W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i konserwacji zieleni

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Imię i nazwisko Małgorzata Bobowska, Miejscowość Chelmno
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. utrzymania i konwersacji zieleni w Urzędzie Miasta
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i konserwacji zieleni
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. utrzymania i konserwacji zieleni 
w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne: 
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe o kierunku: ochrona środowiska, rolnictwo, biologia, ogrodnictwo lub architektura krajobrazu;
3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw  publicznych;
4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.      nieposzlakowana opinia;
6.      co najmniej 3 letni staż pracy;
7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II.  Wymagania dodatkowe:
1.      doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska;
2.      prawo jazdy kat. B;
3.      umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
4.      predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
5.      bardzo dobra organizacja czasu pracy;
6.      aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
7.      dyspozycyjność;
8.      znajomość regulacji prawnych w zakresie Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy Prawo zamówień publicznych.  

III.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
1.      utrzymanie i konserwacja miejskich terenów zieleni,
2.      utrzymanie i konserwacja miejskich placów zabaw,
3.      zapewnienie opieki zwierzętom bezpańskim,
4.      opieka nad cmentarzami i grobami poległych oraz miejscami pamięci narodowej,
5.      kontrola i nadzór w zakresie funkcjonowania cmentarza komunalnego,
6.      współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, 
7.      współpraca z urzędem wojewódzkim w sprawie pomocy dla rolników, 
8.      koordynacja zakupów w zakresie zadań realizowanych przez wydział i ich rozliczanie,
9.      przygotowanie faktur i przekazanie do księgowości,
10.  koordynacja produkcji roślinnej,
11.  przygotowanie harmonogramów dyżurów - akcja zima, 
12.  przygotowanie frontu robót pracowników zieleni,
13.  przygotowanie koncepcji zagospodarowania kwietników sezonowych,
14.  przeglądy okresowe drzewostanu przyulicznego,
15.  przeglądy parków, lasów i skwerów,
16.  przygotowanie wniosków o wycięcie drzew na terenach zieleni miejskiej,
17.  kontrola nasadzeń zastępczych drzew i krzewów,
18.  przygotowanie wystroju świątecznego miasta,
19.  koordynacja i usuwanie awarii oświetlenia świątecznego,
20.  koordynacja akcji zima terenów zieleni,
21.  czuwanie nad terminowością i zlecanie wykonania przeglądów technicznych obiektów budowlanych, 
22.  oględziny drzew w związku z wnioskami o usunięcie drzew wpływającymi od interesantów,
23.  prace w komisji ds. dotacji gminnych,
24.  prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
25.  przygotowanie programu opieki nad zwierzętami,
26.  przygotowanie projektów uchwał,
27.  współpraca ze schroniskiem,
28.  zaopatrzenie punktu tymczasowego przetrzymywania zwierząt w karmę i niezbędne materiały,
29.  prowadzenie ewidencji psów przyjętych do tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt w Osnowie,
30.  przygotowanie umów związanych z opieką nad zwierzętami,
31.  koordynacja nad właściwym utrzymaniem pojazdów, sprzętu mechanicznego i narzędzi,
32.  prowadzenie księgi pochowanych (dotyczy grobów i cmentarzy wojennych),
33.  współpraca z urzędem wojewódzkim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 
34.  zapewnienie opieki zwierzętom odebranym czasowo właścicielom,
35.  przygotowanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, 
36.  przygotowanie odpowiedzi na informację publiczną,
37.  przygotowanie sprawozdań GUS,
38.  rozliczanie i kontrola zużycia paliw,
39.  zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne,
40.  przygotowanie zgłoszenia robót budowlanych,
41.  przeglądy placów zabaw,
42.  przeglądy wiosenne i jesienne miejsc pamięci, 
43.  przygotowanie wniosków o dofinansowanie, 
44.  zgłaszanie szkód w mieniu do organów ścigania i ubezpieczycieli, 
45.  wystawianie faktur w systemie vat, 
46.  przygotowanie konkursu – koty wolnożyjące, 
47.  przygotowanie projektu budżetu i uchwał, 
48.  zakupy inwestycyjne,
49.  likwidacja szkód po wichurach i nawałnicach.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.      stanowisko: administracyjne;
2.      wymiar czasu pracy: pełny etat;
3.      miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4.      praca jednozmianowa;
5.      praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
6.      współpraca z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Starostwem Powiatowym;
7.      praca wiąże się z wyjazdami w teren;
8.      bezpośrednia podległość pod Kierownika Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

V.  Dodatkowa informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI.   Wymagane dokumenty: 
1.      list motywacyjny; 
2.      życiorys – Curriculum Vitae;
3.      kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; 
4.      ewentualne referencje;
5.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach; 
6.      oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: Kwestionariusz osobowy;
7.      podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności; 
8.      podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
9.      podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII.Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1.      Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 14.30.
2.      Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. utrzymania i konwersacji zieleni”.
3.      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII.       Przebieg postępowania w sprawie naboru:
1.      Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 10 sierpnia 2020 r., o godz. 10.30.
2.      Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
3.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
4.      Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna. 
5.      Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX.  Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.      Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna.  
2.      Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD. 
3.      Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
4.      Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją. 
5.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
6.      Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7.      Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8.      Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Burmistrz Miasta: Artur Mikiewicz

Chełmno, 15 lipca 2020 r.

Kwestionariusz osobowy

Wzory oświadczeń

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki

Powiadom znajomego