W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442GM-OŚ.271.11.2020.KG

XML

Szczegóły

zamówienie na Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla gminy miasta Chełmno

Status zamówienia aktualne

nr sprawy GM-OŚ.271.11.2020.KG

zamawiający Urząd Miasta Chełmna

tryb zamówienia Przetrag nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa powyżej kwoty określonej na podstawie art.11ust.8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Chełmnie: /8493hehsse/skrytka

Treść

Polska-Chełmno: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2020/S 197-474790

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmno
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Grzeszczak
E-mail: ochrona_srodowiska@chelmno.pl
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.bip.chelmno.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.chelmno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego dla gminy miasta Chełmno
Numer referencyjny: GM-OŚ.271.11.2020.KG

II.1.2)Główny kod CPV

09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa


II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie o (…) dla potrzeb:

— część I – obiektów innych niż oświetlenie drogowe – dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe,

— część II – oświetlenia drogowego – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość


II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa: 

Dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Chełmno

 II.2.4) Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb:

— część I – obiektów innych niż oświetlenie drogowe – dostawa energii elektrycznej do obiektów innych niż oświetlenie drogowe.

 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia


II.2.6) Szacunkowa wartość


II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa: 

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Chełmno
 
II.2.4) Opis zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb:
— część II – oświetlenia drogowego – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość


II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14) Informacje dodatkowe


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający żąda udokumentowania uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dla części I i II zamówienia.

 III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum jedną dostawę polegającą na:

— sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 3 000 MWh –
dla części I zamówienia,

— sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 000 MWh –
dla części II zamówienia.

 Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta


IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi 13.11.2020 o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala 102.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:

a) dla części I w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

b) dla części II w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5. pkt. 1 Pzp: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814, t.j. z późn. zm.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.).
 
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Karajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nie- ograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) stosownie do § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) informuję, że w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio


VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/10/2020

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane