W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Chełmno, dnia 21.06.2021 r.

GM-OŚ.6220.6.2021.KG

 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 Na podstawie art. 28 oraz art. 61 §1, §3 i §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t. j. ), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t. j. ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 14.06.2021 r.  na wniosek Gminy Miasto Chełmno wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :
 
„Budowa drogi wraz z chodnikami oraz odwodnieniem, oświetleniem 
ul. Gorczyckiego i osiedla 750-Lecia w Chełmnie”

Lokalizacja inwestycji – działki ewidencyjne 233/1, 498/1, 424, 36/10, 25/11, 25/3, 25/12, 25/22, 37, 25/29, 25/7, 25/14, 23, 24, 67, 22/2, 22/1, 76/47, 19, 17, 72/7, 16, 517, 524, 508, 525/7, 522, 527, 529/2, 529/11, 525/9, 507, 529/7, 529/6, 529/8, 528/3, 528/1, 523, 518,  obr. 3 w Chełmnie.

Obszar oddziaływania inwestycji

działki ewidencyjne: 165, 176, 177, 161, 1, 2, 3, 4, 5, 6/2, 6/3, 7/2, 7/1, 8, 9 – obręb ewidencyjny 1;

działki ewidencyjne: 516/2, 516/1, 516/3, 514/2, 514/1, 512, 506, 68, 69, 71, 72/8, 72/9, 72/4, 72/3, 72/5, 72/6, 72/2, 72/1, 73/6, 76/51, 76/50, 76/49, 76/48, 76/46, 76/45, 76/52, 76/18, 76/27, 76/25, 76/24, 76/53, 76/26, 76/40, 67, 38/3, 38/4, 38/2, 39/1, 39/2, 41, 40/2, 40/1, 66, 42/2, 65/2, 65/1, 63, 62, 61/1, 42/1, 667/1, 667/3, 667/6, 61/4, 60/2, 56, 55/2, 55/1, 53, 54, 51, 667/5, 45, 50/1, 46, 47/1, 47/2, 49, 50/2, 36/5, 36/16, 36/14, 36/13, 36/15, 36/7, 36/11, 36/12, 36/6, 36/4, 35, 25/39, 25/31, 25/24, 25/2, 34/1, 32/2, 31/2, 30/2, 29/2, 31/1, 30/1, 26/1, 28, 25/38, 25/40, 27/2, 420/28, 420/27, 27/1, 25/37, 26/1, 26/2, 25/36, 25/35, 25/34, 25/17, 25/16, 25/27, 25/33, 25/18, 25/21, 25/32, 25/29, 25/5, 25/42, 25/25, 25/41, 25/14, 420/39, 19, 11, 14/1, 14/4, 8/3, 15/1, 14/3, 15/2, 529/13, 529/12, 529/5, 529/10, 529/9, 528/2 -  obręb ewidencyjny 3;

powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie.

            Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam również o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, pokój 109, w godzinach pracy urzędu, tj.: od poniedziałku do wtorku, oraz w czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 16.30, w piątki od 7.30 do 14.30, a także o możliwości składania pisemnych i ustnych uwag dotyczących przedmiotowej sprawy na każdym etapie postępowania.  

 Pouczenie

Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.  Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.  W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie.   Ponaglenie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna. Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Uczestnikami mediacji mogą być:

1) organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo

2) strony postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Burmistrza

Piotr Murawski

Zastępca Burmistrza

 


Otrzymują:

1.       Wnioskodawca

2.       Pozostałe strony postępowania - w drodze obwieszczenia, poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Chełmnie.

3.       A/a

Powiadom znajomego