W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Stanowisko ds. księgowości

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anna Podgórska, Bramka
Uzasadnienie wyboru Pani Anna Podgórska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości. Komisja rekrutacyjna oceniła, że wykształcenie, przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje pozwolą Pani Annie w pełni wykonywać pracę na tym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. księgowości
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, Wydział Finansowy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości
w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie:
  a) wyższe na kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja, marketing i zarządzanie lub kierunki pokrewne lub
  b) średnie i 5 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, o jakie ubiega się kandydat/ka (preferowane: średnie ekonomiczne);
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej 3 letni staż pracy;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań określonych w zakresie czynności.;
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 3. dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów księgowości budżetowej, obsługa programu Vat, pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej, preferowana umiejętność pracy w programie księgowość budżetowa „Groszek”, preferowana znajomość programu Bestia;
 4. umiejętność sporządzania sprawozdań;
 5. predyspozycje osobowościowe tj.: odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość,
 6. dobra organizacja czasu pracy;
 7. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
 8. dyspozycyjność;
 9. umiejętność pracy w zespole.
 10. umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji
 11. znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, ustawy o pracownikach samorządowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji szczegółowej wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej, w tym ewidencja planu wydatków budżetowych;
 2. uzgadnianie wykonania planu wydatków z ewidencją analityczną wydatków prowadzoną przez wszystkich dysponentów wydatków budżetowych;
 3. kontrolowanie wydatków ze środków publicznych i zobowiązań obciążających budżet w celu niedopuszczenia do przekroczeń wydatków, a w związku z kontrolą-natychmiastowe informowanie Skarbnika Miasta i kierownika Wydziału Finansowego o ewentualnych zagrożeniach przekroczenia planu wydatków;
 4. przechowywanie akt i przygotowywanie ich do archiwizacji;
 5. przeprowadzanie okresowych kontroli wydatków w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi miasta oraz korzystających z dotacji z budżetu;
 6. uzgadnianie i potwierdzanie sald na kontach kontrahentów;
 7. prowadzenie ewidencji księgowej dla potrzeb rejestru zakupów,
 8. aktualizowanie planu wydatków budżetu na podstawie właściwych uchwał rady  i zarządzeń Burmistrza i każdorazowe uzgadnianie ujednoliconego planu z osobą prowadzącą ewidencję organu.;
 9. na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków oraz w korespondencji ze sprawozdaniem o dotacjach – o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;
 10. współpraca ze stanowiskiem ds. płacy w zakresie ich rozliczania
 11. prowadzenie ewidencji zaangażowania i wydatkowania środków dotyczących zaangażowania i wydatkowania

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko: administracyjne, biurowe,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Finansowy,
 4. praca jednozmianowa,
 5. praca przy komputerze powyżej 4 godzin

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. ewentualne referencje,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. Oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,
 7. podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności
  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
 8. podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 26 października 2020 r. do godz. 15.30.
 2. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, za pośrednictwem e-puap w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości”.

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 27 października 2020 r., o godz. 9.00.
 2. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych:28 października 2020 r.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu i rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 5. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 6. Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
 2. Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna. 
 3. Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD.
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Chełmno, 16 października 2020 r.


Załączniki

Oświadczenie pdf, 284 kB

Powiadom znajomego