W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Statut

XML

Statut
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. 

Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020. r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”;
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.);
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.);
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955);
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”;
zarządzenia nr 18/82 Naczelnika Miasta Chełmna z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie powołania Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie i nadania mu statutu;
niniejszego statutu.


§ 2. 

Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Chełmno, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3.

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 2.
Muzeum posiada osobowość prawną.


§ 4. 

Muzeum jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.


§ 5. 

Siedzibą Muzeum jest Chełmno.
Terenem działania Muzeum jest miasto Chełmno oraz teren chełmińskiego regionu historycznego.


§ 6. 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Chełmna.


§ 7. 

Muzeum używa pieczątki z nazwą Muzeum, danymi teleadresowymi i numerem NIP.


Rozdział 2
Zakres działania Muzeum


§ 8. 

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie archeologii, archiwistyki, etnografii, historii, sztuki, literatury, kultury materialnej i wojskowości dotyczących miasta Chełmna oraz ziemi chełmińskiej.


§ 9. 

Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;
przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
zabezpieczenie i konserwacje zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
urządzanie wystaw stałych i czasowych;
organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, po uzyskaniu pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 i 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
prowadzenie działalności edukacyjnej;
popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
prowadzenie biblioteki fachowej;
prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum, na temat Chełmna oraz wydawnictw naukowych;
działalność na rzecz rozwoju turystycznego miasta Chełmna, w szczególności:
prowadzenie Informacji Turystycznej,
działania związane z promocją Muzeum oraz promocją turystyczną miasta Chełmna i ziemi chełmińskiej, jak również współpraca z Urzędem Miasta Chełmna w tym zakresie, gwarantująca spójny kierunek promocji miasta,
prowadzenie usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, w tym świadczenie usług przewodnickich,
monitoring ruchu turystycznego;
współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.


§ 10. 

Muzeum gromadzi w szczególności:
fotografie związane z Chełmnem i ziemią chełmińską;
malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę;
rzemiosło artystyczne;
odznaczenia, sztandary, broń pozbawioną w sposób trwały cech użytkowych i elementy uzbrojenia;
przedmioty codziennego użytku;
dewocjonalia;
numizmaty;
materiały dokumentacyjne i archiwalne;
książki, rękopisy i druki.


Rozdział 3
Organizacja Muzeum


§ 11.

Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.


Rozdział 4
Zarządzanie Muzeum


§ 12.

Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Chełmna, w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.
Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.


§ 13.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
Rada Muzeum składa się z 5 członków.


§ 14.

W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ustawy o muzeach.
Dyrektor informuje Organizatora o zamiarze utworzenia kolegium doradczego. Organizator ma prawo desygnowania przedstawiciela do składu kolegium doradczego. 
Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.
Zakres działania kolegium doradczego i liczbę jego członków określa Dyrektor.
W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.
Posiedzenie kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.
Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium doradczego.
Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
Obsługę posiedzeń kolegium doradczego zapewnia Muzeum.


Rozdział 5
Gospodarka finansowa Muzeum


§ 15. 

Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Organizator.


§ 16.

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.


§ 17.

Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Organizator przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:
podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
celowej na realizację wskazanych zadań i programów.


§ 18. 

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.


§ 19.

Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
odpłatnego udostępniania zbiorów;
wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
usług reklamowych, promocji i sponsoringu;
usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;
usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.


§ 20.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.


Rozdział 6
Postanowienia końcowe


§ 21. 

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.


§ 22. 

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.