W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z XLIV sesji RM z dnia 29.12.2021 r.

 

głosowania imienne

 

Protokół  nr  XLIV/2021
z XLIV sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia  29 grudnia  2021 r.


Sesja odbyła się dnia 29 grudnia  2021 roku i trwała od godziny 10:00 do godz.15:10

Na ogólna ilość 15 radnych obecnych na sesji było 15 radnych, co stanowi 100 %.

Lista obecności radnych stanowi z Załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad omówiony w punkcie drugim przyjęto w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji RM.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno  
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok.  
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2022 - 2028 
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego 
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich na linii Świecie-Grubno-Chełmno, których organizatorem jest Starosta Powiatu Świeckiego
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2022 
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Chełmno 
14.Interpelacje Radnych
15.Wolne wnioski i informacje
16.Zakończenie 


Punkt 1. Otwarcie
 
Otwarcia XLIV sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Wojciech Strzelecki. Powitał wszystkich obecnych oraz mieszkańców miasta, którzy oglądają sesję za pośrednictwem Internetu. 
Następnie na sekretarza obrad wyznaczył Radną Magdalenę Mrozek. 

- stwierdzenie quorum
Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych,  w obradach bierze udział 15 radnych, w tym troje: radny Krzysztof Jaruszewski, radny Adam Maćkowski i radny Waldemar Piotrowski uczestniczą w obradach zdalnie, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. 

- przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki  - poinformował, że protokół z XLIII sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Do czasu rozpoczęcia obrad nikt z radnych nie zgłosił poprawek do protokołu, 
w związku z czym na podstawie  § 29 ust. 4 Statutu Miasta, protokół z XLIII sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty. 


Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta.

Przewodniczący obrad p. Strzelecki  poinformował, że proponowany porządek obrad XLIV  sesji został przesłany Radnym. Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu trzech dodatkowych punktów, i tak: 

pkt. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego 
pkt. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich na linii Świecie-Grubno-Chełmno, których organizatorem jest Starosta Powiatu Świeckiego
pkt. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2022 

Następnie w związku z brakiem innych wniosków poddał pod głosowanie Rady Miasta proponowany porządek obrad wraz z autopoprawką.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, 2 radnych nie głosowało.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
(patrz: protokoły głosowania imiennego)


Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta i przystąpił do jego realizacji.


Punkt 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - podał najważniejsze informacje na temat prac w okresie między sesjami, i tak:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmnie zakupiła nowy wóz strażacki, na rynku była sposobność obejrzenia tego wozu, który wjechał przy asyście Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego Powiatu na rynek chełmiński Dodał, że wartość bojowa Ochotniczej Straży Pożarnej z Chełmna się znacznie poprawiła. Podkreślił, że zakup tego wozu nowego, był możliwy dzięki naszym mieszkańcom, którzy zagłosowali na to zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
- Kolejna kwestia też związana z budżetem obywatelskim – podpisano umowę na realizację zadań przesiewowych w zakresie wad postawy wśród dzieci z chełmińskich szkół. To zadanie będzie realizowane do końca czerwca przyszłego roku. 
- Przekazano plac budowy pod skatepark, którego lokalizacja będzie przy Szkole Podstawowej nr 4. Jest to zadanie długo wyczekiwane przez mieszkańców, założenie jest takie, żeby na wakacje ma być oddany do użytku  młodych mieszkańców.
- Zrealizowano odbiór 2 etapu projektu "Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego", ten projekt już jest zaawansowany na 85%,
- Dobiegły końca również prace budowlane i montażowe na oczyszczalni ścieków, trwają prace komisji rozruchowej, oczekujemy na wyniki badań laboratoryjnych dotyczących sprawności tych urządzeń.
- Rozpoczęto kolejny etap inwestycji w postaci modernizacji objazdu zachodniego Starego Miasta. Od ubiegłego tygodnia zostały wprowadzone ograniczenia w ruchu w sąsiedztwie klasztoru, trwa zdejmowanie starego asfaltu i przygotowanie do ułożenia nowej nawierzchni kamiennej na tym odcinku drogi.
- Zakończono  rozmieszczanie nowych pojemników do segregacji odpadów oraz pojemników na elektro-sprzęt, powstała mapka z lokalizacją tych punktów.
- Odebrano nowy ciągnik dla Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, który pracuje w bieżącej akcji zima.
W związku z końcem roku mówca zwrócił uwagę, że sesja budżetowa jest jeszcze  w starym roku, dzięki czemu poszczególne zadania będą mogły być czasowo realizowane. Dodał, że koniec roku to też czas podsumowań i podziękowań. Podziękował wszystkim mieszkańcom Miasta za współpracę w tym roku oraz za wszystkie pozytywne oceny, które są jak najbardziej wskazane i potrzebne.  Podziękował Radnym za owocny rok współpracy i życzył dalszej dobrej współpracy, nie tylko podczas sesji, ale także podczas spotkań nieformalnych oraz posiedzeń Komisji i zebrań różnego rodzaju. Podziękował współpracowniczkom, współpracownikom z Urzędu Miasta, z jednostek organizacyjnych i  z instytucji kultury. Ponadto podziękował organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym za wszystkie działania. Szczególne podziękowania skierował  w stronę szkół, przedszkoli i żłobków. Podziękowania skierował również w stronę przedsiębiorców, których udało się zaprosić do współpracy w ramach Chełmińskiej Rady Biznesu. Mówca uznał, że koniec roku to też okazja do złożenia życzeń, wszystkim mieszkankom i mieszkańcom życzył dobrego, lepszego Nowego Roku, przede wszystkim  zdrowia i optymizmu. Życzył realizacji zamierzeń i celów oraz wszystkiego najlepszego na cały nowy 2022 rok.


Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno  

Dyrektor COPO p. Magdalena Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o następującej treści: „Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 podmioty prowadzące żłobki (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki określa Rada Gminy w drodze uchwały.  Uchwała  podjęta  przez Radę Miasta Chełmna  w 2016  roku w sprawie określenia wysokości i  zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno była już dwukrotnie zmieniana. W obecnie proponowanej uchwale wysokość dotacji określona została kwotowo oraz doprecyzowano zapisy dotyczące terminów przekazywania i rozliczania dotacji Załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji o następującej treści: „Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna po analizie materiału pozytywnie zaopiniowała propozycję regulacji zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno, która jest neutralna kosztowo wnosi natomiast poprawę jakości współpracy.” Załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak: 
  Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
  Radny Adam Maćkowski - jestem za
  Radny Waldemar Piotrowski - jestem za  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu. (patrz:  protokoły głosowania imiennego)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIV/304/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Chełmno Załącznik nr 6 do protokołu


Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały wraz z  uzasadnieniem uwzględniając autopoprawkę, która zawiera mniejsze kwoty wydatków niewygasających, aniżeli w pierwotnym projekcie, o następującej treści: „Ustawa o finansach publicznych zgodnie z art. 263 pozwala jednostkom samorządu terytorialnego na ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (tj. wydatków zaplanowanych w budżecie danego roku, ale realizowanych w roku kolejnym). Środki niezbędne do sfinansowania zadań wskazanych w tym wykazie przekazywane są w ostatnim dniu roboczym danego roku na wyodrębniony rachunek budżetowy gminy, a w trakcie kolejnego roku następuje zapłata na rzecz wykonawców poszczególnych zadań z tego rachunku. Realizacja wydatków w ramach rachunku wydatków niewygasających możliwa jest najpóźniej do 30 czerwca roku następującego po danym roku budżetowym. Dla środków tych prowadzona jest odrębna księgowość i sporządzane odrębne sprawozdania budżetowe. W przypadku niewykorzystania środków „niewygasających”, kwota która pozostanie na rachunku, przelewana jest z powrotem na rachunek podstawowy budżetu i stanowi dochód nowego roku budżetowego. W myśl art. 263 ustawy wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zawierać powinien plan finansowy wydatków (wskazanie działu, rozdziału, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych) oraz określać ostateczny termin ich realizacji. Możliwość ustalenia takiego wykazu pozwala na zachować ciągłość pracy jednostki samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Propozycja ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2021 dotyczy 5 zadań na kwotę 1 021 214,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 54 000,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 967 214,78 zł. Jedną z głównych przyczyn, dla których nie jest możliwe pełne wykorzystanie środków z budżetu br. w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r., są kłopoty Wykonawców z uzyskaniem dostaw towarów (materiałów, urządzeń, osprzętu) spowodowanych ograniczeniami produkcyjnymi na skutek trwającej pandemii COVID-19, zaliczanej do tzw. siły wyższej. Na wnioski wykonawców robót Miasto zmuszone jest do zawarcia aneksów do umów wydłużając terminy wykonania robót. 
Opis zadań:
1. Remont pomieszczeń Urzędu Miasta – 54 000,00 zł.
Nabyte przez Miasto pomieszczenia w budynku Urzędu zajmowane dotychczas przez Gminę Chełmno wymagają dostosowania do potrzeb poszczególnych wydziałów. Wyłoniony w ramach postępowania przetargowego wykonawca nie jest w stanie zakończyć prac do 31.12.2021 r., w remontowanych pomieszczeniach konieczna jest wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej. Planowane zakończenie robót do 31.05.2022 r., termin wydatkowania środków do 30.06.2022 r.

2. Opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej ul. Polna i Łunawska – 30 000,00 zł
W budżecie 2021 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonania podziałów niezbędnych do wykupu gruntów zlecono w maju 2021 r. proces polega na ustaleniu wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy w znacznej części przebywają poza granicami kraju, a także powiadomieniu ich o prowadzonych działaniach. wiele adresów jest nieaktualnych, co znacznie wydłuża prace przy podziale gruntów, bez tych operacji nie można uzyskać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja w zakresie budowlano-kosztorysowym jest opracowana. 
Zapisanie zadania jako wydatek niewygasający pozwoli dokończyć na realizację zadania do 31.05.2022 r. Wydatkowanie środków planowane do 30.06.2022 r.

3. Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku UM – 229 000,00 zł. 
Na realizację zadania w budżecie 2021 r. przewidziano kwotę 230 000,00 zł, wydłużenie realizacji zadania wynika z wydłużenia postępowania przetargowego na realizację zadania (konieczne było przeprowadzenie 3 postępowań przetargowych). Wyłoniony wykonawca nie jest w stanie uzyskać dostaw towarów (urządzeń, osprzętu) w dostatecznie krótkim czasie, na skutek ograniczeń produkcyjnych, wynikających z trwającej pandemii COVID-19, dlatego też proponuje się umieścić realizację zadania w ramach wydatków niewygasających. Planowane zakończenie robót do 31.05.2022 r., termin wydatkowania środków do 30.06.2022 r.

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na teranie miasta Chełmna – 662 396,78 zł.
Na realizację zadania w budżecie 2021 r. zaplanowano kwotę 4 055 087,82 zł. Wydłużenie realizacji zadania wynika z kłopotów Wykonawcy z uzyskaniem dostaw towarów (urządzeń, osprzętu), spowodowanych ograniczeniami produkcyjnymi spowodowanymi trwającą pandemia COVID-19. Na wniosek wykonawcy prac Miasto zawarło aneks do umowy wydłużając terminy wykonania prac. Planowane zakończenie robót do 31.05.2022 r., termin wydatkowania środków do 30.06.2022 r.

5. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej 
w Chełmnie – 45 818,00 zł.
Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2021 r. kwotę 100 000,00 zł. 
W wyniku uzyskania promesy dofinansowania w ramach programu Polski Ład na wykonanie uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną, drogową i parkingową, na obszarze po byłej jednostce wojskowej  przy ul. Biskupiej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego  ww. zakresie. Rozstrzygnięcie przetargowe pozwoli wykonać prace za 50.000,00 zł, z tego 45 818,00 zł do 31.05.2022 r. Termin dokonania płatności do  dnia 30.06.2022 r.” – Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i autoporawką stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Reasumując stwierdził,  że wydatki niewygasające zaproponowane w wysokości 3.852.621,82 zł. zmniejszono do kwoty 1 021 214,78 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 54 000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości: 967 214,78zł.

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie, jak zostaną zagospodarowane środki pozyskane z tytułu zmniejszenia wydatków niewygasających. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając przedmówcy, wyjaśnił, że środki z tytułu zmniejszenia wydatków niewygasających zostaną wydatkowane na te zadania na jakie były przeznaczone,  ale jeszcze w roku bieżącym. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z autopoprawką. 
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak:  
 Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
 Radny Adam Maćkowski - jestem za
 Radny Waldemar Piotrowski - jestem za  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
(patrz; protokoły głosowania imiennego)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIV/305/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2021 roku nie wygasają      z upływem roku budżetowegoZałącznik nr 9 do protokołu

 

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił propozycję zmian w budżecie miasta 2021 roku. Zwrócił uwagę, że część przedstawionych zmian dotyczy korekty dochodu, który jest niższy, aniżeli zaplanowano.

(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik nr 10 doprotokołu

Reasumując stwierdził, że dochody w roku bieżącym wynoszą 98.867.229,27 zł., wydatki 102.654.743,97 zł., deficyt budżetowy 3.787.514,70 zł. 

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie, dlaczego zmniejsza się opłaty parkingowe o 80 tys. zł. Ponadto poprosił o wyjaśnienie zmniejszenia planu wydatków w celu wygospodarowania środków na zakup – jakich materiałów będzie mniej zakupionych. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że zapis „Zmniejszenie planu wydatków na materiały w celu wygospodarowania środków na zakupy inwestycyjne” dotyczy zakupu posypywarki soli i pługu śnieżnego, których cena przekracza kwotę 10 tys. zł.  i muszą zostać zakupione, jako zakupy inwestycyjne. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając radnemu p. Michałowi Wrażeniowi w temacie strefy płatnego parkowania wyjaśnił, iż są mniejsze dochody z tego tytułu. Dodał, że centrum handlowe ze Starego Miasta przemieściło się wokół pasażu chełmińskiego i z tego tytułu jest mniejsza sprzedaż biletów parkingowych. 

Radny p. Michał Wrażeń – zwrócił uwagę, że prosił o wyjaśnienie zapisu w § 90004 -  Zmniejszenie planu wydatków na materiały w cel wygospodarowania środków na zakupy inwestycyjne posypywarki soli i pługu śnieżnego – z zakupu jakich materiałów zrezygnowano. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – wyjaśniając przedmówcy poinformował, że z § 431, który nazywa się „zakup materiałów” planowano zakupić te same urządzenia, których koszt był poniżej 10 tys. zł., a okazało się, że te urządzenia kosztują powyżej 10 tys. zł. muszą być zakupione, jako środki inwestycyjne, za zgodą Rady Miasta.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiający zmiany w budżecie miasta na 2021 rok. 
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak:
Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny Adam Maćkowski - jestem za
Radny Waldemar Piotrowski - jestem za  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
(patrz: protokoły głosowania imiennego).                                                           

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIV/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok Uchwała nr XLIV/306/2021">
Uchwała nr XLIV/306/2021

 

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz z objaśnieniami o następującej treści: 
„W niniejszej uchwale w załączniku przedsięwzięć wprowadzono zmiany:
1. Dokonano zmian w ramach przedsięwzięcia "Budowa 5 przejść dla pieszych" zamieniając jedno przedsięwzięcie na pięć oddzielnych zadań przebudowy przejść dla pieszych dla każdej ulicy osobno.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie wieloletnie "Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie" na lata 2021-2022.
3. Zaktualizowano przedsięwzięcie "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie" przenosząc część wydatków do realizacji w 2022 r.
Zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, w zakresie limitu zobowiązań wynikających z realizowanych przedsięwzięć, oraz zmian budżetowych w prowadzonych uchwałą wprowadzającą zmiany do budżetu 2021 r., rozpatrywaną na sesji w dniu 29 grudnia 2021 r. Zmodyfikowano prognozę finansową dla roku 2022 uwzględniając przesunięcia dochodów z roku 2021 do 2022, z tytułu dotacji UE na wydatki majątkowe, wprowadzono do wydatków majątkowych kwoty wynikające z realizacji dodatkowych przedsięwzięć wieloletnich "Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie" oraz "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie" – Załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały przedstawiający zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak: 
Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny Adam Maćkowski - jestem za
Radny Waldemar Piotrowski - jestem za  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
(patrz: protokoły głosowania imiennego).

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIV/307/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027  –  Uchwała nr XLIV/307/2021

 

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że zostanie przedstawiona, przedyskutowana i przegłosowana  najważniejsza uchwała w roku bieżącym tj. uchwała budżetowa na rok przyszły. Podziękował za zaangażowanie w pracę nad projektem budżetu miasta Zastępcy Burmistrza Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz Radnym Miasta. Konstruując budżet miasta brano przede wszystkim pod uwagę optymalizacji wydatków tzn. że wszystkie wydatki muszą być uzasadnione. Ważnym elementem było również szukanie oszczędności w wydatkach bieżących i transferowanie tych środków na zadania inwestycyjne. Równie ważne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju naszego miasta. 
Reasumując stwierdził, że zaproponowany budżet ma dawać możliwości rozwojowe tj. nastawienie na inwestycje, ale też oszczędne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi. 
Następnie przedstawił prezentację dotyczącą budżetu miasta na 2022 rok. Podstawowe dane budżetu w latach 2018 – 2022 wskazują, że dochody i wydatki na przełomie lat 2018-2021 systematycznie wzrastały, natomiast na przyszły rok zmalały, co wiąże się z centralizacją wydatków związanych z przetransferowaniem Programu 500+ do Zakładu Usług Społecznych. Dodał, że do maja przyszłego roku MOPS będzie obsługiwał ten program, a od połowy 2022 roku całość programu będzie obsługiwana przez ZUS. 
Zwrócił uwagę na wykres dotyczący deficytu i wyjaśnił, że najczęściej planowany deficyt jest wyższy, aniżeli ten, który występuje na koniec roku. Na koniec 2022 roku zaplanowano deficyt w wysokości 7,4 mln. zł. i wyraził nadzieję, że będzie on dużo niższy. Najważniejsze wartości to INWESTYCJE, które systematycznie w ostatnich latach rosły, a w przyszłorocznym budżecie kształtują się w wysokości 16,1 mln. zł. Kolejny slajd przedstawia relację dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018 – 2022. Zwrócił uwagę, że margines nadwyżki bieżącej systematycznie spada, jednakże występuje tu taka tendencja, że w stosunku do planu nadwyżka okazuje się wyższa. Następny slajd to prognoza budżetu w latach 2022-2028. Kolejny slajd pokazuje zadłużenie w latach 2014/2021/2028 wskazując zarówno zadłużenie wykonanie, jak i prognozę. Przedstawił dynamikę zmian najważniejszych dochodów 2018 – 2022 oraz dynamikę zmian najważniejszych wydatków bieżących 2018 – 2022. 
Następnie zapoznał obecnych z autopoprawką do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2022, która zawiera następujące zmiany: 
1) Zwiększa się dochody budżetu na 2022 r. o kwotę: 5 124 533,45 zł,
w tym:
− dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 71 867,40 zł,
− dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 5 052 666,05 zł.
W związku z powyższym § 1 projektu uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości: 81 036 671,57 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości: 72 465 485,52 zł,
2) majątkowe w wysokości: 8 571 186,05 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę: 5 482 094,80 zł,
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 5 400,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 5 476 694,80 zł.
W związku z powyższym § 2 projektu uchwały budżetowej otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 88 474 373,41 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości: 72 351 271,61 zł,
2) majątkowe w wysokości: 16 123 101,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
3) Zwiększa deficyt budżetu na 2022 r. o kwotę: 357 561,35 zł
4) Zwiększa się przychody budżetu na 2022 r. z tytułu nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych o kwotę: 357 561,35 zł
5) W związku z punktem 4 autopoprawki § 3 budżetu na 2022 r.
otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie: 8 204 025,27 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie: 766 323,43 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
6) W związku z punktem 3 i 4 autopoprawki § 4 budżetu na 2022 r.
otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 7 437 701,84 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- kredyty i pożyczki w kwocie: 4 000 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: 3 437 701,84 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
7) Dokonuje się zmian limitów w załączniku nr 7 „Zadania inwestycyjne
2022 rok” do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 zgodnie
z załącznikiem 7 do autopoprawki.
8) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2022 roku, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki.”
Załącznik nr 17 do protokołu.

Następnie zapoznał z zapisami projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok, i tak:
„ § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 na sfinansowanie: 
przejściowego deficytu 1 000 000,00 zł
planowanego deficytu budżetu 4 000 000,00 zł
 
§ 7. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości: 320 000,00 zł,
w tym:
rezerwę ogólną w wysokości: 100 000,00 zł,
rezerwę celową  na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 220 000,00 zł.
 
§ 8. Ustala się:
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie: 530 000,00 zł,
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 530 000,00 zł
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:          65 000,00 zł
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie: 36 107,00 zł
Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:    36 107,00 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:           3 534 000,00 zł
Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 3 534 000,00 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem  nr 12.

§ 13. Ustala się kwoty się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się kwoty dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do : 
zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty: 1 000 000,00 zł
zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek  na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:4 000 000,00 zł
 
§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:
1)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz  zmian miedzy paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi;
2)otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
3)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. W 2022 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 19. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

Następnie przedstawił zadania inwestycyjne zaplanowane na rok budżetowy 2022. 

Na zadania pn.  Drogi publiczne gminne zaplanowano 7 012 947,39 w ramach których planuje się zrealizowanie następujących zadań:
- Modernizacja schodów na ul. Rybackiej  - 115 000,00
- Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa - 11 310,00
- Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe ul. Przemysłowa – 217 000,00
- Przebudowa przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. - Kamionka/Studzienna 160 000,00
- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Łunawska  - 68 820,00
- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Osnowska  - 75 070,00
- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Szosa Grudziądzka  - 162 300,00
- Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Toruńska - 71 380,00
- Budowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska - 2 000 000,00
- Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa -  250 000,00
- Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej -  48 000,00
- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna - 345 000,00
- Budowa ul. Kolejowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem - 600 000,00
- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego -  2 889 067,39
- Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (odszkodowania) - 28 000,00
- Działalność usługowa - Cmentarze - Budowa Kolumbarium 62 500,00
- Administracja publiczna - Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni  - 310 000,00
- Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  1 780 000,00
- Budowa windy zewnętrznej w budynku SP4 - 750 000,00
- Modernizacja nawierzchni placu zabaw SP4  -30 000,00
-Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych - 1 000 000,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6 284 654,41
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3 334 847,41
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 451 414,42
- Przebudowa wodociągu ul. Wodna  - 950 000,00
Podkreślił, że plan inwestycyjny będzie rewidowany w ramach pozyskiwanych środków zewnętrznych. 
Kolejne zadania są to dotacje inwestycyjne dla mieszkańców na wymianę źródeł ogrzewania, na które zaplanowano kwotę 180.000,00.  Ważnym zadaniem jest  aktywizacja terenów po Jednostce Wojskowej na ulicy Biskupiej. Projekt aktywizacji terenów powojskowych został doceniony przez władze województwa i wpisany, jako  inwestycja strategiczna, ponadregionalna i dlatego ma duże szanse na pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu. Dodał, że planowane jest utworzenie nowej dzielnicy w mieście, która oprócz funkcji usługowej w ramach klastra usług społecznych, będzie pełniła funkcję mieszkaniową.  W ramach kultury fizycznej zaplanowano budowę skateparku za kwotę 645 000,00. 
Reasumując stwierdził, że całość zadań inwestycyjnych kształtuje się w wysokości 16 123 101,80.  Poinformował, że oprócz inwestycji miasto realizuje równie ważne zadania w ramach oświaty i edukacji, kultury, sportu. Dodał, że na różne programy dla szkół pozyskano dodatkowo łącznie 2.401.939,30.
Podobnie pozyskiwano dodatkowe zewnętrzne środki na kulturę i sport. Nawiązując do sprawy wynagrodzeń pracowników poinformował, że kolejny wzrost najniższego wynagrodzenia powoduje, że wynagrodzenia „spłaszczają się” i dodał, że w miesiącu styczniu zostanie przeprowadzona analiza możliwości podwyższenia płac zarówno pracowników Urzędu Miasta, jak i jednostek organizacyjnych. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił zmiany tj.  techniczną stronę autopoprawki.  Autopoprawka do projektu budżetu na 2022 r.

Następnie poinformował, że  Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chełmna na 2022 rokopinia RIO o proj. budżetu  oraz pozytywna opinię  RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Chełmna na 2022 rok. Opinia RIO

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki  p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji o następującej treści: 
„Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na rok 2022.
Komisja po otrzymaniu projektu budżetu miasta na rok 2021 szczególną uwagę zwróciła na zgodność zawartości budżetu z Zarządzeniem nr 106/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2022.
W/w dokument określa ogólne zasady do opracowania projektu budżetu. Między innymi ramy kształtowania się dochodów i wydatków określane są w § 5, w którym  podane są podstawowe wskaźniki. I tak wskaźnik dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony na poziomie 2,8 %. Do opracowania projektu budżetu został przyjęty 5 %, wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta, jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego. Uwzględniono zmiany będące konsekwencją regulacji wynagrodzeń w roku 2021 (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK) oraz zmian minimalnego wynagrodzenia za płacę.
Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodny ze wskaźnikami przyjętymi przez Ministra Edukacji Narodowej.
Do obliczenia poziomu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków oraz przychodów i kosztów należy przyjąć:
a) wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych nie może przekroczyć 3,6%,
b) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. - 3 010,00 zł.
Do projektu na rok 2022 r. Burmistrz Miasta przedłożył zmiany zwiększające dochody budżetu na kwotę łączna 5.124.533,45 zł, oraz zmiany zwiększające wydatki budżetu na kwotę 5.482.094,80 zł. Zmiany przedstawione                  w autopoprawce wynikały przede wszystkim z korekt harmonogramów realizacji dochodów i wydatków majątkowych, zapoczątkowanych w poprzednich latach.
Na podstawie powyższych informacji podstawowe dane budżetowe przedstawiają się następująco:
Dochody budżetu w wysokości:                 81.036.671,57 zł, 
dochody bieżące w wysokości:                  72.465.485,62 zł, 
dochody majątkowe w wysokości:               8.571.186,05 zł,
Wydatki budżetu w wysokości:                   88.474.373,41 zł, 
wydatki bieżące w wysokości:                    72.351.271,61 zł, 
wydatki majątkowe w wysokości:               16.123.101,80 zł
Przychody budżetu w kwocie:                      8.204.025,27 zł,
Rozchody budżetu w kwocie:                          766.323,43 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości:                  7.437.701,84 zł.
Komisję niepokoi bardzo niski poziom nadwyżki operacyjnej tj. różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która planowana jest na poziomie historycznie niskim tj. 47 746,51 zł. Po zmianach wprowadzonych autopoprawką wartość nadwyżki operacyjnej będzie wyższa tj. 114.213,00 zł. Dostrzegamy intensywną pracę nad poprawą wskaźnika,  jednak przy budżecie 81 036 671,57 zł, w/w nadwyżka jest nadal na zbyt niskim poziomie. Stąd Komisja zaleca permanentne monitorowanie wydatków bieżących z jednoczesnym dbaniem o dochody bieżące.
Komisja popiera w pełnej rozciągłości umiejętne korzystanie ze środków zewnętrznych, dźwigni finansowej pozwalającej wykonać większe zadania przy jednoczesnym niższym zaangażowaniu środków własnych. Czego przykładem jest realizacja tegorocznego budżetu, w którym udało się uzyskać ponad 14% udział wydatków majątkowych. W tym roku dochody budżetu miasta wyniosły 98 mln a wydatki ponad 102 mln. Należy zwrócić uwagę, że przyszłoroczny budżet po stronie dochodowej o 17 830 557,70 zł. a wydatkowej o  14 180 370,56 zł. niższy, co oznacza mniejsze dochody o 18% r/r. Wynikają one min. ze zmiany przepisów dotyczących świadczeń wychowawczych (tzw. 500+), których obsługą zajmie się od początku 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w istotny stopniu uszczuplą budżet 2022 r. Szacowana wartość obniżenia dochodów to ca. 10 000 000,00 zł.
Projekt budżetu zakłada bardzo wysoki udział w wydatkach zadań inwestycyjnych w tym m. in. :
1. Budowa 5 przejść dla pieszych - 374 790,00 zł.
2. Przebudowa kanału odprowadzającego wody opadowe z ul. Przemysłowej (I etap) – 217 000,00 zł.
3. Przebudowa wodociągu w ul. Wodnej na kwotę 950 000,00 zł.
4. Przebudowa ulic Wodna, Poprzeczna, Rycerska – 2 000 000,00 zł.
5. Przebudowa ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem –                 600 000,00 zł.
6. Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej – budowa infrastruktury. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę - 2 375 000,00 zł.
7. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych 1.000 000,00 zł.
8. Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, zaplanowano 180 000,00 zł.
9. Budowa windy zewnętrznej w budynku SP 4 – 750 000,00 zł.
10.Modernizacja schodów na ul. Rybackiej - 115 000,00 zł.
11.Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy SP 4 – 30 000,00 zł.
12.Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni - 310 000,00 zł.
13.Opracowanie dokumentacji: 
a. odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa – 11 310,00 zł.
b. przebudowy i modernizacji nawierzchni ulic, chodników oraz odwodnienie, oświetlenie i organizacja ruchu ul. Dworcowej, Szosy Grudziądzkiej, Przemysłowej – 250 000,00 zł; ul. Wrzosowej, Bliskiej, Konwaliowej –              48 000,00 zł.
c. II części dokumentacji budowy grzebowiska dla zwierząt, planowana kwota - 15 000,00 zł.
d. wielobranżowej adaptacji obiektów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej pod potrzeby klastra usług społecznych - 214 807,00 zł.
oraz niezrealizowane ale rozpoczęte w 2021 roku:
14.Budowa SKATE PARKU, planowana kwota 645 000,00 zł.
15.Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna – 345 000,00 zł.
16.Objazd zachodni Zespołu Staromiejskiego -  2 889 067,39 zł,
17.Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”                 2 384 847,41 zł,
Wszystkie zadania inwestycyjne na łączną kwotę 16 123 101,80  zł.
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:
Chełmińskiego Domu Kultury w wysokości: 1 961 280,00 zł,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości: 864 800,00 zł,
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w wysokości: 1 099 950,00 zł zwiększenie dotacji wynika m.in. wprowadzenia zadania cyklicznego festiwal 9Hills w kwocie (150 000,00 zł.), które w poprzednich latach było wprowadzane w ramach zmian budżetowych w trakcie roku. Zwiększenie dotacji wynika również z faktu zwiększenia zatrudnienia o 1 ¼ etatu w tym o jeden etat w dziale upowszechniania sztuki, animacji i promocji, wzrost zatrudnienia związany jest z zapewnieniem pracy Muzeum w sezonie przez 7 dni w tygodniu, oraz o ¼ etatu pracownika gospodarczego, łącznie (70.000,00 zł.)
W budżecie kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo i poprawę jakości życia wszystkich mieszkanek i mieszkańców, ochronę środowiska oraz optymalizację kosztów prądu/gazu poprzez kontynuację dotacji na wymianę źródeł ogrzewania oraz kluczowych przynoszących zarówno korzyści środowiskowe, jak i ekonomiczne inwestycji pro-rozwojowych.
Komisja zapoznała się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu Miasta Chełmna na 2022 r. przez Radnych Miasta, instytucje zewnętrzne oraz mieszkańców. Z informacji przekazanych przez Zastępcę Burmistrza wynika, iż praktyką jest, że wnioski nie ujęte w projekcie budżetu brane są pod uwagę  w przypadku korzystnych możliwości finansowania, tym samym traktowane są jako nadal aktualne przy konstruowaniu budżetów jak i kolejnych zmian budżetowych.
Komisja jest świadoma trudnej sytuacji, jaka panuje na rynku finansowym i, że jest to trudny czas szczególnie dla samorządów małych miast o niskim budżecie. Jednocześnie dużymi zmianami w finansowaniu JST związanymi     z wprowadzeniem Polskiego Ładu. W związku z powyższym wyrażamy swoje zadowolenie i poparcie dla podejmowanych działań określonych w przedmiotowym dokumencie.
Reasumując Komisja postrzega projekt budżetu jako kompromis pomiędzy rozsądnym kształtowaniem dochodów przy jednoczesnym racjonalnym – optymalnym podejściu do wydatków, co w stanie zagrożeń wynikających         z niestabilności gospodarczej, zarówno w kraju, jak i na świecie, pozwala mieć nadzieję na pełną realizację zadań.” – Opinia stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska p. Dorota Żulewska – przedstawiła opinię Komisji o następującej treści:
„Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełmna po szczegółowym zapoznaniu się z projektem budżetu na rok 2022 w obszarze swojej działalności  zwróciła uwagę na następujące kwestie:
- zaplanowane środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych i instytucji kultury, kulturę fizyczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska powinny zapewnić realizację zadań gminy w roku 2022,
- w projekcie budżetu zaplanowano zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych na kwotę w wysokości 1.780.000 zł w zakresie: termomodernizacji i modernizacji oświetlenia wewnętrznego na ledowe, budowy widy zewnętrznej w budynku SP4 oraz modernizację nawierzchni placu zabaw przy SP4. Należy wspomnieć, że wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie pokrywa w całości wydatków potrzebnych na cele oświatowe, planowana kwota jaką miasto otrzyma w 2022 r. z tytułu subwencji oświatowej wynosi 12.547.479,00 zł, co stanowi tylko 49,27% planowanych wydatków miasta. 
- w projekcie budżetu zaplanowano wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w kwocie 718 100,00 zł
- w projekcie budżetu uwzględniono dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania w kwocie 180 000,00 zł
W przypadku pojawienia się w budżecie uwolnionych środków Komisja wskazuje na konieczność:
- zabezpieczenia środków w budżecie miasta na rok 2022 z przeznaczeniem na stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów na podstawie złożonego wniosku Komisji,
- regulacji płac pracowników oraz dostosowania jej do sytuacji ekonomicznej rynku,
- zwiększenia wsparcia finansowego na rzecz rozwoju klubów sportowych oraz działań o charakterze kulturalnym, oraz sportowo – rekreacyjnym, które pozytywnie wpływają na promocję naszej gminy,
- zabezpieczenia środków na inwestycje, które są konieczne do wykonania, min.: 
- w Chełmińskim Domu Kultury min: na wykonanie instalacji oddymiania, 
- w Miejskim Przedszkolu Tęczowy Zakątek, min. na modernizację placu zabaw,
- w SP1, SP2, SP4 min: z przeznaczeniem na remonty sal i korytarzy szkolnych oraz wymianę nawierzchni boiska sportowego,
- w Muzeum Ziemi Chełmińskiej min na: wymianę drzwi głównych oraz  awaryjnych, wymianę  głównej rozdzielni prądu oraz remont korytarza.
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska zwrócili uwagę na konieczność: 
- pozyskiwania  środków z zewnątrz na programy i projekty unijne, dzięki którym mogą być finansowane zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz rozbudowana i doposażona istniejąca infrastruktura edukacyjna, sportowa i kulturalna,
- pozyskiwania środków z zewnątrz z przeznaczeniem na działania kulturalne oraz sportowo – rekreacyjne,
- poszerzenia współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć korzystnych dla obu stron,
- dostosowania wydatków na poprawę funkcjonowania basenu, aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy poprawić jego rentowność i wykorzystać istniejący tam potencjał.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stanu zobowiązań finansowych gminy na koniec 2021 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy Miasta Chełmna na 2022 rok.” (Opinia stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 

Przewodnicząca Klubu Radnych „Miasto Mieszkańców” p. Ilona Smolińska – przedstawiła opinie Klubu, o następującej treści:
„Klub Radnych „Chełmno – Miasto Mieszkańców” pozytywnie opiniuje projekt budżetu Miasta Chełmno na rok 2022. 
Mamy świadomość bardzo trudnych warunków projektowania budżetu, wynikających z niepewności gospodarczej spowodowanej trwającą pandemią COVID-19 oraz zmianami przepisów dotyczących dochodów Miasta z udziałów w podatkach od osób fizycznych, zmniejszaniu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a ponadto nieustannie rosnących cen energii i usług. Z dużą rozwagą zaplanowano wydatki budżetowe  Miasta. Dochody bieżące obliczono po uwzględnieniu autopoprawki na                        72 465 485,52 zł, natomiast wydatki bieżące na 72 351 271,61 zł. 
Stosunkowo niewielka różnica (+114 213,91 zł.) zobowiązuje do dużej dyscypliny finansowej w wykonywaniu budżetu. Wynika ona również z faktu, iż na gminę spada coraz więcej zadań, które musi finansować ze środków własnych.
W zakresie inwestycji widzimy przemyślane działania rozwojowe – m.in. 
- aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej, 
- budowa infrastruktury.
Teren na który przez lata nie było pomysłu dzięki przemyślanym inwestycją zostanie zaktywizowany. 
Zadania inwestycyjne zaplanowano na łączna kwotę 16 123 101.80 zł. Są w tym również inwestycje, których realizacja rozpoczęła się w roku bieżącym, a zakończona zostanie w 2022 roku.”  (Opinia stanowi załącznik nr 23 do protokołu)

Radna p. Dorota Żulewska – poprosiła o wyjaśnienie, czy w projekcie budżetu przyjęto wzrost wynagrodzeń do 5%, czy o 5%

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz -  odpowiadając przedmówczyni wyjaśnił, że w Zarządzeniu Burmistrza Miasta przyjęto zapis „do 5%”, jednakże po uchwaleniu budżetu miasta na 2022 rok w miesiącu styczniu zostaną dokonane obliczenia i wówczas będzie można powiedzieć, jaka regulacja będzie możliwa.  Dodał, że przyjęte 5% to jest minimum, ponieważ inflacja wynosi już około 8%, jednakże należy pilnować relacji pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – poinformował, że przewiduje się 5%, jednakże dla bezpieczeństwa zawsze zapisuje się „do”, ponieważ kwota może ulec zmianie z uwagi na możliwości finansowe. Dodał, że przyszły rok budżetowy będzie bardzo trudny i dopóki nie zbilansują się dochody z wydatkami bieżącymi nie można podjąć deklaracji o konkretnej wartości procentowej. 

Radny p. Michał Wrażeń – pochwalił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska uznając że jest ona „bardzo ładna i ładnie wypunktowano wszystkie rzeczy”. Nawiązując do opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki poinformował, że uczestniczył w spotkaniu Komisji i otrzymał treść opracowanej wówczas opinii. W dniu dzisiejszym otrzymał opinię Komisji przygotowana na sesję Rady Miasta, a Przewodnicząca Komisji przedstawiła jeszcze inną treść opinii. Poprosił o wyjaśnienie, która opinia jest właściwa i ilu radnych głosowało za jej przyjęciem. 
Odnosząc się do otrzymanej opinii poprosił o wyjaśnienie zapisu „Wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodny ze wskaźnikami przyjętymi przez Ministra Edukacji Narodowej”  - poprosił o wyjaśnienie jaki to jest wskaźnik. 
Nawiązując do zapisu „5% podwyżki dla pracowników” zwrócił się do Burmistrza Miasta i stwierdził, że jest to minimum i przynajmniej to powinien otrzymać każdy. W dalszej części opinii znajdował się zapis, że Komisja zapoznała się z wnioskami do budżetu miasta i zasugerował, aby Przewodnicząca Komisji uwzględniła, które wnioski zostały ujęte w budżecie, a które nie. Stwierdził, że właściwe jest tylko zakończenie opinii: „Reasumując Komisja postrzega projekt budżetu jako kompromis pomiędzy rozsądnym kształtowaniem dochodów przy jednoczesnym racjonalnym – optymalnym podejściu do wydatków, co w stanie zagrożeń wynikających z niestabilności gospodarczej, zarówno w kraju, jak i na świecie, pozwala mieć nadzieję na pełną realizację zadań.”  Zdaniem mówcy ten zapis był wystarczający i dodał, cyt. „przyszedłem głosować nad budżetem”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – nawiązując do wypowiedzi przedmówcy zwróciła uwagę, że cyt. „Pan Radny przyszedł głosować nad budżetem, a opiniowanie pracy Komisji to taki dodatek”. Dodała, że Komisja pracowała w trudnych warunkach, ponieważ część radnych pracowała zdalnie. Wyjaśniła, że po wprowadzeniu przez Burmistrza Miasta autopoprawki, decyzją członków komisji zmieniono treść opinii.  Podkreśliła, że pozostała treść opinii została opracowana na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 106/2021 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2022. Odnosząc się do zapisu o regulacji płac nauczycieli wyjaśniła, że wynika on z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

Radna p. Dorota Żulewska – popierając wypowiedź radnego p. Michała Wrażenia w sprawie wynagrodzeń stwierdziła, ze głosując za przyjęciem budżetu miasta radni obdarzają Burmistrza Miasta dużym kredytem zaufania i wyraziła nadzieję, że podwyżki dla pracowników będą wyższe, aniżeli 5 %. 
 
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – uściślając informację na temat wynagrodzenia nauczycieli poinformował, że są one zmieniane decyzją Ministra Edukacji Narodowej i muszą być uwzględnione. To dotyczy również minimalnego wynagrodzenia, które w chwili obecnej wynosi 3.010 zł. 

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował Skarbnikowi Miasta za wyjaśnienie odnośnie wynagrodzeń nauczycieli. Zwracając się do Przewodniczącej Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki poprosił o informację, które z wniosków złożonych do budżetu miasta zostały uwzględnione, a które przeniesione do cyt. „zamrażarki”. Odnosząc się do przedstawionej opinii stwierdził, że powinna zostać zgłoszona korekta, ponieważ mówca posiada opinię o innej treści. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – przypomniał, że trwa dyskusja nad projektem budżetu, a nie nad opinią Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska przedstawiono wnioski do budżetu miasta. Zarówno Burmistrz Miasta, Jego Zastępca, jak i Skarbnik Miasta udzielili wyjaśnień odnośnie wszystkich wniosków.  Dodała, że na ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji analizowali również pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta przez Chełmińską Radę Seniorów, a zawierające wskazówki odnośnie planowania budżetu miasta. 

Radny p. Michał Wrażeń – uznał, że należy zakończyć temat analizowania opinii Komisji Budżetu, jednakże zwrócił uwagę, że dotyczy ona właśnie projektu budżetu, a nie innych spraw. Nawiązując do planowanych zadań inwestycyjnych przypomniał, że dwa lata wcześniej z uwagi na awarię serwerów w Starostwie Powiatowym nie zrealizowano 10 zadań inwestycyjnych, które zostały przeniesione na 2021 rok. W roku bieżącym jest tylko 5 zadań, które będą przeniesione na przyszły rok i w związku z tym suma inwestycji rośnie. Zdaniem mówcy, jeżeli wszystkie zadania zostałyby wykonane to wartość planowanych inwestycji wynosiłaby 10 mln. zł. Odnosząc się do Jeziora Starogrodzkiego uznał, że dotacja w wysokości 390 tys. zł. nie powinna mieć miejsca, skoro ośrodek przekazano w użyczenie, aby zejść z kosztów. W 2020 roku utrzymanie Jeziora kosztowało miasto 286 tys. zł., a teraz jest 390 tys. zł. i jeszcze opracowanie dokumentacji i inne sprawy. Nawiązał do zapisu w opinii dotyczącym zatrudnienia i opłacania  4 pracowników w Ośrodku nad Jeziorem Starogrodzkim.  
Przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji w imieniu mieszkańców zgłosił pytania dotyczące projektu budżetu i do chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi. Uznał, że przedstawiony projekt budżetu nie jest tym, przy tworzeniu którego mówca brał udział i w związku z tym nie będzie głosował za jego przyjęciem. Dodał, że przedstawiony projekt nie jest projektem Rady Miasta, a stanowi opracowanie Mieszkanek i Mieszkańców. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – odpowiadając przedmówcy poinformował, że w miesiącu grudniu odbyło się 8 posiedzeń komisji na temat budżetu, dwa posiedzenia były wspólne Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska w poszerzonym składzie, co oznacza, że mogli w nich uczestniczyć wszyscy radni, odbyło się spotkanie koalicyjne oraz niezliczona ilość spotkań radnych z Burmistrzem Miasta i z Zastępcą Burmistrza Miasta. Uznał, że nie ma zrozumienia dla słów przedmówcy, że nie zna zapisów projektu budżetu.  Reasumując stwierdził, że przedmówca nie przygotował się do sesji. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – wyjaśniając sprawę inwestycji i wydatków niewygasających zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym są większe, aniżeli w latach ubiegłych. Sprawa nie dotyczy tylko naszego miasta, jako przykład podał Urząd Miasta i Gminy Świecie, gdzie ilość zadań niewygasających wynosi 33. Jest to kwestia obiektywnych przesłanek nie zależnych od nas, a związanych z niepewnością rynku wynikającą z panującej epidemii, gdzie  z dnia na dzień cała firma może być skierowana na kwarantannę.

Radny p. Michał Wrażeń – nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego obrad, zasugerował, aby sprawdził protokół z jednej z poprzednich sesji, gdzie mówca przekazywał wnioski do projektu budżetu miasta, na które nie otrzymał odpowiedzi.  Dodał, że przygotował się do sesji, na tyle, na ile miał możliwość. 
Przypomniał, że na spotkaniu Radnych w sprawie projektu budżetu rozmawiano tylko na temat wniosków do budżetu. Stwierdził, że w Radzie Miasta jest pięć komisji, a tylko dwie wypracowały opinię do projektu budżetu. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – popierając wypowiedź przewodniczącego obrad uznał, że nie chce oceniać wypowiedzi radnego p. Michała Wrażenia. Przypomniał, że w Ośrodku nad Jeziorem Starogrodzkim jest realizowany projekt z dofinansowaniem z ZUS-u i nadal jest trwałość tego projektu i w związku z tym istnieje konieczność ponoszenia wydatków. 
Podziękował również za wystąpienie Zastępcy Burmistrza Miasta i potwierdził, że wartość inwestycji na rok przyszły jest wyższa, aniżeli w roku bieżącym. Reasumując uznał, że nad matematyką się nie dyskutuje. 
Ponadto nawiązując do sprawy Jeziora Starogrodzkiego przypomniał, że mieszkańcy korzystają z kąpieliska za darmo i należy to utrzymać. Zaproponowana dotacja w wysokości 390 tys. zł. jest niższa aniżeli tegoroczna, w związku z czym jest realizowana obietnica, że koszty funkcjonowania obiektu powinny spadać.  Stwierdził, że współpraca z radnymi jest bardzo dobra i na komisjach pracuje się merytorycznie, a na wszystkich spotkaniach udzielano wyjaśnień odnośnie projektu budżetu, a cyt. „Pan próbuje iść pod prąd”.
Odnosząc się do sprawy podwyżki wynagrodzeń wyjaśnił, że jest to jedna z większych trosk. Zadeklarował, że na koniec roku  nadwyżka operacyjna może być wyższa, aniżeli planowana i wówczas będzie podstawa, aby pracownicy otrzymali większe podwyżki, aniżeli zaplanowano.  W chwili obecnej nie można jeszcze deklarować, jakiego rzędu będą podwyżki i dodał, że są nagrody uznaniowe, które są przyznawane w miarę możliwości. 

Radny p. Michał Wrażeń – ad vocem – wyjaśnił, że rozumie budżet, ale nie rozumie dlaczego, jeżeli coś jest oddane w użyczenie, to dlaczego jest finansowane jego utrzymanie.  Nawiązując do planowanych podwyżek płac stwierdził, że przyznanie chociaż 7% będzie właściwe. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – ad vocem – przypomniał, że nad Jeziorem Starogrodzkim odbywa się rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a planowana na rok przyszły dotacja jest niższa, aniżeli tegoroczna. 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej p. Marek Olszewski -  zwracając się do radnego p. Michała Wrażenia odnośnie braku opinii Komisji zwrócił uwagę, że temat zakresu pracy Komisji na każdym posiedzeniu wyjaśnia p. Radnemu. Stwierdził, że p. Radny nigdy nie dąży do wypracowania opinii czy wniosków, a jedynie „rzuca problemy do rozwiązania”. 

Radny p. Michał Wrażeń – ad vocem – odpowiadając przedmówcy poprosił o informację, ile Komisja wydała opinii do poszczególnych projektów uchwał. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – wyjaśnił przedmówcy, że temat opinii Komisji będzie analizowany przy przyjmowania sprawozdania z prac Komisji. 

Zastępca Burmistrza  Miasta p. Piotr Murawski – wyjaśnił, ze użyczenie nieruchomości podobnie jak i oddanie w trwały zarząd, jest formą gospodarowania nieruchomościami. Dodał, że jezioro nie jest jedynym obiektem, który jest oddany w użyczenie, formy takie są realizowane wobec instytucji kultury, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i na tej podstawie dana jednostka realizuje swoje zadania statutowe. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok.

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak: 
Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny Adam Maćkowski - jestem za
Radny Waldemar Piotrowski - wstrzymuję się   
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących 

Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 24 do protokołu (patrz: imienne protokoły głosowania)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIV/308/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok - Uchwała nr XLIV/308/2021


Przewodniczący obrad podziękował wszystkim Radnym, którzy zaangażowali się w stworzenie budżetu miasta na rok przyszły i dodał, że przyjęcie go w roku bieżącym pozwoli rozpocząć Nowy Rok z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. 

Następnie ogłosił przerwę w obradach. 

- Po przerwie -

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego ilość jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2022 - 2028 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, że zawiera on wszystkie zmiany budżetowe uwzględnione w budżecie miasta. Dodał, że w załączniku nr zawierających przedsięwzięcia uwzględniono wszystkie zadania zmienione w 2021 oraz te które przeszły do wykonania w 2022 roku. Następnie zacytował zapis uchwały o treści: 
„1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmna do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chełmna do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.”
(Projekt uchwały wraz z objaśnieniami stanowi  załącznik nr 26 do protokołu).

Następnie zapoznał opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chełmna na lata 2022 – 2028 Opinia RIO  (Załącznik nr 27 do protokołu). Dodał, że przedstawiona opinia jest pozytywna z zastrzeżeniami i wyjaśnił, że zastrzeżenia te dotyczą finansowania nadwyżką skumulowaną w następnych latach, co było związane z tym, że zmiany kompensujące te wpływy były podjęte 13 grudnia br. i w dniu dzisiejszym. Dopiero podjęcie uchwały budżetowej pozwala na skompensowanie wszystkich wpływów dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki  w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2022 – 2028. 

W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak: 
Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny Adam Maćkowski - jestem za
Radny Waldemar Piotrowski - jestem za   
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie  wstrzymującym.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do protokołu. (patrz: imienne protokoły głosowania)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów  przyjęła Uchwałę Nr XLIV/309/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Chełmno na lata 2022 -2028 -  Uchwała nr XLIV/309/2021

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o następującej treści: 
„§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miasta Chełmno pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Powiat Chełmiński.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, w kwocie łącznej 20 500,00 zł, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok. 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Chełmińskim, a Gminą Miasto Chełmno”
„Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. W myśl art. 216 ust. 2 pkt. 5 tej samej
ustawy wysokość tej pomocy określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Przedmiotowa uchwała dotyczy partycypacji w kosztach publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Powiat Chełmiński, dotyczących linii autobusowych zapewniających komunikację ościennych terenów wiejskich z Naszym miastem:  Chełmno – Kijewo Królewskie – Unisław, Chełmno – Stolno – Lisewo – Lipienek, Chełmno – Podwiesk – Wielkie Łunawy – Chełmno, Chełmno – Borówno – Chełmno. Środki na ten cel ujęto 
w budżecie na 2022 r.” (Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 30 do protokołu). 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji o następującej treści:  
„Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna po analizie materiału pozytywnie zaopiniowała propozycję udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego. Pomimo iż partycypacja w kosztach publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Powiat Chełmiński, dotyczących linii autobusowych zapewniających komunikację ościennych terenów wiejskich z Chełmnem nie jest zadaniem własnym gminy jest ważnym elementem poprawy jakości życia mieszkanek i mieszkańców Naszego miasta.” - Załącznik nr 31 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 8.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak: 
Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny Adam Maćkowski - jestem za
Radny Waldemar Piotrowski - jestem za  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 32 do protokołu. (patrz: imienne protokoły głosowania)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIV/310/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu ChełmińskiegoUchwała nr XLIV/310/2021


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich na linii Świecie-Grubno-Chełmno, których organizatorem jest Starosta Powiatu Świeckiego

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o następującej treści: 
„§ 1.Udziela się z budżetu Gminy Miasta Chełmno pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Powiat Świecki.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, w kwocie łącznej 13.500,00 zł, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Świeckim Gminą Miasto Chełmno.”
„Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. W myśl art. 216 ust. 2 pkt. 5 tej samej
ustawy wysokość tej pomocy określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Przedmiotowa uchwała dotyczy partycypacji w kosztach publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Powiat Świecki, dotyczących linii autobusowych zapewniających komunikację na linii Świecie – Grubno – Chełmno.  Środki na ten cel ujęto w budżecie na 2022 r.” (Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 34 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 9.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak: 
Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny Adam Maćkowski - jestem za
Radny Waldemar Piotrowski - jestem za  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do protokołu. (patrz: imienne protokoły głosowania)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIV/311/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich na linii Świecie – Grubno – Chełmno, których organizatorem jest Starosta Powiatu Świeckiego (Załącznik nr 36 do protokołu).  Uchwała nr XLIV/311/2021

 

Punkt 12.  Rozparzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2022 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o następującej treści:
„§ 1. Udziela się Gminie Lisewo pomoc finansową z przeznaczeniem na;
zadania z zakresu prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością z Gminy Miasto Chełmno sfinansowanie niezbędnych kosztów związanych z wynagrodzeniami 4 pracowników zatrudnionych w Ośrodku nad Jeziorem Starogrodzkim, wynikających z konieczności utrzymania ciągłości projektu realizowanego w latach poprzednich, pokrycie kosztów utrzymania kąpieliska udostępnianego bezpłatnie mieszkańcom Chełmna, kosztów bieżących napraw i remontów obiektów nad Jeziorem Starogrodzkim. 
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu na rok 2022, w formie dotacji celowej w kwocie 390 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków na realizację zadania określonego w § 1 określać będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Chełmno a Gminą Lisewo.” 
oraz uzasadnienie  o treści:
„Zgodnie z umową użyczenia z dnia 01.12.2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Chełmno a Gminą Lisewo Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim jest w użytkowaniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie będącego jednostką organizacyjną Gminy Lisewo. Gmina Miasto Chełmno partycypuje w kosztach działalności ZAZ udzielając pomocy finansowej na sfinansowanie kosztów działalności Zakładu:
1. Proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością z terenu danej gminy, pokrywany jest wkład Organizatora (Gminy Lisewo) w wysokości 10% kosztów działalności ZAZ. Z Gminy Miasto Chełmno 
z rehabilitacji zawodowej i społecznej korzysta 17 osób. 
2. ZAZ w Drzonowie jako posiadający w użytkowaniu Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim jest zwolniony z zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, na rzecz Gminy Miasto Chełmno (art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1170 z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.), prowadzący ZAZ zobowiązany jest do przekazania środków uzyskanych ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na Zakładowy Fundusz Aktywności. Środki przekazane na ZFA nie mogą pochodzić z dofinansowania ze środków PFRON, dlatego, też konieczne jest udzielenie wsparcia Gminie Lisewo, które rekompensowałoby zwiększone wydatki ZAZ, z tego tytułu. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji gminy, które utraciły dochody z podatków z uwagi na zwolnienie ustawowe dla ZAZ mogą ubiegać się o rekompensatę utraconych dochodów ze środków PFRON. Miasto wzorem roku 2021 planuje odzyskać środki przeznaczone na ten cel.
3. ZAZ pokrywa koszty wynagrodzeń 4 pracowników Ośrodka nad jeziorem Starogrodzkim, którzy pracują w ramach ciągłości projektu dofinansowanego przez ZUS, realizowanego w latach poprzednich. Konieczność utrzymania zatrudnienia tych pracowników wynika bezpośrednio z wymogów zawartej umowy. Koszty wynagrodzeń nie mogą być sfinansowane w ramach działalności rehabilitacyjnej przez ZAZ w Drzonowie.
4. Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej ponosi koszty utrzymania kąpieliska, które  udostępniane jest nieodpłatnie wszystkim chętnym. Koszty związane z utrzymaniem kąpieliska, naprawami pomostu, oraz  koszty przeglądów technicznych i napraw przeprowadzonych w pozostałych obiektach znajdujących się nad Jeziorem Starogrodzkim,  nie mogą być pokryte ze w ramach działalności statutowej ZAZ. 
Niniejsza kwota pomocy finansowej stanowi uzupełnienie niezbędnych kosztów funkcjonowania obiektów nad Jeziorem Starogrodzkim. Środki na ten cel zostały ujęte w budżecie na 2022 rok.” 
(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 37 do protokołu). 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji o następującej treści: 
„Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna po analizie materiału pozytywnie zaopiniowała propozycję udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2022 w formie dotacji celowej w kwocie 390 000,00 zł. Ze względu na ważny interes społeczny, konieczność kontynuowania projektu realizowanego w latach poprzednich oraz pokrycie kosztów utrzymania kąpieliska udostępnianego bezpłatnie mieszkańcom Chełmna nad Jeziorem Starogrodzkim”(Opinia stanowi załącznik nr 38 do protokołu).

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie, jak długo jeszcze będzie trwała realizacja projektu na finansowanie 4 pracowników, ponieważ zdaniem mówcy jest to niekorzystne obciążenie dla budżetu miasta. Ponadto poprosił Burmistrza Miasta o informację – kiedy był płatny wstęp nad jezioro? 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że wstęp nad jezioro nie był płatny, natomiast płatny był parking. 
Odnosząc się do finansowania 4 pracowników, wyjaśnił że projekt dotyczy zbudowania wentylacji w kuchni hotelowca i w ramach trwałości projektu jest obowiązek utrzymania etatów pracowników. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Miasta wyjaśnił, że przy takich projektach jest tak, że w pierwszej kolejności otrzymujemy korzyść w postaci dofinansowania inwestycji lub działań, a potem musimy utrzymać ten projekt. Dodał, ze koszt utrzymania jest niewspółmierny do korzyści z dofinansowania, jakie miasto otrzymało. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 10.
W pierwszej kolejności poprosił o oddanie głosu osoby pracujące zdalnie, i tak: 
Radny Krzysztof Jaruszewski - jestem za
Radny Adam Maćkowski - jestem za
Radny Waldemar Piotrowski - jestem za  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do protokołu. (patrz: imienne protokoły głosowania)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XLIV/312/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2022. (Załącznik nr 40 do protokołu). Uchwała nr XLIV/312/2021

Radny p. Michał Wrażeń – zgłosił, że pomylił się przy oddaniu głosu - był przeciwny przedstawionemu projektowi uchwały. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poprosił radcę prawnego o opinię w powyższej sprawie. 

Radca prawny p. Alicja Matuszak – wyjaśniła, że nie ma możliwości przeprowadzenia reasumpcji głosowania, ponieważ nie było technicznych przyczyn.  


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasto Chełmno

Sekretarz Miasta p. Maria Pałucka – poinformowała, że w wyniku wielu prac został opracowany projekt statutu Gminy Miasto Chełmno. Zwróciła uwagę, że zmiany ujęte w ostatnim projekcie statutu zostały wprowadzone po konsultacji z radcą prawnym, i tak; 
–  § 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego”. 
- § 18 projektu statutu -  dokonano zmiany i otrzymał brzmienie: „Przewodniczący Rady informuje o konieczności wyłączenia jawności głosowania wskazując podstawę prawną wyłączenia”.  Wyjaśniła, że dotychczasowy  zapis dotyczył jawności sesji, która zgodnie z przepisami, nie może być wyłączona.
- § 21 ust. 2 projektu statutu – wprowadza się zapis: „Przewodniczący Rady przerywa obrady, gdy liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu i Rada nie może podejmować uchwał”. Dotychczasowy zapis był taki, że Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, co mogło powodować perturbacje, że mogłaby trwać sesja, a nie można podejmować uchwał. 
- § 34 – usunięto ust. 1 o treści: „Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia” – był to zapis niezgodny z przepisami, ponieważ Rada jest związana z uchwałą, po jej wejściu w życie. 
- § 41  ust. 2 – doprecyzowano i otrzymał treść” „Komitet może utworzyć grupa  co najmniej 10 mieszkańców Miasta uprawnionych do wystąpienia z inicjatywą obywatelską, ……” dotychczas był zapis „(20) 10 mieszkańców”.
- § 50, ust. 1 i ust. 2 musiały zostać doprecyzowane ponieważ radny może głosować „za”,  „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. 
Odwołując się do uzasadnienia zwróciła uwagę, że uchwalenie statutu miasta należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 
(Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 41 do protokołu).  

Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania statutu Miasta Chełmna p. Magdalena Mrozek -  przedstawiła informację na temat prac nad opracowaniem przedstawionego projektu Statutu. 
Stwierdziła, cyt: „Statut jest ważnym aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania organów Miasta Chełmna. Do wprowadzenie zmian w statucie powołany został Zespół ds. opracowania zmian statutu MCH. 
Dla prawidłowego przygotowania dokumentu przyjęto następujący harmonogram prac:
1.przygotowanie projektu dokumentu z uwzględnieniem min. zgłoszonych propozycji mieszkańców,
2.przekazanie projektu dokumentu do radnych w celu złożenia uwag,
3.zaopiniowanie projektu statutu przez radcę prawnego,
4.zaopiniowanie projektu statutu przez komisje Rady Miasta Chełmna,
5.wniesienie pod obrady Rady Miasta Chełmna
Zespół ds. opracowania zmian statutu MCH odbył 9 spotkań w ciągu 2021 roku na których radni RM mogli wspólnie wypracować prawidłowy projekt statutu, w oparciu o zapisy ustawy o samorządzie gminnym. 
Przeprowadzono również możliwość elektronicznych konsultacji z radnymi, przedstawiając poszczególne etapy prac i wprowadzonych zmian w statucie. Zespół  ds. statutu informował radnych nieuczestniczących w obradach 
o konieczności dialogu  w celu wniesienia uwag i postulatów do proponowanych zapisów statutu. 15.12. spotkanie RM w celu doprecyzowania niektórych zapisów statutu zwieńczone głosowaniem/ projekt został  wysłany  do zaopiniowania przez Radcę Prawnego. Państwa uwagi i propozycje zgłoszone zostały do projektu statutu, który ma być funkcjonalnym narzędziem radnego, jednak ściśle w oparciu o zapisy ustawy o samorządzie gminnym.  Wprowadzone zapisy pozwolą przede wszystkim ułatwić proces działań  inwestycyjnych i prac związanych z budżetem miasta. Zespół statutowy nie pozostał obojętny na  wnioski i postulaty mieszkańców, odpowiadając w korespondencji o etapie prowadzenia prac nad statutem. Dalsza korespondencja zostanie przesłana do mieszkańców po uchwaleniu projektu statutu.  Dokument jest aktem prawa miejscowego powinien zawierać proponowane postulaty mieszkańców, jednakże pod warunkiem zgodności z zapisami ustawy o samorządzie gminy.
Jednym z zawartych postulatów proponowanych przez mieszkańców  jest zapis, mówiący o tym, że wszystkie dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę, Komisje i Burmistrza, m.in. protokoły z sesji Rady i posiedzeń Komisji, materiały do sesji tj. projekty uchwał, będą udostępniane na BIP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inny postulat proponowany przez mieszkańców zawarty w projekcie statutu dotyczy inicjatywy uchwałodawczej, ponieważ  mieszkańcy powinni mieć prawo do składania propozycji uchwał, wynika to z konieczności budowanie społeczeństwa obywatelskiego odpowiedzialnego za sprawy miasta.
Chciałam złożyć państwu radnym podziękowania za wkład, zaproponowane postulaty, uwagi i wskazówki do projektu statutu. Szczególne podziękowania kieruję Sekretarz Miasta Pani Marii Pałuckiej i Radczyni Pani Alicji Matuszaka za kontrolę nad poprawnością zapisów i za  wskazówki merytoryczne w celu stworzenia poprawnego projektu statutu, który ma być funkcjonalnym narzędziem pracy radnego, ale także prawidłowym aktem regulującym zadania urzędu Gminy Miasta Chełmna.” 

Radny p. Michał Wrażeń – zwracając się do przewodniczącej Zespołu poprosił o informację, jaki był skład tego Zespołu. 

Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania statutu Miasta Chełmna p. Magdalena Mrozek – odpowiadając przedmówcy wyjaśniła, że w skład Zespołu zostali powołani wszyscy przewodniczący Komisji Rady Miasta, 
a ponadto na spotkania byli zapraszani wszyscy radni. 

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że uczestniczył w pracach zespołu i dodał, ze należą się podziękowania, ale wyłącznie Pani Sekretarz Miasta, która całość opracowała. Następnie podał informację na temat frekwencji na spotkaniach zespołu, w których mówca uczestniczył. 
Poprosił o informację na temat zapisu dotyczącego interpelacji, który był wnioskowany przez mieszkańców miasta, a dotychczas obowiązujący nie został w całości zachowany. Nawiązał do zaproszenia Burmistrza Miasta, który może „opowiadać o wszystkim” przez 30 minut. Zdaniem mówcy „30 minut to jest stanowczo za dużo” i dodał, że radnym odbiera się głos – do dwóch wystąpień. Dodał, cyt. „To nie jest Statut dla Miasta Chełmna, ani dla koalicji, jest to statut dla ugrupowania Miasto Mieszkańców”
Odnosząc się do składu komisji przypomniał, że miał on zostać zwiększony, aby nie ograniczać możliwości pracy radnemu, ale niestety pozostał dotychczasowy zapis od 3 do 6 członków. Przypomniał, że może uczestniczyć w każdym posiedzeniu Komisji, ale bez prawa głosu i możliwości głosowania nad danym tematem. Poruszył sprawę przekazywania materiałów na sesje w terminie 7 dni przed obradami. Przypomniał, że wcześniej był taki termin, ale był on zbyt krótki i wprowadzono termin 10 dni. Teraz wprowadza się ponownie zapis 7 dni. Dodał, że Rada Miasta musi mieć czas na dyskusję i wówczas podejmować uchwały. Przypomniał, że mieszkańcy miasta za pośrednictwem mówcy wnosili postulaty odnośnie zmian w statucie i  mówca prosił o informowanie ich o poszczególnych etapach prac, co nie miało miejsca. Poprosił o odczytanie punktu dotyczącego interpelacji radnych.

Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania statutu Miasta Chełmna p. Magdalena Mrozek – odpowiadając przedmówcy potwierdziła, że uczestniczył w spotkaniach zespołu, ale z ostatniego, na którym radni w formie głosowania mieli wypowiedzieć się nad zmianami, pan radny wyszedł, w związku z czym niema pełnego obrazu, który z radnych był za przyjęciem jakich zapisów. 
Wyjaśniła, że część zmian wnioskowanych przez radnego p. Michała Wrażenia nie mogła być uwzględniona, ponieważ nie była zgodna z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Odnośnie wniosku radnego w sprawie odczytywania interpelacji podczas obrad sesji wyjaśniła, interpelacje radnych wraz z odpowiedziami są ogólnie dostępne na stronie BIP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast na sesji zgodnie z § 23 pkt. 3) będzie „informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach przez Radnych do Burmistrza Miasta oraz złożonej do Rady Miasta korespondencji”.  Zwróciła uwagę, że interpelacje są kierowane do Burmistrza Miasta za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta. 
Nawiązując do sprawy liczbowego składu komisji Rady Miasta wyjaśniła, że zapis ten obowiązuje od wielu lat i jest to coś, co funkcjonuje i sprawdza się. Na podstawie opinii i wniosków radnych, zapis ten został utrzymany. 
Odnosząc się do zapisu  § 25 ust. 10 i ust. 11 – dotyczącego zabierania głosu przez radnych wyjaśniła, że zaproponowany w projekcie statutu zapis został przyjęty większością głosów, w wyniku głosowania tej sprawy przez radnych. Reasumując stwierdziła, że każdy radny może zabrać głos w łącznej liczbie 26 minut.  
Wyjaśniając czas trwania wypowiedzi Burmistrza Miasta (z § 24, ust 1) wynosi 30 minut. Czas ten był argumentowany potrzebą podsumowania działań, inwestycji, prac i trudności oraz zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Zapis był przyjęty większością głosów (11 radnych głosowało za).  Sprawa wysyłki materiałów na sesje nie później niż 7 dni przed terminem obrad sesji (§ 15 ust. 4) – wyjaśniła, że na początku roku będzie opracowany plan sesji i przekazanie materiałów w terminie 7 dni przed obradami jest odpowiednim czasem na zorganizowanie i zaplanowanie zarówno posiedzeń Komisji, jak  i klubów radnych w celu przeanalizowania i omówienia materiałów.  Wprowadzając ten zapis brano pod uwagę sprawne działania budżetowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz udział w konkursach mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje.     
Nawiązując do sprawy informowania mieszkańców o postępie prac nad projektem statutu poinformowała, że dnia 21 lipca i 16 sierpnia br. mieszkańcy otrzymali informację na temat harmonogramu prac zespołu, nie można było określić, które zapisy zostaną ujęte, ponieważ o tym fakcie decydowali radni, poprzez głosowanie. Dodała, że po przyjęciu Statutu mieszkańcy otrzymają informację, które z ich postulatów zostały ujęte.         

Radny p. Michał Wrażeń – ad vocem – zwracając się do Przewodniczącej zespołu uznał, że o ile Statut Miasta zostanie przyjęty w zaproponowanej formie, to  cyt. „w następnych wyborach jeżeli nie będziecie mieli takiej większości, to będzie się na Was mściło.”
Nawiązując do interpelacji stwierdził, że cyt: „Pan Burmistrz pisze to, co sobie życzy”, jako przykład podał, że w odpowiedzi na interpelację w sprawie jeziora starogrodzkiego otrzymał informację, że jako radny mówca uczestniczył w likwidacji OSiR-u. Dodał, że ta odpowiedź jest nie prawdziwa. Stwierdził, że wstrzyma się podczas głosowania nad statutem, ponieważ jest to dokument nie dla całej Rady Miasta, ani dla koalicji, tylko dla jednego ugrupowania. 
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej zespołu na temat usprawnienia działań budżetowych (środki zewnętrzne itp.) i wprowadzenia termin powiadamiania radnych nie później niż 7 dni przed sesją, przypomniał, że w sprawach pilnych sesja może być zwołana na wniosek Burmistrza Miasta. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – odnosząc się do wystąpienia przedmówcy wyjaśnił, że Burmistrz Miasta nie zwołuje sesji dla własnej wygody, ale po to, aby pilne dla miasta sprawy przedstawiać radnym i poddać je pod głosowanie.  Nawiązując do interpelacji stwierdził, że udziela rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie interpelacje składane przez przedmówcę i innych radnych. Zasugerował, aby radni rozważyli czas i ilość wystąpień radnych, uznał, że nie powinny one być ograniczane. Dodał, że o ile toczą się dyskusje nie na temat, to Przewodniczący obrad może dyscyplinować Radnych.  

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował Burmistrzowi Miasta za doprecyzowanie zwoływania sesji na wniosek Burmistrza i zadeklarował, że może uczestniczyć w takich obradach nawet dwa razy w tygodniu.  
Odnosząc się do spotkań na temat statutu stwierdził, że nie ma podstawy prawnej, aby na takim nieformalnym spotkaniu przeprowadzać głosowanie nad zapisami do Statutu Miasta. 
 
Przewodnicząca zespołu ds. opracowania Statutu Miasta p. Magdalena Mrozek – potwierdziła, że na spotkaniu zespołu nie było głosowania, jak  podczas sesji, ale trzeba było wypracować konsensus. Głosowanie było w tym celu, aby przyjęte przez większość Radnych ustalenia zapisać  w projekcie statutu. 

Radny p. Michał Wrażeń – ad voceum – uznał, że Komisje na swoich posiedzeniach mogą wydawać opinie i każda opinia powinna być przegłosowana. 
Na posiedzeniach nie formalnych, nie ma takiej możliwości, aby Rada się wypowiedziała i aby przeprowadzać głosowanie. 

Przewodnicząca zespołu ds. opracowania Statutu Miasta p. Magdalena Mrozek – uznała, że rolą przewodniczącej zespołu nie jest decydowanie, jakie zapisy maja być wprowadzone. Dodała, że jej rola była organizacyjna. 

Sekretarz Miasta p. Maria Pałucka – przypomniała, że cel który przyświecał członkom zespołu wprowadzając zapis dotyczący przedstawienia na sesji informacji z działalności  Burmistrza w okresie międzysesyjnym, intencja tego zapisu było to, aby zarówno radni, jak i mieszkańcy wiedzieli co się dzieje na terenie miasta. Dodał, że jest to forma jawności życia publicznego na ternie miasta. Odnosząc się do zapisu dotyczącego interpelacji zwróciła uwagę, że  w obecnych Statucie Miasta nie ma zapisu zobowiązującego do odczytywania interpelacji. Odczytywanie interpelacji było zwyczajowo przyjęte i tak do dnia dzisiejszego jest to praktykowane i jest to tylko dobra wola Przewodniczącego Rady Miasta. Nawiązując do głosowania prowadzonego na nieformalnym spotkaniu Rady Miasta to był rodzaj skonsultowania poszczególnych zapisów. 

Radca prawny p. Alicja Matuszak – popierając stanowisko Sekretarza Miasta zwróciła uwagę, że odczytywanie interpelacji na sesji zostało zwyczajowo przyjęte, natomiast sesja nie jest miejscem, gdzie przepisy prawa ani nie zezwalają, ani też nie nakazują odczytywania interpelacji. Powołując się na zapis art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym poinformowała o obowiązku publikowania interpelacji oraz odpowiedzi na nią. Zdaniem mówcy jeżeli jest praktykowane odczytywanie interpelacji to powinno ono być połączone z odczytaniem odpowiedzi na tą interpelację. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – nawiązując do sprawy interpelacji stwierdził, że ważne jest to, że nie jest zabronione ich odczytywanie. 
Odnosząc się do czasu przedstawienia informacji Burmistrza Miasta 
o działalności i wprowadzonego ograniczenia 30 minut – jest to wynik kompromisu pomiędzy radnymi. Kolejna sprawa to ograniczenia 
w wystąpieniach radnych – 2 razy po 10 minut i dwa razy ad vocem – to w sumie jest zwiększona ilość czasu. 
Materiały 7 dni przed sesją – zdaniem mówcy najważniejsze, aby materiały były przed weekendem  i wówczas poniedziałek i wtorek to jest czas na spotkania komisji i klubów i ewentualne opracowanie opinii. 

Radny p. Marek Olszewski – stwierdził, że niektóre sugestie radnego p. Michała Wrażenia są słuszne i nawiązał do wypowiedzi Burmistrza Miasta, aby nie ograniczać wystąpień radnych. Odniósł się do zarzutu p. radnego dotyczącego nieformalnego spotkania radnych, po którym nie można spraw konsultowanych brać pod uwagę. Mówca poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób można było przyjąć zmodyfikowane zapisy do statutu miasta. 

Radny p. Michał Wrażeń – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, cyt. „Rada może się spotykać, może dyskutować, ale nie głosować, głosowanie jest dzisiaj” . 

Radna p. Dominika Wikiera – stwierdziła, że cyt.: „Być może z punktu widzenia mieszkanek Chełmna jest to mało istotny punkt dzisiejszej sesji ale jak można było zauważyć w trakcie dyskusji nad projektem budżetu na rok 2022 koniecznym jest wprowadzenie pewnych regulacji, które pomogą nam się skupić na pracy merytorycznej. Dla obecnych i przyszłych radnych tego miasta jest to dokument, określający szczegółowo ramy współpracy. Regulacje te w znacznej części wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, która w Art. 24 p. 3 gwarantuje panu radnemu możliwość kierowania interpelacji i zapytań do burmistrza. W punkcie 4 nawet szczegółowo reguluje treść, ponieważ Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. W punkcie 6 natomiast wyjaśnia Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Punkt 7 -  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Odczytywanie nie jest zabronione, ale składający powinien samodzielnie ją przeczytać w ramach wolnych wniosków  i informacji. Odnosząc się do propozycji 7 dni na przesłanie materiałów,  jest uzasadnione również ze względu na możliwość pracy zdalnej, w której większość radnych się odnajduje i uważa ją za ułatwiającą i przyspieszającą pracę.
Mieszkańców zachęcam jednak do zapoznania się z punktem: Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza oraz Zasady dostępu i korzystania z dokumentów. Są to dwa narzędzia, które dają możliwość bezpośredniego zapoznania się     z podejmowanymi pracami oraz wpływania na ich przebieg. Pośrednio można uczestniczyć w posiedzeniach rady - obecnie najbezpieczniej poprzez streaming, oraz komisjach, informacje o których, podobnie jak inne dokumenty znajdziemy na stronie bip.chelmno.pl; jest to skrót od Biuletyn Informacji Publicznej; Nie musimy codziennie wchodzić na stronę i sprawdzać co się zmieniło, można zainstalować w przeglądarce tzw. czytnik RSS dzięki któremu, dostaniemy informację, że na stronie pojawiło się nowe zarządzenie, uchwała czy też ogłoszenie o przetargu. Praca nad tym dokumentem, który nie jest doskonały i zapewne będzie w przyszłości wymagał poprawek, była jednak prowadzona w sposób merytoryczny, włączający wszystkie zainteresowane strony. Zgłaszane rozwiązania rozważane były od strony prawnej;  Chciałabym podziękować za trud włożony w organizowanie i prowadzenie posiedzeń oraz anielską cierpliwość przewodniczącej zespołu  ds. statutu Magdalenie Mrozek, pani Sekretarz Marii Pałuckiej oraz radczyni prawnej Alicji Matuszak.  Można więc podsumować, że tok prac nad Statutem był po prostu wzorcowy.”

Przewodnicząca Zespołu p. Magdalena Mrozek – stwierdziła, że przedyskutowano zaproponowany czas trwania wypowiedzi Burmistrza Miasta, który był dyskutowany na posiedzeniach zespołu i w wyniku dyskusji zaproponowano czas trwania wypowiedzi 30 minut. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – w uzupełnieniu swojej wypowiedzi odnosząc się do terminu 7 dni na zwołanie sesji – stwierdził, że obecnie obowiązujący termin 10 dni powoduje, że część uchwał w dniu sesji jest nieaktualna, rzeczywistość jest tak dynamiczna, że zmiany budżetowe odbywają się z dnia na dzień. Dodał, że 7 -dniowy termin również tego nie zniweluje,  ale da czas na spokojną, merytoryczną pracę. Odnośnie wystąpienia Burmistrza Miasta z informacją o działalności w okresie pomiędzy sesjami przypomniał, że punkt ten do porządku obrad został wprowadzony na prośbę mieszkańców przekazaną przez radnych. Dodał, że nie zajmuje stanowiska w kwestii wystąpień radnych na sesji i czasu trwania ich wypowiedzi. 

Radny p. Waldemar Piotrowski – zgodnie z sugestią Burmistrza Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany w § 25 dążącej do nielimitowania ilości wystąpień radnych i powrotu do czasu 5 minutowego wystąpienia, ponieważ czas 10 minut jest zbyt długi.  

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – ogłosił przerwę w obradach 

- Po przerwie –

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Przewodnicząca Zespołu ds. opracowania statutu Miasta Chełmna p. Magdalena Mrozek – przedstawiła treść wniosku zgłoszonego przez radnego p. Waldemara Piotrowskiego, i tak:
§ 25 ust.10 i ust. 11  otrzymują brzmienie:
„10. Radny w każdym punkcie obrad ma prawo zabrać głos. Czas wystąpienia radnego, nie może trwać dłużej niż 5 minut. Drugie i następne wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
11. Poza przewidziana w ust. 10 ilością wystąpień, radny w danym punkcie obrad ma prawo zabrać głos ad vocem.”

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosek zgłoszony przez radnego p. Waldemara Piotrowskiego. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przy 7 głosach przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 42 do protokołu. (patrz: imienne protokoły głosowania)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła wniosek radnego p. Waldemara Piotrowskiego. Następnie poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Chełmno ze zmianami zaproponowanymi przez Radnego p. Waldemara Piotrowskiego. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było. 
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 43 do protokołu.(patrz: imienne protokoły głosowania)

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XLIV/313/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Chełmno. Uchwała nr XLIV/313/2021

Punkt 14. Interpelacje Radnych

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że do czasu rozpoczęcia obrad, nikt z radnych nie złożył interpelacji. 


Punt 15. Wolne wnioski i informacje

Radny p. Marek Olszewski – stwierdził, że poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta jest w interesie wszystkich, zarówno radnych, jak i mieszkańców.  Ważnym elementem jest monitoring i o  jego rozwój proszą mieszkańcy  z różnych terenów miasta. Zwrócił uwagę, że w ostatnim okresie nasilają się prośby od mieszkańców osiedla Chociszewskiego. Droga wlotowa, która prowadzi w głąb osiedla,  jest zastawiona przez parkujące pojazdy. Poinformował, że ustawiony znak ograniczający parkowanie do 15 minut nie spełnia swojej roli, ponieważ trudno jest zweryfikować, jak długo dany pojazd jest zaparkowany.  Poprosił o zabezpieczenie środków na dodatkową kamerę w tym miejscu, która pozwoli służbą  tj. policji i straży miejskiej na interwencję.
Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Mieszkaniowej wystąpiła do Burmistrza Miasta o zinwentaryzowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dodał, że na osiedlu Chociszewskiego przed blokiem nr 1 również jest takie miejsce. Zaapelował, aby jak najszybciej przeprowadzić taką inwentaryzację.  

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając przedmówcy podziękował Komisji za wniosek i poinformował, że zadanie zostało zlecone do Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska i zostanie przeprowadzona w I kwartale 2022 roku, tak aby przy wiosennym malowaniu pasów można prawidłowo wyznaczyć te miejsca. Odnośnie osiedla Chociszewskiego poinformował, że jest przygotowany projekt kompleksowej modernizacji układu drogowego tego osiedla i ulicy Gorczyckiego, wniosek      o środki na to zadanie został złożony do Funduszu Dróg Samorządowych. 

Radny p. Michał Wrażeń – w ubiegłym tygodniu został otwarty przetarg na usługi ZUM, na jaką kwotę została złożona oferta. Poprosił o informację, czy przetarg będzie unieważniony, czy odbędzie się drugi oraz jakie będzie przełożenie na stawki. 

Radny p. Wiesław Derebecki – nawiązał do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Miasta, który poinformował, że miasto ma zmniejszone wpływy z tytułu parkowania pojazdów. Przypomniał, że wcześniej zgłaszał potrzebę zainstalowania parkometru na ulicy Biskupiej naprzeciwko  firmy Danfos. Poinformował, że na tym terenie parkuje wiele samochodów i zdaniem mówcy z tego tytułu miasto traci około 200 tys. zł. rocznie. Dodał, że takie rozwiązanie zgłasza od 5 lat i wówczas montując parkometr i pobierając opłaty miasto dotychczas zyskałoby około 1 mln. zł. 
Przypomniał, że Burmistrz Miasta poinformował, że cyt. „uroczyście powitano nowy samochód dla OSP”, mówca zwrócił uwagę, ze przy tym powitaniu wiele samochodów wjechało na płytę Rynku. Nadmienił, że w imieniu osób handlujących na płycie Rynku występował do p. Burmistrza Murawski o zezwolenie na wjazd na płytę Rynku w celu rozładunku towaru, na co otrzymał informację, że jest opracowywany regulamin wjazdu na płytę Rynkową.  Jako mieszkaniec starego miasta stwierdził, że zauważa, iż wielokrotnie na płytę rynkową wjeżdżają motocykliści, rożne samochody i ponowił prośbę do Burmistrza Miasta, aby osobą handlującym na rynku pozwolić na taki wjazd.  

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając radnemu 
p. Michałowi Wrażeniowi na temat przetargu na odbiór odpadów komunalnych poinformował, że informacja jest w pełni jawna i jest dostępna na stronie BIP Chełmno. Dodał, że dnia 23 grudnia br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przetarg dotyczył okresu od 1 marca 2022 roku do dnia 28 lutego 2025 roku  tzn. trzech pełnych lat. Miasto miało zabezpieczoną kwotę, w wysokości 11 580 000 zł brutto, jest to kwota tożsama z wydatkami okresu zeszłego roku, razy trzy. Wpłynęła jedna oferta od zakładu usług miejskich SPZOZ-u w Chełmnie, opiewająca na kwotę 15 516 384 zł i 16 gr, także prawdą jest, że kwota zaproponowana przez jedynego oferenta, przekracza środki zaplanowane w budżecie o niemal 4 000 000 zł. Dodał, że postępowanie nie zakończyło się, trwa analiza formalna przedłożonej ofertę. Oferent zostanie wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Reasumując stwierdził, że w chwili obecnej nie może udzielić informacji, czy ta oferta zostanie przyjęta, czy też postępowanie zostanie unieważnione. Zapewnił, że w miesiącu styczniu, w temacie gospodarki odpadami  będzie trzeba popracować i wspólnie zorganizować ten system na kolejne trzy lata.
Nawiązując do sprawy objęcia strefą płatnego parkowania placu przy ulicy Biskupiej naprzeciwko Danfosu wyjaśnił, że  tego placu nie można objąć tą samą strefą płatnego parkowania, która jest na terenie starówki. Strefa płatnego parkowania, którą obecnie dysponujemy jest strefą, która jest organizowana w pasie drogowym, w pasie dróg publicznych. Plac na ulicy Biskupiej nie jest pasem drogowym, więc organizowanie strefy płatnego parkowania w tamtym miejscu, wymaga wywołania odrębnej uchwały i odrębnej organizacji zadania.
Zalecił ostrożność w zakresie szacowania potencjalnych zysków, ponieważ około 50% całej kwoty funkcjonowania strefy płatnego parkowania, to koszty organizacyjne.  Zasugerował, że w przypadku utworzenia parkingu na placu znacząco zredukowała by się liczba osób, która korzysta na co dzień z tego miejsca. 
Poprosił o przeanalizowanie tego tematu w ramach Komisji Bezpieczeństwa i przystąpienie do rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Dodał, że może uczestniczyć w pracach tej Komisji. 
Odnosząc się do tematu dotyczącego wjazdu na rynek, poinformował, że Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przygotowuje regulamin, który będzie publicznie dostępny. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji poruszono temat ulicy Morelowej. Mówca wspólnie z radnym p. Markiem Gębka interweniowali w tej sprawie, w wyniku czego zostały zrobione prace zalesienia i wyłożono  płytami parking.


Punkt 16. Zakończenie

Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XLIV sesji Rady Miasta, życząc obecnym szczęśliwego Nowego Roku oraz dziękując wszystkich za udział w obradach   i głos w dyskusji. 

 


Protokołowała                                                    Przewodniczył
(M. Westfalewska)                                             (W. Strzelecki)
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego