W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Chełmna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Chełmna
Miejsce pracy Urząd Miasta w Chełmnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta w Chełmnie
Status w trakcie rozstrzygania
Burmistrz Miasta Chełmna
Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmna

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, finanse, studia podyplomowe z zakresu Audytu Wewnętrznego,
 4. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku audytora wewnętrznego;
 5. posiadanie następujących kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  1. jeden z certyfikatów: CertifiedInternal Auditor (CIA), CertifiedGovernment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of CharteredCertifiedAccountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  2. złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
   - przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
   - realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320),
   - nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320);

  6. znajomość przepisów:

  1. o samorządzie gminnym,
  2. ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,
  3. ustawy prawo zamówień publicznych,
  4. ustawy o rachunkowości,
  5. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  6. z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego.

II. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie audytora w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • wysoko rozwinięta komunikacja interpersonalna;
 • dobra organizacja pracy oraz dyspozycyjność;
 • umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów  i formułowania wniosków;
 • ukończone szkolenia, kursy rozwijające kompetencje audytora wewnętrznego;
 • umiejętność obsługi pakietu Office(Excel, Word).

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Audytor wewnętrzny realizuje zadania na podstawie ustawy o finansach publicznych, rozporządzeń wykonawczych, oraz w oparciu o „Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i wytyczne Ministra Finansów.

Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

 • opracowywanie rocznych planów audytu na podstawie analizy ryzyka z uwzględnieniem priorytetów kierownictwa,
 • realizacja zadań zapewniających i doradczych wynikających z planu rocznego,
 • realizacja czynności sprawdzających wraz z dokonaniem oceny stopnia wdrożenia rekomendacji,
 • opracowywanie sprawozdań rocznych z wykonania planu audytu,
 • prowadzenie dokumentacji audytowej zadania audytowego oraz pozostałej dokumentacji audytu,
 • przechowywanie, zabezpieczenie oraz archiwizowanie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego,
 • uczestniczenie w naradach, spotkaniach z kierownictwem urzędu,
 • współpraca z jednostkami Urzędu oraz zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi.

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu,
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę na okres 6-miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I parterze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażony w meble i urządzenia biurowe,
 • budynek wielokondygnacyjny (wyposażony w schody, windę, podnośnik zewnętrzny),
 • duża samodzielność.

V. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Chełmna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%

VI. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oryginał kwestionariusza osobowego – wzór załącznik: Kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- wzór załącznik: Oświadczenie o niekaralności,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych – wzór załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych.

VII. Dokumenty należy składać do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 15.30:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Chełmna (parter Biuro Informacji Publicznej) w zamkniętej kopercie,
 • pocztą elektroniczną na adres biuro_informacji@chelmno.pl opatrzone podpisem elektronicznym,
 • na adres skrytki ePUAP: /8493hehsse/skrytka opatrzone podpisem elektronicznym,
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno z dopiskiem „Nabór na stanowisko Audytora wewnętrznego”.

Dokumenty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

VIII. Przebieg postepowania w sprawie naboru:

 • Otwarcie kopert z dokumentami aplikacyjnymi nastąpi komisyjnie w Urzędzie Miasta Chełmna w dniu 25 czerwca 2024 r.
 • Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie. Przeprowadzenie rozmów planowane jest w okresie 26 czerwca 2024 r.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Chełmna.
 • Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chełmna.
 • Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta w Chełmnie.

IX. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: biuro_informacji@chelmno.pl.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
  Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
 • Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawcy usług informatycznych. 
 • Posiada Pan/Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne. 
 • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego