W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z LVIII sesji Rady Miasta - 28.12.22

 
Protokół Nr LVIII/2022
z LVIII sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 28 grudnia 2022 r. i trwała od godz. 10.00 do godz. 14.30
Na ogólną ilość   15    radnych obecnych na sesji było 14 radnych, co stanowi 93%
Nieobecnych usprawiedliwionych -1, nieobecnych nieusprawiedliwionych- 0

Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.zał. nr 1 lista obecności radnych
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. zał. nr 2 lista obecności gośc
Projekt porządku obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie
- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji RM
- przegłosowanie poprawek

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w Chełmnie oraz włączenia go w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok. 

5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028  

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki bieżące.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki inwestycyjne.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno

13.Informacja na temat złożonych interpelacji.

14. Wolne wnioski i informacje

15.Zakończenie

Ad. 2.Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – przypomniał, że w dniu wczorajszym radni otrzymali zmieniony porządek sesji. Zmiana dotyczyła wprowadzenia w miejsce punktu  - Informacja Burmistrza Miasta z działalności między sesjami  punktu - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w Chełmnie oraz włączenia go w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie który zostanie omówiony jako punkt 4,

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że nie powinno się radnych zaskakiwać półtora dnia przed sesją nowymi tematami. Po zmianie statutu, gdy zmieniono termin przekazywania materiałów radnym z dziesięciu dni przed sesją do siedmiu  niejednokrotnie okazywało się, że czasu jest zbyt mało na analizę materiałów. Przypomniał, że podczas tworzenia statutu wyraźnie mówił, że nie zamierza być maszynką do głosowania. Zgłosił wniosek o zdjęcie tego tematu z porządkiem obrad i omówienie sprawy na kolejnej sesji.

Sekretarz Miasta p. Maria Pałucka – przepraszając, że punkt został wprowadzony tak znienacka wyjaśniła, że jest to związane z konkursem jaki został rozpisany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior Plus. Termin składania dokumentów upływa 5 stycznia i jednym z wymaganych dokumentów jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta o utworzeniu Dziennego Domu Pobytu. Bez tej uchwały nie będzie można ubiegać się o dofinansowanie do projektu, które może wynieść prawie 1 000 000 zł dla seniorów z naszego miasta.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie wniosek radnego Wrażnia w sprawie wycofania z porządku obrad sprawy utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w Chełmnie oraz włączenia go w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie i procedowaniem sesji zgodnie z pierwotnym porządkiem obrad.  

Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciw głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 2 radnych podczas głosowanie było poza salą obrad
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej ilości głosów, nie został przyjęty.
Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianą tj. wprowadzeniem sprawy utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w Chełmnie oraz włączenia go w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w miejsce punktu – informacja Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 2 radnych podczas głosowanie było poza salą obrad
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Marek Strzelecki – stwierdził, że porządek obrad został przyjęty większością głosów

Ad.3.  Rozpatrzenie projektu uchwały, w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia Dziennego Senior Plus w Chełmnie oraz włączenia go w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.

Sekretarz Miasta p. Maria Pałucka – przedstawiła projekt uchwały zawarty w druku nr 10 wraz z uzasadnieniem druk nr 10 - utworzenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu Seniora. Poprosiła o przyjęcie uchwały, która jest niezbędna, aby można było aplikować o środki finansowe.

Radna p. Magdalenę Mrozek – przedstawiła opinię Klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców  druk nr 10 - opinia klubu radnych M-to Mieszkańców

Radny p. Marek Olszewski- stwierdzając, że każda inicjatywa podejmowana w celu poprawy sytuacji emerytów jest jak najbardziej godna wsparcia wyraził ubolewanie, że temat nie mógł zostać przeanalizowany na komisjach. W kontekście wypowiedzi Pani Sekretarz, że taka struktura istnieje i działa przy parafii poprosił o informację czy w związku z tym będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych dla wsparcia tej inicjatywy, czy będzie tworzona jakaś dodatkowa struktura wspierana przez MOPS.

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że sesja to nie miejsce na dyskusję, ale niestety należy dyskutować, aby podnosząc rękę wiedzieć nad czym się głosuje. Stwierdził, że seniorom trzeba pomóc, ale radni muszą pozyskać wszelkie informacje.
Poprosił o podanie daty wpływu pisma od Wojewody, w którym informował, że należy podjąć taką uchwałę oraz o podanie jakie środki są potrzebne na utworzenie ośrodka i jego lokalizacji.
Informując, że obecny Pan Skarbnik  jest trzecim, z którym współpracuje stwierdził, że  według Jego wiedzy uchwała ze skutkiem finansowym powinna mieć akceptację Skarbnika.
Poprosił również o informację, czy ten nowy paragraf został zapisany w przyszłorocznym budżecie.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – poinformował, że do momentu, kiedy nie jest utworzony Dzienny Dom Pomocy i nie złożono jeszcze wniosku o finansowanie, nie można wprowadzić żadnych kwot do budżetu.

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził cyt. „Jak ja zamierzam kupić samochód, to wiem ile, mam rozeznanie rynku, przede wszystkim, ile to może mnie kosztować” i Pan Skarbnik też orientacyjnie powinienem wiedzieć ile to może miasto kosztować.

Sekretarz Miasta p. Maria Pałucka – poinformowała, że jeżeli chodzi o środki finansowe  z budżetu miasta, to na etapie składania wniosków nie ma zaangażowania finansowego.
Jest zaangażowanie organizacyjne i merytoryczne, to znaczy miasto pomaga przy złożeniu wniosku fundacji, współpracuje przy złożeniu wniosku, przy rozstrzyganiu postępowań przetargowych, sprawdzaniu i przygotowywaniu dokumentów. To jest całe wsparcie. Montaż finansowy polega na tym, że część środków jest pozyskana z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostała część z programu rządowego ogłoszonego przez Wojewodę. Odpowiadając na pytanie, kiedy wpłynęło pismo od Wojewody wyjaśniła, że takie pisma   czy zawiadomienia nie wpływają. Jest ogłoszony konkurs i w ramach konkursu można przystąpić lub nie. Wyjaśniając dlaczego Fundacja nie składa wniosku poinformowała, że jeżeli chodzi o możliwość pozyskania środków od Wojewody, czyli z programu rządowego tylko i wyłącznie samorządy mogą wnioskować o utworzenie i funkcjonowanie dziennych domów pobytu.
Jeżeli samorząd nie zaangażuje się w to zadanie, ten dom nie będzie mógł funkcjonować na terenie miasta, a zasadnym jest aby funkcjonował. Kontynuując poinformowała, że w pierwszym roku jego funkcjonowanie polegało na tym, że pozyskano wyposażenie, natomiast w kolejnych latach trzeba utrzymać to miejsce.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski - przypominając przedstawienie projektu uchwały przez Panią Sekretarz poinformował, że te kwoty już padły- około 900 000 w ciągu dwóch, trzech lat plus 350 000 od Wojewody.

Radny p. Michał Wrażeń – wyrażając zadowolenie, że padły jakieś kwoty wyjaśnił, że nie chodzi o kwotę, jeżeli jest potrzeba, należy to zrobić, tylko radni muszą wiedzieć  ile nasz budżet to będzie kosztowało. Przypomniał, że prosił również o podanie lokalizacji tego Domu Pomocy Dziennej.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski - poinformował, że Pani Sekretarz te kwoty podała na samym początku, a mówca jedynie je powtórzył.

Radny p. Michał Wrażeń ad vocem- po raz kolejny poprosił o podanie lokalizacji tego domu.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – wyraził zadowolenie, że nie doszło do sporu co do zasadności podjęcia tej uchwały. Kontynuując zwrócił uwagę, że nasze miasto może się poszczycić niezwykle intensywną aktywnością seniorów, która jest znana nie tylko w samym mieście, ale w całym regionie. Nasi seniorzy niejednokrotnie stanowią wzór do naśladowania, bo taką aktywnością jaka jest prowadzona czy to w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy Klubu Seniora, czy kółek plastycznych i wielu innych nieformalnych działań, niewiele gmin może się poszczycić.
Zwrócił uwagę, że wiek senioralny ma to do siebie, że przydarzają się różnego rodzaju ograniczenia zdrowotne, a także wynikające z niepełnosprawności, stąd pomysł przystąpienia do tej inicjatywy, jakże potrzebnej z punktu widzenia demografii, która nieubłaganie pokazuje, że w naszym mieście seniorów przybywa i przybywać będzie. W związku z tym należy podejmować działania na rzecz ich wspierania. Na pytanie dlaczego tego nie ma w budżecie przypomniał, że Pan Skarbnik wyjaśnił, że nawet gdyby precyzyjne kwoty podano, to byłoby to wyprzedzenie pewnych działań. Nie można mówić o kwotach w momencie kiedy Rada Miasta jeszcze nie podjęła formalnie decyzji o utworzeniu tego Domu Dziennego Pobytu.Także licząc na to, że  Dom  zostanie utworzony, wówczas następnym krokiem będzie zapewnienie finansowania, a to finansowanie jak też już zostało wcześniej wspomniane i będzie pewnie zaprotokołowane, pochodzi ze środków zewnętrznych, zarówno Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i programu Senior Plus, czyli pieniędzy  rządowych. Także montaż finansowy pozwala na to, że w 2023 roku to zadanie będzie w całości sfinansowane ze środków pozyskanych z zewnątrz W latach kolejnych, według tego co wpisano w funduszach europejskich dla Kujaw i Pomorza, będą instrumenty finansowania również  zewnętrznego na tego rodzaju pomoc seniorom,  bo takie jest stanowisko Komisji Europejskiej, które uwzględnia właśnie te dane demograficzne.
Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Michała Wrażenia poinformował, że lokalizacja tego Domu Dziennego Pobytu będzie przy ulicy Franciszkańskiej, bo jest to projekt realizowany we współpracy z parafią pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz z Fundacją Werwa, która będzie partnerem w tym projekcie.
Natomiast funkcja MOPS-u będzie pomocnicza, wspomagająca czynności organizacyjne oraz czynności formalne.

Radny p. Michał Wrażeń- stwierdził, że w uzasadnieniu zapisano - Jednym z zadań pomocy społecznej jest realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
W związku z czym poprosił o przedstawienie tak obrazowo, jaki to jest problem, ile mamy tych osób z taką niesprawnością z rozeznanych potrzeb.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - zaproponował zapoznanie się strategią rozwiązywania problemów społecznych przyjętą przez Radą Miasta gdzie wszystko zostało napisane, tam jest diagnoza, tam są zidentyfikowane problemy i tam są też wymienione działania, które będą  podejmowane na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki -przed oddaniem głosu Radnemu Wrażniowi stwierdził, że należy zamknąć już tę dyskusje

Radny p.  Michał Wrażeń ad vocem   -stwierdził, że w uzasadnieniu powinno zostać zapisane gdzie można znaleźć materiały źródłowe.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 10.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu )

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVIII/411/2022 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w Chełmnie oraz włączenia go w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie została przyjęta jednogłośnie  uchwała nr 411 Dzienny Dom Pomocy

Ad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok. 

 
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz z uzasadnieniem druk nr 7 - korekta budzetu_2022 

Następnie zgłosił autopoprawki:

Budzet_2022_12_28_uzasadnienie_autop(załącznik nr 9 do protokołu)

Ogółem zmiany budżetowe dotyczą kwoty 195 133 zł 71 gr zarówno po stronie dochodów,jak i wydatków.
- w rozdziale 700 05 zmniejsza się dochody z tytułu wpływu z użytkowania wieczystego nieruchomości do poziomu przewidywanego wykonania -           30 000.
- w rozdziale 750 23 zmniejsza się dochody różnych wpływów do poziomu przewidywanego wykonania -30 000. 
- w rozdziale 754 95 wprowadza się 304 zł po dochodach i wydatkach, są to środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania, przekazywania 40 zł na zakwaterowania.
- w rozdziale 756 16 zmniejsza się dochody z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych o 10 000, z opłat od posiadania psów, o 10 000 i wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o -130 000.
Są to korekty budżetowe związane z poziomem przewidywanego wykonania.
- w rozdziale 756 18 zmniejszamy dochody z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wiąże się to np. z zapewnieniem pobytu w przedszkolach innych gmin -30 000 do poziomu przewidywanego wykonania.
- w rozdziale 75618n wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej -5030 zł.
- w rozdziale 853 95 przyznano nam środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dodatek węglowy, jest to siódma transza 436 859 zł 71 gr, to jest do poziomu wnioskowanych środków, zgodnie z wnioskami mieszkańców. 
- w rozdziale 855 04- 3000 po stronie dochodów i wydatków w ramach programu Asystent Rodziny.
Zmiany dochodów i wydatków majątkowych – zmniejsza się wydatki majątkowe na program rozbudowa sieci logicznych w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni  o 245 030 zł, po to żeby je wprowadzić do budżetu i wydatkować w 2023, w związku z prowadzonym projektem w ramach programu Cyfrowa Gmina.
Poza tym proponuje się przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami, a nawet działami, zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
Przeniesienie planów wydatków i środków przyznanych na ten cel z rozdziału  853 95 do rozdziału 490 95 to jest 1 500 000 plan dochodów i wydatków związanych ze sprzedażą węgla.
- w rozdziale 750 23, w ramach autopoprawki proponuje się przenieść środki między paragrafami, w związku ze zwiększeniem środków na obsługę prawną oraz opłaty składki członkowskiej Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, plus, minus 6000,
- w rozdziale 80101 SP2 przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT - 2000 
- w rozdziale 80148 przeniesienie planu wydatków w budżecie z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT – 200
- w rozdziale 80103, przeniesienie środków w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT 5000
- w rozdziale 80150 przeniesienie środków w związku z uregulowaniem zobowiązań składek ZUS oraz zaliczek na podatek PIT. – 5000, 
- w COPO - przeniesienie wydatków w budżecie, w związku ze zwiększeniem środków wkładu własnego na stypendia szkolne należy dodać 13 000 z własnych środków.
- w MOPS, przeniesienie planu wydatków między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na przekaz pocztowy 15 zł 60 gr.
Łącznie dochody bieżące wzrosną o 195 133 zł 71 gr., wydatki bieżące wzrosną o 440 163 zł 71 gr, wydatki majątkowe zmniejszą się o 245 zł 30, 245 030 zł.

Radny p. Marek Olszewski – w związku z informacja, że wpłynęła siódma transza  na dodatek węglowy, poprosił o informację ile jeszcze środków brakuje, żeby zabezpieczyć to zadanie w pełni, żeby wszyscy, którzy składali wnioski w końcu ten dodatek węglowy otrzymali.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – poinformował, że nie poda dokładnej kwoty czy jest to milion czy milion dwieście, ponieważ te środki ciągle są zwiększane. Środki są z opóźnieniem przekazywane przez Urząd Wojewódzki, niemniej wnioski powinny w tym momencie być załatwione do końca roku.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 7 .

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
(protokół z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że Uchwała Nr LVIII/412/2022 Rady miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2022 rok została przyjęta większością głosówuchwała 412 korekta budzetu 2022

 
Ad.5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028  

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem druk nr 8 - _WPF 2022
druk nr 8 - WPF 2022_zalacznik
 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu.

(protokół z głosowania stanowi złącznik nr 13 do protokołu)

 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LIII/413/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 została przyjęta większością głosów  uchwała 413 WPF 2022

Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok 

 
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 1 wraz z uzasadnieniem druk nr 1 -sprawa ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023. Poprosił o przyjęcie uchwały 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało   14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.                                                                             (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 16 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LIII/414/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok została przyjęta jednogłośnie uchwała 414 dotacja ZWiK 

 
Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego 

 
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 2 wraz z uzasadnieniem druk nr 2- dotacja dla Starostwa - przewozy

Radna Ilona Smolińska – przedstawiła opinię Klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców druk nr 2 opinia klubu radnych M-to Mieszkańców
 
Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało   14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było                                                                                 (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 20 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LIII/415/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowych przewozów pasażerskich, których organizatorem jest Starosta Powiatu Chełmińskiego została przyjęta jednogłośnie uchwała 415 dotacja Powiat

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki bieżące.  

 
Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku  nr 3 wraz z uzasadnieniem  druk nr 3 - Pomoc_finansowa_Gmina_Lisewo_2023_wydatki_biezace

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie: § 2 pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu na 2023 rok w formie dotacji celowej w kwocie 420 000 i tu słownie trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy nad którą kwotą Rada debatuje
Kontynuując zwrócił uwagę, że ośrodek został przekazany w użyczenie. Nie w dzierżawę, a użyczenie. Ktoś zarabia na tym ośrodku i nasuwa się pytanie co dalej się dzieje z własnością miasta. Nie ma żadnego sprawozdania z działalności ZAZ-u nad jeziorem, nie wiadomo jak oni tam funkcjonują, jakie robią dochody. Jak jest coś do zrealizowania np.: oświetlenie, wykładane są środki z miejskiej kasy. Zasugerował, że czas najwyższy, żeby Pani przyszła i złożyła rzetelne sprawozdanie Radzie z działalności ośrodka w Chełmnie. Powtórzył, że to jest mienie miasta, które zostało użyczone, ktoś na tym zarabia, a miasto jeszcze 420 000 dopłaca.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – podziękował za trafną uwagę dotyczącą zapisu paragrafu 2 przyznając, że to Jego pomyłka przeprosił i poinformował, że prawidłowa kwota to 420 tysięcy. 

Radny p. Sławomir Karnowski – przedstawił opinie Klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców  (załącznik nr 23 do protokołu) 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyło się jedno z posiedzeń Komisji Budżetu, na którym Pani Dyrektor ZAZ-u przedstawiała dane dotyczące organizacji pracy i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Dodał, że nie widzi przeszkód, żeby zaprosić  Panią Dyrektor na jedno z posiedzeń Rady Miasta celem przedstawienia na forum całej Rady odpowiednich informacji.
Natomiast sprawozdanie stricte budżetowe składa Gminie Lisewo, rozliczając się z dotacji, którą otrzymuje. Stwierdził, że chętnie posłucha wystąpienia Pani Dyrektor pokazującego jak kiedyś ten ośrodek funkcjonował, a jak funkcjonuje obecnie, bo zdaniem mówcy różnica jest kolosalna na plus. Wyraził zadowolenie, że na forum Rady nie ma dyskusji co do zasadności, bo rehabilitacja poprzez pracę osób z niepełnosprawnościami jest naprawdę niezwykle ważna
Kończąc zwrócił uwagę, że stwierdzenie, iż ktoś na tym zarabia jest nieuprawnione tutaj, nieadekwatne, była to wspólna decyzja, żeby tę ideę rozwijać. 

Radny p. Michał Wrażeń – poinformował, że miał okazję być na tym spotkaniu Komisji Budżetowej i tam dużo się nie dowiedział, bo Pani nie była pewna co może powiedzieć, a czego nie. Odnośnie zadanego pytania o wjazdy, Komisja Bezpieczeństwa pisała pismo do Pana Burmistrza, żeby w jakiś sposób wyjaśnić ten problem. Poinformował, że jak wynika z informacji pani Dyrektor, Pan Burmistrz zadecydował, że osoby z legitymacją o niepełnosprawności mają wjazd. 
Odnośnie tego sprawozdania, czy ten ośrodek ma zarabiać, czy nie stwierdził, że ośrodek nie musi zarabiać, ale powinien się utrzymać. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poinformował, że również był na tym spotkaniu i jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, to Pani Dyrektor poinformowała, że nie udostępni pilotów, ale każdy niepełnosprawny może przedzwonić spod szlabanu i zostanie wpuszczony na teren ośrodka. Zwracając się do przedmówcy przypomniał, że od trzech lat trwa dyskusja na temat ośrodka nad jeziorem Starogrodzkim, Pan radny wszystko krytykuje, ale nie przedstawia swoich propozycji dotyczących ośrodka. Dodał, że zdaniem wielu mieszkańców   jezioro Starogrodzkie, to jest największa porażka Rady Miasta po roku 90, teraz jest szansa, że to się zmieni. 

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że nie każdy może tam dojechać, nie każdy ma przy sobie telefon.

Radny p. Marek Olszewski – poinformował, że poruszane kwestie są bardzo ważne niemniej nie uda się zakończyć tej dyskusji bez obecności Pani Dyrektor jako osoby posiadającej największa wiedzę w tym temacie. Zasugerował, aby zakończyć niepotrzebne dywagacje i dyskusję i zaprosić Panią dyrektor na jedną z kolejnych sesji, która udzieli wszelkich wyjaśnień. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że wszystkie, absolutnie wszystkie dane finansowe są jawne, więc nie mogło być stwierdzone, że Pani dyrektor nie udzieli jakiejkolwiek odpowiedzi na zadane pytanie. Poparł propozycję radnego Olszewskiego odnośnie zaproszenia Pani Dyrektor na posiedzenie Rady, czy też na posiedzenie rozszerzone komisji. Natomiast co do możliwości utrzymania się niezależnie od dotacji zwrócił uwagę, że nigdy ten ośrodek nie funkcjonował bez dotacji, zawsze miasto przekazywało środki na jego funkcjonowanie, a  w przeszłości nawet dużo wyższe niż obecnie.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało   11   radnych, głosów przeciwnych nie było 2 radnych wstrzymało się od głosu 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu,był poza salą obrad                                                                         (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 24 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LIII/416/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki bieżące została przyjęta większością głosów uchwała 416 dotacja ZAZ wydatki bieżące

 
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki inwestycyjne.  

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 4 wraz z uzasadnieniem   druk nr 4 Pomoc_finansowa_Gmina_Lisewo_Inwestycje_
 
Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie następującej kwestii - pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu na rok 2023 w formie celowej dotacji inwestycyjnych w kwocie 2 000 000 zł i teraz w uzasadnieniu jest mowa o 500 000. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – poinformował, że aby starać się o środki w jednym i w drugim projekcie należy wykazać wkład własny. Na etapie startowania do konkursu ani Gmina Chełmno, ani Gmina Lisewo nie posiada jeszcze zapewnionych środków z drugiego źródła finansowania. Te wnioski zostaną rozpatrywane w pierwszym kwartale 2023 roku, dlatego też, żeby Gmina Lisewo nie wykładała własnych środków, przypomniał, że ośrodek nad jeziorem Starogrodzkim docelowo i faktycznie jest Gminy Miasto Chełmno udzieli się takiej pomocy finansowej na etapie startowania i ubiegania się o środki w ramach tych konkursów. Docelowo można się spodziewać się, że wkład własny w ramach obydwu konkursów i realizowanych projektów nie powinien być wyższy niż 500 000. Stosowne rozliczenia nastąpią w momencie przyznania środków. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – wyjaśnił, że geneza przystąpienia do tego projektu inwestycyjnego jest taka, że Marszałek Województwa ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację obiektów. I to jest ostatni konkurs już w ramach minionej perspektywy funduszy unijnych, czyli jest to ostatni moment, w którym można jeszcze pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na termomodernizację. Zwrócił uwagę, że obiekt nad jeziorem Starogrodzkim wybitnie wymaga nakładów inwestycyjnych termomodernizacyjnych. W ramach montażu finansowego oprócz przystąpienia do tego konkursu już złożono, formalnie oczywiście zrobiła to Gmina Lisewo, ale przy współudziale naszej gminy wniosek do PFRON-u o dodatkową dotację w ramach całego montażu finansowego tego zadania inwestycyjnego.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było 2 radnych wstrzymało się od głosu.                                                        (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 27 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LIII/417/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki inwestycyjne. Została przyjęta większością głosów  uchwała 417 dotacja ZAZ inwestycje
Następnie ogłosił przerwę w obradach
Po przerwie
 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – stwierdził, że po przerwie w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych obrad 

Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023.

Skarbnik miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił autopoprawki do projektu budżetu i tak : druk nr 5 - autopoprawka do projektu budzetu z dnia 15.11.2022.

Zwiększa się dochody budżetu na 2023 r. o kwotę: 1 698 171,41 zł,
w tym:
dochody bieżące zwiększa się o kwotę:                      710 000,00 zł,
dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:                 988 171,41 zł.

W związku z powyższym § 1 projektu uchwały budżetowej                         otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości:                     79 653 836,97 zł,
z tego: bieżące w wysokości:                                 72 373 165,56 zł,
majątkowe w wysokości:                                          7 280 671,41 zł,
Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 r. o kwotę:  2 456 431,00  zł,
w tym: 
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:                     721 500,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:               1 734 931,00 zł.
W związku z powyższym § 2 projektu uchwały 
budżetowej otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości                       91 098 211,56 zł,
 z tego:
bieżące w wysokości:                                             74 155 121,56 zł,
majątkowe w wysokości:                                        16 943 090,00 zł,

 
Zwiększa deficyt budżetu na 2023 r. o kwotę:              758 259,59 zł
 
Zwiększa się przychody budżetu na 2023 r. z tytułu 
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę:              758 259,59 zł
 

   
W związku z punktem 4 autopoprawki                                                              §3 budżetu na 2023r. otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 3. Ustala się:   
 
przychody budżetu w kwocie:                                   11 567 648,99 zł,
rozchody budżetu w kwocie:                                         123 274,40 zł,
 
 
W związku z punktem 3 i 4 autopoprawki                                                          § 4 budżetu na 2023 r. otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:       11 444 374,59 zł,
Źródłem pokrycia deficytu będą:
 
- kredyty i pożyczki w kwocie:                                      3 000 000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:        8 444 374,59 zł,
 
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił projekt budżetu miasta na 2023 rok   druk nr 5 - Sprawa uchwała budzetu miasta na rok _2023 
Zwrócił uwagę, że planowanie budżetu obecnie jest jeszcze trudniejsze niż do tej pory. Wynika to oczywiście z sytuacji międzynarodowej, czyli trwającej wojnie w Ukrainie i jej skutków, które są dla całego świata bardzo dotkliwe. Z tego też między biorą się skutki wprost finansowe w tym między innymi inflacja, chociaż ta jest napędzana także niestety poprzez czynniki poza wojenne. Przypomniał, że wcześniej zmagaliśmy się przez kilka lat z pandemią COVID-19 i te skutki niestety dla mieszkańców naszego miasta także były i są odczuwalne. Przez to budżet na rok 2023 jest trudnym budżetem, ale co najważniejsze jest budżetem ambitnym. Budżet został zaplanowany tak, aby można było realizować poszczególne zadania bieżące na rzecz mieszkańców, a także podejmować szereg działań rozwojowych. Przed przystąpieniem do prezentacji podziękował współpracownikom, szczególnie Skarbnikowi Miasta za przygotowanie tego projektu i koordynowanie prac zmierzających do przedłożenia Radnym uchwały budżetowej i całego budżetu. Wiceburmistrzowi za szerokie wsparcie przy tworzeniu tego budżetu. Pani Sekretarz, kierownikom poszczególnych wydziałów oraz Radnym za pracę nad budżetem w ramach Komisji Rady Miasta.
Kontynuując przedstawiły cztery najważniejsze determinanty planowania budżetu na rok 2023.
Po pierwsze w przyszłym roku, aż dwukrotnie wzrasta minimalne wynagrodzenie krajowe, co oznacza konieczność wprowadzenia regulacji wynagrodzeń pracowników.
Po drugie wzrastają koszty materiałów i usług, przede wszystkim nośników energii i paliw, szczególną troską jest paliwo gazowe, bo mimo ochron taryfowych dla instytucji kultury, chociażby, czy dla jednostek oświatowych, urzędy niestety stosowną ochroną nie są objęte. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to tutaj mamy względnie bezpieczną sytuację, dlatego że mamy podpisaną umowę na dostawę energii dla miasta do końca roku 2024.
Trzecia determinanta, to jest konieczność dotacji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, co było przedmiotem wcześniejszej dzisiaj podjętej uchwały. Konieczne jest zasilenie miejskiego  zakładu budżetowego, a wynika to wprost z faktu, że regulator, czyli Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie nie chce zaakceptować stawek za wodę i  odprowadzanie ścieków, które pokrywałyby koszty funkcjonowania całego systemu. Chełmno nie jest wyjątkiem na mapie Polski, bo jest to niestety zła reguła, że Wody Polskie nie chcą akceptować stawek do poziomu kosztów, mimo że ustawa nas obliguje do tego, aby stawki planować na podstawie kosztów.
Czwarta determinanta, to jest fakt, że wciąż nie mamy do dyspozycji pieniędzy unijnych z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Na szczęście Komisja Europejska już zaakceptowała te fundusze dla województwa kujawsko-pomorskiego, z czego się wyraził ogromne zadowolenie i złożył i gratulacje Panu Marszałkowi i całemu zarządowi województwa za podjęte działania i akceptację na tym poziomie.
Natomiast realnie te środki trafią do samorządów naszego województwa nie wcześniej niż w trzecim, może nawet w czwartym kwartale przyszłego roku.
Projektując budżet przyjęto, w związku z tymi ograniczeniami kilka istotnych założeń.
Zamierza się, jak najbardziej optymalizować wydatki, co jest robione niezmiennie od wielu lat, niemniej poszukuje się potencjalnych możliwych oszczędności w wydatkach bieżących, ale do takiego poziomu, który nie zachwieje realizacji poszczególnych zadań statutowych urzędu, jednostek organizacyjnych, czy instytucji. I to, co najważniejsze niezmiennie i nieustannie pozyskuje się środki zewnętrzne i szuka jeszcze dodatkowych źródeł zewnętrznego współfinansowania wielu zadań.
Poinformował, że zamiarem przy tworzeniu budżetu na 2023 rok było, by dawał możliwości rozwoju miasta. Zwrócił   uwagę, że najważniejsze w tym budżecie są inwestycje, które są rekordowo wysokie, sięgają niemalże 17 000 000 zł. Zapewnił, że w sposób gospodarny i w sposób oszczędny będą wydawane pieniądze publiczne. Pomimo znacząco zmniejszonych dochodów, które przedstawi na podstawie przygotowanej prezentacji oraz które są związane ze zmianami w udziałach w podatkach i z drugiej strony znacznymi wzrostami kosztów bieżącego utrzymania. Podkreślił, że budżet jest odpowiedzialnym rozwiązaniem dającym stabilność, ale jest również nastawiony na rozwój naszego miasta,
Następnie w formie multimedialnej przedstawił poszczególne zadania
Poinformował, że wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu RIO opinia do projektu budżetu (oraz pozytywna opinia do planowanego deficytu RIO opinia do deficytu
 

Radna p. Ilona Smolińska - przedstawiła opinię Klubu Radnych Chełmno Miasto Mieszkańców opinia Klubu M-to Mieszkańców do proj., bud na 2023

Radna p. Dorota Żulewska – poinformowała, iż ma świadomość, że przyszłoroczny budżet miasta powstał w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, które są związane z przedłużającą się wojną w Ukrainie oraz pogarszającą się sytuacją gospodarczą w kraju. W tej niepewnej rzeczywistości, zdaniem mówczyni należy postawić na bezpieczny budżet. I dlatego ten proponowany na rok 2023 zakłada szereg oszczędności. Wyraziła obawę mimo wszystko, że taki stan rzeczy może znacznie spowolnić rozwój naszego miasta. Decyzja, która zostanie dzisiaj podjęta na sesji Rady Miasta jest ważna, jak nie najważniejszą decyzją mającą wpływ na funkcjonowanie Chełmna w najbliższej przyszłości. Podziękowała Panu Skarbnikowi za udzielenie odpowiedzi na pytania, które były postawione przez członków Komisji Oświaty Kultury Sportu i Ochrony Środowiska. Podziękowała Panu Przewodniczącemu za zaangażowanie się w działalność sportową i tym samym zwiększenie dotacji dla sportu w przyszłorocznym budżecie. Podziękowała również Panu Burmistrzowi                     i wszystkim pracownikom za wkład pracy nad budżetem. Dodała, że w budżecie zaplanowano wiele słusznych zadań, jednak nie będzie głosować za jego przyjęciem. Wyjaśniła, że nie zamierza ukrywać, iż w tak poważnej sprawie poczuła się troszeczkę potraktowana niepoważnie, dlatego że materiały na sesję Radni otrzymali oczywiście w tzw. regulaminowym siedmiodniowym trybie, ale w okresie przedświątecznym. Porządek dzisiejszego posiedzenia uwzględnia wiele aspektów w przyszłorocznej pracy miasta.
Zwróciła uwagę, że tak naprawdę nie została do tak ważnych punktów dzisiejszego porządku posiedzenia wydana tak naprawdę opinia żadnej komisji. Dodała, że wyłączając święta w okresie trzech dni należało przeanalizować materiały na sesję, zwołać komisję i wydać opinię,co było nierealne. Stwierdziła, że śmie przypuszczać, że Jej sytuacja nie jest jedyna i odosobniona, ponieważ od czasu przesłania materiałów na sesję do dzisiaj nie odbyło się nawet jedno spotkanie komisji, nie chodzi tylko i wyłącznie o komisję budżetu. Jak, więc jako radna może głosować za przyjęciem budżetu, skoro zmiany zostały przesłane tak późno. Jak może zagłosować za przyjęciem budżetu, skoro nie ma wpływu na jego kształt. Jak może zagłosować za przyjęciem budżetu, skoro nie miała możliwości rozmowy jak będzie dalej kształtowała się polityka finansowa miasta we wszystkich obszarach działalności. Stwierdziła, że jest to niedopuszczalne i lekceważące uznając, że być może właśnie o to chodziło w tej całej sprawie. Poprosiła o zwrócenie uwagi, że w tak kluczowym temacie nie została wydana opinia komisji budżetu, organu o tak potężnych kompetencjach związanych z negocjowaniem i przyjmowaniem budżetu. Dla mówczyni sytuacja jest kuriozalna i nie do przyjęcia. Przypomniała, że Rada Miasta podejmuje uchwały, a Pan Burmistrz je wykonuje, a w tym przypadku odnosi wrażenie, że dochodzi do sytuacji odwrotnej. Budżet został przygotowany, a radni mają wykonać zalecenie urzędu. Dlatego nie ukrywa, że wyraża całkowity sprzeciw wobec takiej sytuacji i czuje, że Jej prawa dotyczące wpływu na finanse miasta zostały ograniczone.

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – przypomniał, iż zwołał wspólne posiedzenie trzech komisji.

Radny p. Michał Wrażeń - podzielił wypowiedź przedmówczyni stwierdzając, że prace nad budżetem zostały tak potraktowane, że rada ma przyjść i podnieść rękę. Zwrócił uwagę, że na spotkaniu tych trzech komisji połączonych , w 70%  rozmowa dotyczyła  wniosków do budżetu, a nie  budżetu. Stwierdził, że na tymże posiedzeniu gdy próbował zająć głos i powiedzieć jakie wydatki mogą miasto czekać, nie dopuszczono mówcy  do głosu. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu nie dała się mówcy wypowiedzieć, mimo, że miał uwagi gdzie można szukać oszczędności. Również na tym spotkaniu mówca prosił Skarbnika, później się do niego pofatygował, żeby przygotował zestawienie robót publicznych i zadań inwestycyjnych, zwrócił uwagę, że w poprzednich budżetach takie tabelki można było otrzymać. Pan skarbnik powiedział, że nie ma czasu i ma sobie poszukać w opisie.
Poinformował, że wiedział gdzie to jest w opisie, ale to nie jest adekwatne do tego, co przyjmowane jest dzisiaj. Ponownie poprosił Pana skarbnika o przedstawienie roboty publiczne, które w 2023 roku będą realizowane, może nie, a może tak. I tego od Pana oczekuję Dodał cyt.: „ Jak Pan nie ma czasu to niech Pan jeszcze zwolni kilku ludzi z działu finansowego. I Pan  mobbing może się stosować do pracowników, a nie odnośnie do mojej osoby, bo ja na Pana decyzję mam to. Nie powiem. Z szacunku dla Pana. Ale proszę mi przedstawić tabelkęzadania z robót publicznych, koszty”

 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski -w odniesieniu do oskarżeń Pana Radnego stwierdził cyt.”  Nie życzę sobie, żeby Pan mnie oskarżał publicznie przy moich pracownikach o mobbing. Jeśli ma Pan dowody, proszę je uwzględnić. Przez ostatnie trzy lata, kiedy pracuje w Urzędzie Miasta Chełmno ochlapano mnie największym błotem, jakie może się zdarzyć pracownikowi z ponad trzydziestoletnim stażem pracy nienagannym jak do tej pory. Szanowni,Szanowny Panie nie mam zamiaru dyskutować, ale nie życzę sobie takich oskarżeń, jeśli nie ma Pan dowodu” Dodał, że przedstawił informacje, gdzie jakie pozycje zostały ujęte w projekcie budżetu wyrażając ubolewanie, że doświadczony radny nie potrafi odczytać załącznik nr 7 , gdzie zawarte są inwestycje.
Dodał, że szacowanie robót publicznych na podstawie szczegółowych danych w momencie, kiedy nie wiadomo jakie będą poszczególne koszty, jest irracjonalne.  Poinformował, że przygotuje tabelkę, zgodnie z życzeniem Pana radnego, niemniej ma już dosyć tych oskarżeń   o mobbing, o zwalnianie pracowników, jeśli któregokolwiek pracownika zwolnił poprosił o dowody stwierdzając, że nie życzy  sobie takich rozmów publicznie.

Radny p. Michał Michał Wrażeń ad vocem. stwierdził, że nie zamierzał Pana Skarbnika obrazić. Kontynuują  wyraził zdziwienie, że Pan skarbnik obiecał przygotowanie przedmiotowej tabelki, a na posiedzeniu komisji nie poinformował mówcy, że może ją otrzymać za kilka dni. Dodał cyt. „A sprawa nie wiem, czy się zakończyła z mobbingiem, czy już wyrok zapadł. No to tego to nie wiem, ale takie coś było.” Zwracając się do informatyka poprosił o przedstawienie przygotowanych slajdów. Wskazując na poszczególne slajdy poprosił o rozliczenie kwoty 40 tys. zł. przeznaczonej w tegorocznym budżecie na łatanie dziur
- ulica Wrzosowa – nie negując zasadności wykonania tej drogi stwierdził, że zadanie to powinno być zawarte w budżecie, zapytał czy wykonanie ulicy Wrzosowa jest ujęte w budżecie na 2023 rok i co   tam będzie realizowane.

Radno p. Iga Jambor-Skupniewicz. – w odniesieniu do wspólnego posiedzenia trzech komisji zwróciła uwagę, że obyło się ono na początku grudnia i było sporo czasu żeby się spotkać indywidualnie w komisjach, dlatego nie rozumie skąd te zarzuty, tym bardziej, że są teraz możliwości spotykanie się w trybie zdalnym.

Radna p. Dominika Wikiera – przyznała, że fizycznie nie dała rady zwołać komisji i nie opracowano wspólnie opinii, co nie znaczy, że dokument ten nie był przedmiotem dyskusji wcześniej. Poinformowała, że w zasadzie już we wrześniu podjęto strategiczną decyzję, aby uruchomić nadwyżkę skumulowaną z lat poprzednich dla pokrycia zwiększonych kosztów, aby pozytywnie rozstrzygnąć przetargi na remonty ulic Wodnej, Poprzecznej, Rycerskiej, uzbrojenie terenu po byłej jednostce wojskowej, aby dała podstawę budowy osiedla społecznego, czy na uspójnienie ładu komunikacyjnego. Zwróciła uwagę, że dzisiejsze zmiany wprowadzone na sesji na realizację modernizacji ośrodka nad jeziorem oraz decyzja o wysokości podatków na rok 2023 to wtedy już zdecydowano o zasadniczych kierunkach rozwoju, kształtowania się budżetu na 2023 rok. Na resztę pytań można było uzyskać odpowiedź w trakcie komisji połączonych lub mailowo.
Stwierdziła, że nie przypominam sobie, abym komuś nie pozwoliła sformułować swoich zdań.
Dodała, że budżet stanowi podstawy gospodarki finansowej, jednak jest dokumentem dynamicznym, co można zaobserwować na każdej sesji. Zdaniem mówczyni uczestnicząc w podejmowaniu tych decyzji, oraz po wysłuchaniu prezentowanych przez Pana Burmistrza informacjach o warunkach i strategicznych radne i radni są w stanie podjąć odpowiednią decyzję.

Radny p. Marek Olszewski – poprosił, aby Pan Burmistrz się odniósł jeszcze raz publicznie do tego co z tzw. na tę chwilę uśpionymi inwestycjami np. schody na osiedlu Kopernika,  Przyznając, że jest wiele wątpliwości dotyczących  tego budżetu i wyrażone były już wcześniej przez radnych zwrócił również uwagę, że jeżeli Rada tego budżetu nie przyjmie w grudniu to trzeba sobie zdać sprawę, że przyjęcie tego budżetu chociażby z poślizgiem będzie skutkowało tym, że wszelkie inwestycje, które można byłoby   szybko realizować w przyszłym 2023 roku będą po prostu przesuwane i tyle. Zwrócił uwagę, że będzie to ze szkodą dla mieszkańców, dla miasta.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – nie zgodził się z przedmówcą stwierdzając, że w przypadku, gdy Rada nie zatwierdzi budżetu do końca roku, to władza wykonawcza pracuje na prowizorium budżetowym. W dalszej części wypowiedzi przedstawił swoje przemyślenia dotyczące projektu budżetu - kto jest zadowolony z budżetu, zdaniem mówcy na pewno instytucje takie jak CHDK, jak Biblioteka, jak Muzeum, bo tam jest wzrost dotacji, pomimo kryzysu, no i zadowoleni na pewno są pracownicy Urzędu Miasta z podwyżki 10%.
Zaznaczył, że 10% podwyżki to jest zupełnie inna kwota, gdy pracownik zarabia 3-4tys. a zupełnie inna kwota, kiedy zarabia 15 tys.
Następnie poprosił o wyjaśnienie dotyczące informacji Burmistrza, że na inwestycje przeznacza się 17 000 000 zł., czy te 17 000 000 zł to jest kwota łącznie z tym, co przeszło z 2022 roku, czy do tych kwot trzeba dodać te        4 000 000.
Kończąc wyraził niezadowolenie z tego, iż cały czas się omija obrzeża miasta stwierdzając, że to jest bardzo przykre. Zwracając się do burmistrza Miasta, uprzedzając, że zdaje sobie sprawę, że będzie to niegrzeczne przypomniał spacery Pana Burmistrza po obrzeżach miasta przed wyborami informując, że liczył wówczas na większe zainteresowanie tymi terenami.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – nie zgodził się z tezą przedmówcy, ponieważ przeprowadzono szereg inwestycji i szereg remontów na obrzeżach miasta. Przypomniał, że w bieżącym zakończono inwestycję objazdu zachodniego i rozpoczęto inwestycję objazdu wschodniego zespołu staromiejskiego i być może stąd powstaje takie wrażenie, że urząd koncentruje się wyłącznie na starówce, ale jest to całkowicie niezgodne z faktami, bo przecież, w ciągu ostatnich czterech lat szereg inwestycji było przeprowadzonych na obrzeżach miasta i planuje się szereg kolejnych. Zostały złożone wnioski do rządowego funduszu rozwoju dróg na inwestycji drogowe - ulica Kilińskiego jest jedną z najgorzej wyglądających, dlatego ma priorytet i z dużym prawdopodobieństwem otrzyma dofinansowanie do realizacji w przyszłym roku, ponadto osiedle Dworzyska, Wybudowanie,  tam szereg inwestycji zostało zrealizowanych za obecnej  kadencji, więc teza o tym  jakoby pomijane są obrzeża miasta, jest całkowicie fałszywa i krzywdząca .
Jeśli chodzi o dotacje dla instytucji kultury zwrócił uwagę, że na poszczególne zadania statutowe zostały dokładnie zaplanowane środki na poziomie bieżącego roku. Nic nie wzrosło, tam drobne wzrosty wynikają tylko i wyłącznie z regulacji wynagrodzeń wynikających z najniższej krajowej, Łączny budżet na inwestycje, odpowiadając też konkretnie na pytanie to jest prawie 17 000 000 zł, bo realizowane są również zadania kilkuletnie. Odpowiadając Panu Radnemu Olszewskiemu co do tych zadań jeszcze niepojawiających się w budżecie, a zaplanowanych do realizacji chociażby schody, przypomniał, co poruszano na posiedzeniutych połączonych komisji w momencie, kiedy uwolnione zostaną środki z tych wyłożonych 2 000 000 na przeprowadzenie inwestycji nad jeziorem, wówczas będzie je można angażować na inne zadania m.in. na to wspomniane przez Pana Radnego Marka Olszewskiego.
Odpowiadając Pani Radnej Żulewskiej wyraził zdziwienie, że Pani Radna kieruje swoje pretensje w stronę mówcy, ponieważ, to nie On ustala harmonogram prac komisji w ramach Rady Miasta. To, co należało do Burmistrza Miasta zostało wykonane, Radni dostali zgodnie przepisami projekt budżetu już 15 listopada. Zatem trudno utrzymać jako sensowny zarzut, że mieliście państwo za mało czasu, żeby nad tym budżetem popracować. To jest zdaniem mówcy tylko kwestia organizacyjna, jeżeli komisja, którą kieruje pani radna Żulewska nie wydała opinii, o to nie można mieć pretensji do burmistrza.
Jeśli chodzi o kwestię Wrzosowej pytaną przez pana radnego Wrażenia poinformował, że nie jest to ulica zaplanowana do inwestycji w przyszłym roku.
Wracając  do kwestię, od której Pan Radny zaczął, a która jest niezwykle ważna zwrócił uwagę, że Pan Radny Wrażeń nie po raz pierwszy obraża pracowników tegoż urzędu. Zaprotestował stanowczo przeciw takiemu traktowaniu pracowników Urzędu Miasta Przypomniał, że nieraz zdarzyło się, że nakrzyczał Pan radny  na pracowniczkę, której z nazwiska nie wymieni z szacunku dla tej urzędniczki. Stwierdził, że zachowanie Pana radnego jest nieetyczne sugerując, że być może nadszedł czas, żeby wrócić do pomysłu części radnych, aby opracować kodeks etyczny postępowania radnego. Poinformował, że taki kodeks obowiązuje w urzędzie jako kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta i jest przestrzegany.  Stwierdził, że osobiście czuwa nad jego przestrzeganiem. Zdaniem mówcy taki dokument powinien regulować to, co jest dopuszczalne ze strony radnego, a co jest niedopuszczalne.
Poinformował, że skonsultuje się z panią radczynią prawną, czy nie mamy do czynienia z pomówieniem publicznym pracownika Urzędu Miasta, który jest funkcjonariuszem publicznym, jest urzędnikiem, pracuje jako przedstawiciel sfery finansów publicznych, został pomówiony o coś, co nie jest prawdą.  Przypomniał, że wcześniej na sesji usłyszeliśmy od Pana Radnego Wrażenia, że nikt nie pracuje w tym urzędzie, zdaniem mówcy można się obawiać, że padną jeszcze inne pomówienia i totalnie absurdalne zarzuty które Pan Radny postawi.
Przeprosił za te pozamerytoryczne wywody,  ale to Pan Radny Wrażeń skierował dyskusję na te tory, więc jako Burmistrz musi reagować w obronie pracowników Urzędu Miasta, którzy na co dzień  bardzo ciężką pracę wykonują w ekstremalnych warunkach, których  wcześniej samorząd terytorialny nie doświadczał. Zwrócił uwagę, że jest to bardzo ciężka i momentami niewdzięczna praca, którą wykonują pracownicy, mimo to się nie skarżą, angażują w poszczególne zadania i wykonują to, co do nich należy. Oczywiście Pan radny ma prawo do własnej oceny i cyt.„ ja tego Panu nie bronię, bo jestem za wolnością słowa, ale myślę, że  pomówieniami to granica została przekroczona i w tej sprawie będę się konsultował z radcami prawnymi.” 

Radny p. Michał Wrażeń – poinformował, że tylko grzecznie prosił pana skarbnika na tym spotkaniu, później po kilku dniach prosił pana przewodniczącego, żeby mu  pomógł, następnie poszedł  sam osobiście   dostał informacje, że jest to w projekcie.  Stwierdził, że wie, że jest to w projekcie i w którym miejscu, ale cyt. „Tylko jak mieszkaniec, mieszkanka przychodzi to ja nie będę z całą książką biegał i pokazywał, bo w innych latach była tabelka i pani ostatnia skarbnik miała tyle czasu, że na każdą komisję chodziła, co się chciało to się dostało. Pan teraz stworzył ten problem.”
Zwracając się do Burmistrza odnośnie etyki - przypomniał, że w odpowiedzi na interpelację mówcy  Pan Burmistrz napisał, że jako radny likwidował OSiR tymczasem mówca  wówczas nawet nie był radnym i za to  nie usłyszał słowa przepraszam, zapytał  czy  to jest etyczne, moralne.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – poinformował, że Radni otrzymali, zgodnie z przepisami wszelkie informacje. To, że Pan Radny Wrażeń życzy sobie osobnej tabelki ułożonej w lewo i osobnej ułożonej w prawo nic na to nie poradzi. Można to zrealizować w dłuższej perspektywie czasowej. Nie jest w stanie wykonywać tych rzeczy z dnia na dzień, ponieważ jest szereg spraw, które należy wykonać na czas, w terminie i zgodnie z przepisami.
Co do informacji, którą na komisji Pan uzyska przypomniał, że poinformował, że te dane są dostępne, A co do tego, że kiedyś było lepiej zapewnił Pana, że wierzy w to głęboko. Natomiast są dużo trudniejsze czasy - był COVID,  istnieje konflikt zbrojny,  pieniądze są przekazywane z dnia na dzień i  trzeba  dostosowywać się do tych przepisów.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – przypomniał, a omawiany jest przyszłoroczny budżet, poprosił o trzymanie się tematu

Radny p. Michał Wrażeń – zwracając się do Skarbnika Miasta stwierdził, że gdyby na spotkaniu trzech komisji Pan Skarbnik, powiedział, że dla dobrej informacji i rzetelnego przepływu tych informacji wykona tabelkę, albo spróbuje to zrobić w terminie 10 dni, by nie było problemu. Pan powiedział stanowczo nie.

Radna p. Dominika Wikiera – zwracając się do przedmówcy zwróciła uwagę, że przedmówca  otrzymał dane  dotyczące budżetu w postaci wypunktowanej, a prosi tabelkę, którą  równie dobrze mógł sam wykonać albo poprosić kogoś z biura rady. Zwróciła uwagę, że Pan skarbnik doprawdy ma inne zadania niż przeformatowywanie dokumentów

Radny p. Waldemar Piotrowski – przypomniał, że omawiany jest projekt uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok, poprosił o poprawienie jeśli mówca się myli.  Poinformował, że z niecierpliwością  czeka, czekał, a mimo wszystko chyba nadal jednak czeka na opinię komisji budżetu w sprawie najważniejszej uchwały dla każdego samorządu jaką jest uchwała budżetowa na kolejny rok. Poinformował cyt. „Jestem radnym od wielu kadencji. W sumie, jeżeli się nie mylę to już ponad 20 lat i nigdy, podkreślam nigdy nie zdarzyło się, aby komisja budżetu nawet w najbardziej lakonicznej formie nie przedstawiła takowej opinii do tak ważnej uchwały, a zatem mimo wszystko proszę Panią Przewodniczącą Komisji Budżetu o wyjaśnienie, dlaczego w tak trudnym budżecie jak wielokrotnie podkreślał Pan Burmistrz i Pan Skarbnik i z tym się zgadzam, takiej opinii zabrakło.:”

Radna p. Dominika Wikiera - poinformowała, że ma problemy zdrowotne niemniej komisja, której jednym z głównych zadań jest analizowanie budżetu na przyszły rok, to zadanie wykonała. Opinia już jest formą wypracowaną przez komisję na posiedzeniu, którego mówczyni nie była w stanie zwołać, do czego się przyznała.

Radny p. Michał Wrażeń- przypomniał, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie dotyczące ulicy Wrzosowej.  Poinformował, że nie jest przeciwny robieniu tej drogi, niemniej chciałby   znać koszty i paragraf, pod którym zostało to zadanie zapisane w budżecie na 2023 rok.Odnośnie planowanych inwestycji na kwotę 17 000 000 poprosił o rozdzielenie tych inwestycje na  środki wygasające, niewygasające, inwestycje rozpoczęte w danym 2022
Przypomniał, że Rada Miasta podejmowała uchwałę o środkach niewygasających.
1.Modernizacja schodów przy ul. Rybackiej w Chełmnie - 165641,19zł

2 Dokumentacja budowlano-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w Chełmnie (ul. Stroma, Wiklinowa, nad Grobla) – 280 440,00 zł
3.   Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Chełmnie – 30 000,00 zł
Zwrócił uwagę, że mówi się o serwerach -240 000 na nowy rok. Przypomniał, że rok wcześniej to starostwo zawaliło, że nie można było zrealizować niektórych inwestycji, bo w starostwie były serwery popsute, w starostwie w tym roku wszystko ok. działało.
Poprosił o informacjędlaczego są takie opóźnienia - ulica Wodna całe lato rozkopana. Poinformował, iż    wie, że wyszły dodatkowe rzeczy wyrażając zadowolenie, że teraz, a nie po położeniu asfaltu.  Ulica Rycerska, Poprzeczna na zimę chodniki stoją pozakrywane to się zdaniem mówcy w głowie nie mieści.
Poprosił Pana skarbnika wskazując na tabelkę dotyczącą środków niewygasających, czy coś tam można dopisać do tej tabelki, pan skarbnik zadecyduje czy te serwery się dopisze, bo to wtedy by się suma zrobiła 721 tys., jest 476 tys.. Powtórzył prośbę zgłoszona podczas komisji, aby rozpisać które zadania, które są rozpoczęte, a nieskończone, suma i kiedy będą skończone i zadania inwestycyjne nowe, suma i plan przewidziany. No bo można powiedzieć jedno starostwo nie zawaliło sprawy, a inwestycje z tamtego roku zostały przeniesione na ten rok.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – wyjaśnił, że to co zostało zapisane w wydatkach niewygasających z 2022 roku będzie realizowane  do 30 czerwca 2023 roku  i nie ma tu relacji z rokiem 2023,o którym w tej chwili mowa jeśli chodzi o plan budżetu.
Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne na sieć komputerową, serwery itd. nie wynika to z sytuacji takiej, jaką miało starostwo powiatowe, chodzi tutaj o inwestycję szeroką jeśli chodzi o sieć komputerową, o kablowanie całego budynku od nowa, przygotowanie wszystkich urządzeń koniecznych do tego i zakup serwerów. Początkowo planowano mniejsze wydatki , niestety koszty całej operacji rosną.
Wydatkuje się   w większości środki z Unii Europejskiej, natomiast dodatkowo konieczne są wydatki w ramach wydatków własnych, które też planowano w 2022 roku. Ponieważ kolejność zakupu urządzeń została tak przeniesiona ze względu na możliwości techniczne i przygotowanie sieci komputerowej, więc za tym idzie zmiana budżetu, czyli wprowadzenie przedsięwzięcia na dwa lata. Trudno tu mówić o jakimkolwiek opóźnieniu, jest to po prostu realizacja zadania konsekwentna, która była zakładana od początku jako wydatki w 2022 i ewentualnie projekt jest realizowany jeszcze w 2023.

Radny p. Michał Wrażeń ad vocem- przypomniał, że pewne zadania 2022 roku nie zostały zrealizowane, bo w starostwie były nieczynne serwery i tylko tyle.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – zwrócił uwagę, że Pan radny Wrażeń sam wskazał, które inwestycje są inwestycjami niewygasającymi, które będą realizowane, ale nie będą zawarte w projekcie budżetu na 2023 rok
Jeśli chodzi o ulicę Wrzosową – poinformował, że prace wykonane były w ramach bieżącego utrzymania, realizowanego przez wydział gospodarki miejskiej i ochrony środowiska.
Natomiast, jeśli chodzi o inwestycję na ulicy Wodnej, Rycerskiej, Poprzecznej. tego typu inwestycje realizuje się   w sposób bardzo kompleksowy dlatego zaczęto od infrastruktury podziemnej, żeby nie było takich jak w wielu poprzednich latach za poprzednich kadencji sytuacji, w której kładzie się asfalt, a później trzeba kłuć, bo są stare rury wodociągowe czy kanalizacyjne, które wiadomo, że mają inną awaryjność niż nowa infrastruktura. Dlatego metodycznie realizuje się zadanie krok po kroku, tak jak sztuka budowlana mówi. Najpierw infrastruktura podziemna, wodociąg, kanalizacja, później dopiero kolejne rzeczy, czyli podbudowa i wreszcie wierzchnia warstwa asfaltowa. Przy okazji jeszcze zdiagnozowano nieszczelności w gazociągu i absolutnie poprzez działania nadzwyczajne skłoniono spółkę gazowniczą, żeby nie czekała z zajęcie się tym gazociągiem. W przeciwnym razie nie można byłoby położyć warstwy wierzchniej.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było 4 radnych wstrzymało się od głosu.                                      (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 32 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LIII/418/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta n rok 2023 została przyjęta większością głosów uchwała 418 - budżet na 2023 r,

Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski  - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 6 wraz z uzasadnieniem druk nr 6 - _WPF_2023
druk nr 6 _WPF 2023_zalacznik
Poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej RIO opinia do WPF

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było 2 radnych wstrzymało się od głosu.                                        (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 35 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LIII/419/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie u uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029  została przyjęta większości głosów uchwała 419 WPF 2023

 
Ad.12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno

 
Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz - przedstawił   projekt uchwały zawarty w druku nr 9 wraz z uzasadnieniem druk nr 9 - aglomeracja
 
Radny p. Michał Wrażeń - zwrócił uwagę, że jest to bardzo interesujący, ale i obszerny materiał dlatego wstrzyma się podczas głosowania. Zwracając się do Pana Burmistrza i jego zastępcy zaproponował porozmawianie na temat tej uchwały już po jej przyjęciu.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie

 
Za przyjęciem uchwały głosowało   13 radnych, głosów przeciwnych nie było 1radny wstrzymał się od głosu.                                             (protokół z głosowania stanowi złącznik nr 38 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki - stwierdził, że Uchwała nr LIII/4202022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmno została  przyjęta większością głosów  uchwała 420 aglomeracja
 

Ad. 13. Informacja na temat złożonych interpelacji,

 
Radny p. Michał Wrażeń – przedstawił interpelacje  dotyczącą zysków i strat  ZAZ w latach 2019-2022 skierowaną do  Burmistrza Miasta Chełmno. interpelacja w spr. zysków i strat ZAZ

 
Ad.14. Wolne wnioski i informacje. 

Radna p.  Iga Jambor-Skupniewicz – zwracając się do radnych poprosiła o przemyślane wnioski formalne, gdyż wniosek radnego Wrażenia z początku sesji był działaniem na szkodę chełmińskich seniorów. Niepodjęcie przedmiotowej uchwały uniemożliwiłoby możliwości pozyskania środków.

Radny p. Michał Wrażeń – odnośnie wypowiedzi przedmówczyni stwierdził, że nigdy nie wypowiadał się, żeby coś zabrać seniorom. W dalszej części wypowiedzi przeprosił pracowników urzędu, mieszkańców, mieszkanki Chełmna jeśli swoimi wypowiedziami kogoś uraził. Następnie złożył serdeczne życzenia na nowy 2023 rok

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił informację o zgłoszonych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych żądaniach odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości,Inf. o planowaniu i zagospodarowaniu
Kontynuując przypomniał, że 28 grudnia są urodziny miasta, czyli 789 rocznica Przywileju Lokacyjnego.1233 rok, to był taki formalny początek naszego miasta i później na prawie chełmińskim lokowano wiele innych miast m.in. Warszawę czy też Gdańsk. Z czego mieszkańcy Chełmna są bardzo dumni. Z okazji dzisiejszego święta Miasta Chełmna wszystkim mieszkankom i mieszkańcom złożył życzenia wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości i optymizmu na przyszłość, żeby wszyscy  mogli wspólnie realizować wartościowe przedsięwzięcia dla  mieszkanek, mieszkańców, dla rozwoju miasta. Zaprosił chętnych na dzisiejszy koncert do szkoły muzycznej o godzinie osiemnastej, w ramach którego Trio Jazzowe, zagra repertuar Jana Sebastiana Bacha. Korzystając z tego, że za kilka dni kończy się stary a zaczyna nowy rok złożył zebranym oraz mieszkańcom miasta szczere i serdeczne życzenia pomyślności w nowym roku. Przede wszystkim zdrowia i pokoju.

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – poinformował, że w związku z urodzinami miasta, o których Pan Burmistrz   zadzwonił do znajomych z prośbą o wskazanie trzech największych sukcesów miasta przez ostatnie 30 lat oraz trzech największych porażek.Nie sięgałem historii aż tak daleko do 1200roku i pięć największych sukcesów i pięć największych porażek. Okazało się, że rozmówcy wskazali jako największą porażkę to to, że nie udało się połączyć z gminą, druga porażka to jest odpływ mieszkańców. Trzecia to niezrównoważony rozwój -0 miasto rozwija się w centrum, a obrzeza zostają bez zmian.Natomiast trzy największe sukcesy to oczyszczalnia i ciąg wodno-kanalizacyjny. Trzecia sprawa najważniejsza, to jest rewitalizacja zabytków.
Kończąc podobnie jak przedmówcy złożył zebranym i mieszkańców serdeczne życzenia noworoczne.

 Ad.15. Zakończenie 

 
Przewodniczący obrad p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady LVIII sesji Rady Miasta dziękując obecnym za przybycie.

 

Protokołowała:                             Przewodniczył:                                                                                                                                                  ( D. Derebecka )                              ( W. Strzelecki)                                                
 
protokoły z głosowań
 

  

 

 

Powiadom znajomego