W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442ds. robót publicznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko ds. robót publicznych
Miejsce pracy Urząd Miasta w Chełmnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1
Status w trakcie rozstrzygania

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. robót publicznych w Urzędzie Miasta Chełmna

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) wykształcenie średnie lub wyższe,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
6) biegła obsługa komputera wraz z pakietem Office (lub pokrewnym), znajomość: kodeksu postępowania administracyjnego,  kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
2) preferowane doświadczenie na stanowisku urzędniczym minimum 1 rok,
3) znajomość programu UmowyFV, 
4) doświadczenie we współpracy z instytucjami rynku pracy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) organizacja i nadzór nad realizacją robót publicznych.
2) rozliczanie wydatków i dochodów budżetowych związanych z zadaniami wydziału.
3) udzielanie informacji dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży.                            
4) prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych ubiegających się o zatrudnienie w ramach robót publicznych, utrzymania ulic i zieleni miejskiej oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.
5) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.
6) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmnie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu: przygotowywanie wniosków o organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych, przygotowywanie wniosków o zawarcie umowy na organizowanie staży, prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta osób bezrobotnych, rozliczanie otrzymanej refundacji kosztów zatrudnienia. 
7) przygotowanie sprawozdań do GUS-u.
8) prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych i odbywających staż w WGMOŚ,
9) przygotowywanie kart pracy pracowników WGMOŚ – roboty publiczne,
10) przygotowywanie rozliczenia ekwiwalentów miesięcznych za odzież i obuwie robocze dla pracowników,
11) tworzenie harmonogramu  i organizacja pracy osób zatrudnianych do udostępniania obiektów zabytkowych zwiedzającym (kościoły), prowadzenie ewidencji czasu pracy, współpraca z Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz samodzielnym stanowiskiem ds. promocji turystycznej UM w zakresie ustalania harmonogramu otwarcia zabytków,
12) przygotowanie, kontrola dokumentów księgowych (faktur) i terminowe przekazywanie dokumentów do księgowości w ramach powierzonych zadań,
13) prowadzenie rozliczeń finansowych i materiałowych prowadzonych zadań: roboty publiczne, utrzymanie ulic, oczyszczanie miasta, targowisko miejskie, parkingi, zadania inwestycyjne oraz bieżąca kontrola i analiza dochodów i wydatków wydziału w ww. działach, rozdziałach,
14) przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych,
15) kontrola i zarządzanie wydatkami w zakresie wynagrodzenia osobowego i bezosobowego robót publicznych i utrzymania ulic z uwzględnieniem refundacji kosztów wynagrodzenia z urzędu pracy oraz kontrola wydatków w zakresie wynagrodzenia osobowego i bezosobowego targowiska miejskiego i parkingów,
16) przygotowywanie projektu budżetu WGMOŚ oraz propozycji zmian w budżecie,
17) przygotowanie projektów zarządzeń Wydziału,
18) przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych dla osób zatrudnianych do prac związanych z realizacją zadań WGMOŚ,
19) rozliczanie wynagrodzeń w zakresie zawartych umów cywilno – prawnych,
20) przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjęciem, likwidacją środka trwałego, prowadzenie ewidencji środków trwałych zadań inwestycyjnych w rozdziale: drogi publiczne gminne,
21) archiwizacja dokumentów.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku,
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy,
2) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażony w meble i urządzenia biurowe,
3) budynek wielokondygnacyjny (wyposażony w schody, windę, podnośnik zewnętrzny),
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
5) wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie miasta,
6) pierwsza umowa będzie zawarta na czas określony.

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) oryginał kwestionariusza osobowego –  wzór załącznik: Kwestionariusz osobowy,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
7) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
8) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – wzór załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych.
 
7. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 28 listopada 2022 roku do godz. 15.30 osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną podpisane podpisem elektronicznym na adres biuro_informacji@chelmno.pl, lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. robót publicznych”.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1) Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 29 listopada  2022 r., o godz. 8.00.
2) Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
4) Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
5) Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

9. Klauzula informacyjna
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro_informacji@chelmno.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
5) Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawcy usług informatycznych.
9) Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10)  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
11) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Burmistrz Miasta Chełmna 
/-/ Artur Mikiewicz 

 

Załączniki

zgoda docx, 12 kB
oświadczenie docx, 12 kB

Powiadom znajomego