W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ChSIM sp. z o.o.

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Konkurs nie został rozstrzygnięty. Do konkursu przystąpiła jedna osoba, która nie spełniła oczekiwań konkursowych.
Szczegóły
Stanowisko Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ChSIM sp. z o.o.
Miejsce pracy Spółka Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

Informacja
o zmianie terminu złożenia dokumentów:
Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna
do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 14.30.

Prezes Zarządu
Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.
Jolanta Padzik

 

W związku z utworzeniem Spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. 
ogłasza się nabór na stanowisko
Głównego Księgowego


Wymiar czasu pracy: 1 etat
Stosunek pracy: umowa o pracę

Określenie stanowiska:
1. Główny księgowy odpowiada za gospodarkę finansową i ekonomiczną Spółki.
2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
- odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie sprawozdań finansowych oraz planów finansowych,
- prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
- prowadzenie spraw kadrowo-płacowych; 
- przygotowanie i składanie deklaracji, 
- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa Spółki w zakresie dotyczącym spraw finansowo-księgowych,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
- przestrzeganie tajemnicy służbowej,
- nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
- zapewnienie terminowego ściągania należności,
- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
- prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,
- wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego,
- obsługa systemów informatycznych.

Oczekiwania: 
- wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość;
- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (w tym spółek z udziałem JST będzie dodatkowym atutem);
- doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego;
- wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości, prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
- znajomość środowiska MS Office, w tym biegła obsługa komputera i programów księgowo-płacowych;
- dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, terminowość, sumienność;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;

Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny;
- Życiorys (CV); 
- Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji;
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

Dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być własnoręcznie przez niego podpisane. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone podpisem kandydata za zgodność z oryginałem. 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
- Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 26 maja 2021 r. do godz. 15.30.
- Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
- Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego ChSIM sp. z o.o.”

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o., ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Spółki. 
2. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Prezes Zarządu Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.
Jolanta Padzik

Powiadom znajomego