W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442ZW – 10/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Chełmnie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZW – 10/2020
Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Tryb zamówienia Przetragowy
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, pokój nr 17. 86200 Chełmno
rozstrzygnięcie

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 10/2020    

Chełmno, dnia 30. 11. 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiadamia, że w postępowaniu na: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Chełmnie” przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r. Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000, euro została wybrana niżej wymieniona oferta: 
Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe InSald 
Mariusz Szymański 
ul. Wodna 7B, 86-200 Chełmno
Dane wybranej oferty: Cena  68400,24 zł (brutto), 
Liczba uzyskanych punktów: 100,00

UZASADNIENIE

W postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta w/w firmy. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Specyfikacji Zamówienia. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100 pkt. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 10/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno

OGŁASZA PRZETARG na:
 
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Chełmnie”

Przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 07. 01. 2008 r.
Dot. udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro
 
1.        Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Nad Groblą 2, 86 – 200 Chełmno.
2.        Tryb zamówienia: Tryb przetargowy. Wartość zamówienia poniżej 30000 euro, 
3.        Specyfikacja Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.chelmno.pl.
4.        Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Chełmnie”.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres: 
a.       Budowa sieci wodociągowej z rur PE (PE100) Ø 110mm SDR17 PN10
-  rurociąg PE Ø110mm SDR 17, PN10 – 58,0 m
-  rurociąg PE Ø90mm SDR 17, PN10 – 4,5 m
-  hydrant technologiczny podziemny HT-80 – 1 szt.
b.      Przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci.
c.       Fizyczne odcięcie i zabezpieczenie likwidowanej sieci azbestowo-cementowej.
d.      Przeprowadzenie próby szczelności sieci wodociągowej.
e.       Przeprowadzenie dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.
f.       Przeprowadzenie badania bakteriologicznego wody w wybudowanej sieci wodociągowej.
g.      Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
h.      Geodezyjne roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
i.        Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
5.      Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 
                       45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
                       45000006-7 Roboty budowlane 
                       45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
                       45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
                       45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
                       45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
6.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 styczeń 2021 r.
8.        Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszczone są w Specyfikacji Zamówienia.
9.        Wymagane wadium:  2000,00 zł.
10.    Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %
11.    Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2.
Termin składania ofert upływa    -   27. 11. 2020 r. godz. 10:00  
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert
13.    Otwarcie ofert w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
       w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2. nastąpi dnia -    27. 11. 2020 r. godz. 10 30
14.    Upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest: Bogusław Cacałowski tel. 56 686 04 10.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego