W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442TI.271.8.2020.MM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy TI.271.8.2020.MM
Zamawiający Urząd Miasta Chełmna
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 5 548 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Chełmna, 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1 (pokój nr 101)
rozstrzygnięcie

Nr sprawy: TI.271.8.2020.MM                             Chełmno, dnia  30.04.2021 r.
       
INFORMACJA udostępniana na stronie internetowej
(powtórzenie czynności)

w sprawie: postępowania przetargowego na: Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z 27.09.2019 r.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, co następuje:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

Oferta nr 5 złożona przez: Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, e-mail:sekretariat@pekum-olsztyn.pl – Lider; 2) Hydro-Budowa Północ Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, e-mail: c.kondratowicz@pekum-olsztyn.pl
·       cena brutto – 3 727 024,44 zł.; [60,00 pkt.];
·       przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.]; [Razem: 100,00pkt.]

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena oferty” i „przedłużony okres gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; 

b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Przem-Gri” sp. z o.o., 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 3, e-mail: ilawrynowicz@przem-gri.pl
cena brutto – 4 089 558,89 zł.; [54,68 pkt.];
przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.] [Razem: 94,68 pkt.]

Oferta nr 2 złożona przez: Ecol-Unicon Sp. z o.o.; ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, e-mail: malwina.zawalich@ecol-unicon.com; pawel.cichosz@ecol-unicon.com  
cena brutto – 4 297 620,00 zł.; [52,03 pkt.] 
przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.] [Razem: 92,03 pkt.]

Oferta nr 3 złożona przez: MCC S.A.; ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, e-mail: sekretariat@mcc-sa.pl   
cena brutto – 5 282 197,46 zł.; [42,33 pkt.] 
przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.] [Razem: 82,33 pkt.]

Oferta nr 4 złożona przez: Konsorcjum: 1) Newater Sp. z o. o. Sp. k., ul. Oboźna 47, 52-244 Wrocław reprezentowana przez komplementariusza: Newater Sp. z o. o., ul. Oboźna 47, 52-244 Wrocław - Lider, 2) Sebastian Wdowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD mgr inż. Sebastian Wdowiak; 59-330 Ścinawa, ul. A. Mickiewicza 6c -  Partner konsorcjum  
cena brutto – 3 904 257,39 zł.; [57,28 pkt.] 
przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.] [Razem: 97,28 pkt.]

Oferta nr 6 złożona przez: ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń e-mail:ata-technik@ata-technik.com.pl markieting@ata-technik.com.pl
cena brutto – 4 363 468,07 zł.; [51,25 pkt. ];
przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.]; [Razem: 91,25 pkt.]

c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy;

d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; 

e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.

 

 

Nr sprawy: TI.271.8.2020.MM Chełmno, dnia 07.04.2021 r. 
 
INFORMACJA 
udostępniana na stronie internetowej 
w sprawie: postępowania przetargowego na: Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego.

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z 27.09.2019 r.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, co następuje: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
Oferta nr 7 złożona przez: MELBUD S.A., ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz, e-mail: sekretariat@melbud.pl; 
• cena brutto – 3 154 949,99 zł.; [60,00 pkt.];
• przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.]; [Razem: 100,00pkt] 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Powyższa oferta otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. kryterium ,,cena oferty” i „przedłużony okres gwarancji”, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza; 

b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

Oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Przem-Gri” sp. z o.o., 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 3, e-mail: ilawrynowicz@przem-gri.pl
• cena brutto – 4 089 558,89 zł.; [ 46,29 pkt.]; • przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [ 40,00 pkt.] [Razem: 86,29 pkt.] 

Oferta nr 2 złożona przez: Ecol-Unicon Sp. z o.o.; ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, e-mail: malwina.zawalich@ecolunicon.com; pawel.cichosz@ecol-unicon.com 
• cena brutto – 4 297 620,00 zł.; [ 44,05pkt.] • przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [ 40,00 pkt.] [Razem: 84,05 pkt.] 

Oferta nr 3 złożona przez: MCC S.A.; ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, e-mail: sekretariat@mcc-sa.pl

• cena brutto – 5 282 197,46 zł.; [ 35,84 pkt.] • przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [ 40,00 pkt.] [Razem: 75,84 pkt.] 

Oferta nr 4 złożona przez: Konsorcjum: 1) Newater Sp. z o. o. Sp. k., ul. Oboźna 47, 52-244 Wrocław reprezentowana przez komplementariusza: Newater Sp. z o. o., ul. Oboźna 47, 52-244 Wrocław - Lider 2) Sebastian Wdowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma 
Ogólnobudowlana MAS-BUD mgr inż. Sebastian Wdowiak; 59-330 Ścinawa, 
ul. A. Mickiewicza 6c - Partner konsorcjum 
• cena brutto – 3 904 257,39 zł.; [ 48,48 pkt.] • przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [ 40,00 pkt.] [Razem: 88,48 pkt.] 

Oferta nr 5 złożona przez: Konsorcjum: 1) Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, e-mail:sekretariat@pekum-olsztyn.pl – Lider 2) Hydro-Budowa Północ Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn, e-mail: 
c.kondratowicz@pekum-olsztyn.pl 
• cena brutto – 3 727 024,44 zł.; [ 50,79 pkt.] • przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.] [Razem: 90,79 pkt.] 

Oferta nr 6 złożona przez: ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń e-mail:ata-technik@ata-technik.com.pl markieting@ata-technik.com.pl
• cena brutto – 4 363 468,07 zł.; [ 43,38 pkt. ]; • przedłużony okres gwarancji – 36 m-cy. [40,00 pkt.]; [Razem: 83,38 pkt.] 

c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; 

d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; 

e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy. 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.03.2021 r.

Protokół z otwarcia ofert

Uwaga!

Zapytania  Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 09.03.2021 r.

Zapytania Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 09.03.2021 r.

Ogłoszenie nr 540418159-N-2021 z dnia 22.02.2021 r.
Chełmno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 767068-N-2020 
Data: 16/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Chełmno, Krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1, 86-200  Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774. 
Adres strony internetowej (url): https://bip.chelmno.pl/ 

 SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji:  IV 
Punkt:  IV.6.2 
W ogłoszeniu jest:  Data: 25.02.2021, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być:  Data: 12.03.2021, godzina: 10:00,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga!

Zapytania  Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 22.02.2021 r.

Uwaga! Zapytania Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 22.02.2021 r.

Edydowalne zał.1_2_3_4_.7_7a

Uwaga!

Zapytania  Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 08.01.2021 r.

Zapytania Wykonawców z odpowiedziami Zamawiającego_08.01.2021r.

Ogłoszenie nr 767068-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.  

Gmina Miasto Chełmno: Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miasto Chełmno, krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1  , 86-200  Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774. 
Adres strony internetowej (URL): https://bip.chelmno.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak 
https://bip.chelmno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
https://bip.chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
ElektronicznieNie 
adres 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej 
Adres: 
siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
Numer referencyjny:  TI.271.8.2020.MM 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 


 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmujące: rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Chełmnie (budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych, budowa zbiornika wyrównawczego ścieków dowożonych, budowa przepompowni osadu wstępnego, budowa fermentera – zagęszczacza osadu wstępnego, budowa przepompowni cieczy osadowych zawierających LKT, budowa neutralizatora gazów kwaśnych, budowa sieci technologicznych oraz przebudowa stacji mechanicznego odwadniania osadu z dozowaniem wapna), na terenie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w Dokumentacji budowlano-wykonawczej [Technologia, instalacje i sieci technologiczne, wod.–kan.; KONSTRUKCJA; Sieci i instalacje elektryczne, AKPiA; DROGI] - załącznik nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 do SIWZ opracowanej przez: Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno–Ściekowej WADIS Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. Decyzje administracyjne: - Decyzja Nr 361/2017 [znak AABŚ.A.6740.1.314.2017.AS.AB] Starosty Chełmińskiego ws. udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 06.12.2017 r.; - Decyzja 76/2017 [znak WOO.4260.44.2017.JR.8] Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21.09.2017 r. Adres inwestycji: działka nr 43/7 i 43/9, obręb ewidencyjny 8, Gmina Miasto Chełmno. 

II.5) Główny kod CPV:  45000000-7 
 Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45252200-0
45232440-8
45111200-0
45252127-4
45311200-2
45310000-3
45314320-0
45317300-5
31600000-2
48100000-9
45100000-8
45111000-8
45111100-9
45233120-6
45233252-0
45112100-6


 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:     lub   dniach:  
lub 
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  15.10.2021 

II.9) Informacje dodatkowe:  
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 600 000,00 zł (brutto). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej; • dysponuje minimum trzema pracownikami (po jednym w każdej z nw. branż), którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia i posiadają - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności a) konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy), b) sanitarnej, c) elektrycznej i którzy są członkami właściwej izby inżynierów budownictwa. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak 
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
nie dotyczy
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę wykazy wg. załącznika nr 7 i 7a do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
nie dotyczy
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta musi zawierać: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - według załącznika nr 1 do SIWZ. 
 SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w PLN w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 odpowiednio z dopiskiem - Wadium – dla postępowania nr TI.271.8.2020.MM. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji lub w poręczeniu ich treść musi zawierać okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego wynikające z art. 46 ust. 4a-5 uPzp. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 8. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na okres określony w uPzp dopuszczalną formą wadium, nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wadium należy wnieść zgodnie z postanowieniami art. 45 uPzp. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z przepisami art. 46 uPZp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
A Cena oferty
60,00
B Przedłużony okres gwarancji
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data:  godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
§ 25. ZMIANA UMOWY 1. Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania Umowy lub terminu realizacji poszczególnych etapów Umowy, jeżeli jej/ich wykonanie w terminach określonych w § 3 Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności: a. konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów), w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy, b. ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, c. wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych; d. w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 5 Umowy; 2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zmiany rodzaju, technologii lub ilości prac, zmiany sposobu realizacji prac), spowodowanej m. in., choć nie wyłącznie: a. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, b. zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych, c. treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, d. wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań (projektów), w tym prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy; 3) zmiany wynagrodzenia: a. w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej – jako bezpośredni skutek tych zmian, lub b. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT): • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, a. w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 2. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzanie zmian nie modyfikujących Umowy w sposób istotny, a w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 25.02.2021, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z zał.

Pozostałe załączniki do SIWZ

Załączniki

SIWZ z zał. pdf, 771 kB

Powiadom znajomego