W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stanowisko ds. pozyskiwania i realizacji projektów społecznych oraz koordynacji współpracy z NGO

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Justyna Brzoskowska, Świecie
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. pozyskiwania i realizacji projektów społecznych oraz koordynacji współpracy z NGO w Urzędzie Miasta Chełmna.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. pozyskiwania i realizacji projektów społecznych oraz koordynacji współpracy z NGO
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania i realizacji projektów społecznych
oraz koordynacji współpracy z NGO 

 w Urzędzie Miasta Chełmna

I.Wymagania niezbędne: 
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe, 
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. nieposzlakowana opinia;
6. co najmniej 3 letni staż pracy (w tym działalność gospodarcza zgodna z wymaganiami na tym stanowisku);
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych krajowych lub zagranicznych (np. RPO, Fundusze Norweskie) i rozliczaniu projektów;
2. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3. znajomość procedur i programów realizowanych z udziałem środków pozabudżetowych krajowych lub zagranicznych;
4. umiejętność podejmowania decyzji;
5. umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
6. dobra znajomość obsługi komputera w tym aplikacji biurowych MS Office, Internetu, poczty elektronicznej; 
7. znajomość oprogramowania służącego do aplikowania o środki zewnętrzne (np. Witkac, https://generator.kujawsko-pomorskie.pl./ lub inne);
8. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista;
9. dobra organizacja czasu pracy;
10. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
11. dyspozycyjność;
12. podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie: 
a) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) ustawa o samorządzie gminnym, 
c) ustawa o dostępie do informacji publicznej, 
d) Kodeks postępowania administracyjnego.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1. bieżące monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej;
2. analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;
3. pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym np. danych charakteryzujących społeczno - gospodarczy rozwój miasta;
4. przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta, chełmińskimi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;
5. opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;
6. bieżąca obsługa administracyjna projektów pod względem obiegu dokumentów;
7. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do jego rozliczenia; 
8. koordynacja zadań z zakresu współpracy Gminy Miasta Chełmno z organizacjami pozarządowymi, w tym min. przygotowywanie programu współpracy, konsultacje programu, sprawozdawczość w tym zakresie, 
9. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
10. zamieszczanie informacji dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska w BIP oraz na stronie internetowej;
11. realizacja zadań w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych miasta w tym: kontrola i monitorowanie realizacji zwartych umów, weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań i rozliczeń dotacji.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. stanowisko: administracyjne, biurowe,
2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
3. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu, 
4. praca jednozmianowa,
5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
6. praca z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta oraz kontrahentami.

V. Dodatkowa informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty: 
1. list motywacyjny, 
2. życiorys – Curriculum Vitae,
3. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, i spełnienie wymagań, 
4. ewentualne referencje,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 
6. oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
7. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności, 
8. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 23 października 2020 r. do godz. 14.30. 
2. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania i realizacji projektów społecznych oraz koordynacji współpracy z NGO”.
3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1.  Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 26 października 2020 r., o godz. 9.00.
2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna. 
5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 
2. Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna.  
3. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD. 
4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 

Chełmno, 1 października 2020 r.

Załączniki

Powiadom znajomego