W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442XI/63/2015

Szczegóły
jakiego organu RADY MIASTA CHEŁMNA
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.594;, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6r ust. 2a, 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1593, Dz. U z 2015 r. poz. 122, Dz. U. , Dz. U. z 2015 r. poz. 87) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 0

§ 1. Uchwala określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
       tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
       gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2. Zbieranie odpadów komunalnych odbywa się na zasadach określonych w regulaminie
       utrzymania i czystości na terenie Gminy Miasto Chełmno.
 
§ 3. Odbiór niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości po
       sortowaniu odpadów i odpadów zebranych selektywnie w workach odbywa się zgodnie
       z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 
§4. Odbieranie zebranych selektywnie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
       odbywa się w następujący sposób:
       1. W zabudowie jednorodzinnej:
            a) opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło
               z  przeznaczonych do tego celu pojemników lub z terenu nieruchomości zebrane
               w workach.
            b) odpady ulegające biodegradacji, nieunieszkodliwiane w przydomowych
                kompostownikach, odbierane są w systemie „dualnej zbiórki”, z przeznaczonych na
                ten rodzaj odpadu pojemników, w terminach określonych w harmonogramie
                stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 
        2. W zabudowie wielorodzinnej osiedlowej:
            a) opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło
               w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
 
        3. W pozostałej zabudowie wielorodzinnej (kamienice):
            a) opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne i szkło
                z  przeznaczonych do tego celu punktów selektywnego zbierania lub z terenu
                nieruchomości zebrane w workach.
 
         4. Odbieranie pozostałych frakcji odpadów komunalnych we wszystkich rodzajach
             zabudowy odbywa się w następujący sposób:
            a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe – podczas
               zbiórek w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do
               uchwały,
            b) zużyte baterie – w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego zbierania,
            c) przeterminowane leki – w przeznaczonych do tego celu punktach selektywnego
               zbierania zlokalizowanych w aptekach.
 
§ 5. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych i
       ulegających biodegradacji, worki do selektywnej zbiórki i worki do zbierania odpadów
       komunalnych w okresie ich zwiększonego wytwarzania zapewnia Gmina Miasto
       Chełmno w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami. 
 
§ 6. Zbieranie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
        Komunalnych, zwanym dalej PSZOK, odbywa się w następujący sposób:
            1.Odpady komunalne dostarczane są do PSZOK przez właściciela nieruchomości
               w piątki w godzinach od 7.00 – 18,00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy
               przypadających w piątek. W sytuacji, gdy w piątek przypada dzień wolny od pracy
               odpady będą przyjmowane w następujący po tym dniu dzień roboczy.
            2. Do PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:
                        - szkło
                        - papier i tektura
                        - tworzywa sztuczne,
                        - metale
                        - opakowania wielomateriałowe
                        - zmieszane odpady opakowaniowe
                        - przeterminowane leki
                        - chemikalia
                        - zużyte baterie i akumulatory
                        - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
                        - meble i inne odpady wielkogabarytowe
                        - zużyte opony
                        - odpady zielone i odpady kuchenne ulegające biodegradacji
                        - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
                        - metale
            3.Ustala się limit ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych przez
               PSZOK w ilości 1 Mg na osobę na rok.
            4. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane na
                terenie nieruchomości przez firmy świadczące usługi remontowe i budowlane w
                wyniku świadczonych przez nie usług.
            5. Przyjęcie odpadu odbywać się będzie po podpisaniu przez osobę przekazującą
                odpad oświadczenia, że odpad pochodzi z terenu miasta Chełmna i nie został
                wytworzony w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
 
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług
            przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
            i przez prowadzącego PSZOK osobiście, telefonicznie, pisemnie lub mailowo do
           siedziby Urzędu Miasta Chełmna, w godzinach pracy urzędu.
       2. Zgłoszenia należy dokonać w jak najkrótszym czasie od wystąpienia zdarzenia podając
            wszelkie informacje umożliwiające identyfikację nieruchomości i osoby zgłaszającej
            szczegóły dotyczące zdarzenia tj. czas, miejsce  i posiadane dowody.
 
§ 8. 1. Informacja o utworzeniu i lokalizacji PSZOK podany zostanie do publicznej
           wiadomości przez Burmistrza Miasta Chełmna.
       2. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania odpadów komunalnych przez PSZOK
           podana zostanie do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 
§ 9. W okresach zwiększonego wytwarzania odpadów komunalnych ich zbieranie może być
       prowadzone w specjalnie oznaczonych workach o pojemności 120 litrów, wydawanych
       przez gminę.
 
§ 10. Traci moc uchwała nr XXVI/168/2012 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 grudnia 2012 r.
         w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
         odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
         tych odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno.
 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.
 
§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
         Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
                                                           Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Błażejewicz
 
 
 

załącznik
 

Załączniki

załącznik docx, 26 kB

Powiadom znajomego