W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Inspektor ds. płac

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Kandydaci, którzy złożyli ofertę w ramach konkursu i spełnili wymagania formalne nie uzyskali wymaganej ilości punktów, aby przejść pomyślnie etap rozmowy kwalifikacyjnej.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. płac
Miejsce pracy Urząd Miasta Chełmna, Wydział Finansowy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
Status rozstrzygnięte

                                                         Burmistrz Miasta Chełmna
                                                    ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
                                        ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
                                                                inspektor ds. płac 
                                                       w Urzędzie Miasta Chełmna

 

I.       Wymagania niezbędne: 

1.      obywatelstwo polskie;

2.      wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość, kadry i płace, marketing i zarządzanie lub pokrewne;

3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5.      nieposzlakowana opinia;

6.      co najmniej 3 letni staż pracy: 

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.


II.  Wymagania dodatkowe:


1.      udokumentowane doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń,

2.      umiejętność praktycznego stosowania przepisów;

3.      dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programów płacowych i   kadrowych, obsługa programów Płatnik, aplikacji e-PFRON, MS Office, Internetu, poczty elektronicznej,
Preferowana umiejętność pracy w programie kadrowo-płacowym  „Groszek”,

4.      umiejętność sporządzania sprawozdań do GUS,

5.      predyspozycje osobowościowe tj.: odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, 

6.      bardzo dobra organizacja czasu pracy,

7.      aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,

8.      dyspozycyjność,

9.      znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeksu pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, przepisów  dot.  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  przepisów dot. PFRON, przepisów dot. ZFŚS w zakresie naliczania i wypłaty świadczeń, ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Cywilny, rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1.      naliczanie wypłat wynagrodzeń, umów zleceń z pochodnymi oraz sporządzanie rozliczeń pracowników (ZUS, US, PFRON); 

2.      wykonywanie przelewów w zakresie wynagrodzeń; 

3.      rozliczenie pracowników z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym; 

4.      przechowywanie akt i przygotowywanie ich do archiwizacji;

5.      obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych  należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS (m.in sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych i opiekuńczych);

6.      obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych (m.in. list płatniczych diet radnych, umów o dzieło), oraz prowadzenie spraw z zakresu umów zleceń i umów o dzieło;

7.      obliczanie, prowadzenie bieżącej i terminowej dokumentacji oraz rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy i składki zdrowotnej;( m.in. sporządzanie rocznych deklaracji o zaliczkach na podatek dochodowy ( PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-R, PIT 8C), dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, dokumentacji rozliczeniowej ZUS w systemie płatnik, druki RMUA, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, ZUS Rp-7, ZUS IWA, sporządzanie deklaracji do PFRON i odprowadzanie składek, korekt dokumentów ZUS, 

8.      wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.;

9.      rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy; ( m.in. prowadzenie kart zasiłkowych )

10.  prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych wg klasyfikacji budżetowej oraz uzgadnianie sald na kontach wynagrodzeń i pochodnych. Przygotowanie pomocniczego sprawozdania analitycznego z kont płacowych;

11.  przygotowanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń;

12.  ustalenie wysokości potrąceń komorniczych; ewidencja innych potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych.

13.  prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami – wynikające z zakresu obowiązków

14.  prowadzenie ewidencji zaangażowania i wydatkowania środków dotyczących zaangażowania i wydatkowania środków dotyczących wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;

15.  sporządzanie sprawozdań z pracownikami dla potrzeb GUS;

16.  przeprowadzanie okresowych kontroli wydatków na wynagrodzenia i ich pochodnych w jednostkach organizacyjnych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.      stanowisko: administracyjne, biurowe,

2.      wymiar czasu pracy: pełny etat,

3.      miejsce pracy: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, Wydział Finansowy,

4.      praca jednozmianowa,

5.      praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

V. Dodatkowa informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1.      list motywacyjny, 

2.      życiorys – Curriculum Vitae,

3.      kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

4.      ewentualne referencje,

5.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

6.      oryginał kwestionariusza osobowego –wzór złącznik: kwestionariusz osobowy,

7.      podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności, 

8.      podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych – wzór załącznik: Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

9.      podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów: 

1.      Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Chełmna do dnia 18 września 2020 r. do godz. 14.30. 

2.      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

3.      Dokumenty można składać osobiście (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie, pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl, w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko: inspektor ds. płac”.

VIII. Przebieg postepowania w sprawie naboru:

1.      Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi w Miasta Chełmna w dniu 21 września 2020 r., o godz. 9.00.

2.      Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie.

3.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.

4.      Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna. 

5.      Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

1.      Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

2.      Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Urzędu Miasta Chełmna.  

3.      Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD. 

4.      Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj. art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018 poz. 917 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017 poz. 894 z późn. zm.) oraz art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz. 1260 i poz. 1669) będą przetwarzane w celu obecnego postepowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z póź. zm.) (dalej RODO). Natomiast inne dane (o ile zostaną podane) w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

5.      Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z przeprowadzoną rekrutacją. 

6.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7.      Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Pani/panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.      Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9.      Podanie praz Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów, o których mowa w pkt. 3 jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Chełmno, 7 września 2020 r.


Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy

Zgoda na przetwarzanie danych


Załączniki

Oświadczenie pdf, 284 kB

Powiadom znajomego