W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Pracownik administracyjno-kadrowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Alina Śliwińska, Klamry
Uzasadnienie wyboru Zgodność dokumentów z wymogami formalnymi, uzyskana najwyższa ilość punktów w rozmowie kwalifikacyjnej oraz jednomyślność komisji.
Szczegóły
Stanowisko Pracownik administracyjno-kadrowy
Miejsce pracy Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie, al. 3 Maja 2, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

 DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WALENTEGO FIAŁKA W CHEŁMNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-KADROWY
(nazwa stanowiska pracy)


1.  Wymagania niezbędne:

1)  Minimum średnie wykształcenie;

2)  Bardzo dobra znajomość  obsługi komputera i sprzętu biurowego, umiejętność korzystania z Internetu, obsługa poczty elektronicznej, pakietu biurowego (np. Ms Office, Libre Office), Excel, Word, PowerPoint, umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych;

3)  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)  Doświadczenie w pracy biurowej na podobnym stanowisku;

2.  Wymagania dodatkowe:

1)  Umiejętność obsługi programów graficznych;

2)  Język angielski w stopniu komunikatywnym;

3)  Zdyscyplinowanie, obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność – dyscyplina wewnętrzna,  komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, planowania i organizacji pracy, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, wysoka kultura osobista.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  Obsługa korespondencji;

2)  Prowadzenie teczek osobowych pracowników;

3)  Przygotowywanie pism urzędowych; 

4)  Bieżąca obsługa strony internetowej biblioteki;

5)  Aktualizacja dokumentacji wewnętrznej (w porozumieniu z Dyrektorem);

6)  Obsługa programu inwentaryzacyjnego;

7)  Zastępstwa za pracowników wypożyczalni w zależności od występujących potrzeb; 

8)  Współpraca przy organizowaniu imprez i działań kulturalnych;

9)  Graficzne opracowywanie materiałów promocyjnych dotyczące biblioteki i jej działalności.

4. Warunki zatrudnienia i pracy:

1)  Wymiar zatrudnienia - cały etat;

2)  Umowa o pracę na czas określony 6 (sześć) miesięcy (z przeznaczeniem na czas nieokreślony);

3)  Wynagrodzenie - zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem wynagradzania Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie (dalej: Biblioteka);

4)  Przewidywane zatrudnienie - od 01 sierpnia 2021 roku;

5)  Praca w oddzielnym pokoju na piętrze (budynek Biblioteki nie posiada windy);

6)  Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5.  Wymagane dokumenty:

1)  List motywacyjny;

2)  Życiorys – Curriculum Vitae;

3)  Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika – wzór w załączniku nr 1;

4)  Kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5)  Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

6)  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór w załączniku nr 2: 

7)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych - wzór w załączniku nr 3.

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

1)  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Bibliotece do dnia 30 czerwca 2021 r. do  godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wolne stanowisko administracyjno-kadrowe”.

2)  Dokumenty można składać osobiście w Bibliotece (pokój nr 5) lub przesłać na  adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka, al. 3 Maja 2, 86-200 Chełmno.   

3)  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7.  Przebieg postępowania:

1)  Powołana przez Dyrektora Komisja Rekrutacyjna dokona otwarcia kopert w dniu 01 lipca 2021 r. o godz. 10.00.         

2)  Po wstępnej weryfikacji dokumentów pod względem wymogów formalnych osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną telefonicznie powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3)  Wyniki naboru zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, Biblioteki oraz na tablicy informacyjnej Biblioteki.

8.  Z Regulaminem naboru można zapoznać się osobiście w Bibliotece. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 676-14-54.

9.  Klauzula informacyjna:

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: al. 3 Maja 2, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  aleja 3 Maja 2, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biblioteka@mbpchelmno.net

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;

b)  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

c)  wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego