W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Specjalista ds. koordynowania projektu „WspółpracujeMY…”

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego naboru żaden z kandydatów nie spełnił wymagań formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu.
Szczegóły
stanowisko Specjalista ds. koordynowania projektu „WspółpracujeMY…”
miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, ul. Grudziądzka 36, Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Treść

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na stanowisko pracy
 w ramach realizacji projektu „Współpracujemy…”
specjalista ds. koordynowania projektu „WspółpracujeMY…”
 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. co najmniej 2 letni staż pracy (w tym działalność gospodarcza zgodna z wymaganiami na tym stanowisku),
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
 4. dobra znajomość obsługi komputera w tym aplikacji biurowych MS Office, Internetu, poczty elektronicznej,
 5. doświadczenie przy realizacji projektów z dofinansowanie unijnym,
 6. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, sumienność, obowiązkowość, bezstronność, wysoka kultura osobista,
 7. dobra organizacja czasu pracy,
 8. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
 9. dyspozycyjność,
 10. podstawowa znajomość regulacji prawnych w zakresie:
 11. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 12. ustawa o samorządzie gminnym,
 13. ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 14. Kodeks postępowania administracyjnego.

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. koordynacja zadań z zakresu współpracy Gminy Miasta Chełmno z organizacjami pozarządowymi, w tym min. przygotowywanie programu współpracy, konsultacje programu, sprawozdawczość w tym zakresie,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 3. zamieszczanie informacji dotyczących spraw wynikających z zajmowanego stanowiska w BIP oraz na stronie internetowej,
 4. realizacja zadań w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych miasta w tym: kontrola i monitorowanie realizacji zwartych umów, weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań i rozliczeń dotacji,
 5. koordynacja realizacji projektu „WspółpracujeMY - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców miasta Chełmna, wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności”,
 6. współpraca przy rekrutacji uczestników projektu „WspółpracujeMY…”,
 7. układanie harmonogramów działań w ramach projektu „WspółpracujeMY…”,
 8. przygotowanie dokumentów do rozliczenia projektu „WspółpracujeMY…”,
 9. bieżący kontakt z Biurem Stowarzyszenia LGD Chełmno, Urzędem Marszałkowskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miasta Chełmna w zakresie realizacji projektu „WspółpracujeMY…”,
 10. dbałość o realizację wskaźników projektu „WspólpracujeMY…”,
 11. przygotowanie i realizacja zamówień niezbędnych do realizacji projektu „WspółpracujeMY…”,
 12. monitorowanie realizacji projektu „WspółpracujeMY…” wraz z przygotowywaniem bieżących sprawozdań i materiałów informacyjnych dotyczących realizacji projektu,
 13. promowanie projektu „WspółpracujeMY…”, m.in. poprzez przygotowywanie materiałów na stronę internetową oraz portale facebook i instagram Urzędu Miasta Chełmna,
 14. wsparcie Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Chełmna w zakresie zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Chełmińskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36 w Chełmnie.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko: administracyjne, biurowe,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony tj. miesiąc po zakończeniu projektu do 31.01.2022r.
 4. planowany termin zatrudnienia od 1 lutego 2021r.
 5. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu,
 6. praca jednozmianowa,
 7. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 8. praca z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta oraz kontrahentami.

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, i spełnienie wymagań,
 4. ewentualne referencje,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
 8. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 18 stycznia 2021 r. do godz. 15.30.
 2. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynowania projektu „WspółpracujeMY”,
 3. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Przebieg postepowania w sprawie naboru:

 1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 19 stycznia 2021 r., o godz. 9.00.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 4. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 5. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
 2. Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
 3. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.


Chełmno, 7 styczeń 2021 r.

Załączniki

Oświadczenie pdf, 470 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane