W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XVI/109/2020

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na podstawie art. 70a ust. 1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) zarządza się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 0

Treść


 
§ 1. Na rok 2020 opracowuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Miasto Chełmno jest
organem prowadzącym,  ustala się maksymalną kwotę  opłat na kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego  oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

§ 2.  Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wyodrębnionych w budżecie Gminy
Miasto Chełmno mogą być pokryte w części lub w całości koszty, o których
mowa w § 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego
oraz trybu i warunków kierowania nauczycielina szkolenia branżowe.

§ 3.  Środki, o których mowa w § 2  przeznacza się w szczególności na:                           
            1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,
                szkoleniach,studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia
                zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki
                doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania
                statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
             2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych
                 przez uczelnie   i placówki doskonalenia nauczycieli;
             3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia
                 dla nauczycieli.

§ 4. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej
przez szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia zawodowego:

             1) studia II stopnia (uzupełniające do poziomu magisterskiego)  w wysokości
                 do 70%ponoszonych kosztów za kształcenie przez nauczyciela, nie więcej
                jednak niż 1000,00 zł  na semestr,

             2) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne  w wysokości do 80%
                 ponoszonych kosztów za kształcenie przez nauczyciela, nie więcej
                 jednak niż 1500,00 zł  na semestr.
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2020, w tym również                  za formy kształcenia rozpoczęte, za zgoda dyrektora, w poprzednim roku budżetowym.

§ 5. Dofinansowanie o którym mowa w § 4 może być przyznane na następujące formy
kształcenia - na studia magisterskie II stopnia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne
zgodnie z potrzebami szkoły, w następujących specjalnościach:
              1)     wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
              2)     wspieranie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera,
              3)     pedagogiki specjalne,
              4)     socjoterapia,
              5)     terapia pedagogiczna,
              6)     j. angielski,
              7)     j. hiszpański,
              8)     doradztwo zawodowe,
              9)     wychowanie do życia w rodzinie,
            10)      fizyka,
            11)      nauka j. polskiego dla cudzoziemców lub powracających
                      z  zagranicy,
            12)      nauka pływania

§ 6.  Koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,
szkoleniach pokrywane są w całości.

§ 7. 1.      Dofinansowanie przyznaje dyrektor biorąc pod uwagę plan rozwoju szkoły,
roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, perspektywy dalszego zatrudnienia
oraz potrzeby edukacyjne szkoły lub placówki. W pierwszej kolejności dofinansowanie
przyznaje się nauczycielom kształcącym się celem uzyskania kwalifikacji zgodnych
z potrzebami kadrowymi szkoły.
       2.  Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek nauczyciela, którego wzór stanowi
załącznik do uchwały.
        3.  Wniosek o dofinansowanie kształcenia nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora       w szkole wymaga zgody Burmistrza, który decyduje również o wysokości przyznanego dofinansowania.
 
§ 8. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa
w  § 2 zwiększają plany finansowe poszczególnych placówek w  wysokość:
      1)     Szkoła Podstawowa nr 1 -                                 16 293,00 zł
      2)     Szkoła Podstawowa nr 2 -                                26 525,00 zł
      3)     Szkoła Podstawowa nr 4 -                                28 695,00 zł
      4)     Przedszkole Miejskie „Tęczowy Zakątek”-       9 029,00 zł
 
  
§ 9. Wykonanie uchwały   powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
                                               Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Strzelecki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  załacznik
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

załacznik doc, 13 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane