W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Uchwała Nr XVIII/138/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Miasta Chełmna
z dnia
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Chełmno lub jej jednostkom organizacyjnym.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374) oraz art. 15zzzf ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) oraz pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2137

Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Chełmno lub jej jednostkom organizacyjnym.
  

§ 1.  Uchwała określa:

       1.   Zasady odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasta Chełmno i jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych.

       2.   Organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

       3.   Warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
      
       4.   Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto  Chełmno ustawami stosuje się przepisy art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych.

 
§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

       1)      odstąpieniu -  rozumienie się niedochodzenie przez wierzyciela należności o charakterze cywilnoprawnym na drodze postępowania sądowego w okresie trwania epidemii.
       2)      wierzycielu – rozumie się przez to Gminę Miasto Chełmno i jej jednostki  organizacyjne;
       3)      przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób   finansowania;
       4)      działalności gospodarczej - rozumie się przez to działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach w Rozdziale 1 Tytułu VII Księgi Trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej;
       5)      jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy i samorządowe instytucje kultury, o których mowa w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych;
       6)      uldze – rozumie się odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających  Gminie Miasto Chełmno i jej jednostkom  organizacyjnym w okresie trwania epidemii, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od tych należności;
       7)      okres trwania epidemii COVID-19 -  okres w jakim będzie obowiązywać stan epidemii, o którym mowa § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.);
       8)      ustawie o finansach publicznych  - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);
       9)      Traktacie - rozumie się przez to Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z 9 maja 2008 r.);
      10)      Tymczasowych ramach – rozumie się Komunikat Komisji Europejskiej dot.   Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01);
      11)      TFUE - rozumie się Przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie udzielania  pomocy publicznej, w tym w szczególności art. 107- 108 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).
§ 3. 1. Rada Gminy Miasta Chełmno postanawia odstąpić od dochodzenia należności mających charakter cywilnoprawnych  przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19 i którzy złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
       2. Ulga, o której mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich należności przypadających Gminie Miasto Chełmno oraz jej jednostkom organizacyjnym mających charakter cywilnoprawnych.
§ 4. 1. Do udzielania ulgi o której mowa w § 3 ust. 1, uprawniony jest:
          1)   Burmistrz Miasta Chełmno.
          2)   Kierownik jednostki organizacyjnej gminy jeśli kwota należności pieniężnej  nie przekracza lub jest równa kwocie 2.000,00 zł.
       2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych, należność główną wraz z odsetkami umownymi. 
       3. Kwoty należności tego samego podmiotu wynikające z różnych tytułów nie  ulegają kumulacji.
       4. Kierownik samorządowego zakładu budżetowego i kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sporządzania i składania Burmistrzowi Miasto  Chełmno rocznych sprawozdań o udzielonych ulgach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym.
       5. Burmistrz Miasta Chełmno może zobowiązać kierowników jednostek organizacyjnych do przedłożenia sprawozdania o udzielonych ulgach w okresie trwania stania epidemii.

 
§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 powinien zawierać:
          1)   Dane dłużnika:

                a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, PESEL, NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą), adres zamieszkania,
                b) w przypadku pozostałych przedsiębiorców: nazwę (firmę), REGON, NIP, nr KRS (w przypadku osób prawnych), adres siedziby;

          2)   Określenie tytułu należności,  o którym mowa w § 3 ust. 2;

          3)   Określenie jakiego okresu trwania epidemii COVID-19 dotyczy wniosek o odstąpienie dochodzenia należności.
          4)   Opis sytuacji ekonomicznej uzasadniającej pogorszenie płynności finansowej   w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

          5)   Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

       2. Do wniosku przedsiębiorca dołącza  dokumenty potwierdzające zasadność  ubiegania się o odstąpienie od dochodzenia należności, oraz:
           1)   W przypadku osób fizycznych: oświadczenie o sytuacji majątkowej, w tym  o przychodach za poszczególne miesiące w okresach styczeń/luty/kwiecień 2020 r., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

           2)   W przypadku pozostałych przedsiębiorców:

                 a)  oświadczenie o sytuacji majątkowej, w tym o przychodach za
poszczególne miesiące w okresie styczeń/luty/kwiecień 2020 r., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
                 b)  ostatnie sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
           3)   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
        3. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub w przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty nie są wystarczające do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku przez przedsiębiorcę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia uprawniony do przyznania ulgi zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej;
        4. W uzasadnionych przypadkach Wierzyciel może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności, które uzasadniałyby udzielenie ulgi.
§ 6. Udzielenie ulgi o której mowa w § 3 ust. 1 może być cofnięte bez zgody
wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia  następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, jeżeli wyjdzie na jaw, że:

      1)      Dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe;

      2)      Przedsiębiorca wprowadził wierzyciela w błąd, co do okoliczności
               uzasadniających udzielenie ulgi.
 
§ 7. Zgodnie z art. 15zzzh ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulga o której mowa w § 3 ust. 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
§ 8.  Wnioski w sprawie należności nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatrywane są według przepisów dotychczas obowiązującej uchwały.
§ 9.  Uchwała obowiązuje do dnia odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Chełmno.
 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
 
                                  Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki

 

Załączniki

załącznik doc, 16 kB
załącznik doc, 13 kB
załącznik doc, 13 kB
załącznik doc, 489 kB

Powiadom znajomego