W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w latach 2017/2018 pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy TI.271.3.2017.MM
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Informacja udostępniana na stronie internetowej - art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 - plik do pobrania poniżej
Do pobrania:

Informacja udostępniana na stronie internetowej ( art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 )
Informacja udostępniana na stronie internetowej - art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7

==============================================================

Do pobrania:

Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert

========================================================

Ogłoszenie nr 500034750-N-2017 z dnia 27-09-2017 r.
Chełmno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589518-N-2017
Data: 18-09-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Chełmno, Krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1, 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.chelmno.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-28, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-03, godzina: 10:00,

===========================================================

Uwaga! Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 26.09.2017r.

====================================================

Uwaga! Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.09.2017r.

Wyjaśnienia Zamawiającego do treści SIWZ
Wzor folderu

==========================================
Ogłoszenie nr 589518-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.


Gmina Miasto Chełmno: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w latach 2017/2018 pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmno, krajowy numer identyfikacyjny 87111848300000, ul. ul. Dworcowa  1 , 86200   Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 771 729, e-mail wmkii@chelmno.pl, faks 566 771 774.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.chelmno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.chelmno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.chelmno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pok. nr 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w latach 2017/2018 pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”
Numer referencyjny: TI.271.3.2017.MM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w latach 2017/2018 pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”, finansowanego z budżetu miasta oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem działań informacyjno – promocyjnych jest informowanie społeczeństwa o realizowanym w projekcie, źródle finansowania oraz o efektach planowanego przedsięwzięcia. Działania promocyjne będą prowadzone w trakcie trwania projektu. Zaplanowane działania promocyjne muszą być zgodnie z wytycznymi MRR i RPO WKP, w tym w szczególności z tzw. Rozporządzeniem ogólnym - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm. Podstawę prawną Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 stanowi art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy wdrożeniowej. Ponadto działania informacyjno-promocyjne muszą być zgodne z aktualną wersją: • Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 dostępnych pod adresem: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=55 • Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w za-kresie informacji i promocji dostępną pod adresem: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/poznaj-zasady; • Kartą wizualizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 dostępną pod adresem: http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/promocja%20i%20komunikacja/KARTA%20WIZUALIZACJI%20RPO%20WK-P.pdf; • Innych zasad dostępnych pod adresem: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/poznaj-zasady Cele i grupy, do których będzie skierowana informacja Celem działań promocyjnych dotyczących promocji projektu w ramach RPO WKP 2014-2020 ma być zwiększenie świadomości społecznej na temat roli jaką odgrywa Unia Europejska w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Grupy docelowe:  mieszkańcy Gminy Miasto Chełmno,  mieszkańcy sąsiednich gmin i powiatów,  osoby odwiedzające miasto, turyści,  dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby pracujące, bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby wykluczone społeczne i zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie itp. Metody promocji: Tablice informacyjne - wymiary minimalne 80 x 120 cm – wolnostojące przy obiekcie kinoteatr „Rondo” zgodnie z aktualnym „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” Tablica informacyjna: Wykonanie projektu tablicy informacyjnej, Wydruk solwentowy, Zabezpieczenie wydruku folią UV, Wyklejenie wydruku na płycie z blachy stalowej ocynkowanej Tablica pamiątkowa: Wykonanie projektu tablicy pamiątkowej, Wydruk solwentowy, Zabezpieczenie wydruku folią UV, Wyklejenie wydruku na płycie z blachy stalowej ocynkowanej Folder informacyjno - promocyjny Dane techniczne: Przygotowanie graficzne projektu, wykonanie i obróbka zdjęć, Nakład 5.000 egzemplarzy, format A5 - harmonijka, druk w pełnym kolorze 10 stron (papier kredowy 170 /m2) + okładka foliowana (papier kredowy 170 g / m2); Treść folderu: Nazwa beneficjenta, Tytuł projektu, Cel projektu, Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, Zestaw logo według wytycznych – znaki UE i FE, herb lub logo promocyjne województwa Opis całego projektu „Modernizacja kinoteatru „Rondo” na szeroką działalność kulturalną Chełmińskiego Domu Kultury”, krótką historię miasta, pokazujący zakres prac renowacyjnych wraz z krótkim tekstem. Ok. 30 zdjęć (wykonane przez Wykonawcę), obrazujących stan obiektu przed, w trakcie i po renowacji. Folder zostanie również sporządzony na nośniku elektronicznym w celu umieszczenia na stronach internetowych. Artykuły na temat projektu w prasie oraz spoty w rozgłośni radiowej - regionalnej Cztery artykuły dotyczące projektu, publikowane dwa razy w roku w latach 2017-2018 w prasie o zasięgu co najmniej regionalnym, 4 spoty w rozgłośni radiowej - regionalnej. Treść artykułów oraz spotów radiowych musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Format artykułów prasowych nie mniejszy niż 125 mm x 187 mm. Konferencja prasowa po zakończeniu projektu – (czerwiec 2018) Przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej realizację projektu z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i elektronicznej wersji drukowanego folderu. Opracowanie wystawy fotograficznej z wykorzystaniem zdjęć wykonanych w trakcie prowadzenia prac i po ich zakończeniu (zdjęcia stanowić będą dokumentację realizacji projektu – min. 40 sztuk, format 21 - 18), Druk zaproszeń – minimum trzy tygodnie przed wydarzeniem - 300 szt., format DL składane 4 strony (11x22 cm), kolor, treść i format ustalone z Zamawiającym. Przygotowanie bufetu z zimnymi i ciepłymi napojami oraz poczęstunku na ok. 250 osób (jedna ciepła potrawa, trzy zakąski, sałatka, ciastka, napoje, kawa, herbata) Uroczysty koncert umożliwiający wyeksponowanie zakresu prac remontowych (operetka, balet lub inny program o podobnym charakterze na wysokim poziomie artystycznym, odpowiadającym randze wydarzenia) z min. 12 wykonawcami/artystami w składzie instrumentalno- wokalno-tanecznym Wykonanie baneru informacyjnego: Dane techniczne, - wymiary 1,5 x 6 m, - materiał: frontlit, grubość powyżej 500g/m, zgrzewany i oczkowany po obwodzie, Baner informacyjny będzie zawierać: Nazwę beneficjenta, Tytuł projektu, Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, Zestaw logo według wytycznych – znaki UE i FE, herb lub logo promocyjne województwa, Wystawa fotogramów – 8 szt., Dane techniczne: Wymiary 100 x 70 cm, grubość 3 mm, zadruk jednostronny, Płyta PCV spieniona, Jakość: 720 dpi, Pojedynczy fotogram powinien zawierać: Zdjęcia obiektów przed i po renowacji, Opis obiektu i zakres przeprowadzonych prac remontowych, Projekt fotogramu przed realizacją musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Roll - up informacyjny: Wymiary: 85 cm – 200 cm; Roll -up informacyjny będzie zawierać: Nazwę beneficjenta, Tytuł projektu, Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, Zestaw logo według wytycznych – znaki UE i FE, herb lub logo promocyjne województwa. Podstrona internetowa projektu Modernizacja stron internetowych ChDK i miasta Chełmna poprzez dodanie „linków”, dotyczących realizacji całości projektu. Aktualizacja podstron z informacjami o postępach prac w cyklu miesięcznym. Plakaty informacyjne Dane techniczne: 100 szt. – (plakat – format B2, pełen kolor) z informacją o projekcie. Plakat będzie zawierał: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo według wytycznych – znaki UE i FE, herb lub logo promocyjne województwa, informacje o konferencji prasowej połączonej z koncertem. Dodatkowo musi zostać zapewniona dostępność produktów projektu: zasobów cyfrowych (strony internetowe, materiały multimedialne, publikacje w wersji elektronicznej) - muszą być zastosowane wytyczne WCAG 2.0 oraz języka łatwego do czytania i zrozumienia; multimediów (filmy informacyjne i promocyjne, nagrania dźwiękowe, infoanimacje itp.); materiały drukowane (publikacje, artykuły, plakaty, ulotki, formularze zgłoszeniowe itp.) – zasada ma być realizowana m.in. poprzez stosowanie języka łatwego do czytania i zrozumienia, używanie czytelnych, bezszeryfowych czcionek. Działania muszą być prowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (wersja z 03.11.2016 r. lub późniejsza).

II.5) Główny kod CPV: 22100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22462000-6
72400000-4
79823000-9
79961100-9
79822500-7
79952000-2
92312130-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-18

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18 czerwca 2018 r. (termin końcowy wykonania zamówienia), przy czym poszczególne działania należy wykonać w terminach (w układzie kwartalnym) wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do wzoru umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł. (brutto). Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełniony i podpisany przez wykonawcę wykaz wg. załącznika nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: a)wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 1 do SIWZ; b) wypełniony i podpisany formularz „Doświadczenie personelu kluczowego” z wykorzystaniem wzoru – według załącznika nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w PLN w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr konta 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 odpowiednio z dopiskiem - Wadium - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w latach 2017/2018 pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury” 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji lub poręczeniu ich treść musi zawierać okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego wynikające z art. 46 ust.4a-5 ustawy Pzp. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 8. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na okres określony w ustawie dopuszczalną formą wadium, nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wadium należy wnieść zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie personelu kluczowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Paragraf 3 pkt.1 wzoru umowy: Osobą upoważnioną do koordynacji prac ze strony Wykonawcy będzie ……………….. Nie dopuszcza się zmiany tej osoby za wyjątkiem tzw. zdarzeń losowych. Paragraf 12 wzoru umowy: Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących przypadkach: a) niezależnych od wykonawcy opóźnień i ewentualnego przedłużenia się prac remontowych w obiekcie. b) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przed-miotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy, c) ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół ko-nieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, d) wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych; e) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, f) zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Wzor folderu jpg, 270 kB

Powiadom znajomego