W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Robotnik gospodarczy - ogrodnik

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Robotnik gospodarczy - ogrodnik
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko

robotnik gospodarczy – ogrodnik w Urzędzie Miasta Chełmna

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 3. prawa jazdy kat. T.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat. C1 lub B,

 2. uprawnienia operatora pił spalinowych,

 3. mile widziane doświadczenie zawodowe minimum 3 lata.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa i konserwacja powierzonego sprzętu mechanicznego oraz wykonanie prac związanych z jego przeznaczeniem,

 2. prace porządkowe: zamiatanie, zbieranie nieczystości i inne na terenach zieleni miejskiej,

 3. prace pielęgnacyjne: podlewanie, grabienie, odchwaszczanie i inne na miejskich terenach zielonych,

 4. wykonywanie zabiegów uprawowych: przekopywanie ziemi, jej uprawa na miejskich terenach zielonych,

 5. sadzenie drzew i krzewów ozdobnych,

 6. prace pielęgnacyjne na drzewostanie miejskim oraz prace pomocnicze przy wycince drzew,

 7. koszenie trawy na miejskich terenach zielonych,

 8. wykonywanie drobnych napraw,

 9. dbałość o sprzęt i narzędzia,

 10. wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta Chełmna,

 11. prace związane z zimowym utrzymaniem miejskich terenów zielonych.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

a. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

b. stanowisko pracy – praca w granicach administracyjnych miasta Chełmna.

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%


6. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),
b. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
c. oryginał kwestionariusza osobowego – wzór załącznik: Kwestionariusz osobowy,
d. kserokopie świadectw pracy,
e. inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
f. podpisane oświadczenie o oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- wzór załącznik: Oświadczenia,
g. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – wzór załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych.

Kserokopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 15.30 osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) z dopiskiem „Nabór na stanowisko: robotnik gospodarczy – ogrodnik”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl).


8. Klauzula informacyjna:

a. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro_informacji@chelmno.pl.

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

c. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

d. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
- przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
- wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników, jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a.

e. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

f. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

g. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawcy usług informatycznych.

h. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

i. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

j. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

k. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.

l. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Burmistrz Miasta Chełmna
/-/ Artur Mikiewicz

 Załączniki

Oświadczenia pdf, 592 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane