W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Inspektor ds. informacji publicznej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Bartłomiej Klinger, Chełmno
Uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Zdobył największą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku inspektora ds. informacji publicznej w Urzędzie Miasta Chełmna.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. informacji publicznej
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, Wydział Organizacyjny
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. informacji publicznej 
w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie: 
  a) wyższe (licencjat, magisterskie, inżynierskie) na kierunku: administracja lub  kierunki pokrewne,
lub
  b) średnie i 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, o jakie ubiega się kandydat/ka);
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. Nieposzlakowana opinia;
6. Co najmniej 3 letni staż pracy;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności;
2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
3. Dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów MS Office, Internetu, poczty elektronicznej;
4. Predyspozycje osobowościowe tj.: odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość;
5. Dobra organizacja czasu pracy;
6. Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
7. Dyspozycyjność;
8. Umiejętność pracy w zespole;
9. Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji;
10 Znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa w zakresie zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Udzielanie informacji publicznej w trybie wnioskowym;
2. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich informacji będących informacjami publicznymi wynikającymi z przepisów o dostępie do informacji publicznej w zakresie zadań wydziału organizacyjnego;
3. Koordynacja rozpatrywania petycji wpływających do urzędu, publikacja na stronie BIP oraz sporządzanie zbiorczej informacji o petycjach;
4. Prowadzenie ewidencji środków nietrwałych w Urzędzie;
5. Przygotowanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia stanowisk pracy;
6. Wykonywanie nadzoru nad zabezpieczeniem mienia oraz organizowanie ochrony budynków administracyjnych Urzędu;
7. Prowadzenie i aktualizacja urzędowych tablic informacyjnych;
8. Organizowanie postępowań przetargowych w trybie ustawy PZP oraz na podstawie zarządzenia o udzielaniu zamówień publicznych do 30 tyś euro na zakupy i usługi związane z realizacją zadań wydziału organizacyjnego (zakup paliwa, art. biurowych, ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Chełmna, zlecanie usług remontowych);
9. Dbałość o publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej mogących pomóc interesom Urzędu w załatwieniu swoich spraw, aktualizacja tych informacji, w tym udostępnienie niezbędnych formularzy oraz wzorów dokumentów;
10. Prowadzenie planu szkoleń na dany rok zgodnie z zapotrzebowaniem wydziałów, bieżące zlecanie szkoleń oraz kierowanie pracowników na szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem, sprawozdawczość z zakresu zrealizowanych szkoleń;
11. Prowadzenie rejestru faktur oraz umów Gminy Miasto Chełmno;
12. Wspomaganie Biura Informacji w przypadku nieobecności pracownika w zakresie przyjmowania i rejestracji dokumentacji przychodzącej;
13.  Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez burmistrza;
14.  Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem roszczeń i likwidacją szkód z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych.
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Stanowisko: administracyjne, biurowe,
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
3. Miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Organizacyjny,
4. Praca jednozmianowa,
5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin
V. Dodatkowa informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
VI. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys – Curriculum Vitae,
3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. Ewentualne referencje,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6. Oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik:  Oświadczenie o niekaralności,
8. Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
9. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów rekrutacyjnych.
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 30 października 2020 r. do godz. 12.00
2. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, za pośrednictwem e-puap w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektor ds. informacji publicznej”.
VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 2 listopada 2020 r., o godz. 9.00.
2. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych: 3 listopada 2020 r.
3. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu i rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
5. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
6. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta 
w Chełmnie.
IX. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
2. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
z dopiskiem IOD.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 

Chełmno, 20 października 2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego