W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442TI.271.1(3). 2020.MM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy TI.271.1(3). 2020.MM
Zamawiający Gmina Miasto Chełmno
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia powyżej kwoty określonej na podstawie art.11ust.8 ustawy PZP
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
rozstrzygnięcie

Nr sprawy: TI.271.1(3).2020.MM                         Chełmno, dnia 15.04.2021 r.

INFORMACJA udostępniana na stronie internetowej

w sprawie: postępowania przetargowego na: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.


Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z 27.09.2019 r.), Burmistrz Miasta Chełmna niniejszym pismem informuje, co następuje:

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - należy podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
Oferta nr 2 złożona przez: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o., ul. Toruńska 9, 26-600 Radom, e-mail: sekretariat@eltast.pl
1) Cena brutto: 3 954 535,36 zł.  [60,00 pkt.]
2) Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h): 62,53 kW [30,00 pkt.]
3) Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, potwierdzona sprawozdaniem z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz dowolnej trzeciej temperatury powyżej 100oC, wraz z prognozą, zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM21, lub dokumentem równoważnym: 150 000 h. [10,00 pkt.] Razem [100,00 pkt.]

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta nr 2 zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert tj. 1) Cena – o wadze 60%, 2) Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) – o wadze 30%, 3) Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, potwierdzona sprawozdaniem z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz dowolnej trzeciej temperatury powyżej 100oC, wraz z prognozą, zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21, lub dokumentem równoważnym – o wadze 10%, uzyskała najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych wg. ww. kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza;

b) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe „MADO” Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki, e-mail: przetargi@madoenergetyka.pl
1) Cena brutto: 4 597 133,61 zł.  [51,61 pkt.]
2) Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h): 62,53 kW [30,00 pkt.]
3) Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED, potwierdzona sprawozdaniem z badania LM80-08 źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc) =55oC, 85oC oraz dowolnej trzeciej temperatury powyżej 100oC, wraz z prognozą, zgodną ze wzorem Memorandum Technicznym TM21, lub dokumentem równoważnym: 150 000 h. [10,00 pkt.] Razem [91,61 pkt.]

c) o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy;

d) o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy; 

e) o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 04.03.2021 r.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 04.03.2021 r.

19/02/2021    S35
I.
II.
VI.
VII.
Polska-Chełmno: Lampy i oprawy oświetleniowe
2021/S 035-086172
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-640196)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
E-mail: ti@chelmno.pl
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.bip.chelmno.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna, współfinansowanego z środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pom.
Numer referencyjny: TI.271.1(3).2020.MM
II.1.2)Główny kod CPV31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ, na który składają się m.in.:
1. dokumentacja budowlano-kosztorysowa;
2. mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia;
3. przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:16/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszeniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-640196
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania 
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 04/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/03/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Sprostowanie TED_19/02/2021

Uwaga!

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.02.2021 r. (zmiana terminu składania ofert)

Modyfikacja SIWZ_16.02.2021

Uwaga!

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.02.2021 r. (w tym m.in. zmiana terminu składania ofert)

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.02.2021r.

zaktualizowany Zał. nr 3 do SIWZ


Uwaga!

Zapytania  Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 10.02.2021 r.

Zapytania Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 10.02.2021 r.

Uwaga!

Zapytania  Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 04.02.2021 r.

Zapytania Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 04.02.2021 r.

Uwaga!

Zapytania  Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 21.01.2021 r.

Zapytania Wykonawców do treści SIWZ z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 21.01.2021 r.

31/12/2020    S255
I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Chełmno: Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 255-640196
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Maćkowski
E-mail: ti@chelmno.pl
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.bip.chelmno.pl
I.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna, współfinansowanego z środków wspólnotowych EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pom.

 
Numer referencyjny: TI.271.1(3).2020.MM
II.1.2)Główny kod CPV31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówieniaDostawy
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ, na który składają się m.in.:

1. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa;

2. Mapa miasta z naniesionym systemem oświetlenia;

3. Przedmiar robót stanowiący materiał pomocniczy do wyceny;

 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
 

Teren miasta Chełmno

 
II.2.4)Opis zamówienia: 

ETAP I

• Wymiana wyeksploatowanych opraw ulicznych i parkowych na słupach i ścianach budynków w ilości 1523 szt. (z wyłączeniem opraw ozdobnych, parkowych na Rynku 63 szt., ul. Grudziądzkiej 14 szt. oraz ścieżki pod murami 32 szt.) na oprawy LED o mocach zgodnie z zestawieniem, oprawy z indywidualnym sterowaniem z systemem dwukierunkowej łączności bezprzewodowej z centrum sterowania.

• d wymiana oświetlenia poza obrębem zespołu staromiejskiego oraz w obrębie zespołu staromiejskiego (centrum miasta) z wyłączeniem oświetlenia określonego do realizacji w II etapie.

• Wymiana wysięgników słupowych oraz ozdobnych na ścianach budynków, zabezpieczeń oraz przewodów zasilających w wysięgnikach, wymiana słupów ozdobnych i parkowych wraz z fundamentami zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową.

• Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejących słupach w ilości 34 szt.

W miejscach wskazanych w zestawieniu, zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano-kosztorysową.

• Montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem do opraw wyposażonych w system lokalizacji GPS oraz możliwością przesyłania danych pomiędzy oprawami a centrum zarządzania bezprzewodowo wraz z oprogramowaniem do zarządzania. Wymagania techniczne i funkcjonalność opraw oświetleniowych oraz elementów systemu nadzorowania i zarządzania oświetleniem opisane zostały w załączniku nr 1 Wymagania funkcjonalności i wydajności oświetlenia w Mieście Chełmno.

• Zamawiający wymaga, aby oferta systemu sterowania zawierała na okres gwarancji koszty: licencji, uruchomienia, konfiguracji oraz szkoleniem pracowników do jego obsługi. Serwery gromadzące bieżące i archiwalne informacje dotyczące pracy instalacji oświetleniowej muszą gwarantować bezpieczeństwo zapisanych danych technicznych. Dostawca systemu potwierdzi oświadczeniem, że serwerownia stosuje zestaw efektywnych zasad i procedur bezpieczeństwa gwarantujących całkowite bezpieczeństwo zapisanych danych w zakresie niepowołanego dostępu podmiotów / osób nieupoważnionych oraz przed ich fizycznym zniszczeniem. Wykonawca złoży w tym zakresie Oświadczenie wraz z dokumentami składanymi na wezwanie.

• Montaż urządzeń kompensacji mocy biernej do istniejących skrzynek sterujących (kompensacja może być wykonana grupowo w szafce oświetleniowej dla ustalonego schematu sieci oświetleniowej zasilanej z danej szafki lub indywidualnie poprzez montaż kompensatorów dla każdej oprawy). Współczynnik mocy tgφ pobieranej energii elektrycznej dla zmodernizowanej sieci oświetleniowej w całym okresie świecenia ma być zgodny z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej w celu nieprzekraczania ponad umownego poboru energii biernej;

ETAP II

• Wymiana opraw ozdobnych na ścianach budynków i parkowych na słupach w ilości 109 szt.

— ul. Rynek 63 szt,

— ul. Grudziądzka 14 szt,

— ścieżka pod murami

Zakres zadania przewiduje: roboty instalacyjne demontażu wyeksploatowanych opraw, wysięgników oraz instalację nowych opraw i wysięgników, wykonanie pomiarów powykonawczych. Zakres prac obejmuje również wymianę przewodów zasilających oprawę (przewodów wysięgnikowych, słupowych), zabezpieczeń wraz z zaciskami dla linii napowietrznych oraz kablowych oświetleniowych (IZK lub równoważne o tych samych parametrach użytkowych). Po zakończeniu montażu należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla słupów kablowych, wysięgników w sieciach napowietrznych a także pomiary natężenia oświetlenia w ilości 20 pomiarów, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pomiary winny potwierdzić osiągnięcie parametrów oświetleniowych oraz elektrycznych zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie.

 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 

RPKP.03.04.00-04-001/18

 
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:
 

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku

 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 

a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 900.000,00 zł.

b) Osiągnął średnioroczny obrót, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości min. 900 000,00 zł rocznie;

c) wartość wskaźnika finansowego bieżącej płynności finansowej obliczanego jako iloraz wartości aktywów bieżących do zobowiązań bieżących (art. 22c ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na poziomie nie niższym niż 1,00 obliczanego na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym: Przy tym za aktywa bieżące uważane są: aktywa, które w okresie do 12 miesięcy mogą zostać zamienione na gotówkę (zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe). Nie obejmują krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Natomiast za zobowiązania bieżące: ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (początku roku podatkowego, jeśli podmiot nie jest zobowiązany do sporządzania Sprawozdania finansowego)

 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 1 dostawę wraz z montażem o wartości wynoszącej co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia) polegające m.in. na modernizacji lub wykonaniu oświetlenia zewnętrznego ze sterowaniem.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. Osoba ta musi okazać się minimum 5 letnim doświadczeniem oraz posiadać aktualny wpis do właściwej Izby.

 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 15/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 15/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Chełmno 86-200,ul. Dworcowa 1 (pokój nr 102), woj. kujawsko-pomorskie, POLSKA.

 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
 

Otwarcie ofert następuje poprzez pozyskanie ofert z systemu ePuap oraz ich deszyfracji poprzez system miniPortal.

 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychAkceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe: 

Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, na dwa dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy przekaże zamawiającemu kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy musi zawierać wycenę wszelkich prac i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami SIWZ

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

Zamawiający przewiduje płatności w częściach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (w układzie kwartalnym).

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

Zmiany postanowień zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania. Katalog zmian został określony we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

 
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nie- ograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) Stosownie do § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) informuję, że w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:29/12/2020

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie_SIWZ_załączniki

Załączniki

Powiadom znajomego