W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno


tel.  (+48 56) 677 17 17
fax: (+48 56) 677 17 74


e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl

www: chelmno.pl

Skrytka ePUAP: /8493hehsse/skrytka 


NIP Gminy Miejskiej: 875-10-03-167
REGON Gminy Miejskiej: 871118483

NIP Urzędu Miasta: 8751549877
REGON Urzędu Miasta: 000523442Protokół z LI sesji Rady Miasta Chełmna - 22 czerwca 2022 r.

Protokół Nr LI/2022 z LI sesji Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Sesja odbyła się w dniu 22 czerwca 2022 r. i trwała od godz. 10:00 do godz. 14:25
Na ogólną ilość 15 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych, co stanowi 86,7%
Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad omówiony w punkcie trzecim przyjęto w następującym brzmieniu: 
1.Otwarcie 
2.Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji RM.
3.Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami
4.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Chełmno za rok 2021
5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Chełmno za 2021 rok
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmna wotum zaufania 
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze    sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2021 rok 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp.  z o.o. z siedzibą w Chełmnie 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasto Chełmno   na rok szkolny 2022/2023 
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Chełmna 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany obszaru i granic Aglomeracji Chełmno                                       
14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 r.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2022-2028 
16. Informacja o złożonych interpelacjach. 
17. Wolne wnioski i informacje 
18. Zakończenie
 

Punkt 1.      Otwarcie

Otwarcia LI sesji Rady Miasta Chełmna dokonał Przewodniczący Rady Miasta Chełmna p. Wojciech Strzelecki. Powitał wszystkich obecnych oraz mieszkańców miasta, którzy oglądają sesję za pośrednictwem Internetu. 
Następnie na sekretarza obrad wyznaczył Radną Magdalenę Mrozek. 
- stwierdzenie quorum

Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych,  w obradach bierze udział 13 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Poinformował, że swoją nieobecność usprawiedliwili: radna Małgorzata Zima i radny Waldemar Piotrowski. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki poinformował, że radny Waldemar Piotrowski złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Kluby Radnych „Przyszłość”, obowiązki te zostały powierzone radnemu Wiesławowi Derebeckiemu. 

- przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta

Przewodniczący obrad p. Strzelecki  - poinformował, że protokół z L sesji Rady Miasta znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta, ponadto radni otrzymali projekt protokołu wraz z materiałami na sesje. W związku z brakiem zastrzeżeń do zawartych w nim treści, protokół z L  sesji Rady Miasta, uważa się  za przyjęty. 

Punkt 2.      Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady Miasta.

Przewodniczący obrad p. Strzelecki  poinformował, że porządek obrad LI sesji został przesłany. W związku z brakiem wniosków do zaproponowanego porządku obrad, przystąpił do jego realizacji. 

 
Punkt 3.      Informacja Burmistrza Miasta na temat działalności w okresie między sesjami Rady Miasta. 

Burmistrz Miasta p. Mikiewicz podał najważniejsze komunikaty z okresu między sesjami, i tak:
- statystyka za okres od 1 czerwca do 15 czerwca br. z pracy Straży Miejskiej: 
W tym okresie były 23 interwencje dotyczące zanieczyszczania miasta, 41 interwencji dotyczących spożywania alkoholu, w tym zostało nałożonych 18 grzywien oraz cztery pouczenia. Dziewięć interwencji zakłócania spokoju, porządku publicznego, pouczono dwie osoby. 21 interwencji zaśmiecania miejsca publicznego - ukarano cztery osoby, pouczono dwie osoby. Zgłoszono innym służbom różnego rodzaju awarie na terenie miasta. Po zabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego przekazano też zgodnie z kompetencjami te sprawy do odpowiednich służb. Było 10 interwencji dotyczących  zwierząt, wyłapano cztery psy z terenu miasta. Ukarano jednego właściciela, który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu psa. Przeprowadzono także 21 kontroli drogowych. W ośmiu przypadkach kierowcy naruszyli przepisy ruchu drogowego. Zabezpieczono siedem uroczystości, w tym pięć imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta, jedną uroczystość kościelną i jedną imprezę sportową. Ponadto w dniu 9 czerwca, około godziny osiemnastej dokonano kontroli na schodach przy ulicy Stare Planty, które prowadzą na ulicę Okrężną patrol straży miejskiej ujął dwóch mężczyzn, jeden z nich posiadał przy sobie woreczek z zawartością suszu roślinnego. Na miejsce wezwano patrol policji - zgodnie z procedurą. Po sprawdzeniu zawartości potwierdzono, że był to środek narkotyczny. W dniu 13 czerwca, przy ulicy Parowej, przy kontenerach PCK nieznany sprawca wyrzucił bardzo dużą ilość odpadów. Ustalono tego sprawcę. Okazała się nią mieszkanka Stolna, która została ukarana i oczywiście nakazano jej te nieczystości uprzątnąć. 
Poinformował, że w ostatnim okresie odbyło się kilka bardzo udanych przedsięwzięć. Podziękował Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom oraz młodzieży i dzieciom ze szkolnego ośrodka, ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego za zaproszenie na pięćdziesięciolecie utworzenia tego ośrodka.
Dodał, że w najbliższą sobotę rozpoczynamy kulturalne lato w Chełmnie. Będzie się dużo działo w przestrzeni miasta, a także w ośrodku nad jeziorem Starogrodzkim. Będzie mnóstwo koncertów oraz innego rodzaju przedsięwzięć.
Odbyła się impreza rowerowego Chełmna, bardzo przyjemna, która polegała na spotkaniu się na rynku i przejeździe rowerami nad jezioro Starogrodzkie.
Miało miejsce też bardzo udane wydarzenie "Polska od kuchni", które było relacjonowane przez telewizję polską, program drugi. To była kolejna okazja do promocji naszego miasta w mediach ogólnopolskich.
Prowadzone są rozmowy na temat ponownego zorganizowania tej imprezy, tego wydarzenia w przyszłym roku.
Przypomniał, że 1 czerwca w  Dzień Dziecka  bardzo dużo się działo w Chełmnie. W urzędzie gościły dzieci z naszych szkół podstawowych. Mówca wizytował przedszkola, zarówno publiczne, jak i niepubliczne i odbywały się spotkania w przestrzeni miasta. Bardzo udana impreza, współorganizowana przez Chełmiński Dom Kultury i Urząd Miasta Chełmna. Także organizacje pozarządowe na osadzie rycerskiej z niesamowicie wysoką frekwencją, dużą dawką radości i dobrej energii. Wszystkim, którzy się zaangażowali w zorganizowanie tego dnia bardzo serdecznie podziękował. 
Poinformował, że gościliśmy w naszym mieście młodzież z Kaniowa na Ukrainie. To była młodzież z klubu sportowego. Przy współudziale  środków finansowych, zebranych przez naszych mieszkańców w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy, przekazaliśmy kwotę 5000 zł, żeby tę młodzież tutaj przyjąć. Dodał, że zarówno opiekunowie, jak i ta młodzież była bardzo zadowolona z pobytu w naszym mieście. Podziękował stowarzyszeniu, które działa dla Kaniowa, za zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Miasto gościło też delegacje z Gruzji, która przyjechała do Polski, do Bydgoszczy na zaproszenie wyższej szkoły gospodarki w ramach projektu realizowanego właśnie z uczelniami, z kilku krajów. To byli głównie psychologowie oraz pracownicy administracyjni uczelni w Gruzji, a także pracowniczka ministerstwa edukacji. Bardzo im się Chełmno podobało, jest perspektywa współpracy z kilkoma miastami właśnie w Gruzji.
Poinformował o nawiązaniu kontaktów z miasteczkiem w Quebecu w Kanadzie.Miasteczko to zorganizowało dzięki artyście, który jest pochodzenia polskiego - Pan Stanisław Stronikowski, wystawy jego obrazów, która jest poświęcona II wojnie światowej,  wystawa była przyczynkiem do zebrania funduszy dla Ukraińców, uchodźców ukraińskich, którzy przybyli do Chełmna. Zebrano dla nich 17 000 zł. i będziemy mieli kolejne możliwości wsparcia uchodźców, tutaj na miejscu w Chełmnie. 
Poinformował, że jest procedowana umowa darowizny z firmą Hel Leeds 
z Poznania, która zamierza przekazać dla dzieci z Ukrainy, przebywających na terenie Chełmna darowiznę w postaci przyborów i artykułów szkolnych w ramach wyprawki szkolnej. Darowizna jest szacowana na kwotę 230 000 zł. Będziemy rozważać ewentualnie przekazanie części tych darów albo na Ukrainę albo rozdysponujemy na inne gminy tak, żeby dzieci ukraińskie mogły z tego jak najbardziej skorzystać.
11 czerwca odbyła się uroczystość na stadionie, który od pewnego czasu nosi imię Grzegorza Mielcarskiego, naszego srebrnego medalisty olimpijskiego z Barcelony 1992 roku. Podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości łącznie z Panem inspektorem Miłoszem Lippki. Na stadionie tego dnia było około 2500 osób. 
Poinformował, że jest przygotowywana akcję edukacyjna, mającą na celu zmniejszenie albo całkowite rozwiązanie problemu psich odchodów na terenie miasta.  We współpracy ze strażą miejską będziemy przygotowywać ulotki oraz materiały filmowe, a także egzekwować obowiązek sprzątania po swoich przyjaciołach mniejszych. Ta akcja potrwa, co najmniej przez całe wakacje i będziemy do skutku z tym problemem się zmagać.
Poinformował, że rozpocznie się realizacja budowy parkingu na ulicy Biskupiej. W ramach pozyskanych środków zostanie oświetlona ścieżka rowerowa do Grubna, a także zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa do ulicy Wiśniowej i w ramach tego zadania również, bo to jest zadanie pod nazwą "Uspójnienie sieci transportu zrównoważonego na terenie miasta Chełmna" miasto ma być doposażone w stacje naprawcze dla rowerów. Kolejne zadanie to opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przebudowy ulicy Polnej.  Trwa postępowanie przetargowe budowy schodów, na osiedlu Kopernika w stronę ulicy Podgórnej. To już jest czwarte podejście do tego tematu.Jeśli chodzi o budowę ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem,podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Przekazaliśmy plac budowy. Umowny termin zakończenia robót 23 sierpnia tego roku.Zakończono zadanie wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w obiektach oświatowych, jak i w budynku Urzędu Miasta. 

Punkt 4.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Chełmno za rok 2021

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przypomniał, że Raport o stanie Gminy Miasto Chełmno za 2021 rok został przedstawiony na L sesji Rady Miasta Chełmna w dniu 25 maja br. Następnie przedstawił prezentację dotyczącą przedmiotowego tematu – Raport stanowi załącznik do protokołu z L sesji RM. Zwrócił uwagę na demografię, spadek liczby mieszkańców i działania mające na celu odwrócenie tego trendu. 

 
Punkt 5.      Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Chełmna za 2021 rok. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki poinformował, że nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Chełmna. 

Radny p. Michał Wrażeń – poprosił o wyjaśnienie, jakie podjęto działania, aby zahamować odpływ mieszkańców z miasta, zwiększający się co roku. Dodał, że pomiędzy 2020 a 2021 rokiem ilość mieszkańców zmniejszyła się o 400 osób.Nawiązując do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz osób bezrobotnych, poprosił o informację na temat ile firm działa na terenie Chełmna, a ile ogłosiło upadłość i jakie było zatrudnienie w tych firmach. Dodał, że takie informacje maja bezpośredni wpływ na bezrobotność w mieście. Odnosząc się do osób w bezdomności poprosił o informację, jakie działania są podejmowane oraz  czy na terenie Chełmna działa „Dzienny dom pobytu”,  noclegownia lub „ogrzewalnia”, czy planowane jest robienie czegoś w tym zakresie. Nawiązał również do rocznego kosztu pobytu w DPS. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że na jednej z poprzednich sesji udzielał informacji o podmiotach gospodarczych. Podkreślił, że po odszukaniu tych danych przedstawi je radnym, a jeżeli nie,  to na kolejnej sesji lub w odrębny sposób. 
Dodał, że w poprzednim roku odpływ mieszkańców był wynikiem zwiększonej ilości zgonów związanych z pandemią. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając na temat przeciwdziałania odpływowi mieszkańców poinformował, że podstawową kwestią w tym zakresie jest wdrożenie odpowiedniej polityki mieszkaniowej, aby w Chełmnie były budowane mieszkania. 
Wyjaśnił, że obecnie przy ulicy Wiklinowej jest budowanych 10 mieszkań, na dawnym nieużytku miejskim, przy ulicy Biskupiej 24 mieszkania, przy ulicy Łabędziej 3 domy – łącznie sprzedano 6 działek, przy ulicy Gorczyckiego wybudowano dom i przedszkole również na nieużytkach miejskich, ponadto przedszkole zwolni działkę na ulicy Danielewskiego pod budowę dwóch budynków wielorodzinnych. Stwierdził, że został pobudzony rynek mieszkaniowy w naszym mieście.  Dodał, że w zakresie budownictwa w porządku obrad umieszczono jeszcze jeden punkt dotyczący wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i w roku bieżącym rozpocznie się inwestycja budowy 44 mieszkań. W przeciągu kilku lat powinno powstać kilkaset mieszkań. 
Drugi obszar realizowany to sukcesywna polityka inwestycyjna dotycząca uzbrajania gruntów pod tereny  mieszkaniowe. Ułożono wodociąg na ulicy Wybudowanie, ulicy Bliskiej i Wrzosowej i dzięki temu, w tych miejscach może rozwijać się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i może się ono rozwijać w granicach administracyjnych miasta.
Kolejne działania to polityka przestrzenna, przyjęte studium daje możliwości rozwoju miasta do 2050 roku. Daje możliwość rozwijania budownictwa mieszkaniowego, przemysłu. Są to podstawowe działania, jakie mogą być podejmowane, aby działać przeciw odpływowi mieszkańców. Dodał, że dwa ostatnie lata były bardzo trudne i spadki są większe, aniżeli były, a przyczyniła się do tego pandemia. Nawiązując do kwestii wychodzenia z kryzysu bezdomności poinformował, że w ramach projektu„Współpracujemy” wdrożono program wychodzenia z bezdomności. Osoby bezdomne otrzymują pełne wsparcie terapeutyczne, asystenckie i po takich działaniach osoby bezdomne mają szansę stać się pełnowartościowymi  mieszkańcami naszego miasta.  Nie ma na terenie miasta ogrzewalni, ale miasto współpracuje z Siostrami Miłosierdzia, które prowadzą jadłodajnię oraz „lodówkę społeczną”. Każda osoba bezdomna może skorzystać ze schroniska, które jest opłacane przez miasto. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – w uzupełnieniu przedmówcy stwierdził, że w historii tego miasta, tak szerokich działań systemowych nie było. Są to działania wielotorowe i wieloetapowe. Nawiązując do statystyk dotyczących działalności gospodarczej  poinformował, że w 2021 roku działalność rozpoczęło 96 podmiotów, a zakończyły działalność 72 podmioty, czyli bilans jest dodatni. 

Radna p. Dorota Żulewska – zwróciła uwagę, że w raporcie uwzględniono zagrożenia, na jakie miasto powinno się nastawić. Poprosiła o wskazanie dwóch najważniejszych zagrożeń, na które miasto musi się nastawić i jak zamierza na nie reagować.

Radny p. Marek Olszewski – poprosił o informację, czy są czynione starania
o przyciągniecie przedsiębiorstw, które dałyby zatrudnienie młodzieży, kończącej szkoły średnie, która wypływa do większych miast. 

Radny p. Michał Wrażeń – potwierdził, że wiadomo, że będziemy budować, ale to są mieszkania komercyjne i kogo będzie stać, aby kupić te mieszkania.  Poprosił o wyjaśnienie, co z budownictwem komunalnym i socjalnym. Zwrócił uwagę, że zgodnie ze statystyką „więcej pijemy trunków mocnych, więcej pieniędzy wpływa, a na profilaktykę są przeznaczane mniejsze pieniądze”. Odnosząc się do gospodarki nieruchomościami zwrócił uwagę, że 6 działek przekazano w trybie bezprzetargowym – które to działki.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy obecnym kierownictwie działa właściwie. Nawiązując do wysp śmieciowych poprosił o wyjaśnienie, skąd różne wartości na wyspy śmieciowe. Dodał, że przetarg był przeszacowany.
Rada Miasta – zwrócił uwagę, że zabrakło zapisów, że Rada Miasta podjęła złe uchwały, bo były źle przygotowane. Nie ma informacji ile było sesji na wniosek Burmistrza Miasta, jaka była frekwencja na sesjach i jakie oszczędności z tego tytułu. Na uwagę zasługuje jedynie praca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Środowiska, która spotkała się 18 razy. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – zwrócił uwagę, że w Raporcie o stanie Gminy Miasto Chełmno są uwzględnione tylko najważniejsze zagadnienia. Wyjaśniając sprawę spożywania alkoholu i środków na profilaktykę, przypomniał, że trwała pandemia i nie wszystkie zaplanowane działania mogły się odbyć. Informacja o wzroście spożycia alkoholu i zmniejszeniu środków na profilaktykę jest tzw. „skrótem myślowym”.Nawiązując do wypowiedzi radnej p. Doroty Żulewskiej stwierdził, że bardzo trudno jest wymienić tylko dwa obszary, jest to demografia, budownictwa mieszkaniowe, niezmiennie edukacja oraz inwestycje. Należy również pamiętać, że jest perspektywa podziału kolejnych funduszy europejskich. Przypomniał, że miasto posiada projekt utworzenia klastra usług społecznych, czyli miejsca, które powinno wygenerować wakaty, ale są to procesy długotrwałe, a obecnie są na poziomie fundamentów.  

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że błahe sprawy nie są ujmowane  w raporcie i dodał, że mieszkańcy zapoznali się z raportem i poprosił  o wyjaśnienie, cyt: „co się stało z tymi pieniążkami, że zostały obcięte na ten alkoholizm?”  Przypomniał, że było również pytanie o wyspy śmieciowe i skąd cyt. „wzięły się te  pieniążki w takiej wysokości”. Dodał, że przetarg był przeszacowany i to są bardzo istotne sprawy. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – poinformował, że zgodnie    z obowiązującymi przepisami pieniądze pobierane za sprzedaż alkoholu są   w pełni przekazywane na profilaktykę, a nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok kolejny. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przypomniał, że w porządku obrad dzisiejszej sesji jest projekt uchwały, który pozwoli na wystąpienie o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę 44 mieszkań komunalnych. Przypomniał również, że powstała spółka SIM, która może realizować zadania związane z budownictwem mieszkań komunalnych i spółdzielczych.Odnośnie odpadów komunalnych przypomniał, że przetarg był szacowany na podstawie realnej liczby odpadów, które mieszkańcy generowali. Zmienił się sposób segregowania odpadów i stąd powstała różnica, którą postanowiono zagospodarować w system, który służy wszystkim mieszkańcom. Odpowiadając radnemu p. Markowi Olszewskiemu na temat kontaktu z przedsiębiorcami poinformował, że miasto jest w stałym kontakcie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jest również stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, do którego w ostatnim czasie wpłynął wniosek o utworzenie spółki, dającej zatrudnienie około 50 osobom. Ponadto regularna współpraca z Chełmińską Radą Biznesu. Odnosząc się do wypowiedzi radnej p. Doroty Żulewskiej stwierdził, że dwa priorytetowe zadania to demografia i klimat. Podkreślił, że na wykresie w Raporcie przedstawiono strukturę wiekową mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Już od kilku lat w naszym mieście jest więcej seniorów, aniżeli dzieci i młodzieży, a w przyszłości będzie więcej seniorów, aniżeli osób pracujących. Osoby bardziej zaawansowane wiekowo często tracą samodzielność i dlatego też, tak ważny jest klaster usług społecznych. Kolejne największe wyzwanie to „klimat” i należy to uwzględnić  w przygotowywanej strategii rozwoju miasta. 

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował Zastępcy Burmistrza Miasta za szczegółowe wyjaśnienie tematów i zaproponował, aby na tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców  pozyskać teren po poligonie wojskowym. 
Zdaniem mówcy kupując tereny po jednostce wojskowej jednocześnie należało czynić starania o pozyskanie terenów po poligonie. Dodał, że można było starać się o pozyskanie chociaż  10 ha na strefę ekonomiczną. 
Poprosił o szczegółowe omówienie budżetu obywatelskiego, ponieważ zadanie pn. „Budowa skate parku” to zadanie z poprzednich lat. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że temat poligonu wojskowego jest znany i był poruszany na sesji. Potwierdził, że jest to teren o dużym potencjale pod kątem rozwoju usług lub przemysłu. Temat był omawiany z Dowództwem Jednostki Wojskowej, które określiło, że jest to teren niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie obronności. Dodał, że wykrojenie jakiejkolwiek części wpłynie również na możliwość wykorzystania pozostałej części poligonu, w związku 
z uwzględnieniem znaczenia obronności dla Chełmna, odstąpiono od dalszych rozmów. Podkreślił, że o ile nastąpią zmiany w tym zakresie, to miasto będzie próbowało pozyskać wspomniany teren. Odnosząc się do budżetu obywatelskiego poinformował, że budowa skate parku nie była zadaniem inwestycyjnym na 1 rok. Został on ujęty w budżecie obywatelskim 2020 roku,  rozstrzygniecie przetargu nastąpiło pod koniec roku.  Jest szansa, że w najbliższym tygodniu skate park zostanie oddany do użytku. 
W budżecie obywatelskim 2021 roku dofinansowanie wozu strażackiego 
i badania wad postawy są w trakcie realizacji. 

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował za wyjaśnienie spraw. Dodał, że teren poligonu jest bardzo duży  i zdaniem mówcy „można się dogadać i wykroić chociaż  5 hektarów dla miasta”. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – potwierdzając atrakcyjność terenu poligonu zadeklarował, że o ile tylko będzie możliwość to poczyni starania  o jego pozyskanie. Podkreślił, że w dobie wojny i zagrożenia ingerencją Rosji na zachód, wojsko nie będzie się wyzbywało żadnych terenów. Dodał, że w miesiącu wrześniu przedstawi raport z badań przesiewowych wad postawy u dzieci i młodzieży na terenie miasta, które zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego bieżącego roku, a kończy się w miesiącu sierpniu br. 

Radny p. Michał Wrażeń – zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził: „poligon nie pójdzie na wojnę, wojsko pójdzie na wojnę i nie ma to nic wspólnego z wojną, a rozmowami o przejęcie tego poligonu.”

Radny p. Sławomir Karnowski – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że cyt. „myli się Pan, co do wiedzy na temat armii, to co Pan mówi jest całkowicie rozbieżne z tym co się dzieje, jeżeli nie ma Pan wiedzy na temat armii, to proszę się nie wypowiadać”. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – podziękował radnemu 
p. Michałowi Wrażeniowi za wiadomość, że cyt. „poligon nie idzie na wojnę”

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował, za informację radnemu p. Karnowskiemu, „jako wysokiej klasy specjaliście od spraw wojskowych” za informację, które mówca już posiadał. 

Radny p. Sławomir Karnowski – stwierdził, że nie jest wysokiej klasy specjalistą, ale kilkanaście lat przepracował w wojsku. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z wyczerpaniem listy  dyskutantów zakończył debatę nad Raportem o stanie Gminy Miasta Chełmna i przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad.

Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmna wotum zaufania 

Przewodniczący Rady Miasta p. Wojciech Strzelecki – przedstawił projekt uchwały   wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 3 ).
Następnie w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 1. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym, głosów wstrzymujących nie było. 
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr LI/363/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmna wotum zaufania (Załącznik nr 5 do protokołu). 

 
Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze    sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2021 rok 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2021 r. wraz z uzasadnieniem (Załącznik nr 6 ). 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił w formie prezentacji sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2021 rok (Załącznik nr 7Załącznik nr 7 do protokołu).  
Załącznik nr 7.1

Załącznik nr 7.2

Załącznik nr 7.3

Załącznik nr 7.4

Załącznik nr 7.5
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Chełmna za 2021 rok stanowi załącznik nr 7A do protokołu. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – zapoznał obecnych Uchwałą Nr 6/S/2022 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy – opinia RIO

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – ogłosił przerwę w obradach

Po przerwie

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki  - stwierdził, że po przerwie na sali obrad przebywa 13 radnych, wobec czego ilość radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.  

Przewodniczący Klubu Radnych „Przyszłość Chełmna” p. Wiesław Derebecki – przedstawił opinię Klubu do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok –Opinia Klubu Przyszłośc

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski  - odnosząc się do przedstawionej opinii Klubu Radnych „Przyszłość Chełmna” stwierdził, że Skład Orzekający zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu nie objaśniono wydatków związanych 
z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i zdaniem mówcy jest to związane ze szczegółowością opisów. Uwagi te zostaną uwzględnione przy kolejnych sprawozdaniach z wykonania budżetu. Wyjaśnił, że o ile uwagi byłyby znaczące wówczas w sentencji  opinii umieszczono by zapis „opiniuje pozytywnie z uwagami”.  Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa, co roku podwyższa standardy, co miasto również będzie czyniło. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości - Rozdział 3 a, art. 6r, ust. 2c  cyt. „Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.” Stwierdził, że zgodnie z tym zapisem ustawodawca dał możliwość takiego zagospodarowania środków. 

Radny p. Michał Wrażeń – podziękował Zastępcy Burmistrza za wyjaśnienie 
i dodał, że ustawodawca nie do końca określił nadwyżkę, czy mogła być tak duża. Potwierdził, że nadwyżka została dobrze zagospodarowana. Nawiązując do uwagi Regionalnej  Izby Obrachunkowej zawartej w opinii stwierdził, że o ile to była drobna uwaga, to czemu została ujęta. Zwracając się do Burmistrza Miasta poprosił o wyjaśnienie sprawy użyczenia ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim. Stwierdził, że jest to już drugi rok, a nie było żadnego sprawozdania z działalności tego podmiotu. Poprosił o informację, ile wynosiła dotacja do utrzymania tego ośrodka. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – odnosząc się do uwagi RIO, gdzie mówca pracował przez 7 lat, wyjaśnił że Regionalna Izba Obrachunkowa poprzez wprowadzanie takich uwag wspiera samorządy w prawidłowym funkcjonowaniu. Przypomniał, że w prezentacji poinformował, że zmniejsza się dotacja dla instytucji kultury, z uwagi na to, że część wydatków wcześniej była ponoszona na Jezioro Starogrodzkie. Zwrócił uwagę, że była przekazana dotacja bieżąca na utrzymanie wynagrodzeń w ramach projektu oraz na utrzymaniu kąpieliska, które jest bezpłatne.  Dotacja celowa tj. 455 tys. zł.  w tym 25 tys. zł. na utrzymanie pracowników aktywności zawodowej oraz  środki na utrzymanie kąpieliska. 

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, że wniosek jest taki, że w 2021 roku miasto dotowało jezioro kwota 400 tys. zł. Zdaniem mówcy za te środki można było dużo zrobić w mieście. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odnosząc się do odpadów wyjaśnił, że ustawodawca mówi o tym, że może pojawić się nadwyżka. Przypomniał, że przygotowując nowy przetarg przedstawiono wkalkulowane koszty. Przez wiele lat nie uwzględniano wymiany dzwonów itd., a one są częścią systemu. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – przypomniał, że wspólnie z radnymi podjęto decyzje, że chcemy rozwijać ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim do użytkowania przez mieszkańców. Dotacja jest celowa na konkretne zadania np. wymiana piasku, naprawa pomostu, to były działania konieczne, aby utrzymać bezpieczne kąpielisko dla mieszkańców.  Dodał, że o ile radny p. Wrażeń jest przeciwny temu, aby w Chełmnie było kąpielisko, to ma prawo mieć swoje własne zdanie. W roku bieżącym zaplanowano niższą dotację, a więc koszty będą się zmniejszać. Przypomniał, że wcześniej istotne było utrzymanie trwałości projektu ZUS i stad były koszty, o których radni byli informowani. Wyjaśniając sprawę rozwoju infrastruktury przypomniał, że na oświetlenie kortów tenisowych pozyskano zewnętrzne dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego. Reasumując stwierdził, że jest to projekt, który warto rozwijać i wpisuje się on w koncept klastra usług społecznych. Uznał, że krytyka jest nieuzasadniona. 

Radny p. Michał Wrażeń – stwierdził, cyt. „to nie są jakieś pieniądze do dotacji do oświetlenia nad Jeziorem Starogrodzkim. Pan Skarbnik wymienił, jaką sumę dołożyliśmy”. Poprosił, aby nie mówić, że „ktoś jest przeciwny tym ludziom i żeby jezioro nie działało, gdyby nie było ZAZ-u”. Poprosił o przedstawienie sprawozdania finansowego ZAZ-u za 2021 rok. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że zgodnie z ustawą, co roku jest przedkładane rozliczenie z dotacji przekazywanej ZAZ. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – poinformował, że poprosi ZAZ 
o sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Przypomniał, że ZAZ nie jest jednostką organizacyjną miasta i w związku z tym, nie ma obowiązku przekazywać sprawozdania. 

Radny p. Michał Wrażeń -  ad vocem – w umowie użyczenia zawarto zapis, że Burmistrz Miasta może się zwrócić o takie sprawozdanie. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – przypomniał, że umowa 
z ZAZ-em została zawarta do końca br. i można przedstawiać inne propozycje. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu ustalono, że Dyrektor ZAZ zaprosi Komisję Budżetu na spotkanie, na którym przekaże efekty działań w ubiegłym roku oraz tych bieżących. 

Radna p. Dominika Wikiera – stwierdziła, że może wydawać się zasadne zadawanie pytań przez Pana Michała Wrażenia, jednakże gdyby zapoznał się dokumentem przekazanym radnym tj. „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2021 rok” to jest tam paragraf 85311 – Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – podana jest kwota, jaka została na to zadanie przekazana. Jest również informacja o zwiększeniu pomocy dla ZAZ Drzonowo, jako obcej jednostki z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska miejskiego i pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w ramach trwałości projektu ZUS w latach poprzednich. Dodała, że Komisja Budżetu jest umówiona na spotkanie z Dyrektorem ZAZ i poprosiła radnego p. Michała Wrażenia o udział w tym spotkaniu. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji poddał pod głosowanie Rady Miasta projekt uchwały zawarty w druku nr 2. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących się. 
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr LI/364/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chełmna za 2021 rok (Załącznik nr 11 do protokołu). 

Punkt 8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Gębka – przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 3 Załącznik nr 12  

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie   mienia komunalnego

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Gębka – przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie   mienia komunalnego  Załącznik nr 13(Załącznik nr 13 do protokołu) 

-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Gębka - przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Marek Gębka – zapoznał zebranych
z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku o udzielenie absolutorium opinia RIO

Radny p. Michał Wrażeń – poinformował, że będzie przeciwny udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Miasta. Dodał, że „cyferki w tabelkach się zgadzają, ok., wszystko jest ładnie, tylko mieszkańcy piszą do Pana czasami w błahych sprawach, żeby cos zrobić, a Pan odpisuje, że nie ma pieniędzy”. Przypomniał, że na ostatniej sesji pytał Burmistrza Miasta ile kosztowała ugoda, a Burmistrz wyjaśnił, że obowiązuje RODO i nie może podać takich informacji. Dodał, że ugoda kosztowała ok. 9 tys. zł. Przypomniał, że na odbudowę figurki potrzebne było 10 tys. zł., a na dodatkowy punkt świetlny przy kotłowni na osiedlu Chociszewskiego potrzebne było 5 tys. zł. Reasumując stwierdził, że nie będzie głosował za udzieleniem absolutorium, ponieważ realizacja budżetu nie spełnia wymogów i oczekiwań wielu mieszkańców. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki -   w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny głosował przeciw, głosów wstrzymujących nie było. 
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów przyjęła Uchwałę Nr LI/365/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta (Załącznik  nr 17  do protokołu) 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – podziękował za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok. Podziękował za współpracę z Radnymi na przełomie 2021 rok oraz wszystkim  współpracownikom 
i współpracowniczkom z Urzędu Miasta za prace na rzecz miasta i jego mieszkańców, a w szczególności swojemu Zastępcy p. Piotrowi Murawskiemu za duże zaangażowanie, wysoki poziom merytoryczny i wszechstronność w działaniach, Panu Skarbnikowi Miasta za prowadzenie rozsądnej i zdyscyplinowanej gospodarki finansami miasta oraz Pani Sekretarz Miasta za wszystkie działania organizacyjne. Podziękował dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom jednostek kultury, a także partnerom społecznym, czyli wszystkim organizacja pozarządowym działającym na terenie miasta, zarówno stowarzyszeniom, jak i fundacjom. Klubom sportowym za działania w ubiegłym roku. Podziękował za współprace wszystkim szczeblom samorządu tj. gminy, powiat i samorząd wojewódzki. Podziękował również przedsiębiorcom z Chełmińskiej Rady Biznesu, którzy podjęli współpracę z miastem. Szczególne podziękowania skierował w stronę wszystkich mieszkanek i mieszkańców za spotkania, dialog i wspólne działania w ubiegłym roku. Wyraził nadzieje, że obecnie po zakończeniu pandemii ta współpraca będzie jeszcze większa. Dodał, że Raport o stanie Gminy Miasta Chełmna pokazał, że prowadzone działania na rzecz miasta mają konkretne, wymierne efekty i zadeklarował, że chce dalej pracować na rzecz miasta i jego mieszkanek i mieszkańców. 

Punkt 9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp.  z o.o. z siedzibą w Chełmnie 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Załacznik nr 18

Załącznik nr 18.1

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 19 do protokołu). 

Przewodniczący obrad  p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 4. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/366/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Chełmińskiej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Chełmnie (Załącznik nr 21 do protokołu). 

 
Punkt 10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Miasto Chełmno   na rok szkolny 2022/2023 

 
Dyrektor COPO p. Magdalena Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 22

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 23 do protokołu). 

Przewodniczący obrad  p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 5. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 

(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 24 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/367/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa 
w Gminie Miasto Chełmno na rok szkolny 2022/2023 (Załącznik nr 25 do protokołu). 

Punkt 11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela 

Dyrektor COPO p. Magdalena Ludwikowska – przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  Załącznik nr 26

Przewodniczący obrad  p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 9. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/368/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela (Załącznik nr 28 do protokołu). 

 
Punkt 12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Chełmna 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 29

Radna p. Żulewska – poprosiła o wyjaśnienie dla czego przedmiotowa uchwała nie była tak długo waloryzowana. Ponadto poprosiła o wyjaśnienie, czy o ile uchwała z 2008 roku dotychczas obowiązywała, czy miały miejsce sytuacje, że opłaty były pobierane wyższe, aniżeli wskazane w uchwale.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając przedmówczyni wyjaśnił, że w bieżącym roku po raz pierwszy pojawiły się wnioski od przedsiębiorców świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o waloryzację stawek. Przyjęte jest, że dopiero po złożeniu wniosku przez firmę obsługującą dany teren, przygotowuje się zmianę tej uchwały. Zdaniem mówcy byłoby zasadnym ujęcie tej uchwały w pakiecie uchwał dotyczących odpadów komunalnych. Dodał, że w roku bieżącym wpłynęły dwa takie wnioski i dlatego został przygotowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że nie zna takiej sytuacji, aby były pobrane wyższe opłaty, aniżeli obowiązujące dotychczas 
w uchwale. 

Przewodniczący obrad  p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 6. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 2 głosach wstrzymujących.  
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 30 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów  przyjęła Uchwałę Nr LI/368/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Chełmna (Załącznik nr 31 do protokołu). 

Punkt 13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany obszaru i granic Aglomeracji Chełmno                                       

 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 32
Załacznik nr 31.1
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji w przedmiotowej sprawie (Załącznik nr 33 do protokołu). 

Przewodniczący obrad  p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 10. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, przy 1 głosie wstrzymującym. 
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr  34 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta większością głosów  przyjęła Uchwałę Nr LI/369/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany obszaru i granic Aglomeracji Chełmno (Załącznik nr 35 do protokołu).

Punkt 14.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 r.

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił zaproponowane zmiany w budżecie miasta na 2022 rok Załącznik nr 36

Zaąłcznik nr 36.1
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki p. Dominika Wikiera – przedstawiła opinię Komisji w sprawie przedstawionych zmian 
w budżecie miasta na 2022 rok (Załącznik nr 37 do protokołu). 

Radny p. Michał Wrażeń – odnosząc się do zapisu paragrafu 71035 – mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku - poprosił o informację, jaki będzie zakres robót przy utrzymaniu mogił za zaplanowane 5 tys. zł. Nawiązał do proponowanego przyznania dotacji dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej – miasto ma przeznaczyć 100 tys. zł. i poprosił o informacje w jakiej wysokości będzie dotacja z Departamentu Dziedzictwa. ChDK – poprosił o informację, czy inwestycja związana z naprawą dachu jest już w toku, czy dopiero będzie robiona. 

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając na pytania przedmówcy wyjaśnił, że mogiły poległych żołnierzy znajdują się cmentarzu parafialnym i jest to 30 mogił, a za kwotę 5 tys. ma być uporządkowany teren wokół tych mogił. Wyjaśniając sprawę dotacji dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej poinformował, że Dyrektor Muzeum pozyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200 tys. zł. na realizacje I etapu prac w sali ślubów.  Odnosząc się do Chełmińskiemu Domu Kultury poinformował, że prace związane z naprawą dachu nie zostały rozpoczęte, jedynie wystąpiła konieczność zabezpieczenia dachu, ponieważ przeciekał. Nadmienił, że miasto nie dokłada dodatkowych środków, a jedynie częściowo zmienia przeznaczenie dotacji. 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – odnosząc się do zmiany przeznaczenia dotacji dla ChDK oraz dotacji dla Muzeum zwrócił uwagę, że są to budynki należące do miasta. 

Radny p. Michał Wrażeń – potwierdził, że ratusz jest budynkiem należącym do miasta i należy o niego zadbać.  Poinformował, że zapoznał się z raportem 
o stanie ratusza. 

Przewodniczący obrad  p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 7 wraz z autopoprawką. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 38 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/370/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (Załącznik nr 39 do protokołu).

Punkt 15.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2022-2028 

Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski – przedstawił projekt uchwały wraz z objaśnieniami Załacznik nr 40 

Załącznik nr 40.1


Przewodniczący obrad  p. Wojciech Strzelecki – w związku z brakiem chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku nr 8. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. 
(Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 41 do protokołu)

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr LI/371/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmna na lata 2022 – 2028 Uchwała nr LI/371/2022(Załącznik nr 42 do protokołu).

Punkt 16.    Informacja o złożonych interpelacjach. 

 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja. Poprosił autora o odczytanie jej w kolejnym punkcie porządku obrad tj. w wolnych wnioskach. 

 
Punkt 17.    Wolne wnioski i informacje 

Radny p. Michał Wrażeń – odczytał interpelację skierowaną do Burmistrza Miasta w sprawie spotkania z mieszkańcami Chełmna, które odbyło się 
w spółdzielni mieszkaniowej w dniu 17.05.2020 roku odnośnie naprawy jednego  ze zdjęć umiejscowionych na Rynku po spalonym Domu Kultury. (Załącznik nr 43  do protokołu).

Następnie odczytał pismo w imieniu mieszkańców w sprawie sądowej ze Starostwem Powiatowym (Załącznik nr 44 do protokołu). 

Dodał, że pismo zostało podpisane przez  25 mieszkańców.

Nawiązał do ogłoszenia, które Burmistrz Miasta zamieścił w „Czasie Chełmna” na temat, że nie bierze odpowiedzialności za wyrok sądowy. Dodał, że koszt tego ogłoszenia to kwota  1 476 zł. Zwracając się do Komisji Rewizyjnej – cyt. „Gdzie są te pieniążki? Na jakiej kupce? Z jakiej kupki Pan, z jakiego paragrafu może brać te pieniążki?”

Odnosząc się do pytania „Ile znajduje się na terenie miasta Chełmna punktów awaryjnego czerpania wody na wypadek wojny?” Odpowiedź brzmiała „Istnieje siedem.” Poprosił o informację, gdzie one się znajdują? 
I awaryjne, które można podłączyć do sieci wodociągowej zakładowej. Jakie zakładowe? Poprosił o wyjaśnienie ile jest na terenie miasta tych studni. Czy jest na rynku, na Grudziądzkiej, na Wybudowaniu, czy jest na Kolonii Wilsona? Przypomniał, że pytał  jaki był koszty roznoszenia ulotek i otrzymał odpowiedź, że była to kwota 6 000 zł. 

Radny p. Wiesław Derebecki przypomniał, że na XLIX sesji Rady Miasta, pytał Pana Burmistrza czy zakończone zostały prace remontowe naszych ulic i  otrzymał od Pana Burmistrza Artura Mikiewicza informację, że prace będą sukcesywnie prowadzone,
Stwierdził, że do dzisiejszego dnia nie zauważył jakiekolwiek prac łatania tych ubytków w naszych ulicach mają. Po raz kolejny poprosił o informację, czy proces ten został zakończony. Dodał, że wiele ulic m. in. ulica Świętojerska, Słowackiego, Biskupia, Franciszkańska, Szkolna wymagają  pilnej naprawy ubytków.Przypomniał, że na początku czerwca był objazd miasta i wskazano miejsca, na które należałoby bacznie zwrócić uwagę na to, że niektóre są miejsca, które wymagają pilnego remontu z uwagi na to, że zapadają się. Taki przypadek miał miejsce między innymi na ulicy Osnowskiej, że fragment tej ulicy został za, po prostu, zapadł się i groziło to katastrofą, że mogą tam pojazdy poruszające się, tą ulicą, mogą wpaść do tego, no tego miejsca, które zapadło się. Zwracając się do Zastępcy Burmistrza Miasta poprosił o informację, czy znany jest termin rozpoczęcia prac modernizacji drogi krajowej nr 91, od Przechowa do Grubna? 

Radny p. Marek Olszewski – zwrócił uwagę, że po przeprowadzonym przez Komisję objeździe miasta, wystosowano pismo do Pana Burmistrza, aby rozważył pewne kwestie. Poprosił o zwrócenie uwagi na nowo odrestaurowaną drogę przy Przedszkolu nr 2, na której wyznaczono miejsca postojowe, a po lewej i po prawej stronie stoją znaki zakaz zatrzymywania się. O ile po prawej stronie ten znak jest uzasadniony, to po lewej jest to absurd. Nie ma znaczenia, że projektodawca uważa, że to jest dopuszczalne. Poprosił, aby sprawdzić ten znak, który „kłóci się” z całym porządkiem prawnym, w tym miejscu.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – poinformował, że pojawił się temat uchwały dotyczącej zmian budżetowych. Jednym z punktów zmian budżetowych było właśnie zabezpieczenie środków na modernizację ulicy Świętojerskiej. Naprawa fragmentu tej drogi miała być przeprowadzona  
w ramach bieżącego utrzymania dróg. Natomiast po weryfikacji specjalistycznej,  okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrobić prostej naprawy, musimy sfrezować znacznie większy fragment, od przejścia na Dworcowej do przejścia przy Komendzie Powiatowej Policji, cały ten fragment zostanie sfrezowany, zostanie ułożona siatka stabilizująca podłoża analogicznie, jak na ulicy Dominikańskiej, ulicy 22 stycznia - na tą siatkę zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa.Należało tak zrobić, aby naprawa była trwała. Wielokrotnie wskazywano, że ten fragment ulicy Świętojerskiej jest w wyjątkowo trudnym stanie, a jest to również jedna z najbardziej uczęszczanych dróg. Prace dotyczące napraw cząstkowych jeszcze trwają i w momencie, gdy dzisiaj zostały zabezpieczone środki na ulicę Świętojerską  to znaczy, że naprawa ta zostanie zrealizowana. 
Odnosząc się do sprawy ulicy Osnowskiej stwierdził, że ulica ta jest wyremontowana i doszło do awarii infrastruktury kanalizacyjnej dotyczącej odprowadzania wód z drogi. Łączenie kolektora burzowego ze studnią kanalizacyjną nie wytrzymało naporu  wód opadowych, doszło do pęknięcia rury i tym samym do tak dużej wyrwy w tym miejscu. Nie powinny się takie rzeczy zdarzać, ale niestety przy tak nawalnych deszczach, takie rzeczy się zdarzają.Podkreślił, że klimat naprawdę jest bardzo ważnym wyzwaniem dla nas, bo to są właśnie nawalne deszcze, które „broją nam coraz bardziej”. 
Jeszcze wracając do tematu poruszonego przez Pana Radnego Marka Olszewskiego, oczywiście z wydziałem przeanalizujemy to, jeżeli jest to zasadne to znak zostanie usunięty.

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – zwracając się do radnego p. Michała Wrażenia wyjaśnił, że zawsze precyzyjnie odpowiada na zadawane przez 
p. radnego pytania. Jako przykład podał;  pytanie na piśmie "ile znajduje się na terenie miasta Chełmna punktów awaryjnego czerpania wody na wypadek wojny?" Odpowiedź "istnieje siedem ujęć wody miejskiej oraz dwa zakładowe awaryjne, które można podłączyć do sieci wodociągowej." Jest to wyczerpująca odpowiedź na pytanie.Zdaniem mówcy p. Radny nie zadaje precyzyjnych pytań. Dodał, że nie jest w stanie domniemać, o co Pan radny pyta. Druga kwestia to  dziury w drogach. Poinformował, że zlecił straży miejskiej pełną inwentaryzację ulic i straż miejska w tej chwili dokonuje takiego objazdu po mieście i te ubytki, które jeszcze istnieją będą na pewno uzupełnione, szczególnie te, które stwarzają największe niebezpieczeństwo. 
Odnosząc się do wydatków na ulotki i ogłoszenia zapewnił, że liczymy każdą złotówkę i ponosimy tylko i wyłącznie niezbędne wydatki w ramach dobrej komunikacji z mieszkańcami, to co jest rzeczywiście bardzo istotne. 

Radny p. Michał Wrażeń – ad vocem – sprecyzował pytanie: „Ile znajduje się na terenie miasta Chełmna punktów awaryjnego czerpania wody na wypadek wojny. I gdzie one są? Gdzie jest ich lokalizacja? Jakie zakłady? Bo tu mówi Pan dwa zakłady, które są w stanie podłączyć się do instalacji miejskiej.” Odnośnie ostatniej interpelacji podziękował Panu Wiceburmistrzowi za zajęcie stanowiska, w trakcie rozmowy telefonicznej mówca uzyskał odpowiedzi, jakich on i mieszkańcy oczekiwali. 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – stwierdził, że na temat konkretnych lokalizacji, odpowie Panu Radnemu po sprawdzeniu tego zagadnienia.
Nawiązał do tematu, o który Radny Pan Wrażeń  pytał już po raz, chyba siódmy,a mianowicie ta ugoda z byłym pracownikiem i wymienił Pan kwotę, którą wszyscy tutaj usłyszeli. Mówca informował, że ta kwota jest dużo niższa, niż gdyby wypłacono pełną odprawę. Więc zaoszczędzono  kilka tysięcy złotych. 

Radny p. Michał Wrażeń – zwrócił uwagę na złe mocowanie lamp. Odnosząc się do sygnalizacji świetlnej na ulicy Szosa Grudziądzka zwrócił uwagę na wysokość przycisku, zdaniem mówcy jest zamontowany zbyt wysoko. Następnie poruszył sprawę ugody ze Starostą. Poprosił o wyjaśnienie cyt. „Starosta mi się wydaje, będzie szedł w jakimś jeszcze kierunku, żeby te pieniądze, jakby to powiedzieć, zostały na terenie gminy. Czy jakieś rozmowy są w tym kierunku prowadzone?”

Przewodniczący Rady Miasta  p. Wojciech Strzelecki – potwierdził, że rozmowy są prowadzone. 

Radny p. Michał Wrażeń – zwracając się do Burmistrza Miasta stwierdził, że sprawa została przegrana, ponieważ  w czasie, kiedy ten proces trwał, zwolniono prawnika. Poprosił o wyjaśnienie, jakie są prowadzone rozmowy ze Starostą.  Do czego zobowiązuje się Pan Burmistrz Miasta, a do czego Starosta.Dodał, cyt. „ proszę powiedzieć, jak były rozmowy prowadzone, to w jakim zakresie? Jak ma ta ugoda po wyrokowa wyglądać?”

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – odpowiadając przedmówcy poinformował, że sprawa ugody ze Starostwem była wielokrotnie przedstawiana, zarówno na spotkaniach formalnych podczas sesji jak i nieformalnych poza sesjami.Dodał, że nie zawarł ugody ze Starostwem na warunkach, które by wykraczały poza stanowisko przyjęte przez Radę Miasta, ponieważ nie posiadał takiej delegacji. Gdyby po drugiej stronie była wola zawarcia tej ugody na warunkach,które Państwo Radni zarekomendowali, to byłoby po zakończeniu sporu. A tak spór do dzisiaj trwa i tak, jak Pan Przewodniczący powiedział trwają rozmowy, które mają charakter dojścia do jakiegoś ostatecznego rozwiązania tej kwestii.  Poinformował. że czekamy na uzasadnienie wyroku I Instancji, bo o takie uzasadnienie poprosiliśmy i takie uzasadnienie w ciągu dwóch, maksymalnie trzech, tygodni do nas dotrze, wówczas zostaną podjęte decyzje, co dalej. Zgodnie z prawem jest możliwość apelacji do Instancji Wyższej, albo możemy uznać wyrok I Instancji i prowadzić tutaj rozmowy na temat tego, żeby finanse miasta nie ucierpiały, żeby ten spór zakończył się polubownie, z korzyścią dla obu stron. Tak byśmy mogli, dla dobra społeczności samorządowej uznać, że zrobiliśmy wszystko, aby te zaszłości sprzed wielu lat, które jak przypomnę, powstały wiele lat zanim zaczęliśmy pracę tutaj w urzędzie, wreszcie zakończyć i móc się zajmować się sprawami bieżącymi i tymi, które dotyczą przyszłości samorządu, zarówno szczebla miejskiego, jak i powiatowego. 

Radny p. Michał Wrażeń – ad vocem – poprosił, aby Burmistrz Miasta sprecyzował – co Starosta oferuje, a co oferuje miasto i w jak są ukierunkowane rozmowy? 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – odpowiadając przedmówcy stwierdził, że przed finalnymi, ostatecznymi ustaleniami ze Starostwem nie będzie przekazywał informacji, ponieważ rozmowy nadal trwają. Poinformował, że jest jeszcze zaplanowane jedno spotkanie, w którym bierze udział część Radnych i dopiero po zakończeniu tych rozmów,  mówca udzieli informacji.

Zastępca Burmistrza Miasta p. Piotr Murawski – odpowiadając na temat mocowania lamp poinformował, że na dzień 30 czerwca został zaplanowany przegląd po inwestycyjny z wykonawcą. Po to jest zaplanowany przegląd, aby faktycznie zobaczyć słup po słupie, latarnię po latarni i zweryfikować, czy wszystko działa jak należy. Odnosząc się do wysokość przycisku, poinformował, że dzieci do 7 roku życia nie mogą przemieszczać się samodzielnie po chodnikach. Jest to niezgodne z prawem, tym samym normy są dostosowane do średniego wzrostu dziecka w wieku siedmiu lat.
Nawiązując do wypowiedzi radnego Derebeckiego poinformował, że nie określono dokładnego terminu, kiedy rozpocznie się modernizacja drogi nr 91. Generalna Dyrekcja jest jeszcze przed uzgodnieniami z nami w zakresie organizacji ruchu, jak będą takie informacje, Radni zostaną o tym poinformowani.  Dodał, że zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym, wykonawca ma czas do końca maja przyszłego roku. Więc spodziewamy się, że najpóźniej we wrześniu prace powinny się rozpocząć. 

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki – odnośnie pytania Radnego 
p. Michała Wrażenia na temat działalność Rady  wyjaśnił, że sprawozdanie złożył w połowie kadencji i chciał złożyć takie sprawozdanie pod koniec kadencji. Jeżeli będzie potrzeba, zadeklarował, że może w międzyczasie złożyć sprawozdanie, ale oczywiście i pierwsze i drugie sprawozdanie będzie bez podawania nazwisk. Druga sprawa. Finanse, rozliczenia i tak dalej, całkowite rozliczenie znajduje się u Pani Sekretarz i jest do wglądu dla wszystkich Radnych,Trzecia sprawa: Mieszkańcy – radny p. Michał Wrażeń często używa słowa „mieszkańcy”  i są to osoby anonimowe. Zaproponował, aby przed kolejna sesją, zaplanowaną na miesiąc sierpień, spotkać się z tymi mieszkańcami i wyjaśnić im niektóre sprawy, przed sesją i może by ta sesja była „jakoś płynniejsza”, bo te odpowiedzi na zadawane pytania przedłużają czas obrad. Zaproponował, aby radny p. Wrażeń podjął się tego zadania Odnośnie rozmów ze Starostą poinformował, że odbyła się rozmowa i jesteśmy na bardzo dobrej, żeby się dogadać, niemniej jednak żadne konkretne decyzje nie zostały podjęte. Wszystko jest w toku. Czteroosobowy zespół spotyka się z Panem Starostą i wyraził nadzieję, że będzie to efektywne spotkania ze zgodą dla wszystkich.

Radny p. Michał Wrażeń – odnośnie listu od mieszkańców poinformował, że nie jest to anonim, ponieważ mówca posiada 25 podpisów.

Przewodniczący obrad p. Wojciech Strzelecki odpowiadając przedmówcy wyjaśnił, że miał na uwadze częste wystąpienia p. radnego w których używa określenia „mieszkańcy pytają”. 

Radny p. Michał Wrażeń – poinformował, że mieszkańcy Ci, którzy się podpisują – cyt. „te podpisy, jakby gdzieś doszło do czegoś, to są do ujawnienia,a mieszkanki i mieszkańcy w pewnym stopniu stracili zaufanie.”

Radny p. Marek Gębka – nawiązując do spotkań z mieszkańcami poinformował, że podobna sytuacja była z Komisją Rewizyjną, że p. radny nie ujawnił nazwisk. Natomiast efekt końcowy jest taki, że znaleźli się mieszkańcy którzy chcieli się spotkać z Komisją Rewizyjną. 

Radny p. Michał Wrażeń – zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  stwierdził, że komisja ma taką moc, że zgłoszone przez mieszkańców tematy mogą być skontrolowane. 

Radny p. Sławomir Karnowski – odnosząc się do spotkań z mieszkańcami przypomniał, że w przestrzeni miasta odbyły się cztery spotkania z mieszkańcami Dodał, że spotkania są otwarte i zaapelował, aby w przyszłości również radni w nich uczestniczyli. 

Radny p. Michał Wrażeń  - ad vocem – poinformował, że uczestniczył w takim spotkaniu wspólnie z mieszkańcami 

Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz – wyjaśnił, że spotkania otwarte z mieszkańcami nie są po to, żeby robić show, tylko po to, żeby rozmawiać merytorycznie.

Punkt 18.    Zakończenie

Przewodniczący Rady Miasta p. Strzelecki – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady LI sesji Rady Miasta,  dziękując obecnym za udział  i głosy w dyskusji.

 

Protokołowała                                                               Przewodniczył:

 
(M. Westfalewska)                                                           (W. Strzelecki)

 

 

 

 

Głosowania imienne

Powiadom znajomego