W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Gmina Miasta Chełmna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 60.000 Euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Do realizacji wybrano ofertę złożoną przez firmę: ARCADIS EKOKONREM SP Z O.O. UL. TARNOGAJSKA 18 50-512 WROCłAW cena oferty: 62.220,00 zł brutto termin realizacji: 10 miesięcy

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – prace projektowe

Gmina Miasto Chełmno
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno.
Osoba do kontaktów: Kamil Grzyb, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6771754, fax 056 6771774,

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres elektroniczny, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: bip.chelmno.pl


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna.

1.2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna, zwane dalej studium.
Treść studium musi być zgodna z:
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233),
- uchwałą Nr VII/34/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania studium,
- przepisami szczególnymi w tym m.in. dotyczącymi ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawo wodne, ochrony gruntów rolnych i leśnych itd.
Obszar opracowania obejmuje teren całej Gminy Miasta Chełmna w granicach administracyjnych o powierzchni 1.390 ha.
Skala opracowania załączników graficznych 1:10.000, na nośnikach dostarczonych przez zamawiającego (mapy topograficzne w formie elektronicznej).
Studium opracowane zostanie w formie elektronicznej (ustalenia tekstowe i załączniki graficzne) oraz analogowej (ustalenia tekstowe i załączniki graficzne – mapy papierowe) – dokładne ustalenia w tym zakresie zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasto Chełmno.

1.4) Nomenklatura

1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74251000 – 3

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty zamiennej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: przewidywany czas trwania zamówienia ok. 15 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 1.000 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: nie dotyczy.

1.3) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszenia do składania ofert: nie dotyczy.

2) Kryteria oceny ofert:
- cena oferty stanowi 80 % kryterium oceny ofert,
- czas realizacji przedmiotu zamówienia stanowi 20% kryterium oceny ofert,


3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej lub u zamawiającego po złożeniu wniosku.

3.2) Termin składania ofert:
27.04.2007 r., godzina 12.00.

3.3) Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
27.04.2007 r., godzina 12.10. Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, sala nr 9.


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE: Nie

2) Data wysłania ogłoszenia do Prezesa Zamówień Publicznych: nie dotyczy.

3) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia takiej umowy.

4) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się,

5) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie przewiduje się.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - studium
Załączniki do siwz - studium
projekt umowy na studium
pytanie do specyfikacji
odpowiedz na zapytanie do specyfikacji

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędzierski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane