W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Członek Rady Nadzorczej planowanej do utworzenia Spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Do Rady Nadzorczej powołani zostali, :
uzasadnienie wyboru 1. Pan Dariusz Buchaniec zamieszkały w Chełmnie,
2. Pan Bogusław Cacałowski zamieszkały w Chełmnie,
3. Pani Anetta Wawrowska zamieszkała w Świeciu.
Szczegóły
stanowisko Członek Rady Nadzorczej planowanej do utworzenia Spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
miejsce pracy Spółka Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna
ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Nadzorczej 
planowanej do utworzenia Spółki 
Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

I. Członków Rady wskazuje i powołuje Zgromadzenie Wspólników tj. Burmistrz Miasta Chełmna. Trzyosobowa Rada Nadzorcza zostanie powołana spośród kandydatur spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 
II. Wymogi jakie musi spełniać kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej:
1. Zgodnie z art. 19.ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzanie mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 735 t.j.) w związku z art. 10 a ust.5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 t.j.), kandydatem może być osoba, która: 
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a)    posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
f)  posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.); 
i)  posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284);
j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
3) nie posiada akcji w spółce zależnej z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
2. Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej nie może spełnić żadnego z poniższych warunków:
1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
III.  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty załączone do zgłoszenia winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
4) oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
5) klauzulę informacyjną RODO, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
IV.  Zgłoszenia należy złożyć z Biurze Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna, adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, przesłać listownie (decyduje data i godzina wpływu) lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) do godz. 15.30. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 
V.    Informacja dodatkowa: 
W okresie pierwszego roku funkcjonowania spółki z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej przewiduje się przyznanie wynagrodzenia w minimalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane