzuty wiele ludzi słyszało, tymczasem jedno zdanie szczególnie zabolało.
Kontynuując poinformował, że wkrótce będzie można aplikować o środki w zakresie dróg samorządowych zapewniając, że w tym zakresie niezostanie przepuszczony ani jeden konkurs, do każdego miasto będzie aplikowało.
Natomiast jeśli chodzi o środki na drogi szybkiego ruchu, nie mam takiej możliwości, można aplikować wyłącznie na drogi samorządowe i to jest robione.
Jeśli chodzi o rondo przy pasażu - w najbliższym czasie będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, które będzie troszkę dłużej trwało, ponieważ w ramach procedury będą nabywane fragmenty gruntów o nieuregulowanych stanach prawnych od właścicieli prywatnych, a nie od Skarbu Państwa. I ta procedura potrwa dłużej niż 2 miesiące, dopiero po wydaniu pozwolenia będzie można ogłosić przetarg,
Jeśli chodzi o jednostkę zgodnie z posiadaną wiedzą, a mówca był dzisiaj na terenie po jednostce wojskowej remontowany jest wyłącznie budynek pod Prokuraturę Rejonową, który remontuje Skarb Państwa. Natomiast jeśli chodzi o budynek, który był własnością starostwa i został sprzedany prywatnemu właścicielowi, do dnia dzisiejszego nie zostały tam rozpoczęte żadne prace. Nie jest to prawda.
Budynki należące do miasta, jutro o ósmej rano odbędzie się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim odnośnie środków na aktywizację tego terenu, tak jak już kilkukrotnie mówca informował, chełmiński  projekt jest w strategii rozwoju województwa jako klaster  usług społecznych z możliwością dofinansowania na poziomie nawet 30 000 000 zł, a takie środki są potrzebne, aby te obiekty faktycznie były bezpieczne i pełniły odpowiednie funkcje. Dodał, że krok po kroku trwają przygotowania do tej inwestycji z udziałem Rady Miasta poprzez zmianę planów lutym br.  Poprosił radnych, aby sprawy dotyczące czystości na fragmentach dróg na bieżąco zgłaszać do Wydziału Gospodarki Miejskiej. To jest wydział, który odpowiada zarówno za zimowe utrzymanie dróg, jak i za realizację całego szeregu zgłaszanych drobnych usterek. Zwrócił jednak uwagę, że budżet wydziału jest zmniejszany, a zadań jest coraz więcej.
Co do tej lampy, o której wspominał Pan radny poinformował, że po raz pierwszy o tym słyszy,
Poprosił o wskazanie miejsca, gdzie dokładnie spadła w poprzedniej kadencji. Wszystkie lampy były wymieniane i również te, których brakowało były uzupełniane jako nowe oprawy ledowe. więc nawet, jeżeli jakaś stara gdzieś leży to i tak byśmy jej nie powiesili, ale powinna być zastąpiona nową. Co zabolało najbardziej to to, że nic nie jest zadbane. Zdaniem mówcy jest to krzywdzące dla Wydziału Gospodarki Miejskiej, który wykonuje kawał bardzo ciężkiej codziennej pracy po to, żeby to miasto jak najlepiej wyglądało. Przyznał, że pewne rzeczy są do poprawienia, do dociągnięcia, ale robione jest wszystko, aby nasze miasto było czyste, aby nasze miasto było miejscem, gdzie dobrze się żyje.

Radny p. Michał Wrażeń – zwracając się do przedmówcy poinformował, że nie zamierzał nikogo urazić, a jedynie przekazał to, o co zwracają się mieszkańcy. Dodał, że wszyscy wiedza, że tylko Pan V-ce Burmistrz pracuje w tym urzędzie
Przypomniał, że zwracał się z zapytaniem na temat pojemników na selektywną zbiórkę.

Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski - poinformował, że praca w urzędzie jest zespołowa, wykonywana w zgranym zespole. Kontynuując poinformował, że   pojemniki, które znajdują się na jednostce przy ulicy Biskupiej, są to pojemniki, które były zwożone z miasta w momencie, gdy wstawiane były nowe pojemniki. Natomiast te, które trafiły na Biskupią to są te, które są w najgorszym stanie technicznym. W bieżącym roku dokonano konserwacji łącznie 60 pojemników. Te, które były w dobrym stanie stamtąd zostały przywrócone. Część takich pojemników jest jeszcze zabezpieczona m.in. pod kątem uporządkowania w przyszłym roku na osiedlu Rybaki, natomiast te, które są na Biskupiej nie nadają się do użytku i zostaną zniszczone. To są to pojemniki z tworzywa, których nie można zakonserwować tak, aby były przyzwoitej jakości, stąd zostaną poddane utylizacji.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz- poinformował, że Pan Radny Wrażeń nie jest w stanie mówcy zdenerwować swoimi nieprzemyślanymi wypowiedziami, natomiast w najbliższy piątek przy okazji  spotkania z większością  pracowników urzędu , których obecnie jest ponad stu poinformuje że w opinii Pana Radnego Michała Wrażenia oni nie pracują, bo to dokładnie Pan radny  powiedział, że jest tylko jedna osoba, która w tym urzędzie pracuje, więc mówca  przekaże tę informację  pracownikom urzędu.

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował Burmistrzowi za przekazanie pracownikom takiej informacji stwierdzając, że pracownicy tego urzędu wiedzą kto i jak pracuje.

Ad. 19. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia złożył serdeczne życzenia  zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności zebranym  na sali obrad, urzędnikom  oraz mieszkańcom miasta   
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady LVII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie 

 
Protokołowała:                                                 Przewodniczył:                                                                                     
( D. Derebecka )                                                 ( W. Strzelecki ) 

protokoy z głosowań

Powiadom znajomego