W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Pracownik ds. kadr i płac

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Beata Błaszkiewicz, Klamry
uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania formalne i oczekiwania Komisji.
Szczegóły
stanowisko Pracownik ds. kadr i płac
miejsce pracy Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
termin składania ofert
miejsce składania ofert Centrum Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

Treść

OGŁOSZENIE NR  1/2021

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.)

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie ogłasza nabór 
na wolne stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie, ul. Kościuszki 11, 86 -200 Chełmno.  
2. Oferowane stanowisko: ds. kadr i płac 
3. Ilość etatów: 1
4. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 
1) Obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).
2) Wykształcenie: 
- wyższe bądź średnie umożliwiające wykonywanie zadań na opisanym stanowisku i co najmniej 2-letni staż pracy (preferowane studia o kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace). 
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. kadr i  płac.
6) Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:


1) Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności. 
2) Znajomość przepisów: 
a) prawa pracy, 
b) przepisów ubezpieczeń społecznych,
c) ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, 
d) ustawy o rachunkowości, 
e) ustawy o ochronie danych osobowych, 
f) prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, 
g) ustawy o ZFŚS,  
h) dotyczących  prawa podatkowego,
i) ustawy – Karta Nauczyciela 
j) ustawy  o pracownikach samorządowych,
3) Znajomość obsługi komputera oraz programów Płatnik, programu płacowo-kadrowego (VULCAN), programu SIO, programu sprawozdawczego GUS,  pakietu MS Office. 
4) Wysoka kultura osobista,
5) Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji. 
6) Umiejętność pracy w zespole. 
7) Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji. 
8) Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność. 
9) Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku w placówce oświatowej.

5. Zakres wykonywanych zadań: 

1)Prowadzenie spraw osobowych polegających w szczególności na:
1.  kompletowaniu dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji oraz przygotowywaniu dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia.
2. prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej pracowników COPO i jednostek obsługiwanych. 
2) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych i COPO  w tym bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, PPK.
3) Obsługa kadrowo – płacowa programu Vulcan. 
4) Obsługa programu Płatnik
5)  Sporządzanie, prawidłowe i terminowe naliczanie list płac, list zasiłków ZUS, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych. 
6) Sporządzanie wypłat świadczeń z ZFŚŚ dla pracowników oraz emerytów i rencistów: świadczenia urlopowe, dofinansowania do wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów  i ich rodzin, zapomogi. 
7) Prawidłowe potrącanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS w systemie „Płatnik” /druki RCA, RSA, DRA inne wymagane /z zachowaniem ustawowego terminu. 
8) Naliczanie  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT 4/ + rozliczenie roczne (uzgodnienia)
9) Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników /PIT-11, PIT-40, PIT 8A/. 
10) Terminowe zgłaszanie wszelkich informacji do ZUS i Urzędu Skarbowego w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec ZUS i US. 
11) Naliczanie świadczeń ZFŚS. 
12) Prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników jednostek obsługiwanych. 
13)  Bieżące uzgadnianie z księgowością naliczonego i przekazanego podatku i składek ZUS oraz innych informacji dot. bieżących wypłat. 
14)  Przygotowanie danych do SIO. 
15) Rozliczenie art. 30 KN 
16)  Przygotowanie okresowych analiz funduszy płacowych, w tym przygotowanie sprawozdań    i danych niezbędnych do sporządzenia projektów planów finansowych. 
17)  Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie   z obowiązującymi przepisami i  Instrukcją Kancelaryjną. 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. stanowisko: administracyjne, biurowe,
2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
3. miejsce pracy: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno,
4. zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w COPO, która kończy się egzaminem,
5. praca jednozmianowa,
5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
6. umowa na czas nieokreślony, 
7. zatrudnienie od 1 lipca 2021 r. 
8. praca w budynku z barierami architektonicznymi (brak windy i innych dźwigów, biuro na I piętrze). 

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w COPO w Chełmnie:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

8. Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny (z  danymi kontaktowymi w tym nr telefonu ); 
2) życiorys (CV), 
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, 
5) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
6) oryginał kwestionariusza osobowego (wzór dostępny na stronie internetowej),
7)  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór, 
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych


Wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej: www.bip.chelmno.pl


9. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów: 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22 czerwca 2021 roku do godz. 15.15 na adres: Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie,  ul. Kościuszki 11, 86 - 200 Chełmno w zamkniętej  kopercie oznaczonej imieniem   i nazwiskiem,  adresem do korespondencji kandydata,  w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. kadr i płac". 

10. Informacje dodatkowe: 


1)  Z Regulaminem naboru można się zapoznać w COPO w Chełmnie, ul. Kościuszki 11 oraz na stronie BIP:  www.bip.chelmno.pl 
2)  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 500-234-177. 
3) Aplikacje, które wpłyną do COPO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
4) Kandydaci zakwalifikowani do testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani drogą telefoniczną.  
5) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl.), oraz na tablicy ogłoszeń COPO. 
6) Kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy. 


11. Klauzula informacyjna: 


1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 11, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat.copo@chelmno.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a. 
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku. 
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane