W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Mirella Witkowska, Grudziądz
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania ustalone w Zarządzeniu nr 36/2021 Kierownika Urzędu Miasta Chełmna z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Urzędzie Miasta Chełmna. Posiadane przez kandydatkę doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i umiejętności gwarantują prawidłowość wykonywania obowiązków na stanowisku objętym naborem.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości
w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie:
  a) wyższe (licencjat, magisterskie, inżynierskie) na kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja, marketingi zarządzanie lub kierunki pokrewne,
  lub
  b) średnie i doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, o jakie ubiega się kandydat/ka (preferowane: średnie ekonomiczne);
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie zadań wymienionych w pkt III,
 2. preferowany co najmniej 3 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego i 5 letni w przypadku wykształcenia średniego,
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
 4. dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów księgowości budżetowej, pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej; preferowana umiejętność pracy w programie księgowość budżetowa „Groszek”, znajomość programu Bestia@ i Vat,
 5. predyspozycje osobowościowe tj.: odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość,
 6. dobra organizacja czasu pracy,
 7. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
 8. dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji,
 9. znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości urzędu, w tym:
  a) ewidencja syntetyczna wydatków budżetowych,
  b) sprawozdawczość budżetowa (sprawozdania RB) jednostkowa,
  c) sprawozdawczość finansowa jednostkowa,
  d) ewidencja składników majątkowych.
 2. prowadzenie ewidencji szczegółowej wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej, w tym ewidencja planu wydatków budżetowych,
 3. uzgadnianie wykonania planu wydatków z ewidencją analityczną wydatków prowadzoną przez wszystkich dysponentów wydatków budżetowych,
 4. kontrolowanie wydatków ze środków publicznych i zobowiązań obciążających budżet w celu niedopuszczenia do przekroczeń wydatków, a w związku z kontrolą-natychmiastowe informowanie Skarbnika Miasta i kierownika Wydziału Finansowego o ewentualnych zagrożeniach przekroczenia planu wydatków,
 5. przeprowadzanie okresowych kontroli wydatków w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi miasta oraz korzystających z dotacji z budżetu,
 6. uzgadnianie i potwierdzanie sald na kontach kontrahentów,
 7. prowadzenie ewidencji księgowej dla potrzeb rejestru zakupów,
 8. aktualizowanie planu wydatków budżetu na podstawie właściwych uchwał rady i zarządzeń Burmistrza i każdorazowe uzgadnianie ujednoliconego planu z osobą prowadzącą ewidencję organu,
 9. na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków oraz w korespondencji ze sprawozdaniem o dotacjach – o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.\

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko: administracyjno-biurowe,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Finansowy,
 4. praca jednozmianowa,
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 6. budynek wielokondygnacyjny (wyposażony w schody, windę, podnośnik zewnętrzny),
 7. umowa zostanie zawarta na czas określony, nieprzekraczający 33 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt.11
 8. pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas określony do 6 miesięcy – jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 9. czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku,
 10. na uzasadniony wniosek kierownika wydziału dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony przed upływem 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na czas określony – z zachowaniem okresu ustawowo przewidzianej służby przygotowawczej,
 11. postanowień pkt 7 – 10 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Urzędzie Miasta Chełmna lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282),
 12. wynagrodzenie ustalone będzie indywidualnie, z uwzględnieniem kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata – do poziomu wynagrodzeń w danej grupie stanowiskowej pracowników Urzędu Miasta Chełmna.

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy, w przypadku kontynuowania zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. ewentualne referencje, zakresy czynności,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
 8. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności
  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
 9. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 10. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 15.30.
 2. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości”.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Miasta Chełmna w dniu 5 listopada 2021 r., o godz. 9.00.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna:

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro_informacji@chelmno.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
  c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników, jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawcy usług informatycznych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane