W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół XLVI seja - 16 luty 2022 r.

 

Protokoły imienne głosowania

Protokoły głosowania imiennego

 

Protokół Nr XLVI/2022 z XLVI sesji Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 16 lutego 2022 r. i trwała od godz. 14.00 do godz. 17.00

Na ogólną ilość 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi 100%

Listy obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do protokołu
Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi Załącznik nr 2 do protokołu

Porządek obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie 
2. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji RM.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
4. Przedstawienie raportu z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2020 – 2021.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 
8. Informacja o złożonych interpelacjach. 
9. Wolne wnioski 
10.Zakończenie 


Punkt 1. Otwarcie
 
Otwarcia XLVI sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Wojciech Strzelecki. Powitał wszystkich obecnych oraz mieszkańców miasta, którzy oglądają sesję za pośrednictwem Internetu. 
Następnie na sekretarza obrad wyznaczył Radną Magdalenę Mrozek. 

- stwierdzenie quorum
Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych,  w obradach bierze udział 15 radnych, w tym zdalnie w obradach uczestniczą: radny Krzysztof Jaruszewski, radny Adam Maćkowski, radny Waldemar Piotrowski, radny Marek Olszewski i radny Sławomir Karnowski.  Dodał, że  ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. 

-przyjęcie protokołu z XLV sesji RM 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że protokół wyłożony XLV był do wglądu w biurze Rady Miasta, ponadto radni otrzymali projekt protokołu wraz z materiałami na sesję. W związku z brakiem zastrzeżeń do zawartych w nim treści, protokół z XLV sesji uznaje się za przyjęty.  


Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Miasta.

Przewodniczący obrad p. Strzelecki  poinformował, że proponowany porządek obrad XLVI  sesji został przesłany Radnym.
W związku z brakiem wniosków przystąpił do jego realizacji. 


Punkt 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - podał najważniejsze informacje na temat prac w okresie między sesjami, i tak: 
- Przedstawił informację na temat współpracy z Chełmińska Radą Biznesu: 
25 maja 2021 r. nastąpiła inauguracja w kinie Rondo, w której wzięło udział około 30 przedsiębiorców, w trakcie spotkania przedstawiono filary rozwoju gospodarczego dla miasta Chełmna oraz projektowany Program Rozwoju Gospodarczego. Kolejne spotkanie odbyło się dnia 28 września 2021 r. w budynku przy ulicy Grudziądzka 36 i było poświęcone projektowi „Regio – Gmina”, w którym miasta Chełmno wzięło udział. Omawiano również potrzebę powołania Lokalnej Organizacji Gospodarczej, co jest działaniem, które może być finansowane ze środków RPO. Na tym spotkaniu wyłoniło się ośmioosobowe Prezydium Rady Biznesu.  
Kolejne spotkanie odbyło się 25 października, na którym przedsiębiorcy opiniowali projektowane podatki lokalne, które później w takiej wysokości zostały przyjęte przez Radę Miasta.  Następne spotkanie odbyło się w siedzibie formy DANFOS dnia 21 grudnia, na którym przedstawiono sytuację finansową miasta oraz planowane inwestycje.  Kolejne spotkanie odbyło się już w roku bieżącym dnia 12 stycznia i dotyczyło 3 obszarów: finanse i rozwój miasta w tym inwestycje, rozwój turystyki oraz kształcenie zawodowe na potrzeby pracodawców. Dodał, że Prezydium Rady Biznesu spotyka się również samodzielnie poza obecnością przedstawicieli Urzędu Miasta.  Wyjaśnił, że Prezydium ChRB jest ciałem doradczym i opiniującym dla władz miasta. Reasumując stwierdził, ze dotychczasowa współpraca była merytoryczna i powinna być dalej prowadzona, a o jej wynikach radni będą informowani. 
Następnie poruszył sprawę pływalni „Wodnik”, która wznowiła swoją działalność w drugim tygodniu ferii i dodał, że został przygotowany dla dzieci i  młodzieży tor przeszkód, który został pozytywnie odebrany. 
Poinformował, że mieszkanki i mieszkańcy Chełmna czynnie włączyli się w „30 Finał  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.  Zebrano około 105 tys. zł., a ponadto 28 osób oddało krew i 4 osoby zarejestrowały się, jako dawcy szpiku. Swoje podziękowania skierował również do wszystkich wolontariuszy i całemu sztabowi WOŚP-u. 
Przypomniał, że w ostatnich dniach odbywały się Walentynki, które w roku ubiegłym musiały być przeprowadzone całkowicie zdalnie, a w roku bieżącym już część wydarzeń mogła odbyć się stacjonarnie, chociaż koncert główny z rekomendacji Sanepidu i Policji nie mógł się odbyć. Wyraził nadzieję, że kolejne 22 Walentynki chełmińskie będą świętowane już całkowicie stacjonarnie. 
Poinformował, że w dniu dzisiejszym w związku ze świętem jedności Ukrainy wystosowano list do władz partnerskiego miasta Kaniowa. W związku z sytuacja polityczną zadeklarowano, że Chełmno jest gotowe do udzielenia pomocy w miarę swoich możliwości. 
Poinformował, że Urząd Marszałkowski Departament Funduszy Unijnych wyróżnił Chełmno i w dniu wczorajszym przyjechała do Chełmna delegacja przedstawicieli Komisji Europejskiej w towarzystwie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, którzy zapoznali się z prowadzonymi projektami w zakresie działań społecznych. 


Punkt 4. Przedstawienie raportu z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2020 – 2021.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił „Raport z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2020 – 2021” (Załącznik nr 3 do protokołu.), który przedstawia działanie w ramach: polityki gospodarki odpadami komunalnymi i polityki gospodarki o obiegu zamkniętym. Reasumując stwierdził, że uwzględniając wszystkie koszty funkcjonowania systemu są dwie części tj. kwota oferty z przetargu  i pozostałe koszty funkcjonowania systemu
Załącznik nr 4 do protokołu, Załącznik nr 4 a do protokołu, Załącznik nr 4 b do protokołuPunkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 5 do protokołu
Podkreślił, że w projekcie uchwały zaproponowano stawkę opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 29,00 zł. miesięcznie od osoby oraz opłatę podwyższoną w wysokości 60,00 zł. od osoby w przypadku udowodnienia nie wypełniania obowiązku zbiórki odpadów w sposób selektywny.  Ponadto w projekcie uchwały zaproponowano zniżkę w wysokości 1,50 zł. miesięcznie od osoby za kompostowanie bioodpadów. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji w przedmiotowej sprawie Załącznik nr 6 do protokołu, która zawierała wniosek dotyczący zmiany proponowanych stawek o następującej treści: 

„§ 2.1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o której mowa w § 1, w wysokości 31,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Radny p. Wiesław Derebecki przedstawił opinię Klubu Radnych Przyszłość  - Załącznik nr 7

Radna p. Dorota Żulewska podziękowała Zastępcy Burmistrza Miasta za opracowanie Raportu z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodała, że problem odpadów komunalnych był wielokrotnie poruszany na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska  i stwierdziła, że bardzo ważny jest harmonogram odbioru odpadów. 
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli burmistrzowie i temat odpadów był analizowany merytorycznie. Analizowany był temat możliwości zmniejszenia opłat za odbiór odpadów. Poruszano również temat powołania spółki. Wyraziła zrozumienie dla opinii Komisji Budżetu, która stojąc na straży budżetu miasta zaproponowała zwiększenie stawek opłat. Wyjaśniła, że oprócz budżetu miasta są mieszkańcy miasta i dodała, że nie może zaakceptować zaproponowanej przez komisję podwyżki. Zwróciła uwagę, że za pewien czas można próbować obniżyć stawkę opłat. Podziękowała wszystkim członkom Komisji za pracę i zaangażowanie, aby w dniu dzisiejszym podjąć decyzję w omawianym temacie. 

Radna p. Iga Jambor Skupniewicz – cyt: „Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Panie, Panowie Radni, drodzy Mieszkańcy - Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwiania. (...)
Zasady segregowania odpadów komunalnych - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl) W dalszej części tego artykułu na stronie Ministerstwa otrzymujemy informację, jakie  poziomy odzysku surowca  Polska powinna osiągnąć. Zatem chodzi o to, żeby wypracować ograniczenie produkcji odpadów oraz odpowiednią segregację i stworzenie Mieszkańcom ku temu odpowiednich warunków.
Stawka przy poprzedniej umowie, która oszacowana została na kwotę 19 zł. wywołała wówczas kolokwialnie mówiąc burzę… Okazało się jednak, że owa stawka pozwala w 100% na zbilansowanie systemu, a nawet wypracowanie nadwyżki, która została wykorzystana na usprawnienie systemu (poprzez zakup dzwonów, organizację nowych wysp śmieciowych a także pojemniki na elektrośmieci). Wszystkie działania wpłynęły na poprawę selektywnej zbiórki odpadów.
Były w międzyczasie pomysły na zmniejszenie opłaty dla Mieszkańców, ale  zaoszczędziliby w ten sposób raptem kilka złotych.  Natomiast w  momencie, kiedy te pieniądze zostały w systemie, Mieszkańcy przyczynili się do tego, że posiadamy obecnie około 60 wysp śmieciowych  z czego   30 ma wymienione dzwony na nowe  oraz mamy  15 punktów na drobne  elektrośmieci.
31 zł to dużo, ale na tę wartość  składa się   nie tylko cena, kwota, którą musimy ponieść – to również to, co za nią idzie. A Miasto pokazało, że za określoną stawką idzie dużo więcej niż jedynie odbiór i zagospodarowanie odpadów przez nas wszystkich wytworzonych.
Kwestia segregacji to nasza wspólna odpowiedzialność. To my – mieszkańcy odpowiadamy za to jakie odpady  i ile  ich wytwarzamy  (bo to do nas należy decyzja chociażby czy używamy toreb wielorazowych czy woreczków plastikowych).
W tym względzie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Możemy sobie pomóc  w ten sam sposób, w jaki realizowaliśmy to przy poprzedniej umowie. Mianowicie stawką, która pozwoli zbilansować system.
Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że stawka 31 zł od osoby jest obciążająca. Moja rodzina liczy 6 osób. Łatwo policzyć, że będziemy płacili 186 zł zamiast 114 zł. (przepraszam będziemy płacić 177 zł. bo przysługuje nam bonus za kompostownik).
Drodzy Mieszkańcy musimy mieć również świadomość, że niższa stawka za odpady komunalne nie zbilansuje systemu. Miasto będzie musiało dołożyć. Ale tak naprawdę to nie Miasto dokłada tylko Wy drodzy mieszkańcy – tylko odczujecie to w innej płaszczyźnie. Miasto nie posiada własnych pieniędzy. To są nasze pieniądze. Jeśli bierzemy z jednej kupki, to na drugiej zabraknie.
Ja również doskonale rozumiem, że zbliża się powoli proces wyborczy i że to ładnie brzmi, że dbamy o Mieszkańców i nie możemy pozwolić na to, żeby płacili takie wygórowane stawki. Tylko pytanie brzmi, z których usług dla mieszkańców zrezygnujemy, żeby zapłacili mniejszą stawkę za odpady. Może cięcia w edukacji naszych dzieci? Albo przedszkoli? Albo niech pracownicy siedzą bez ogrzewania. To może nie posadzimy dywanów kwiatowych?
Wnioskujemy o stypendia dla najlepszych sportowców, o nowe witacze, chcemy więcej koszy na ulicach naszego miasta, Tyle tylko, że to nie jest koncert życzeń. To wszystko musi mieć pokrycie w budżecie. Drodzy Mieszkańcy, to jest nasza wspólna sprawa.”

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – od dawna trwa korespondencja z przedstawicielami ROD na temat, dlaczego mieszkańcy ogrodów działkowych  płacą niższe stawki za odbiór odpadów. Dodał, że mieszkańcy ogrodów działkowych za wywóz odpadów płacą 125 zł. rocznie. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że osoby zamieszkujące na terenach rodzinnych ogrodów działkowych w sensie litery prawa nie są mieszkańcami tego miejsca i nie można tych osób włączyć do systemu.
Rodzinny ogród działkowy jest nieruchomością nie zamieszkałą, jeżeli zdecydowalibyśmy się na objęcie tych nieruchomości naszym systemem,
równolegle musielibyśmy włączyć do systemu również pozostałe nieruchomości niezamieszkałe i mieszkalne oraz mieszane w 100%, łącznie. Dlatego też przyjęliśmy ustalenia, że pozostajemy systemem obejmującym
wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Temat zostanie  opracowany na najbliższą sesję i jest to kwestia uchwały dotyczącej górnych stawek opłat za odpady odbierane z nieruchomości niezamieszkałych. Ta stawka jest w naszym Mieście nieuregulowana od wielu lat.

Radny p. Michał Wrażeń - odnośnie zaproponowanych podwyżek stawek opłat stwierdził, cyt. „czegoś mi tu brakuje. Zawsze powtarzałem, że jak się pali, to kopiemy studnie, ale to jest już za późno. Chałupa się spali, a studni nie zdążymy wykopać. 2 lata temu żeśmy rozmawiali o szerszych konsultacjach, o system master w Ciechanowie, my tylko słyszymy, że to jest bardzo droga inwestycja, a tam w Ciechanowie zrobili systemowo, na 1 osiedlu sprawdziło się i będzie rozszerzane dalej. Co uzyskali? Ciechanów, 190 kilo od osoby na rok, a, gdzie jest przeciętnie 325 kilo. Opłaciło się?  W innych Miastach zachodnich samochód przyjeżdża, waży odpady moje, które zabiera z domu i ja za to zapłacę….. system w Ciechanowie pozwala dokładnie ustalić, ile dana osoba wyprodukowała tych śmieci. Ale u nas to jest powiedziane, za drogo, nie opłaca się, nie mamy pieniążków na to. Teraz w uzasadnieniu tu mój przedmówca powiedział, że w gminach 35 zł, nie mówią, że jeśli ktoś ma kompostownik to 25 zapłaci,  a w wielorodzinnych mieszkaniach po 30 zł, to już nie było wygodne powiedzieć dla nas i dla naszych mieszkańców. U nas, że ja mam kompostownik 1,50 zł. co to za pieniądze. Poważna sprawa. Mieszkańcy chcieli swój własny projekt złożyć odnośnie cen na odbiór i zagospodarowanie nieczystości z terenu Miasta Chełmna. To przeze mnie napisaliśmy interpelację do Pana Burmistrza, i co Pan Burmistrz odpowiada na 4 tylko pytania, które nam brakowały, żeby jakoś tam sklecić propozycje, może ona by przeszła, może byłaby wzięta pod uwagę, nigdy nie wiadomo, ale to by wyszło od mieszkanek i mieszkańców. Pan Burmistrz na pierwszym kroku utrącił to, odpowiadając w interpelacji, że nie można odpowiedzieć, bo firma, Miasto Chełmno ma tylko 5% udziałów w ZUM-ie, nie może wnikać w finanse firmy. My żeśmy się nie pytali o finanse firmy, my pytaliśmy o ceny, i takie pytania padły w interpelacji. Pan Burmistrz nie umiał odpowiedzieć i Pan Burmistrz, jak traktuje mieszkańców? Mnie to ja wiem, jak traktuje, ale mieszkanki i mieszkańców tego Miasta?
Tu mieliśmy też wyliczone koszty z poszczególnych lat, przyjęty przez Radę Miasta budżet na 2020 rok, wskazywał zaledwie 114 214 złotych nadwyżki, ale w innych latach żeśmy to wszystko odszukali, co kolega tu przykładał, tylko nam brak było wyliczeń, o co  prosiliśmy w interpelacji.” 
Następnie odczytał wniosek  o  następującej treści: „W związku z udzieloną przez Pana Burmistrza odpowiedzią z dnia 10.02.2002 roku na moją interpelację z dnia 26.01.2020 roku w sprawie systemu gospodarowania odpadami, nawiązując do przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych, pragnę stwierdzić, iż nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, miał Pan podać kwoty wyliczenia do kwestii przedstawionych Radnym w materiałach zmian 12 stycznia 2020 roku, uzasadniając tak znaczną podwyżkę wynagrodzenia, podaną w ofercie przez ZUM stwierdza Pan, iż formularz ofertowy nie przewiduje podania przez wykonawców poszczególnych kosztów działalności wobec tego, w jaki sposób następuje weryfikacja przedłożonych przez oferenta materiałów do zweryfikowania, z czego dane koszty się składają. Wobec powyższego zasadnym jest złożenie wniosku o treści: rozważenie możliwości powołania spółki gminnej, a być może i z innymi Gminami, celem, którego były byłoby kompleksowe zarządzanie, zarządzanie instalacją odpadów w Osnowie, której właścicielem jest Miasto Chełmno z  odbiorem  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości. Wówczas Miasto winno posiadać na bieżąco pełną wiedzę o wszystkich kosztach związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności przewidywalnością kwot dla celów przetargowych. W związku z powyższym proszę Pana Przewodniczego o nadanie biegowi prawnego tego wniosku. Z poważaniem Michał Wrażeń”
Mówca dodał, że 2 lata temu, przy prowadzeniu rozmowy na temat podwyżek stawek opłat to było 11,50 zł. i nie wiele odpadów było segregowanych. Po uzyskaniu pułapu 50%, mieszkańcy zapłacili 19 zł., a teraz mówimy o stawce 29 zł. i  wysegregować do 10%  odpadów zmieszanych.
Stwierdził, że Ci co segregują, dlaczego mają być karani opłatą 50 000 zł. za nielegalne wysypiska? Dodał, że nielegalne wysypiska powinny się same
finansować z kosztów złapania tych, którzy wysypali te śmieci, nałożyć taką karę, żeby ten system się finansował.

Radna p. Iga Jambor – Skupniewicz – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdziła, że wywnioskowała, że Pan Radny ma pretensje, że nie ma u nas systemu jak w Ciechanowie. Myślę, że w tym przypadku
stawka musiałaby wynosić minimum 50 zł, a tutaj przy stawce 19 zł udało się znacząco polepszyć system, więc uznała, że p. Radny powinien być dumny.
Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy cyt. „jak my segregujemy, to Panowie z ZUM-u nie mają pracy” uznała, że to nie jest tak, ponieważ jeżeli my nie segregujemy, to wtedy za to płacimy więcej pieniędzy.                         

Radny p. Michał Wrażeń – ad vocem – zwrócił uwagę, że w swojej wypowiedzi podkreślił, że społeczeństwo się nauczyło od 2 lat segregować i ma stawkę wyższą, gdzie 50% selekcjonuje już w domu, czyli na wysypisko nie trafi 50% zmieszanych odpadów, tylko o to chodzi. Dodał, że Gminy wiejskie, Stolno, Unisław, Lisewo wprowadziły system  35, 25 i 30 zł.  Mówi się to co wygodne, to tak nie może być, rzetelnej wiedzy oczekują i mieszkańcy i Radni. 
Zaproponował, aby zaprosić delegacje z Ciechanowa, lub wybrać się tam, aby zobaczyć dokładnie, jak funkcjonuje ich system. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odnosząc się do braku rzetelności, który  zarzucono mówcy. Dla uzupełnienia przy stawce 11,50,
która obowiązywała w Mieście, nie była to stawka, która obowiązywała
wszystkich mieszkańców, tylko były 3 stawki; 11,50, 14,50 i 18 zł, więc jeżeli porównujemy stawkę 11 zł z 19 zł, to weźmy pod uwagę, że to nie była 1 stawka, bo były 3 stawki i gro mieszkańców płaciło 18 zł, więc podwyższając do 19 mieli podwyżkę o 1 zł. Mówca wyraził nadzieje, ze p. radny przychyla się do wniosku Komisji, żeby z 29 na 31 zmienić, bo jeżeli  1,50 to nic, to 2 zł. to już niewiele. 
Nawiązując do system T-Master w Ciechanowie poinformował, że został on zrealizowany z dofinansowaniem zewnętrznym rzędu ponad 85%, dzięki temu byli w stanie pilotażowo wdrożyć go na jednym z osiedli wielorodzinnych.
Byliśmy, uczestniczyliśmy w kilku rozmowach na żywo oraz online z przedstawicielami firmy T-Master, która  opracowała i wdrożyła ten system.
Posiadamy wycenę na wdrożenie tej formuły na osiedlach wielorodzinnych i stan na rok 2020 to był koszt niemal 5 000 000 zł na wyłącznie 3 osiedla, osiedle Skłodowskiej, Kopernika oraz 750 - lecia, czyli więcej, czyli mniej więcej tyle, ile przez rok funkcjonuje nasz system. Natomiast uważamy, że jest to dobra propozycja i dobry system, dlatego też złożyliśmy w ramach fiszek do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego właśnie zapotrzebowanie Miasta Chełmna na inwestycje w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeżeli będzie możliwość uzyskania dofinansowania, to wówczas jak najbardziej wdrożenie tego systemu jest możliwe i realnie może się przysłużyć do poprawy warunków selekcjonowania odpadów. Bez dofinansowania zewnętrznego nie będziemy w stanie zrealizować tej inwestycji, ponieważ 4 500 000, no to jest ponad połowa naszego wkładu w roczne inwestycje. 
Odnosząc się do kwestii powołania spółki komunalnej, stwierdził, że jest to jedna z alternatyw, którą należy rozpoznać i rozważyć. Przypomniał, że jako przykładu przedstawił Miastko oraz Bytów w województwie pomorskim, które skierowały zakres odbioru odpadów z prywatnych firm, do własnych spółek komunalnych, w obu przypadkach były to spółki działające w obszarze wodociągów i kanalizacji. Przypomniał, że w Chełmnie wodociągi
i kanalizacja są zakładem budżetowym miasta, tym samym mają zupełnie inny reżim finansowo-gospodarczy, niż spółka komunalna. 
Poruszając temat spółki jako, hipotetycznej możliwości, wskazywałem że jest to rozwiązanie ciekawe. Bytów to rozwiązanie wdrożył z dniem 1 stycznia bieżącego roku, są obawy, z tego względu, że większość sprzętu, który mają jest sprzętem leasingowanym, który jest formą kredytu i zmiany stóp procentowych przekładają się również na kwestie kredytowe i obsługi tego kredytu.
Samorząd Bytowa przyjmując decyzję o przekazaniu zadania do spółki,
liczył na realną obniżkę kosztów funkcjonowania systemu na poziomie 2 zł na mieszkańca. Przy obecnej sytuacji gospodarczej nie wiedzą jeszcze jak to będzie wyglądać, natomiast jest realne ryzyko, że te 2 złote, będące nieznaczną różnicą, zostanie zjedzone przez podwyżkę stóp procentowych, podwyżkę energii, podwyżkę gazu i cały szereg innych zmiennych, z którymi obecnie mamy styczność i które wynikają z potężnej niepewności rynku, nie tylko krajowego, ale przede wszystkim sytuacji globalnej. 
Mówca odniósł się do propozycji wykorzystania wolnych środków na cel odpadów. Wyjaśnił, że wolnych środków nie można przeznaczyć na wydatek bieżący, a system gospodarowania odpadami komunalnymi, finansowany jest z dochodów bieżących i jest wydatkiem bieżącym. Wolne środki z lat ubiegłych możemy przeznaczyć na inwestycje. 

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował Panu Wiceburmistrzowi za wyjaśnienie i zaproponował, aby pochylić się nad tematem spółki i pojechać do Bytowa, aby zobaczyć, jak to działa. 

Radna p Ilona Smolińska - przypomniała, co wpływa na wzrost opłat za odpady komunalne: wzrost cen za energię elektryczną i paliwo, wzrost opłaty marszałkowskiej oraz wzrost płacy minimalnej, a co za tym idzie, myślę że wzrost wynagrodzeń innych pracowników.  Najważniejszą rzeczą jest, że aby utrzymać samo finansowanie systemu gospodarowania odpadami. 
Stwierdziła, że w projekcie uchwały jest stawka 29 zł, Komisja Budżetu proponuje 31 zł. i w opinii zawarła informację, że przy stawce 31 zł system będzie się finansował. Poprosiła Skarbnika Miasta, o informację,  czy stawka 31 zł będzie wystarczająca, aby system się sfinansował? 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski  odpowiadając przedmówczyni stwierdził, że nawet przy stawce 31 zł, jeśli to „szaleństwo cenowe” utrzyma się w następnych latach, to i tak będziemy na granicy wypłacalności, jeśli chodzi o opłaty i prawdopodobnie będziemy lekko dopłacać do odbioru odpadów, natomiast nie będą to znaczące kwoty, których po prostu w budżecie nie mamy i pamiętajmy, wydatki bieżące mogą być pokrywane z dochodów bieżących. 

Radna p. Dominika Wikiera - odpowiadając Panu Radnemu Wrażeniowi wyjaśniła, że społeczeństwo nauczyło się segregować śmieci, ale jeszcze w stopniu niewystarczającym, ponieważ ustawa nakłada na nas obowiązek do 2024 roku, osiągnięcia 50% posegregowanych odpadów. Więc zaproponowana w uzasadnieniu stawka 29 zł, zakłada że nie będziemy ulepszać systemu i nie będziemy edukować ludzi, więc bez edukacji na pewno nie będzie progresu, w sprawie segregacji odpadów, a według właśnie tej ustawy, jest konieczne to do 2024 roku, wbrew pozorom czas szybko płynie. Nie ulepszanie systemu do tej pory, jakby jest wymienione 50%, a oczekiwanie społeczne jest jednak takie, aby była poprawa w tym zakresie. Odpowiadając Klubowi,  Radnej Żulewskiej a propos wzrostu stawek opłat wyjaśniła, teraz proponujemy wzrost  52%, zauważmy że sama płaca minimalna, tylko w tym okresie, o którym Państwo mówią, wzrosła o 21 i 33% w tym, o którym teraz rozmawiamy, co jest znacznym skokiem, a to jest tylko jeden, z czynników wpływających na koszty. 
Przypomnieć, że jesteśmy na etapie decyzji, czy przyjmujemy rozstrzygnięcie tego przetargu, który jak wiemy ze spotkania z przedstawicielami może skończyć się jeszcze wyższą stawką. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu p. Dominika Wikiera zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu - patrz: protokoły głosowania imiennego. 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – ogłosił przerwę w obradach. 


         - Po przerwie –

Przewodniczący obrad p. Strzelecki stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Radna p. Dorota Żulewska -  ad vocem – odnosząc się do słów  Przewodniczącej Komisji Budżetu, podkreśliła, że nie ma takiego klubu,
jak Klub Radnej Żulewskiej, tylko jest Klub Przyszłość. Dodała, że również pracuje w Komisji Budżetu i bardzo ceni sobie pracę właśnie w tej Komisji, a dla uściślenia sprawy, co do obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, mówiłam w odniesieniu do harmonogramu odbioru, a nie w kontekście zabrania czegokolwiek, jakichkolwiek środków finansowych innym instytucjom. I uważam, że każdy ma z nas prawo do wyrażenia swojej opinii. 

Burmistrza Miasta p. Artur Mikiewicz  - stwierdził, że jedna kwestia, która nas łączy, a mianowicie troska o mieszkańców. Zaproponował, aby się skupić
na tej trosce i podkreślił, że ani burmistrzom, ani Państwu Radnym,
przecież nie zależy na tym, żeby było drożej, żeby stawka była jak najwyższa,
wręcz przeciwnie, my chcielibyśmy, żeby stawka była jak najniższa, ale ceny są takie, jakie są, one po prostu dramatycznie wzrosły, stąd ta dzisiejsza dyskusja.
Zaproponował, aby skupić się na tym, jaka jest rzeczywistość i w jakiej rzeczywistości dzisiaj podejmujemy te trudne decyzje. Dodał, że system
gospodarowania odpadami został tak pomyślany przez ustawodawcę, żeby sam się bilansował, niestety nastąpiła zmiana ustawy, która otworzyła furtkę, która niestety segreguje samorządy na bogatsze i biedniejsze jeszcze w większym stopniu, bo są samorządy takie jak miasto Świecie, które stać na dopłatę i są takie samorządy, jak Chełmno i wiele innych, których nie stać na dopłaty. Musimy mówić o faktach i o rzeczywistości, w której podejmujemy te decyzje.
Przecież ceny szaleją na potęgę i z bardzo rzetelnych wyliczeń wydziału
finansowego i przede wszystkim ogromu pracy, który wykonał Wiceburmistrz,
który przeliczył raz od początku do końca, jeszcze raz wszystko, wynika że,
żeby system się zbilansował, to ta stawka musi być taka, o której pisze
w swojej opinii Komisja Budżetowa. 
Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Igi Jambor-Skupniewicz przypomniał, że podawała kilka przykładów, czy rzeczywiście dodatkowe zajęcia w szkole ograniczyć, czy z kultury zabrać pieniądze, czy ze sportu, czy może za dodatkowych koszy ulicznych, których przecież potrzeba w mieście i wielu
innych potrzeb, a może na utrzymanie dróg i chodników obciąć budżet. Dodał, że  ponad 100 000 000 potrzebujemy na inwestycje drogowe. Zwróćmy uwagę na to, że jesteśmy w totalnej dziurze projektowej, jeśli chodzi o regionalny program operacyjny, czyli tzw. fundusze unijne i my, gdyby nie nasze działania ekstra, dodatkowe, to nie byłoby pieniędzy na drogi, a proszę zwrócić uwagę, ile pieniędzy zewnętrznych pozyskaliśmy w ostatnich trzech latach i nadal pozyskujemy i zobowiązuję się z tego miejsca, że będziemy pozyskiwać, nie możemy tych pieniędzy przejadać, tylko musimy te pieniądze inwestować w rozwój. Zobaczmy jak zmienił się system, ile mamy więcej dzwonów, wysp śmieciowych zmodernizowanych, mamy pojemniki na electro odpady, to wszystko powoduje, że w mieście jest czyściej, od jakiegoś czasu nie widzieliśmy zdjęć śmieci w mieście, to jest jakiś dla nas argument, że jest czyściej w mieście. Oczywiście edukacja przed nami i to ogromna, dzisiaj Wiceburmistrz pokazał te drogi rozwojowe, przede wszystkim odpady zmieszane, one muszą naprawdę ulec poprawie, jeśli chodzi o ich jakość, jak powiedzieli znawcy tematu, lepiej pomieszać plastik z papierem, bo oni sobie to posortują, niż zanieczyszczać odpady zmieszane, to są tzw. odpady resztkowe, może gdybyśmy taką nazwą się posługiwali, bo zmieszane to dla ludzi znaczy, że wszystko się tam pakuje. Nie, to są odpady resztkowe i tak powinniśmy je rozumieć, wtedy potencjalnie byłaby szansa na zahamowanie tego dramatycznego wzrostu, ale musimy się jeszcze lepiej nauczyć segregować i wtedy rzeczywiście ten trend, być może udałoby się zahamować, ale przede wszystkim powinniśmy mniej produkować, bo cały system jest tak pomyślany, że płacą ci którzy produkują śmieci, no każdy z nas te śmieci wytwarza i w związku z tym ustawodawca uznał słusznie wtedy, że każdy za siebie płaci. 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki przypomniał, że komisja Budżetu w swojej opinii zgłosiła wniosek zmieniający projekt uchwały – zmiana dotyczy paragrafu 2 punkt 1 i 2 – odpowiednio ustala się stawkę opłaty za dobór odpadów w wysokości 31 zł./osobę oraz wysokości stawki powiększonej do wartości 62 zł./osobę.

Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu przez osoby pracujące zdalnie, i tak:
 Radny Krzysztof Jaruszewski   - za
 Radny Adam Maćkowski  - za
 Radny Marek Olszewski   - przeciw
 Radny Sławomir Karnowski  - za
 Radny Waldemar Piotrowski  - przeciw

Za wnioskiem głosowało 8 radnych, przy 7 głosach przeciwnych. 

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu; patrz protokoły głosowania imiennego. 
  
Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki. Następnie poddał pod głosowania Rady Miasta projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem. 
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu przez osoby pracujące zdalnie, i tak:
 Radny Krzysztof Jaruszewski   - za
 Radny Adam Maćkowski  - za
 Radny Marek Olszewski   - wstrzymuje się 
 Radny Sławomir Karnowski  - za
 Radny Waldemar Piotrowski  - przeciw

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu; patrz protokoły głosowania imiennego 

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę  Nr XLVI/ 323/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłatyuchwała Nr XLVI/323/2022Punkt 6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 12 do protokołu

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – zapoznała obecnych z opinią w przedmiotowej sprawie – Załącznik nr 13 do protokołu

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie  Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2. 
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu przez osoby pracujące zdalnie, i tak:
 Radny Krzysztof Jaruszewski   - za
 Radny Adam Maćkowski  - za
 Radny Marek Olszewski   - za
 Radny Sławomir Karnowski  - za
 Radny Waldemar Piotrowski  - za

   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było. 

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu; patrz: protokoły głosowania imiennego.

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę  Nr XLVI/ 324/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – Uchwała Nr XLVI/324/2022 .


Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – Załącznik nr 16

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – zapoznała obecnych z opinią Komisji  –  Załącznik nr 17 do protokołu

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie  Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 3.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu przez osoby pracujące zdalnie, i tak:
 Radny Krzysztof Jaruszewski   - za
 Radny Adam Maćkowski  - za
 Radny Marek Olszewski   - za
 Radny Sławomir Karnowski  - za
 Radny Waldemar Piotrowski  - za

   Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było. 

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu; patrz: protokoły głosowania imiennego

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę  Nr XLVI/ 325/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022Uchwała Nr XLVI/325/2022Punkt 8. Informacja o złożonych interpelacjach. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki poinformował, że do czasu rozpoczęcia obrad, nie wpłynęła żadna interpelacja. 


Punkt 9. Wolne wnioski 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – przypomniał, ze na jednej z poprzednich sesji został zobowiązany do spotkania z księdzem proboszczem kościoła farnego. Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia: kaplica cmentarna – jest udostępniana tylko dla chrześcijan, a dla osób niewierzących lub innego wyznania kaplica tzw. kostnica nie będzie udostępniana. Natomiast cmentarz jest dla wszystkich mieszkańców, niezależnie  jakiej wiary czy jej braku, każda osoba mieszkająca w Chełmnie  może być pochowana na cmentarzu parafialnym i ksiądz tu nie widzi żadnych przeciwwskazań.
Trzecia sprawa to bezpieczeństwo w czasie pogrzebu, ksiądz proboszcz uznał, że tym problemem powinno się zająć miasto. Zdaniem mówcy to Komisja Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej powinna się przyjrzeć bardziej tej sprawie i stosowne  wnioskami
skierować do Burmistrza Miasta. Mówca poinformował, że został ugoszczony domu pobytu dziennego, przez nasze seniorki i seniorów. Jest tam  około 40 miejsc i dodał, że są jeszcze wolne miejsca.

Radny p. Michał Wrażeń – odczytał zapytanie skierowane do Burmistrza Miasta, i tak: 
„Szanowny Panie Burmistrzu, wiele się słyszy i często o polityce kadrowej, prowadzonej w Chełmińskim Magistracie, oczywiście Burmistrz, jako kierownik urzędu, jednoosobowo tą politykę kształtuje, niemniej jednak mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta nieustannie dopytują, co się dzieje w Urzędzie Miasta Chełmna? Tajemnicą poliszynela, są sprawy o mobbing, które będą w niedalekiej przyszłości się toczyć. Pan Burmistrz wiele razy powtarzał, że transparentność działania władzy jest dla niego bardzo ważna, w związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie kierowane za moim pośrednictwem, przez mieszkańców naszego miasta. 
1. Ilu pracowników odeszło z Urzędu Miasta od momentu objęcia przez Pana funkcji burmistrza, do chwili obecnej, w tym:
- na emerytury, 
- z powodu wypowiedzenia przez pracownika, 
- wypowiedzenia przez pracodawcę 
2. Ilu pracowników Urzędu Miasta przebywa na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, zasiłku rehabilitacyjnym? 
Panie Burmistrzu, najwięcej plotek (oby nimi się okazały), dotyczy wydziału finansowego, proszę zatem o odpowiedź na pytanie.
- Ilu pracowników odeszło za Pana kadencji z tego wydziału
i jaka była przyczyna ich odejścia? 
Ruch kadrowy jest normalną koleją rzeczy, w związku z tym jeszcze jedno pytanie. 
- Ilu pracowników przyjęto w wydziale finansowym na miejsce tych, którzy odeszli.” 
Zapytanie w formie pisemnej przekazał Burmistrzowi Miasta. 

Radny p. Waldemar Piotrowski – podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta za informację, którą przekazał po spotkaniu z proboszczem kościoła farnego na temat pochówku i kaplicy cmentarnej. W związku z tym, że kaplica cmentarna nie będzie udostępniania osobom nie wierzącym i innych wyznań należy zastanowić się nad koniecznością wybudowania domu pogrzebowego, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Chełmna, ale i nie tylko, bo wiemy że pochówki odbywają się nie tylko dla samych mieszkańców Chełmna. 

Radny p. Michał Wrażeń  - wyjaśnił, że każdy żałobnik zgłasza się do zakładu pogrzebowego i ten rozwiązuje tego typu problemy. 

Radny p. Wiesław Derebecki zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta p. Murawskiego poprosił o informację, czy prace związane z modernizacją oświetlenia zostały zakończone definitywnie, czy będzie jeszcze prowadzona modyfikacji tego oświetlenia? Mówca zauważył, że na niektórych
ulicach pozostały jeszcze stare lampy, a część nowych nie świeci tak jak powinna, a niektóre powodują takie „pyłgania, że oczopląsu można dostać”.
Drugie pytanie dotyczy realizacji objazdu północnego miasta Chełmna,
więc ulic Styczniowa, Klasztorna, Dominikańska, są dość zaawansowane prace przy ulicy Dominikańskiej i część Klasztornej, tam wymieniona została już kostka brukowa na dość znacznym odcinku ulicy Dominikańskiej. Mieszkańcy ulicy Dominikańskiej proszą o informację, czy te prace będą prowadzone w dalszym ciągu od ulicy Dominikańskiej w stronę ulicy Wodnej, czy dalsze prace będą prowadzone od ulicy Dominikańskiej do ulicy Styczniowej? 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że prace dotyczące modernizacji systemu oświetlenia zewnętrznego trwają do końca marca i faktycznie kilka punktów na terenie starego miasta nie zostało jeszcze wymienione, z tego względu, że liczba punktów do wymiany jest większa niż zakładał projekt. Projekt był realizowany w 2016/17 roku, niestety nie wszystkie latarnie zostały ujęte, co przy tak potężnym zadaniu jest czymś normalnym, więc około 1% punktów nie było w pełni zinwentaryzowana, tym samym oczekujemy na dostawę brakujących opraw i do końca marca zostaną zamontowane. A w kwestii niepełnego funkcjonowania, mamy do czynienia przez cały okres lutego z dwoma ważnymi krokami. Po pierwsze, montujemy system sterowania na wszystkich latarniach, tak abyśmy poprzez system komputerowy mogli sterować każdym jednym punktem oświetleniowym w mieście i po drugie, trwa montaż urządzeń redukcji mocy biernej, dzięki którym będziemy mieli znaczące oszczędności na energii elektrycznej i przez to pojawiają się problemy z instalacjami i z infrastrukturą, natomiast do końca lutego te prace zostaną zakończone i takich większych awarii, jak mieliśmy na osiedlu Raszei, na Kopernika, na Podgórnej, ale również na Osnowskiej i Gołębiej, po miesiącu lutym nie powinno być, również te latarnie, które na Starym Mieście np. przy ulicy Grudziądzkiej, Wodnej, mamy właśnie ten efekt stroboskopowy, że mruga, latarnia również po sąsiedzku, jedna latarnia nie działa, to są w obu przypadkach problemy infrastruktury przyłączeniowej, które muszą zostać naprawione przez "Energę", są zgłoszone i czekają na realizację. Infrastruktura przyłączeniowa jest dosyć awaryjna i w tej chwili wspólnie z "Energą" pracujemy, aby te wszystkie problemy porozwiązywać i abyśmy na koniec marca mieli w pełni sprawny system oświetlenia zewnętrznego. 
Wyjaśnił, że zgodnie z harmonogram jest tak, że najpierw zostanie zakończony  fragment ulicy Dominikańskiej, następnie ulica Klasztorna, przy hali sportowej SP 2. Dalsza część Dominikańskiej, cały zakres prac zostanie zakończony do końca maja, natomiast pozostała część Dominikańskiej nie będzie już w technologii kamiennej, tylko w technologii asfaltowej i również do końca maja zostanie zrealizowana. Obecnie trwają prace poprawiające zagęszczenie w miejscach, gdzie ZWIK realizował wymiany przyłączy, ze względu na to, że w okresie zimowym zawsze grunt pracuje i tym samym lekko osiadł, po skorygowaniu zagęszczenia i po jego korekcie będzie można przystąpić do prac asfaltowych. 

Radna p. Dominika Wikiera – podziękowała za głosowanie i przyjęcie uchwały, w sprawie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty. Stwierdziła, że radni wykazali się odpowiedzialnością, za sprawy miasta, zarówno za prawidłową realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również zapewnienie mieszkańcom i mieszkankom dobrej jakości usługi. Jak wynika z orzeczeń RIO, np. w Krakowie przepisy nie wykluczają wyjątków i dopuszczają czasami konieczność dopłat z innych źródeł, co zostało podjęte w uchwale w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty,  jednakże co do zasady, system powinien się samofinansować, pracujemy nad jego poprawą i zapewne uda nam się osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 50% wagowo przed 2024 rokiem, bo takie jest zobowiązanie ustawowe. Reasumując stwierdziła, że  czystość i porządek w Chełmnie, to nasza wspólna sprawa. Punkt 10. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął XLVI sesję Rady Miasta, dziękując wszystkim za udział i głosy w dyskusji. 


Protokołowała                                                                    Przewodniczył

(M.Westfalewska)                                                               (W. Strzelecki)

Powiadom znajomego