W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stanowisko ds. budżetowo-gospodarczych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Karolina Wierzchowska, Chełmno
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Zdobyła największą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku podinspektora ds. budżetowo-gospodarczych w Urzędzie Miasta Chełmna.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. budżetowo-gospodarczych
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, Wydział Organizacyjny
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetowo-gospodarczych 
w Urzędzie Miasta Chełmna


I. Wymagania niezbędne:
1.Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie: 
  a) wyższe (licencjat, magisterskie, inżynierskie) na kierunku: administracja lub kierunki pokrewne,
lub
  b) średnie i 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, o jakie ubiega się kandydat/ka);
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. Nieposzlakowana opinia;
6. Co najmniej 3 letni staż pracy;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności;
2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
3. Dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów MS Office, Internetu, poczty elektronicznej;
4. Znajomość zasad klasyfikacji budżetowej w zakresie planowania i realizacji budżetu wydziału, dokonywania zmian, sporządzania sprawozdań;
5. Predyspozycje osobowościowe tj.: odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość;
6. Dobra organizacja czasu pracy;
7. Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
8. Dyspozycyjność;
9. Umiejętność pracy w zespole;
10. Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji;
11. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. planowanie budżetu administracji (w tym wybory, referenda i spisy), rady miasta
 i obsługi urzędu w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym;
2. prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych administracji (w tym wybory, referenda i spisy), rady miasta i obsługi urzędu zgodnie z założeniami budżetu na dany rok;
3. bieżące monitorowanie planu wydatków administracji (w tym wybory, referenda 
i spisy), rady miasta i obsługi urzędu, a w razie konieczności wnioskowanie do Skarbnika o dokonanie zmian w planie wydatków;
4. sporządzanie sprawozdań w zakresie budżetu administracji (w tym wybory, referenda 
i spisy), rady miasta i obsługi urzędu;
5. zabezpieczanie administracji w podstawowe materiały biurowe;
6. dokonywanie zakupów: materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, kancelaryjnych, wyposażenia biur (szafy, biurka, fotele itp.), drobnego sprzęty elektronicznego (kalkulatory, niszczarki) oraz kawy, herbaty, wody, napojów oraz także środków czystości na potrzeby urzędu, boiska Orlik, targowiska miejskiego, a w sezonie turystycznym na potrzeby sprzątania kościołów (św. Ducha, Piotra i Pawła, Mikołaja i Jakuba Starszego);
7. zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi, technicznymi i magazynowymi Urzędu;
8. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku i przed budynkiem, dekorowanie budynku;
9. zlecenie przeglądów i dbanie prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami oraz konserwacją pomieszczeń i inwentarza biurowego;
10.  organizowanie konserwacji i napraw maszyn biurowych, urządzeń centrali telefonicznej, linii telefonicznych i telefonów stacjonarnych oraz komórkowych;
11.  gospodarowanie drukami i formularzami oraz środkami rzeczowymi;
12.  organizowanie uroczystości z okazji świat państwowych i miejskich oraz współpraca 
w tym zakresie z Chełmińskim Domem Kultury, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Wojskowym Batalionem Drogowo-Mostowym w Chełmnie;
13.  zamawianie pieczęci na zlecenie wydziałów, prowadzenie ich rejestru oraz likwidacja pieczęci wycofanych z użytkowania;
14.  prenumerowanie czasopism, gazet oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe, prowadzenie ewidencji zakupionych książek dla administracji;
15.  nadzorowanie stanu technicznego gaśnic, hydrantów przeciwpożarowych i ich rozmieszczenia;
16.  obsługa techniczna posiedzeń Rady Miasta, narad oraz spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
17.  prowadzenie kart drogowych dla pojazdów służbowych przypisanych;
18.  obsługa wyborów w zakresie: sporządzania umów zleceń, przygotowania lokali wyborczych, zapewnienie wyposażenia lokali wyborczych, plakatowanie obwieszczeń i informacji wyborczych;
19.  współpraca z operatorem pocztowym i dostawcami usług kurierskich w zakresie wysyłki korespondencji oraz nadawania przesyłek.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Stanowisko: administracyjne, biurowe,
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
3. Miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Organizacyjny,
4. Praca jednozmianowa,
5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin

V. Dodatkowa informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys – Curriculum Vitae,
3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. Ewentualne referencje,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6. Oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik:  Oświadczenie o niekaralności,
8. Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
9. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 30 października 2020 r. do godz. 12.00
2. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, za pośrednictwem e-puap w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. budżetowo-gospodarczych”.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 2 listopada 2020 r., o godz. 9.00.
2. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych: 3 listopada 2020 r.
3. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu i rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
5. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
6. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta 
w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
2. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
z dopiskiem IOD.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 

Chełmno, 20 października 2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego