W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stanowisko Prezesa Zarządu planowanej do utworzenia Spółki Chełmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Jolanta Padzik, Maly Rudnik
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Prezesa Zarządu planowanej do utworzenia Spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko Prezesa Zarządu planowanej do utworzenia Spółki Chełmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
planowanej do utworzenia Spółki
Chełmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego


I. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) udokumentuje wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) udokumentuje co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki,

f) w stosunku do której zachodzą inne przesłanki wskazane w przepisach prawa uniemożliwiające jej objęcie tej funkcji.

II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) list motywacyjny,

2) życiorys zawodowy wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych,

3) świadectwami pracy, zaświadczeniami o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy w tym 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie dotyczące niekaralności wraz z oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do zarządu, o zachowaniu tajemnicy oraz o braku przeszkód do objęcia funkcji członka zarządu w spółce z udziałem Gminy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

6) oświadczenie kandydata na członka zarządu w spółce, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;

7) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka zarządu spółki, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt.1 lit. a-d regulaminu.

8) w przypadku osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r. informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 306);

9) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu (zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszenia do konkursu),

10) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np.: zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach;
klauzulę informacyjną RODO, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

III. Dokumenty załączone do zgłoszenia winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kandydat jest zobowiązany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej okazać oryginały lub urzędowe odpisy złożonych dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

IV. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz dokumentów zgłoszenia kandydata (pkt II) jest zobowiązany dołączyć koncepcję funkcjonowania Spółki (opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron, format A-4).

V. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu planowanej do utworzenia Spółki Chełmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego". Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 4 stycznia 2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Chełmno lub listownie na adres: Urząd Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data i godzina wpływu). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

VI. Z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna w terminie uzgodnionym telefonicznie. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Ocenie podlegać będą w szczególności:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym ma działać Spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Chełmnie;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4) znajomość tematyki prowadzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego (zwanych TBS), zasad ich działania, możliwości pozyskiwania dotacji i innych form finansowania budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem programów Banku Gospodarstwa Krajowego;

5) znajomość zasad zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi oraz lokalami usługowymi stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego,

6) znajomość zagadnień z zakresu realizacji komunalnych (w tym TBS) inwestycji mieszkaniowych oraz mieszkaniowych z częścią usługową,

7) znajomość zagadnień prowadzenia działalności komercyjnej dotyczącej gospodarki nieruchomościami – w tym zarządzania i administrowania nieruchomościami (np. wspólnotami mieszkaniowymi);

8) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki, komunikatywność werbalna i pisemna.

VII. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1) Umowa o zarządzanie spółką zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarta na okres 4 lat.

2) Miejsce spełniania świadczenia z umowy o zarządzanie: Gmina Miasto Chełmno.

3) Stanowisko pracy biurowej z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego, praca w terenie, według potrzeb.

VIII. Regulamin konkursu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasto Chełmno.

Załączniki

Regulamin pdf, 148 kB

Powiadom znajomego