W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Prezes Zarządu planowanej do utworzenia spółdzielni socjalnej „WSPÓLNA SPRAWA”

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Małgorzaya Figura-Zima, Nowawieś Chełmińska
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania ustalone w zarządzeniu nr 13/2022 Burmistrza Urzędu Miasta Chełmna z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu planowanej do utworzenia spółdzielni socjalnej. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała najlepszy wynik przedstawiając najlepszą koncepcję działalności spółdzielni, wykazała się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, a także predyspozycjami, które są przydatne do pracy na danym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Prezes Zarządu planowanej do utworzenia spółdzielni socjalnej „WSPÓLNA SPRAWA”
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

Ogłoszenie
Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej „WSPÓLNA SPRAWA”

W związku z zamiarem powołania przez Gminę Chełmno i Gminę Miasto Chełmno spółdzielni socjalnej ogłaszam konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

I. Warunki zatrudnienia:
1. umowa o pracę zawarta na czas określony: 1 rok, 
2. wymiar etatu: pełny,
3. planowana data objęcia stanowiska: 1 kwietnia 2022 r.,
4. miejsce pracy: teren Miasta i Gminy Chełmno.

II. Zakres obowiązków:
1. Zorganizowanie rozruchu Spółdzielni Socjalnej „WSPÓLNA SPRAWA”;
2. kierowanie spółdzielnią i reprezentowanie jej na zewnątrz;
3. organizacja i funkcjonowanie spółdzielni;
4. aplikowanie o środki zewnętrzne na działalność spółdzielni;
5. upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji i aktywizacji zawodowej;
6. współpraca z instytucjami (w tym jednostkami samorządowymi, sektorem ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi, itp.);
7. opracowywanie projektu budżetu spółdzielni;
8. zarządzanie zasobami ludzkimi;
9. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników spółdzielni;
10. wykonywanie uchwał oraz raportowanie zgodnie z oczekiwaniami Walnego Zgromadzenia oraz realizacja innych zadań wynikających z woli Walnego Zgromadzenia.

III. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane z zatrudnieniem na danym stanowisku.
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy: na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku pracy lub w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, alternatywnie 5 letni staż pracy w zakresie pracy socjalnej, usług opiekuńczych lub usług z zakresu utrzymania czystości i porządku; mile widziane osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe z zakresu działalności podmiotów ekonomii społecznej, usług opiekuńczych lub usług miejskich, nieposzlakowana opinia,
3) korzystanie z praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) nie bycie karanym za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwa, przeciwko dokumentom lub popełnione z chęci zysku,
6) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
7) znajomość ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Kodeksu pracy, przepisów dotyczących BHP,
8) umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w zakresie pracy socjalnej, w branży usług opiekuńczych lub utrzymania czystości i porządku w gminie,
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy,
3) samodzielność, odpowiedzialność i skrupulatność,
4) komunikatywność,
5) umiejętność pracy w zespole,
6)  umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych z różnych źródeł na rozwój i działalność spółdzielni socjalnej.
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – Curriculum Vitae,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy na stanowisku kierowniczym,
7) ewentualne referencje, zakresy czynności,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 289), 
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
11) pisemna koncepcja działalności spółdzielni.
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
4.  Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
1) Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 15.30.
2) Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, a w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni”.
5. Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
1.   Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 
2.   Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna.  
3.   Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD. 
4.   Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
5.   Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją. 
6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7.   Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8.   Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9.   Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Zastępca Burmistrza Miasta Chełmna: Piotr Murawski


Załączniki do ogłoszenia:
1. Projekt Statutu Spółdzielni Socjalnej „Wspólna Sprawa” Projekt statutu Spółdzielni
2. Uchwała NR XLIII/303/2021 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 13 grudnia 2021 r.  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Chełmna na lata 2021 –2030”
Uchwała.XLIII.303.2021.2021-12-13
3. Wzory oświadczeń, Wzór_zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Kwestionariusz osobowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane