W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442



przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GM-OŚ.271.13.2019.SP
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
W świetle przyjętych kryteriów do realizacji zadania została wybrana oferta: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. 86-200 Chełmno, ul. Przemysłowa 8
Zawiadomienie o wyborze oferty 18.10.2019 r.


=================================================================
Informacja z otwarcia ofert 07.10.2019 r.

==================================================================

UWAGA!
Dnia 03.09.2019 r. dokonano zmiany zapisu w SIWZ zgodnie z poniższym sprostowaniem.

W związku z rozbieżnością między SIWZ a umową zmienia się następująca treść SIWZ

Było:
Rozdz.XV. - Z tytułu należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w formularzu ofertowym.

Winno być:
Rozdz.XV. - Z tytułu należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 6% ceny całkowitej brutto podanej w formularzu ofertowym.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
Polska

Osoba do kontaktów:
Katarzyna Grzeszczak
Tel.: +48 566771731
E-mail: ochrona_srodowiska@chelmno.pl
Faks: +48 566771774Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.chelmno.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.bip.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenieGminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania odpadów.
Numer referencyjny: GM-OŚ.271.13.2019.SP
II.1.2)
Główny kod CPV
90000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
2 / 6
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zakres zamówienia dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno. Pod pojęciem odbierania i zagospodarowania Zamawiający rozumie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych (odpady zebrane w workach i pojemnikach, w tym odpadów zmieszanych zebranych w workach wydanych przez Zamawiającego, odpowiednio oznakowanych).
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90533000
90514000
90511200
90512000
90513000
90513100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren Gminy Miasto Chełmno
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zgodnie z wymieniowymi w SIWZ rodzajami odpadów oraz ich ilościami.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3 / 6
1. Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie, cenie i ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1
2. W przypadku potrzeby uruchomienia zamówienia w ramach prawa opcji, Zamawiający w pierwszej kolejności,zwraca się do Wykonawcy z pytaniem o możliwość realizacji takiego zamówienia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uruchomi prawo opcji, z zastrzeżeniem iż Wykonawca który wyraził zgodę na realizację takiego zamówienia z prawa opcji, będzie ponosił wszelkie konsekwencje wynikające z niniejszej umowy. W przypadku odmowy realizacji takiego zamówienia Wykonawca nie ponosi konsekwencji i nie jest związany zamówieniem z prawa opcji.
3. Wykonawca, po wyrażeniu zgody o której mowa w ust. 2 nie może odmówić realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminach przewidzianych w niniejszej umowie. Odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych, zgodnie z zasadą ich naliczania przyjętą dla zamówienia gwarantowanego(podstawowego).
4. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
5. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej umowie, stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego).
6. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
7. Uruchomienie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi poprzez skierowanie do wykonawcy druku„zamówienia opcjonalnego”.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający żąda udokumentowania uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie posiadanego:
a) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Chełmno zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (co najmniej frakcje odpadów wymienione w cz. A ust. 5 i 6 SIWZ).
b) posiada aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (co najmniej frakcje odpadów wymienione w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit a tiret pierwszy SIWZ) lub odpowiedni wpis do rejestru– zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
c) posiada uprawnienia do transportu odpadów wydane przez odpowiedni organ lub wpisu do odpowiedniego rejestru zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (co najmniej frakcje odpadów wymienione w cz. A ust. 5 i 6 SIWZ);
4 / 6
d) posiada aktualne zezwolenia na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia2012r. o odpadach w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania musi uzyskać na piśmie gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach i ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;(co najmniej frakcje odpadów wymienione w (co najmniej frakcje odpadów wymienione w cz. A ust. 5 i 6 SIWZ);
e) posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji lub umowy z podmiotem prowadzącym uprawnioną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przyjmującą zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji(IPOK wskazana w obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa kujawsko-pomorskiego).
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – formularz JEDZ.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
5 / 6
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200Chełmno, sala 102.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Oferta wymaga formy elektronicznej pod rygorem nieważności. Oferta musi być opatrzona podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Karajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdaniedrugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówieniajest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. Odwołaniewobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nie-ograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekraczakwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec czynności innych niżokreślone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powziętolub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiącychpodstawę jego wniesienia; Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP)
6 / 6
Stosownie do § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawieregulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) informuję,że w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego zwykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I,rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), lubgdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym,przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych : płyta CD, płyta DVD,nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinnazostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniającyodczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą imetodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnychdokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemniceprawnie chronione.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Karajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2019


Chełmno, dnia 29.09.2019 r.

Burmistrz Miasta Chełmna
Artur Mikiewicz




Załączniki do SIWZ



Załączniki

JEDZ doc, 37 kB
Projekt umowy pdf, 957 kB
SIWZ pdf, 1.08 MB

Powiadom znajomego