W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stanowisko urzędnicze ds. księgowości

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
uzasadnienie wyboru Do konkursu przystąpiła jedna kandydatka, która nie spełniła oczekiwań komisji konkursowej.
Szczegóły
stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. księgowości
miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

 Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości
w Urzędzie Miasta Chełmna
w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
 (umowa na  czas określony)

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie:
  a) wyższe (licencjat, magisterskie, inżynierskie) na kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja, marketing i zarządzanie lub kierunki pokrewne,
  lub
  b) średnie i 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, o jakie ubiega się kandydat/ka (preferowane: średnie ekonomiczne);
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej 3 letni staż pracy,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie zadań wymienionych w pkt III,
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
 3. dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów księgowości budżetowej , pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej; preferowana umiejętność pracy w programie księgowość budżetowa oraz środki trwałe „Groszek” , znajomość programu Bestia@,
 4. predyspozycje osobowościowe tj.: odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość,
 5. dobra organizacja czasu pracy,
 6. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
 7. dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji,
 8. znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowanie projektów budżetu miasta, projektów aktów zmieniających i projektów uchwał okołobudżetowych oraz opracowywanie sprawozdań związanych z jego wykonaniem,
 2. ewidencja analityczna Wartości Niematerialnych i Prawnych, rzeczowych aktywów finansowych, długoterminowych aktywów finansowych, pozostałych środków trwałych,
 3. ewidencja syntetyczna Wartości Niematerialnych i Prawnych i środków trwałych,
 4. okresowe uzgodnienie stanu składników majątkowych Urzędu Miasta Chełmno oraz jednostek podległych,
 5. sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS i RIO,
 6. ewidencja syntetyczna gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz uzgodnienia z ewidencją analityczną gruntów prowadzoną przez Referat Gospodarowania Nieruchomościami,
 7. obsługa długu publicznego (zadłużenia Gminy Miasto Chełmno),
 8. zawieranie umów kredytowych z bankami oraz umów pożyczek z WFOŚiGW,
 9. terminowe regulowanie spłat rat kapitałowych i odsetek,
 10. współpraca z bankami i WFOŚiGW,
 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz zdarzeń powodujących zmiany w ich stanie z uwzględnieniem okresowych uzgodnień z ewidencją środków trwałych użytkowanych lub trwale zarządzanych przez jednostki organizacyjne podległe samorządowi miasta , prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych, ujętych wartościowo w księgach
 12. opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
 13. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej wg klasyfikacji środków trwałych, ewidencji zwiększeń i zmniejszeń wartości środków trwałych i ich umorzenia
 14. prowadzenie obsługi udzielanych z budżetu pożyczek na remonty kamienic i cokwartalne uzgadnianie należności z tego tytułu z ewidencją księgową (egzekwowanie zaległości i odsetek za zwłokę, prowadzenie postępowania zabezpieczającego),
 15. prowadzenie obsługi kredytów i pożyczek długoterminowych i okresowe uzgadnianie tych zobowiązań z ewidencją księgową na podstawie bieżącej kontroli umów z kredytobiorcami i pożyczkobiorcami,
 16. weryfikacja i sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostek) w jednostkach podległych,(obsługa programu BESTIA w tym zakresie )
 17. przeprowadzanie okresowych kontroli jednostek organizacyjnych podległych samorządowi miasta zgodnie z corocznym planem kontroli, w tym sporządzanie protokołów i ich ewidencja
 18. techniczne i rachunkowe sporządzanie projektu budżetu i uchwały budżetowej oraz projektów uchwał Rady Miasta Chełmna i zarządzeń Burmistrza Miasta Chełmna zmieniających budżet
 19. techniczne i rachunkowe sporządzanie projektu uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna i jej zmian w ciągu roku, kolportaż uchwały i zamieszczanie jej na stronie BIP przesyłanie w formie elektronicznej uchwał i zarządzeń dot. budżetu oraz WPF do RIO za pomocą programu BESTIA oraz przygotowanie plików z załącznikami do ww. uchwał i zarządzeń (format PDF) w celu przekazania do nadzoru RIO i do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pomocą programu LEGISLATOR w ramach projektu „e-nadzór
 20. techniczne i rachunkowe sporządzanie w formie tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze i rocznego na podstawie sprawozdań budżetowych, uchwały budżetowej i jej zmian w porozumieniu ze Skarbnikiem,
 21. składanie dyspozycji zawarcia i likwidacji depozytów bankowych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko: administracyjne, biurowe,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Finansowy,
 4. praca jednozmianowa,
 1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 2. umowa na czas zastępstwa.

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności
  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
 8. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 2 kwietnia 2021 r. do godz. 14.30.
 2. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości”.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Miasta Chełmna w dniu 6 kwietnia 2021 r., o godz. 9.00.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
 2. Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
 3. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@rt-net.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Załączniki

Oświadczenie pdf, 284 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane