W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Referent ds. rozwiązywania problemów uzależnień i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Monika Kierzkowska, Lisewo
Uzasadnienie wyboru Pani Monika Kierzkowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała najlepsze wyniki wykazując się niezbędną wiedzą i umiejętnościami, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, które są przydatne w pracy na danym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Referent ds. rozwiązywania problemów uzależnień i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Miejsce pracy Urząd Miasta w Chelmnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1
Status rozstrzygnięte
Burmistrz Miasta Chełmna
Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. rozwiązywania problemów uzależnień i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie średnie lub wyższe;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. gotowość do podjęcia nauki w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych na zajmowanym stanowisku.


II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie o profilu: psychologia, praca socjalna (lub pokrewne), administracja lub ogólny;
 2. mile widziane doświadczenie w kontaktach z petentami i interesariuszami;
 3. umiejętność podejmowania decyzji;
 4. dobra znajomość obsługi komputera w tym aplikacji biurowych MS Office;
 5. doświadczenie przy realizacji projektów społecznych;
 6. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista;
 7. dobra organizacja czasu pracy;
 8. dyspozycyjność;
 9. podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  a) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  b) ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,
  c) ustawa o zdrowiu publicznym,
  d) ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  e) kodeks postępowania administracyjnego.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub uzależnienie od narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności dotyczącej ochrony przed przemocą w rodzinie,
 2. pomoc osobom uzależnionym dotkniętym wykluczeniem społecznym w integracji z lokalnym środowiskiem z wykorzystaniem pracy socjalnej,
 3. doradztwo w zakresie dostępności specjalistycznej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych lub rodzin tych osób,
 4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, motywującej w zakresie problematyki uzależnień,
 5. wspieranie fachowym doradztwem działalności profilaktycznej realizowanej na terenie placówek oświatowych,
 6. działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemu uzależnień,
 7. przeprowadzanie analizy problemów uzależnień i proponowanie ich rozwiązania,
 8. animowanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów uzależnień,
 9. prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 10. opracowywanie wraz z MKRPA Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, koordynowanie jego realizacji, ewaluacja i sprawozdawczość,
 11. obsługa wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego,
 12. nadzór nad działalnością świetlicy i funkcjonowaniem budynku, w którym jest ulokowana (Kamionka 3),
 13. przygotowanie, przeprowadzenie, rozliczenie konkursowych form działania podmiotów z zakresu uzależnień, zdrowia i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 14. współpraca z instytucjami realizującymi zadania profilaktyczne w zakresie uzależnień,
 15. działalność kontrolna dotycząca punktów sprzedaży alkoholu,
 16. sprawy z zakresu ochrony zdrowia publicznego w tym zdrowia psychicznego,
 17. współpraca z instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia i organizacjami działającymi na rzecz poprawy zdrowia,
 18. koordynacja zadań z zakresu współpracy Gminy Miasta Chełmno z organizacjami pozarządowymi, w tym min. przygotowywanie programu współpracy, konsultacje programu, sprawozdawczość w tym zakresie, 
 19. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 20. realizacja zadań w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym adań publicznych miasta w trybie otwartego konkursu ofert w tym:

- przygotowywanie ogłoszenia konkursowego,
- przeprowadzenie postępowania konkursowego,
- nadzór nad przebiegiem realizacji umów,
- kontrola realizacji zadań,
- weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań,
- rozliczenia finansowe,

- sprawozdawczość w tym zakresie,

 1. zlecanie realizacji zadań publicznych miasta organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert,
 2. zamieszczanie informacji dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska w BIP oraz na stronie internetowej.


IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku,

 1. stanowisko: urzędnicze,
 2. wymiar czasu pracy:  pełen etat,
 3. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Grudziądzka 36, Wydział Spraw Obywatelskich,
 4. praca jednozmianowa,
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 6. praca z mieszkańcami miasta, organizacjami NGO,
 7. umowa zostanie zawarta na czas określony, nieprzekraczający 33 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt.11
 8.  pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy – jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), 
 9. czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku, 
 10. na uzasadniony wniosek kierownika wydziału dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony przed upływem 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na czas określony – z zachowaniem okresu ustawowo przewidzianej służby przygotowawczej, 
 11. postanowień pkt 7 – 10 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Urzędzie Miasta Chełmna lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz.530), 
 12. wynagrodzenie ustalone będzie indywidualnie, z uwzględnieniem kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata – do poziomu wynagrodzeń w danej grupie stanowiskowej pracowników Urzędu Miasta Chełmna. 

V. Dodatkowa informacja

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. ewentualne referencje,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór do poprania ze strony BIP Chełmno,
 9. podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji – wzór do pobrania ze strony BIP Chełmno,

 

VII.  Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 10 sierpnia 2022 r. 1630 osobiście (parter Biuro Podawczo - Informacyjne), pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chełmno (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem : „Nabór na stanowisko: (podać nazwę stanowiska)”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Chełmna.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 11 sierpnia 2022 r. o godz. 1000.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.


IX. Klauzula informacyjna:


Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro_informacji@chelmno.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawcy usług informatycznych. 
8. Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne. 
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego